/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
BUDOWNICTWO DREWNIANE

Polskie Domy Drewniane SA - odpowiedź na interpelację poselską

Sejm RP

Autor: oprac. red
Źródło: Sejm RP
Data: 2021-02-24


Wkrótce minie trzy lata, od czasu kiedy w przestrzeni medialnej pojawiła się koncepcja powołania państwowej spółki Polskie Domy Drewniane SA. Mimo szczytnych założeń, sposób wprowadzenia ustawy powołującej PPD, jak i nierealne zapowiedzi co do tempa i sposobu działania nowego podmiotu, które z tej okazji wygłaszali politycy PiS, wciąż wpływa na postrzeganie spółki. Nie bez znaczenia są późniejsze opóźnienia związane z jej utworzeniem i spore pieniądze w jakie rząd Polskie Domy Drewniane wyposażył. Fakt, że dotychczas nie powstał żaden z tysięcy zapowiadanych lokali też nie pomaga i w sumie nie ma się co dziwić, że w stronę ministra klimatu i środowiska, któremu spółka podlega, kierowane są kolejne poselskie interpelacje.

Polskie Domy Drewniane SA - odpowiedź na interpelację poselskąPolskie Domy Drewniane SA - odpowiedź na interpelację poselskąFot. D.Jabłoński

Najnowszą interpelację dotyczącą spółki Polskie Domy Drewniane złożyła grupa posłów pod koniec stycznia br.

Franciszek Sterczewski, Krystyna Sibińska, Tomasz Aniśko, Maciej Lasek, Hanna Gill-Piątek, Monika Rosa oraz Aleksandra Gajewska zwracając się do ministra klimatu i środowiska, wskazali, że:

ochrona szeroko pojętego dobra wspólnego jest jednym z najważniejszych zadań państwa. Bez wątpienia do takich dóbr należy czyste, prawidłowo funkcjonujące środowisko naturalne. Dlatego każda inicjatywa zmierzająca do jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasługuje na pochwałę. Jednak niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych inwestycji, które jedynie pochłaniają fundusze i nie przynoszą efektów. Niestety, tak stało się z programem Polskie Domy Drewniane.

Sama idea budownictwa drewnianego jest niezwykle cenną innowacją. Taki rodzaj konstrukcji ma wiele zalet. Ministerstwo Środowiska w 2018 roku przywoływało m.in. krótki czas budowy (domu wielorodzinnego – 4,5-5 miesięcy, domu jednorodzinnego – 3 miesiące), energooszczędność (zużycie energii cieplnej – 35%-40%, a przy maksymalnym wykorzystaniu OZE – możliwość osiągnięcia parametrów 18-20% zużycia energii cieplnej), niskie koszty zużycia energii, mały ciężar konstrukcji (w stosunku do tradycyjnego budownictwa murowanego budynki są lżejsze o 60%), co umożliwia budowanie na gruntach słabonośnych. Wobec postępującej degradacji środowiska naturalnego, pogłębiającego się kryzysu klimatycznego oraz wielu problemów związanych z ochroną przyrody ta technologia wydaje się niezbędna.

Z tych przyczyn w ustawie Prawo ochrony środowiska dodano rozdział powołujący nowy byt – Polskie Domy Drewniane SA. Spółka miała w założeniu pełnić funkcję inwestora, a także propagatora budownictwa drewnianego. Przy tym do jej szerokich kompetencji należy również „przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych, pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne, prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą". Jednak kwintesencją tego projektu była budowa tanich, energooszczędnych domów na wyjem, dostępnych także dla osób mniej zamożnych.

Budżet przedsięwzięcia wynosi obecnie pół miliarda złotych rocznie. To środki wystarczające na rozpoczęcie projektu na szeroką skalę. Jednak mimo tak znaczących zasobów finansowych i wsparcia politycznego nie została realizowana żadna inwestycja, nie powstał ani jeden dom drewniany. Co więcej, w ciągu kilku miesięcy mają zostać oddane do użytku pierwsze budynki, które jednak zostaną sprzedane na warunkach rynkowych. Pozostałe domy mają być jedynie w fazie przygotowania – zakupiono grunty, zapewne powstają projekty, być może już kompletowana jest dokumentacja projektowa. Nie zmienia to jednak faktu, że w styczniu 2021 roku nadal żaden dom drewniany nie jest gotowy do użytkowania przez najemców, zgodnie z założeniami ustawy.

W związku z powyższym zwracam się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z następującymi pytaniami:

1. Dlaczego do tej pory nie zrealizowano żadnej inwestycji w ramach Polskich Domów Drewnianych?
2. Dlaczego jedyne wybudowane już domy mają być sprzedawane na warunkach rynkowych?
3. Kiedy do użytku zostaną oddane domy przeznaczone na wynajem, zgodnie z założeniami programu?
4. Jaką kwotę do tej pory wydano na działanie programu? Na co zostały przeznaczone te fundusze? Jaka część wydatków spowodowana była koniecznością wypłacenia pensji członkom zarządu spółki?

Odpowiedzi na interpelację udzielił Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Pyt. 1. Dlaczego do tej pory nie zrealizowano żadnej inwestycji w ramach Polskich Domów Drewnianych?
Polskie Domy Drewniane S.A. (dalej: PDD S.A., Spółka) to spółka deweloperska, która rozpoczęła oficjalnie swoją działalność w dniu 04.09.2019r. z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn.zm.) podstawową działalnością Spółki jest energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży na rynku komercyjnym oraz w systemie preferencyjnym, zgodnie z zasadami programu Mieszkanie+.

W dokumentach założycielskich, w świetle misji i celu działania Spółki, przyjęte zostało założenie, że budynki budowane przez PDD S.A. będą spełniać wysokie standardy związane z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego. Zainteresowanie działalnością Spółki pozwala sukcesywnie zwiększać świadomość dotyczącą funkcjonowania polskiego przemysłu drzewnego i możliwości jego wykorzystania w budownictwie.

Obecny stan rozwoju w Polsce budownictwa mieszkaniowego na bazie technologii z wykorzystaniem drewna wskazuje na niewykorzystany potencjał w tej sferze. W ramach zwiększania tej świadomości należy w pierwszej kolejności wskazać, że zarówno budowa banku ziemi przez dewelopera jak i sam cykl produkcyjny w budownictwie trwa ok. 5 lat, przy czym ok. 3 lata to okres na zakup nieruchomości i uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz ok. 2 lata do momentu rozpoczęcia do ukończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Spółce PDD S.A. udało się ten proces znacznie skrócić. Na poparcie powyższego można przytoczyć przykład jednej z pilotażowych inwestycji - zakup nieruchomości w Choroszczy nastąpił pod koniec lutego 2020r., zaś już w styczniu 2021r. zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę. Zatem okres uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień trwał niecałe 12 miesięcy od momentu zakupu gruntu, co biorąc pod uwagę warunki działania w okresie pandemii i w wielu przypadkach blokadę pracy administracji publicznej i samorządowej jest bardzo dobrym rezultatem, zdecydowanie przekraczającym obowiązujące standardy rynkowe.

Pyt. 2. Dlaczego jedyne wybudowane już domy mają być sprzedawane na warunkach rynkowych?
Pierwsze inwestycje pilotażowe muszą być sprzedawane na warunkach rynkowych, m.in. ze względu na fakt, że długookresowa wizja rozwoju Spółki Polskie Domy Drewniane sformułowana w Planie Operacyjnym na lata 2019-2020, zakłada, iż Spółka jest „(…) nowoczesnym, rentownym i innowacyjnym przedsiębiorstwem deweloperskim umożliwiającym przeciętnie zarabiającym Polakom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w ekologicznej i energooszczędnej technologii”.

Głównym celem handlowym Spółki, zgodnie z konkretyzującą powyższy dokument Strategią na lata 2022-2023 jest skuteczne wprowadzenie na rynek oferty swoich domów i mieszkań oraz jak najszybsza ich komercjalizacja, co jest warunkiem m.in. pozyskania kapitału na uruchamianie kolejnych projektów deweloperskich. To oznacza, że w okresie strategii na lata 2020 - 2023 podstawowym źródłem przychodów Spółki, która musi wykazać swoją rentowność, będzie sprzedaż domów i mieszkań.

Drugie kluczowe źródło przychodów Spółki, wynikające z jej misji, tj. wynajem mieszkań, pojawi się po okresie objętym niniejszą Strategią. Warto mieć na uwadze, że przychody z wynajmu są rozłożone w czasie, toteż wprowadzenie wynajmu do oferty nie pozwoliłoby w początkowym etapie na osiągnięcie wymaganej od Spółki rentowności, a celem strategicznym na najbliższe 2 – 3 lata jest uzyskanie przez Spółkę trwałej rentowności i stworzenie stabilnych warunków ekonomiczno-finansowych do generowania nadwyżki finansowej.

Taki podział przychodów uzyskiwanych przez Spółkę wynika z faktu, iż w momencie tworzenia Spółki nie zostały wniesione do niej grunty o łącznej pow. 300 ha, na których Spółka miała realizować pierwsze inwestycje. Stąd wynika konieczność realizacji całego planu działalności Spółki w oparciu o warunki umożliwiające osiągnięcie rentowności w zakładanym modelu.

Pyt. 3. Kiedy do użytku zostaną oddane domy przeznaczone na wynajem, zgodnie z założeniami programu?
Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji deweloperskich pierwsze budynki na wynajem zostaną oddane do użytku w 2024r., co oznacza, że od 2024r. Spółka zacznie w ramach swojej działalności oferować mieszkania przeznaczone na wynajem i uzyskiwać z tego tytułu przychody. Oferta będzie dostępna w ramach rządowych programów wsparcia rozwoju sektora mieszkaniowego. Wychodząc jednak naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom, aktualnie Spółka prowadzi rozmowy z Krajowym Zasobem Nieruchomości.,

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1100 z późn. zm.), powstała możliwość tworzenia spółek celowych z udziałem KZN. W ramach tej współpracy i realizacji wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego przez spółkę celową, część mieszkań będzie przeznaczona na wynajem.

Pyt. 4. Jaką kwotę do tej pory wydano na działanie programu? Na co zostały przeznaczone te fundusze? Jaka część wydatków spowodowana była koniecznością wypłacenia pensji członkom zarządu spółki?
Zgodnie z ustawą powołującą Spółkę do życia oraz z jej Statutem, kapitał zakładowy wynosi obecnie 50 mln zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na dwa lata działalności, a nie jak wskazano w zapytaniu „500 mln rocznie”. Ze środków, które Spółka otrzymała w 2019r., w 2020r. dokonała zakupu nieruchomości w następujących lokalizacjach: Łódź, Choroszcz, Pułtusk i Środa Śląska, co wygenerowało łączne wydatki na poziomie 35,5 mln zł. Ponadto, w grudniu 2020r. Spółka podpisała umowy przedwstępne warunkowe, w związku z czym wydatki poniesione na wpłacone zaliczki i zadatki wyniosły ok. 4 mln zł.

W odniesieniu do pytania o wynagrodzenia członków Zarządu, uprzejmie informuję, iż do ustalania wynagrodzenia członków organów Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019r. poz. 1885 i 2217 oraz z 2020r. poz. 284) oraz ustawy z dnia 15. września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1526). Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28. sierpnia 2019r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki: „stała część wynagrodzenia miesięcznego dla Członka Zarządu Spółki wynosi od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” oraz „część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym (…)”. W związku z powyższym wynagrodzenia dwóch członków Zarządu, kierujących Spółką stanowią trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wyniosły: łącznie za 2019 rok – 224.642,19 zł a za 2020 rok łącznie - 356.533,08 zł.

 

 

Więcej na temat:

Polskie Domy Drewniane: będzie hit, czy wielki kit?
Rządowy projekt polskie domy drewniane trafił do Sejmu
Lasy Państwowe usunięte ze spółki Polskie Domy Drewniane
Polskie Domy Drewniane planują inwestycje w Międzychodzie


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz