/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

W Sejmie o Lasach Państwowych - cz. II

Sejm RP

Autor:
Źródło: Sejm RP
Data: 2014-02-10


Cześć druga stenogramu z posiedzenia Sejmu w dniu 6 Lutego 2014 w sprawie informacji bieżącej dotyczącej PGL Lasy Państwowe

Część pierwsza stenogramu >>>

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję, pani Poseł. Głos zabierze pan Poseł Jerzy Materna. Bardzo proszę.

Poseł Jerzy Materna:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Lasy to nasze wspólne dobro narodowe. Pochodzę z województwa lubuskiego, gdzie lesistość wynosi 49,7% przy średniej lesistości Polski 29%. W zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze znajduje się łącznie ponad 438 tys. ha lasów. W ramach dyrekcji funkcjonuje 20 nadleśnictw i 240 leśnictw. Rocznie pozyskuje się 2 mln m 3 drewna. W jednostkach zielonogórskiej dyrekcji zatrudnionych jest ponad 1270 osób. Szacuje się, że działalność usługowa na rzecz sektora leśnego i przemysłu drzewnego kreuje dodatkowe miejsca pracy dla ponad 5 tys. osób. W ciągu roku z różnych form edukacji leśnej, takich jak lekcje terenowe, lekcje w salach edukacyjnych, korzysta ok. 90 tys. osób. Istnieje aż 40 ścieżek dydaktycznych. Na terenie województwa jest 6 obszarów ptasich, 45 obszarów środowiskowych, 4 parki krajobrazowe, 31 rezerwatów przyrody, 446 pomników przyrody, a wśród nich Chrobry - najstarszy dąb w Polsce. Mamy 24 obszary chronionego krajobrazu. To wszystko, czym wszyscy się szczycimy, wymaga wielkiego zaangażowania, wysiłku oraz oczywiście bardzo dużych środków finansowych, chociażby na ochronę przeciwpożarową lasów. Rocznie wybucha średnio 450 pożarów, dlatego duże środki przeznacza się na system wczesnego wykrywania i alarmowania. Przedstawiłem w pigułce osią gnięcia ludzi, leśników, którzy wykonują ogromną pracę. Na koniec pytanie do pana ministra. Rzecznik Lasów Państwowych 3 tygodnie temu poinformował o zmniejszeniu inwestycji w Lasach Państwowych o 1 mld zł. Jak pan minister sądzi, co ta decyzja może spowodować w Lasach Państwowych? Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję. Pytania będzie zadawał pan Poseł Marek Polak. Bardzo proszę.

Poseł Marek Polak:
Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o lasach obligująca do corocznego przekazywania przez Lasy Państwowe 2% przychodów do budżetu państwa pozbawi Państwowe Gospodarstwo Leśne środków w granicach od 100 do 150 mln rocznie, a w bieżącym i przyszłym roku - aż 1,6 mld zł. Chciałbym zapytać: Czy rząd posiada analizę skutków wprowadzenia tej ustawy w zakresie ewentualnego ograniczenia zatrudnienia, a także planowanych inwestycji, właściwej ochrony przeciwpożarowej i innych niezbędnych prac leśnych gwarantujących systematyczne pozyskiwanie drewna, co, jak wiadomo, jest procesem wieloletnim? Proszę powiedzieć: Czy to rozwiązanie nie grozi zapaścią finansową, która może stać się wstępem do restrukturyzacji i prywatyzacji Lasów Państwowych? Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję. Pani
Poseł Maria Zuba. Bardzo proszę.

Poseł Maria Zuba:
Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy przed opracowaniem kolejnych projektów ustawy o Lasach Państwowych, tuż przed skierowaniem projektu pod obrady Rady Ministrów i w trakcie prac Rady Ministrów nad tym projektem były wykonywane analizy ekonomiczne pod kątem skutków przyjętych zmian dla Lasów Państwowych? Jakie to były analizy? Jeżeli były wykonywane, to bardzo proszę, aby ta dokumentacja z pełnymi analizami została przekazana na mój adres. Kolejne pytanie: Ilu młodych absolwentów szkół leśnych będzie zatrudnionych w Lasach Państwowych w 2014r. i 2015r. oraz jaka jest przewidywana liczba przyjęć w latach następnych? Dlaczego, szanowni państwo, przez ostatnie lata nie było przyjęć w Lasach Państwowych? Czy właśnie w ten sposób państwo oszczędzaliście, aby dzisiaj rozbić tę skarbonkę oszczędności? Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję, pani Poseł. Pan Poseł Jan Warzecha.

Poseł Jan Warzecha:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy prawdą jest, że w celu pozyskania przez Lasy 161 Informacja bieżąca Państwowe zdolności do sprostania świadczeniom publicznym narzuconym Lasom Państwowym przez ustawę o zmianie ustawy o lasach przewiduje się istotne zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w 2014r. w stosunku do zatwierdzonego prowizorium finansowego? Jaka jest różnica między przewidywanym pozyskaniem drewna w 2014r. a pozyskaniem ujętym w prowizorium finansowym? W ramach odpowiedzi proszę o przedstawienie zestawienia na piśmie: nadleśnictwo, a po nadleśnictwie danych ujmujących wielkość pozyskania drewna w ciągu 10 lat według planu urządzenia lasu, liczbę lat realizacji planu, dotychczasowe pozyskanie na koniec 2014r. Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję panu posłowi. Pan Poseł Jan Warzecha, proszę bardzo.
(Poseł Anna Paluch: Był. Teraz Zawiślak.)
Zawiślak, bardzo proszę.

Poseł Sławomir Zawiślak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Społeczeństwo słusznie uważa, że rząd, odcinając wcześniej wielkie środki na budowę dróg lokalnych, nie starając się o środki unijne czy nie zauważając budowy dróg lokalnych w lasach, także Zamojszczyzny, ustanowił złe prawo, prawo wyborcze i tłumaczy to jakimiś perspektywami zmian konstytucji w przyszłości. Jest to bardzo nieuczciwe i niepokojące. W kontekście debaty publicznej wiemy, jak ona była prowadzona. Mam konkretne pytanie. Wiemy o braku konsultacji społecznych. Pytanie brzmi: Czy regulacje prawne zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach, a dotyczące obowiązków finansowych Lasów Państwowych były przedmiotem uzgodnień formalnych z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych przed wprowadzeniem tych uregulowań do tego projektu? Jeżeli tak, to proszę o bezwzględne przedłożenie pełnej dokumentacji z tych uzgodnień na mój poselski adres. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję. Pani Poseł Hrynkiewicz.

Poseł Józefa Hrynkiewicz:
Panie marszałku, moje pytanie dedykowane jest szczególnie do ministra Zaleskiego. Otóż Lasy, jak wiadomo, zobowiązane są do zachowania różnorodności przyrodniczej i powszechnej ochrony zabytków leśnych. Nie będę ich wymieniać, wiadomo, o co chodzi. Do tego art. 54 stanowi, iż Lasy powinny otrzymywać dotacje celowe na ten cel, czego państwo od wielu lat nie robi. I moje pytanie do pana ministra: Czy i w jaki sposób zmiany w ustawie o lasach wprowadzane aktualnie przez rząd, a w szczególności zabranie Lasom dużych środków do budżetu państwa na cele dalekie od ochrony lasów, wpłyną na dalsze utrzymanie bogatej przyrody naszych lasów? Kiedy cele ochrony przyrody w Lasach Państwowych będą oficjalnie dofinansowane z kasy państwowej? Czy w ustawie o OZE zapewnia się dostateczną ochronę ekosystemów leśnych? Dziękuję.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję bardzo. Jeżeli panowie posłowie będą zabierać głos nie dłużej niż minutę, to wszyscy posłowie będą mogli zadać pytania. Panie pośle, bardzo proszę, nie dłużej niż minuta.

Poseł Mariusz Orion Jędrysek:
Panie marszałku, zastosuję się do tego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polska lokalna jest bogata przede wszystkim w lasy i jest bogata w zasoby geologiczne. „Zajechaliście” zasoby geologiczne tak, że 90% tych kluczowych koncesji, nowoczesnych, na niekonwencjonalne złoża, na pirackich zasadach, jest w rękach obcego kapitału. Teraz zarzynacie polskie Lasy. To właśnie, te zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej, także lasy dają możliwość pracy młodym ludziom. Wy ich w pewien sposób wyganiacie z Polski. Przecież tak nie może być. I pan się nie wstydzi, panie ministrze, tego? Miej pan honor i rzuć pan to. Do widzenia.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
I tym pytaniem skończył pan swoje wystąpienie. Dziękuję. Pan Poseł Grzegorz Adam Woźniak, bardzo proszę.

Poseł Grzegorz Adam Woźniak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Posłowie koalicji rządzącej zaklinali się, że zama ch na Lasy nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą. A więc jak czytać informację z mediów, „Radom on-line” 4 lutego: „Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski razem z posłem Platformy Obywatelskiej poinformowali o zwiększonej puli środków na przebudowę dróg w ramach »Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych«”. I tu wypowiedź pana wojewody na koniec: „W projekcie rządowym budżetu państwa tych środków nie było, bez inicjatywy posłów PO i PSL oraz nowelizacji ustawy o Lasach Państwowych ta zmiana nie byłaby możliwa. Środki w wysokości ponad 3 mld zł zostały przesunięte z oszczędności Lasów Państwowych” - dodaje pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Dziękuję bardzo. 

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję panu posłowi. Pan Poseł Dawid Jackiewicz, bardzo proszę. Pan Poseł Szeliga przygotowany. Pół minuty, bardzo proszę.

Poseł Dawid Jackiewicz:
To, co panowie proponujecie, to jest prosta operacja wydrenowania czy wytransferowania środków z Lasów Państwowych, dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa, pod pretekstem podzielenia się tym majątkiem, tym dobrem z całym społeczeństwem. A więc mam pytanie: Czy nie dostrzegacie państwo tego, że właśnie dobre funkcjonowanie, dobra kondycja Lasów Państwowych to jest dobro, z którego korzysta całe społeczeństwo? To, co macie zamiar uczynić, spowoduje, że to dobro, to nasze wspólne dobro przestanie funkcjonować w takim stanie, w jakim jest. Pytanie jest takie: Skoro potrzebujecie środków na łatanie dziury budżetowej, na łatanie dziury pana ministra Rostowskiego, dlaczego nie zdecydujecie się (Dzwonek) na obłożenie podatkiem obrotowym hipermarketów?

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję bardzo.

Poseł Dawid Jackiewicz: Dlaczego nie godzicie się na obłożenie podatkiem instytucji...

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Panie pośle, bardzo dziękuję.

Poseł Dawid Jackiewicz:
Jedno słowo.

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Bardzo dziękuję, panie pośle, bo pański kolega nie zada pytania.

Poseł Dawid Jackiewicz:
Jedno zdanie. Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Jakie jedno zdanie?

Poseł Dawid Jackiewicz:
Jedno zdanie.

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
To proszę bardzo, jedno zdanie.

Poseł Dawid Jackiewicz:
Dlaczego nie zdecydujecie się na obłożenie podatkiem obrotowym hipermarketów, instytucji bankowych? Jedynie polskie przedsiębiorstwa, czego najlepszym przykładem jest podatek miedziowy nałożony na spółkę KGHM, który...

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję, panie pośle. Pan Poseł Szeliga, bardzo...

Poseł Dawid Jackiewicz:
To zbyt poważna dyskusja, żeby w tak nieprzyjemny i nieelegancki sposób się zachowywać.

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Panie pośle...

Poseł Dawid Jackiewicz:
Żeby o 30 sekund w polskim parlamencie
Poseł miał się kłócić z marszałkiem...

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Panie pośle, 90 minut zostało wyczerpane.

Poseł Dawid Jackiewicz:
Panie marszałku, wstyd i hańba.

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Pan usiądzie. Pan Poseł Szeliga ma głos, bardzo proszę.

Poseł Piotr Szeliga:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pierwsze zasadnicze pytanie: Czy państwo są w 100% pewni, że wprowadzenie tego podatku będzie zgodne z konstytucją? I kolejna sprawa: Czy nie obawiają się właśnie państwo takich samych skutków, jakie odczuwa dzisiaj KGHM z powodu podatku od kopalin - niemożność dalszego inwestowania i straty w przedsiębiorstwie? Czy to samo nie czeka Lasów Państwowych?

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Jana Szyszkę. Przypominam, ma pan 5 minut na zabranie głosu. Bardzo proszę.

Poseł Jan Szyszko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jedna sprawa jest wyjaśniona, są stenogramy, ale muszę powiedzieć, że otrzymałem właśnie kopię pisma od pana Stanisława Żelichowskiego, mojego młodszego kolegi, później niż ja kończył studia, i muszę stwierdzić tylko jedno: ma po prostu zaniki pamięci. Stenogram przypomni mu to, co robił w 1999r. Na pewno też zapomniał, że był w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, i równocześnie na pewno nie pamięta manifestacji leśników w 2010r., kiedy to usłyszał gromkie okrzyki „hańba!” i gwizdy. Dziękuję bardzo. Natomiast przechodząc do tej sprawy, panie marszałku, chcę powiedzieć, że jest to sprawa niezwykle ważna, dotyczy 1/4 terytorium kraju. Cały kraj był określany jako zielona wyspa, z tej zielonej wyspy zostały tylko zielone lasy i zielone mundury. Dlaczego? Bo tutaj również powiedziano, że Lasy są dobre. Tak, ale dobre były cukrownie, dobre były stocznie, dobre były banki, dobre były koleje i co się z nimi stało? Są już niedobre.

(Oklaski)

To jest prawda - tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe powiedziało, że to jest majątek narodu. Tak, ale to na pewno nie jest majątek Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i o tym trzeba pamiętać.
(Poseł Marek Gos: PiS-u też nie.)
Równocześnie pojawiła się sprawa konstytucji, czy to poprzemy. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Najpierw trzeba przestrzegać konstytucji, a ta konstytucja pod rządami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest po prostu niczym, łamie się ją bez przerwy, łamie się ją również tą ustawą. To jest typowy przykład.

(Oklaski)

Równocześnie procedury legislacyjne. Przecież tutaj panowie pokazali, dostarczyli dokumenty. Takich procedur legislacyjnych nie było jeszcze nigdy w życiu w polskim parlamencie. I państwo domagacie się, żeby zapisać to w konstytucji? W konstytucji jest to zapisane: zrównoważony rozwój, tylko trzeba tego przestrzegać.

(Oklaski)

Ale wy chcecie zrobić coś innego, chcecie odwrócić uwagę opinii publicznej od tego i powiedzieć tak: filozofia nasza jest taka - zdestabilizować, ukraść, a później napisać w konstytucji, że kraść nie wolno. No przecież nie wolno kraść. Szanowni państwo, przechodzimy do ostatniej sprawy - eksperci. Panie ministrze, jako parlamentarzyści nie dostaliśmy do ręki żadnej ekspertyzy, oprócz tego, że: macie, to dajcie. Takie ekspertyzy są, w związku z tym pozwolę sobie zacytować chociażby pierwsze dwa zdania ze streszczenia, za chwilę wręczę to panu marszałkowi:
Ta wpłata do budżetu państwa - 800 mln zł w latach 2014-2015 - doprowadzi do sparaliżowania 5-letniego programu budowy dróg leśnych. Drugie zdanie: W roku 2015 świadczenia te w ogóle pozbawią Lasy Państwowe możliwości podejmowania działań rozwojowych ze względu na brak wolnych środków finansowych w obrocie. Panie marszałku, tu są wyliczenia, pod tym podpisali się specjaliści. Przekazuję to panu marszałkowi z prośbą o przekazanie panu premierowi.

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję.

Poseł Jan Szyszko:
Szanowni Państwo! Czas się kończy i nie przekonamy tu koalicji, mimo że PSL powinno zachować się tak, jak zachował się kiedyś minister z Porozumienia Centrum - dymisja, zerwanie koalicji, bo to leży w dobrym interesie państwa.

(Oklaski)

Równocześnie chciałbym powiedzieć, że procedowanie tego w błyskawicznym tempie, w nocy, bez jakichkolwiek informacji w środkach społecznego przekazu, tych głównych, jest takie charakterystyczne. Dlaczego tak się dzieje? Decydujemy o 1/4 terytorium kraju, destabilizujemy 1/4 terytorium kraju, niszczymy konstytucyjny zapis dotyczący zrównoważonego rozwoju, równocześnie niszczymy polską wieś. To jest ewidentne i o tym nic nie mówi się w środkach społecznego przekazu. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Telewizji Trwam, Radiu Maryja i „Naszemu Dziennikowi” za to, że codziennie informują społeczeństwo, co dzieje się z polskimi Lasami Państwowymi.

(Oklaski)

Serdecznie dziękuję. Mam też apel do społeczeństwa. Szanowni Państwo! Stańmy w obronie naszej własności, własności państwa, własności Polski, zbierajmy podpisy. To jest jedyna metoda, która przekona tych, którzy w tej chwili rządzą, jedyna metoda, która przekona Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest jedyna metoda, która doprowadzi do tego, że ten układ rządzący będzie musiał przegrać w wyborach demokratycznych. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska pana ministra Janusza Zaleskiego. Bardzo proszę, panie ministrze.

(Poseł Mariusz Orion Jędrysek: Panie Januszu, do dymisji. Honorowo.) (Głos z sali: To do premiera.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! O konstytucyjności decyduje Trybunał Konstytucyjny, nie mnie to osądzać. Natomiast chciałbym jeszcze raz przywołać tutaj opinię Biura Legislacyjnego Senatu RP, która mówi, że z punktu widzenia legislacyjnego ustawa ta nie budzi wątpliwości. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny się nią zajmie, będzie miał okazję do wypowiedzenia się. Chciałbym po raz kolejny, aczkolwiek robiłem to już wielokrotnie, spróbować rozwiać obawy wyrażane przez znaczną część posłów siedzących po prawej stronie sali, obawy dotyczące przyszłości Lasów Państwowych, obawy o to, że ucierpią lasy, ucierpi instytucja, ucierpi ochrona przyrody. Środki na funkcjonowanie Lasów Państwowych były, są i będą. Mówiłem z tego miejsca wielokrotnie, że zostaną ograniczone środki na inwestycje, bo tego wymaga wpłata, którą przewiduje ustawa.
(Głos z sali: Zrzut na dług.)
Natomiast nie zakłóci to w żaden sposób - przytaczałem tutaj liczby - funkcjonowania Lasów Państwowych, nie zakłóci to wszystkich prac związanych z hodowlą, ochroną. Nie będzie, jeszcze raz powtarzam, zmniejszane zatrudnienie. Podawałem konkretne liczby. Co więcej, zatrudnienie wzrosło w ostatnim roku i planowany jest również jego wzrost w następnych latach. Troska wyrażana o absolwentów jest...
(Poseł Dariusz Bąk: Będzie wolontariat.)
...uzasadniona, ale Lasy Państwowe odpowiadają na to wyzwanie, w roku ubiegłym przyjęły na staż 1200 absolwentów.
(Poseł Dariusz Bąk: Ale jakie zatrudnienie...)
Proszę pokazać inną firmę, gdzie zatrudnienie rośnie w ten sposób.
(Poseł Dariusz Bąk: Trzeba zatrudniać na stałe.)
Oczywiście inwestycje będą ograniczone. Padło bardzo wiele pytań dotyczących kosztów budowy dróg. Bardzo trudno powiedzieć o jednostkowym koszcie budowy drogi, bo każdy, kto był w lesie, zdaje sobie sprawę z tego, jak różne są leśne drogi i jak różne są sposoby ich budowy, remontu, odbudowy. Trzeba powiedzieć, że Lasy Państwowe w ostatnich latach, w ostatnich 10 latach budowały i remontowały drogi, umożliwiły przejazd na 12 tys. km dróg, co nie znaczy, że zbudowały 12 tys. km dróg. To było możliwe dzięki temu - odpowiadam na pytanie, bo padło tu takie pytanie - że uzyskiwany był zysk. W ciągu ostatnich 10 lat wahał się on od 200 do 800 mln zł w roku 2011. Czy taki poziom inwestycji rzeczywiście grozi funkcjonowaniu i rozwojowi Lasów Państwowych? Otóż w latach 2005-2007 poziom inwestycji sięgał 400 mln zł, na rok następny planowane jest blisko 600 mln zł i podobna kwota na rok 2014, więc nie ma tutaj obaw, żeby nie było środków na inwestycje, cele rozwojowe, bo przecież lata 2005-2007 w Lasach Państwowych też nie były najgorsze, a zadowolono się tymi 400 mln zł. W związku z tym, że te środki zostaną przekazane na fundusz budowy dróg lokalnych, będą one również pracowały na rzecz lepszej więzi komunikacyjnej środowiska wiejskiego, dostępności, bezpieczeństwa ruchu i przede wszystkim będą wykorzystywane przez lokalne społeczności. Część tych środków byłaby więc również przeznaczona na budowę dróg leśnych. Zmieni się, jak często powtarzam, jedynie dysponent tego. A jakie będą skutki?
(Poseł Józefa Hrynkiewicz: Jak najgorsze.)
Otóż przesunięcie tych pieniędzy na budowę dróg lokalnych spowoduje w roku 2014 wzrost w tym zakresie z 600 km do ok. 2160 km. Zważywszy na to, że te środki będą przecież pociągały za sobą inne, bo chodzi tu tylko o część kosztów budowy dróg, reszta powinna pochodzić z innych źródeł, można się spodziewać, że środki będą zainwestowane w sposób bardzo celowy, bo będą decydowały o tym przecież samorządy lokalne, gminne i powiatowe. Przyrost ilości dróg będzie dobrze działał i dobrze wpływał na rozwój społeczności lokalnych. Padło również pytanie, jak wzrastały przychody Lasów Państwowych. Przychody Lasów Państwowych 12 lat temu wynosiły 3 mld zł, a dzisiaj, czyli w 2014r., ze sprzedaży drewna planowane są na 6 mld zł, a więc wzrosły dwukrotnie. Nieprawdą jest, że cały zysk zostanie skonsumowany przez tę 2-procentową wpłatę, bo zysk, jak powiedziałem, kształtował się od 200 do 800 mln zł. W związku z tym jest zupełnie możliwe spłacenie tej daniny 800 mln ze środków Lasów Państwowych. Jak to wygląda w innych krajach? Wszystkie kraje obciążają swoje lasy państwowe rozmaitego rodzaju wpłatami do budżetu. Jeżeli przeliczymy pozyskanie w tych krajach do pozyskania w Polsce, to otrzymamy sumy zaskakujące, bo na przykład gdyby poziom obciążenia na rzecz budżetu był taki jak w Austrii, to polskie Lasy Państwowe musiałyby co roku płacić 600 mln zł, taki jak w Finlandii - ponad 2 mld zł, a jeśli taki jak w Szwecji - 1,5 mld zł.
(Poseł Anna Paluch: A ile by dostały z budżetu?)
To są obciążenia. (Poseł Anna Paluch: No właśnie.)
Oczywiście tamtejsze lasy otrzymują dotacje z budżetu, niemniej te liczby, te wielkości pokazują, w jakim stopniu tamte państwa korzystają z dobrej, zorganizowanej pracy lasów państwowych.
(Głos z sali: Ile dostają?)

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Proszę o spokój w ławach poselskich.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski:
Nasze Lasy Państwowe finansują również ochronę przyrody, pytała o to pani prof. Hrynkiewicz. Jeśli chodzi o wygospodarowane przez Lasy Państwowe środki na parki narodowe w ostatnich latach, to zaczęliśmy od 8 mln zł, a w roku 2014 wnioski parków narodowych opiewają już na 40 mln zł. To finansowanie lasów będzie trwało dalej mimo obciążeń nałożonych ustawą. Nie ma w związku z tym żadnych obaw. Podatek leśny Lasy Państwowe płacą w wysokości mniej więcej 40 zł za 1 ha drzewostanu powyżej 40 lat. Odprowadzane jest to do budżetów gmin i służy również rozwojowi obszarów, na których jest szczególnie dużo lasów. Nasze Lasy Państwowe też otrzymują dotacje, np. ze środków europejskich na tzw. odtwarzanie potencjału produkcji leśnej, co zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe, budowę dróg przeciwpożarowych. Na te cele w ostatniej perspektywie Lasy Państwowe otrzymały 130 mln euro, czyli okrągło licząc 0,5 mld zł. Dochodzą do tego dotacje ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w wysokości mniej więcej 200 mln zł na małą retencję, górską retencję i rewitalizację poligonów oraz 20 mln zł dopłat z tytułu działalności rolniczej, czyli bezpośrednich dopłat rolniczych. Tak że również nasze Lasy Państwowe dostają dopłaty. Natomiast z budżetu państwa te dopłaty wynoszą tylko 2,5 mln zł i przeznaczane są na plany zalesień w lasach prywatnych i inwentaryzację wielkoobszarową. Przetargi ogłoszone w ubiegłym roku, bo wiąże się to również z ograniczeniem inwestycji, były ogłoszone na podstawie planu prowizorium. Wszystkie przetargi, które zostały wówczas rozstrzygnięte, będą realizowane. Nie ma obaw o to, że pojawią się jakieś skargi czy też konieczność nierealizacji przetargu, który był rozstrzygnięty. Jest również powracające pytanie o informacje dotyczące wpływu tej decyzji na stan finansów Lasów Państwowych. Chciałbym powiedzieć, że oprócz danych, jakie przedstawimy paniom i panom posłom, którzy o to prosili, również dzisiaj na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zostanie przedstawiona informacja o sytuacji finansowej, bo o to też państwo posłowie prosili. Mam również potrzebę powiedzenia, że w kwestii, którą poruszała pani Poseł Bartuś, jest pełna zgoda na to, że Lasy Państwowe nie powinny wyczerpywać do końca wszystkich sądowych, administracyjnych dróg. Bo kiedy jest już wyrok sądowy przywracający własność, to powinien być on bez wątpienia i bez zwłoki realizowany. Takie pismo wystosowałem do generalnego dyrektora i tej linii będziemy się trzymać. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że ze zdziwieniem usłyszałem, że Lasy Państwowe sprzedały kolejki linowe, bo jako żywo ich nie posiadały. Dziękuję.

Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:
Dziękuję panu ministrowi. Wypowiedź pana ministra kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.

(Poseł Józefa Hrynkiewicz: Przepraszam bardzo, panie marszałku, w trybie sprostowania, pół minuty.)

Tak, ale nie była pani wymieniana, pani profesor.
(Poseł Jan Szyszko: Była.)
(Poseł Anna Paluch: Była wymieniana z nazwiska.)

Tak? Pół minuty, bardzo proszę.

Poseł Józefa Hrynkiewicz:
Panie Marszałku! Bardzo dziękuję panu ministrowi. Myślę, że dzisiaj trudno byłoby, bo czas już jest bardzo nadwerężony, dokładnie wyjaśnić wiele nieporozumień, które się tutaj pojawiły. Dlatego prosimy pana ministra o odpowiedź na zadane pytania na piśmie. Dyskutujemy o sprawie bardzo ważnej. Rozumiem, że pan minister przywiązuje wielką wagę do tych wszystkich zagadnień, ponieważ sam ma doświadczenie jako leśnik na świętej Warmii, z czego się cieszę. Mam nadzieję, że to dostaniemy. Dziękuję


Teksty wystąpień niewygłoszonych

Poseł Andrzej Szlachta (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W sprawie ustawy o lasach (druk nr 2041) publicznie głos zabrali związkowcy poprzez apel Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zwrócili w tym apelu uwagę na uchybienia zawarte według nich w projekcie rządowym. W apelu podkreślono, że projekt nie był poddany konsultacjom społecznym ani uzgodnieniom międzyresortowym. Zwrócono też uwagę na to, że ustawa narusza zakaz nakładania danin publicznych na drodze prawnej w ciągu roku, którego daniny mają dotyczyć. Związkowcy oszacowali roczny zysk Lasów Państwowych w najbliższym okresie na poziomie 170 mln zł, zaś 2-procentowy odpis z przychodów ze sprzedaży drewna - na poziomie 140 mln zł. Czy według tych wyliczeń nie zachodzi obawa, że przy nowych obciążeniach Lasy Państwowe mogą utracić płynność finansową w latach następnych?

Część pierwsza stenogramu >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz