/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Lasy Państwowe dla branży drzewnej, czyli jak wygląda pakiet rozwiązań łagodzący skutki kryzysu

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2020-04-10


1. kwietnia Dyrektor Generalny LP, dr Andrzej Konieczny wydał komunikat zatytułowany "Lasy Państwowe dla branży drzewnej", w którym znalazły informacje na temat "pakietu rozwiązań łagodzącego w możliwym stopniu skutki kryzysu w branży leśno-drzewnej. Przedsiębiorcy w prywatnych rozmowach najlepszym razie oceniają wystąpienie jako primaaprilisowy żart.

Lasy Państwowe dla branży drzewnej, czyli jak wygląda pakiet rozwiązań łagodzący skutki kryzysuLasy Państwowe dla branży drzewnej, czyli jak wygląda pakiet rozwiązań łagodzący skutki kryzysuFot. D.Jabłoński

W zasadzie to miłe, że wracający z kwarantanny szef Lasów Państwowych pochyla się nad sytuacją i zauważa, że "Nie ma wątpliwości, że z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zarówno jako obywatele, jaki i przedsiębiorcy, znaleźliśmy się w sytuacji, która dla wielu jest najpoważniejszym kryzysem, jakiego doświadczyli dotąd w swoim życiu." Zwłaszcza, że tydzień wcześniej jego zastępca, pan Bogusław Piątek, wyraźnie zaznaczał, że "na razie nie można mówić o wystąpieniu w sektorze leśno-drzewnym siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie umów sprzedaży drewna i nie ma też obecnie żadnych podstaw do zmiany umówionych cen sortymentów drewna". To ciekawa ocena sytuacji przez p. Piątka, zwłaszcza w kontekście przytoczonej niżej sytuacji na rynku usług leśnych i zauważalnie spadającej już drugi kwartał z rzędu sprzedaży surowca drzewnego.

W liczącym trzy strony piśmie, pan dyrektor Konieczny zapewnia, że PGL Lasy Państwowe intensywnie pracują nad nowymi rozwiązaniami mającymi wesprzeć "swoich partnerów" czyli zakłady usług leśnych i odbiorców drewna w dobie katastrofy gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa. Niestety, szukając konkretów jakie Lasy Państwowe wdrożyły lub planują wdrożyć w związku z zaistniałą sytuacją, nie znalazłem żadnego skierowanego do przedsiębiorców leśnych i w zasadzie żadnego istotnego, który mógłby pomóc nabywcom surowca drzewnego. Czytając tekst zastanawiałem się jak go skomentować, telefonicznie zapytałem również kilka osób z branży co sądzą na jego temat, a tych, na co bardziej eksponowanych stanowiskach, prosiłem o oficjalny komentarz. I cóż, prywatne komentarze w zdecydowanej większości nie nadają się do zacytowania, a oficjalnych mi odmówiono lub do dzisiaj nie przesłano.

Odnosząc się do sposobu traktowania zakładów usług leśnych, należałoby przytoczyć spore fragmenty pisma jakie zostało do nich rozesłane przez RDLP Katowice. Dyrekcja ta, ze względu na problemy z płynnością finansową, informuje o wstrzymaniu pozyskania drewna i prac hodowlanych do niezbędnego z punktu widzenia LP minimum. Po oznajmieniu decyzji, która dla znacznej części firm leśnych balansujących na skraju bankructwa jest wyrokiem, zaproszono je na rozmowy celem omówienia bieżących problemów - po ustaniu epidemii COVID-19. Z doniesień napływających do redakcji portalu Drewno.pl wynika, że wstrzymywanie prac leśnych nie dotyczy wyłącznie RDLP Katowice, ale również nadleśnictw z wielu innych dyrekcji regionalnych.

Może więc władze Lasów Państwowych skupiły się na współpracy z nabywcami, których zakupy stanowią 96% dochodów tego państwowego monopolisty na rynku drewna okrągłego? Niestety nie. Jak wymienia dyrektor Konieczny, Lasy Panstwowe bardzo by chciały, ale nie mogą wesprzeć swoich klientów np. poprzez nienaliczanie różnorodnych kar i odsetek. Miały nadzieję, że prace legislacyjne nad rządową „Tarczą antykryzysową” przyniosą zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, no ale jak wiemy nie przyniosły. Jak więc wynika z licznych pism leśnych włodarzy: "chcemy, ale nie możemy". Chociaż... dyrektor przypomina, że Lasy Państwowe tydzień wczesniej wydłużyły maksymalny termin płatności z 30 do 90 dni, mimo że ustawowy maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Oczywiście taka możliwość istnieje pod warunkiem zapewnienia przez nabywcę należytego zabezpieczenia finansowego w postaci łatwej do wyegzekwowania gwarancji bankowej lub odpowiedniego ubezpieczenia oraz zgodzie na zapłatę za wydłużony termin przynajmniej odsetek ustawowych (to już zgodnie z ustawą). Jasne, że ten "niezgodny" z ustawą pomysł przeznaczony jest dla największych firm (bo który z mniejszych tartaków uzyska dziś dodatkowe gwarancje z banku lub ubezpieczenie zobowiązań), ale chociaż tyle. Punkt dla LP.

Szukając dalszych elementów pomocy dowiadujemy się, że "wyrażono zgodę na zmiany harmonogramów odbioru drewna". Super. Ale chwila, przecież taka możliwość zawarta jest już umowach sprzedaży drewna, więc nie bardzo jest tu się czym chwalić. No chyba, że zapis ten jest traktowany jako martwy, dopóki na odpowiednie polecenie "kierownicy jednostek organizacyjnych LP wykażą maksymalną dobrą wolę i staranność przy rozpatrzeniu wniosków poszczególnych odbiorców" (to cytat z innego komunikatu Lasów Państwowych). Warto tu zauważyć, że Lasy Państwowe zmiany harmonogramu tolerują w zasadzie tylko w ramach terminów obowiązywania umowy. O ile te przesunięcia mogą mieć sens w umowach rocznych, o tyle niewiele pomogą tym, którym umowy kończą się 30. czerwca. Dyrektor Generalny zapewnia również, że korekty harmonogramów nie będą powodowały obowiązku zapłaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu. Ale to również wynika z treści zawartych umów.

Dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali o skali wsparcia ze strony LP przypominam, że istnieje jeszcze inna możliwość: Lasy Panstwowe godzą się nawet na odstąpienie od realizacji zawartych umów. Tylko, że w tym przypadku naliczą karę umowną w wysokości 10% wartości nieodebranego drewna. Chociaż, zgodnie z zapowiedziami, kary te "zostaną znacząco obniżone".

Ostatnim enigmatycznym elementem pomocy dla nabywców drewna ma być "przewidywana w najbliższych dniach regulacja cen odzwierciedlająca aktualną sytuacje rynkową, która będzie wiązała się z wprowadzeniem mechanizmu rynkowego na czas oznaczony." Przy tej okazji, dyrektor Konieczny przypomina, "że już 31. marca" (czyli dzień przed publikacją komunikatu), "regionalne dyrekcje LP otrzymały wytyczne dotyczące możliwości dalszych korekt w ustaleniu cen otwarcia na aukcjach e-drewno w odniesieniu do tzw. drewna trudno zbywalnego w GHG S2A i S2A OP". Czyli kilkuset tysięcy m3 surowca, które od grudnia ubiegłego roku nie znalazło nabywców.

Poniżej dla chętnych, i być może zainteresowanych moim przydługim wstępem, przytaczam treść leśnych komunikatów.

 

Warszawa, 1. kwietnia 2020r.

KOMUNIKAT

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe funkcjonuje jako przedsiębiorca i współpracuje z przedsiębiorcami – zakładami usług leśnych i odbiorcami drewna. Wspólnie z Państwem, naszymi partnerami, tworzymy i ponosimy odpowiedzialność za bardzo ważny dla polskiej gospodarki sektor leśno-drzewny.

Nie ma wątpliwości, że z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zarówno jako obywatele, jaki i przedsiębiorcy, znaleźliśmy się w sytuacji, która dla wielu jest najpoważniejszym kryzysem, jakiego doświadczyli dotąd w swoim życiu. „Globalna wioska”, która w różnych wymiarach przynosiła wszystkim wiele korzyści, tym razem okazała się katalizatorem ogromnego zagrożenia. Podobnie jak inni, stawiając co dzień czoła wyzwaniu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego naszym pracownikom oraz organizacji, dostrzegamy, że kluczową obecnie sprawą dla przetrwania i zachowania zdolności do działania, gdy rynek wróci do normy, jest zapewnienie płynności finansowej. Dlatego Lasy Państwowe intensywnie pracują nad nowymi rozwiązaniami, a część już wdrożyły.

Pragniemy zapewnić, że wszystkie postulaty przemysłu drzewnego kierowane zarówno do PGL LP, jak i resortów odpowiedzialnych za gospodarkę oraz ochronę zasobów naturalnych, są wnikliwie analizowane, a wprowadzone już i planowane działania zmierzają do wypracowania dla branży leśno-drzewnej pakietu rozwiązań łagodzącego w możliwym stopniu skutki tego kryzysu. Lasy Państwowe działają w określonych, ustawowych ramach prawnych i spoczywają na nich szczególne obowiązki w zakresie prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, realizowanej z własnych przychodów. Pomimo tego jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe prawnie rozwiązania, które mogą okazać się skuteczne w stabilizowaniu rynku i jak najszybszym przywróceniu aktywności gospodarczej.

Jak informowaliśmy wcześniej, mieliśmy nadzieję, że prace legislacyjne nad rządową „Tarczą antykryzysową” przyniosą zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dzięki którym będziemy mogli zrealizować Państwa postulaty, w szczególności:

 1. odstąpić od naliczania ustawowych odsetek w wysokości 4,5 proc. za okres od 31 dnia, liczonego od dnia wydania drewna i doręczenia faktury do dnia terminu płatności dla LP. Przypominamy, że Lasy Państwowe wydłużyły już maksymalny termin płatności do 90 dni, mimo że ustawowy maksymalny termin płatności wynosi 60 dni;
 2. odstąpić od naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 11,5 proc.;
 3. odstąpić od naliczania rekompensat w wysokości 40/70/100 euro za koszty dochodzenia należności wynikające z opóźnienia w zapłacie faktury.

W związku z informacjami o tworzeniu kolejnej „Tarczy antykryzysowej”, mającej wprowadzić dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców, apelujemy do Państwa o dalsze zgłaszanie tych propozycji w procesie legislacyjnym. Ze strony LP takie postulaty również zostały przekazane administracji rządowej. PGL LP w trybie natychmiastowym dostosuje się do rozwiązań ustawowych, które zostaną przyjęte przez Parlament RP i podpisane przez Prezydenta RP.

Niezależnie od tego, Lasy Państwowe w ramach istniejących możliwości już wdrożyły lub planują następujące działania:

 1. Wyraziliśmy zgodę na zmiany harmonogramów odbioru drewna, polegające na przesunięciu mas drewna do odbioru na późniejsze terminy. Zważywszy na trudny dziś do przewidzenia rozwój sytuacji w II kwartale br., LP dopuszczają przesunięcia terminów odbioru drewna w taki sposób, aby umowy sprzedaży z PL-D zostały zrealizowane w całości do końca 2020 r., a umowy z e-drewna systemowego do końca I półrocza, z kroczącymi terminami wydłużenia w obu przypadkach. Wymóg realizacji wykonania 80 proc. umowy przez końcem przedostatniego miesiąca jej obowiązywania zostanie skorygowany w trakcie realizacji umów.
 2. Korekty harmonogramów nie będą powodowały obowiązku zapłaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu. Jednocześnie w przypadku zawieszenia odbioru drewna przypadającego w harmonogramach na II kwartał br. (wszyscy liczymy, że sytuacja kryzysowa w tej skali nie potrwa dłużej), zaprzestajemy naliczania kar umownych za ten okres. Nie będzie on również brany pod uwagę przy rozliczaniu kar umownych na koniec obowiązywania umowy. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują dokonać w tym zakresie korekt, powinni kontaktować się w celu uzgodnienia treści zmian w harmonogramach bezpośrednio z jednostkami organizacyjnymi LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna.
 3. Wprowadzimy korekty do obowiązującego obecnie naliczania kar umownych za niezrealizowanie umów. Kary umowne zostaną znacząco obniżone.
 4. W oparciu o wnikliwe analizy i opinie prawne, przewidujemy w najbliższych dniach regulację cen odzwierciedlającą aktualną sytuacje rynkową. Będzie to wiązało się z wprowadzeniem mechanizmu rynkowego na czas oznaczony. Przypominamy przy tej okazji, że już 31 marca br. regionalne dyrekcje LP otrzymały wytyczne dotyczące możliwości dalszych korekt w ustaleniu cen otwarcia na aukcjach e-drewno w odniesieniu do tzw. drewna trudno zbywalnego w GHG S2A i S2A OP.
 5. Rozważymy bardziej elastyczne podejście do form zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży drewna, które powinny uwzględnić interes Skarbu Państwa.

Ponadto informujemy, że 1 kwietnia br. LP uruchomiły Panel Kontrahenta, nowe narzędzie biznesowe umożliwiające przedsiębiorcom śledzenie procesów związanych z obrotem drewnem. Dane udostępniane w Panelu pochodzą wprost z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, a widoczność takich kategorii tematycznych, jak faktury czy limit kupiecki, jest zapewniona online. Panel Kontrahenta ułatwia także analizowanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców na zakup drewna, przedstawia bieżące dane dotyczące realizacji umów oraz umożliwia nadzorowanie wywozu drewna poprzez udostępnienie informacji o wystawionych kwitach wywozowych. Jest narzędziem do wykorzystania przez każdą firmę, niezależnie od jej wielkości. Udostępniony jest bezpłatnie po złożeniu wniosku w nadleśnictwie macierzystym. Bardziej wymagający przedsiębiorcy mogą pobierać dane do swoich systemów informatycznych. Panel kontrahenta dostępny jest w Internecie pod adresem https://kontrahent.lasy.gov.pl

W najbliższych dniach zostaną wydane stosowne decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych

 

*****

 

Pismo Huberta Wiśniewskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Gospdarki Leśnej RDLP Katowice skierowane do przedsiębiorców leśnych

Szanowni Państwo

Ustawa o lasach, w art. 50, nakłada na zarządzającego lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - obowiązek prowadzenia działalności na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywania kosztów z własnych przychodów. W celu wypełnienia ww. obowiązku ustawowego, w aktualnej sytuacji, RDLP w Katowicach jako jedna z siedemnastu dyrekcji zobligowana została do podjęcia działań zmierzających do utrzymania tej płynności. Epidemia COVID-19, poza zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, wywołuje bardzo poważne konsekwencje dla gospodarki, w tym przemysłu drzewnego, który jest głównym odbiorcą surowca drzewnego. Rezygnacja z harmonogramów odbiorów, wydłużanie terminów płatności za zakupione drewno oraz duże kłopoty finansowe naszych partnerów handlowych, jak również duża nadpodaż drewna z zagranicy (głównie z Czech) spowodowały, że zaistniało bardzo poważne ryzyko utraty płynności finansowej wielu naszych jednostek organizacyjnych - nadleśnictw.

Zakładając łagodny scenariusz przebiegu zakłóceń gospodarczych, tj. problemy z normalną/planową realizacją sprzedaży drewna potrwają do połowy roku, w związku z czym zachodzi potrzeba podjęcia działań mających na celu zachowanie płynności finansowej przez PGL Lasy Państwowe. Na poziomie RDLP w Katowicach, która obecnie najmocniej została dotknięta perturbacjami związanymi z odbiorem surowca drzewnego, a w konsekwencji brakiem planowej realizacji przychodów, w zakresie gospodarki leśnej podjęto decyzję o wstrzymaniu cięć planowych związanych z pozyskaniem surowca trudno zbywalnego (drewna średniowymiarowego S2A i S2AP), którego zapasy w chwili obecnej, w skali całej dyrekcji, są najwyższe w kraju. Pozyskanie drewna i związana z tym produkcja określonych sortymentów, będzie realizowana jedynie „pod odbiorcę”, który zadeklaruje chęć jego odbioru w najbliższym czasie, jak i z uwagi na stan sanitarny lasu. Oczywiście bezwzględnemu zaewidencjonowaniu podlega również drewno tzw. „wynikowe”, które najczęściej jest surowcem trudno zbywalnym. W zakresie zagospodarowania lasu prace, które nie wymagają pilnej potrzeby wykonania, co winno wynikać ze stanu lasu, zostaną przesunięte do wykonania na drugie półrocze br. Dotyczy to niewielkiego zakresu prac z zakresu hodowli, jak i ochrony lasu, np.: rozgrodzenia upraw i młodników, CW i CP, które mogą ze względu na stan lasu być wykonane po okresie wegetacyjnym, itp. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie nadleśniczy, który z mocy Ustawy o lasach jest odpowiedzialny za stan lasu, a jednocześnie powinien utrzymać płynność finansową kierowanej jednostki.

Mamy świadomość, że takie działania odbiją się na sektorze usług leśnych, ale należy tu podkreślić, że jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, podjęliśmy również szereg działań zmierzających do utrzymania płynności finansowej, rewidując własne koszty i nakłady. Ograniczono do niezbędnego minimum nakłady na rzeczowe środki trwałe oraz zakupy wyposażenia, wprowadzono optymalizację zatrudnienia, znacznie ograniczono wydatki administracyjne i inwestycje. Na chwilę obecną, analizując gospodarkę finansową, jesteśmy w stanie zapewnić wykonawstwo podstawowych zadań, jakie niezbędne są do właściwego utrzymania stanu lasu. Zdajemy sobie sprawę, że takie ograniczenia bardzo negatywnie odbiją się również na kondycji Państwa firm.

Rozumiejąc bardzo trudną sytuację Państwa branży, należy podkreślić, że Zakłady Usług Leśnych są jednymi z naszych najważniejszych partnerów, bez których funkcjonowanie organizacji jaką są Lasy Państwowe, w dzisiejszych realiach, byłoby znacznie utrudnione. W związku z powyższym zwracam się do Państwa o dotarcie z informacjami, jakie w niniejszym piśmie zostały przekazane, do jak największej ilości Zakładów Usług Leśnych stowarzyszonych w waszej organizacji, ale również do tych, które na co dzień z wami współpracują, a nie są jej członkami. Jednocześnie zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych tutejszej dyrekcji do przekazania niniejszego pisma wszystkim współpracującym ZUL-om oraz udzielenia niezbędnych informacji o zaistniałej sytuacji, w ramach posiadanych kompetencji i wiedzy w tym zakresie.

Ubolewam, że niestety ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących epidemii COVID-19, w tak trudnej sytuacji jestem zmuszony zachować formę pisemną i nie jestem w stanie spotkać się z Państwem bezpośrednio, ale mam nadzieję, że po jej ustaniu będziemy w stanie zasiąść do wspólnego stołu, celem omówienia bieżących problemów. Jednocześnie chciałbym tu również podkreślić, że Dyrektor RDLP w Katowicach, Arkadiusz Wojciechowicz w rozmowach telefonicznych z kierownikami jednostek - Nadleśniczymi, zwracał szczególną uwagę na zabezpieczenie prac dla Państwa pracowników, nawet przy niewielkiej sprzedaży surowca drzewnego, co spotkało się z dużą aprobatą.

Starajmy się wspólnie razem pokonać tą trudną dla nas wszystkich sytuację.

Z poważaniem
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

 

*****

 

Warszawa, dn. 24 marca 2020r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi w ostatnim czasie do jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej jako „PGL LP”) pragnę przedstawić stanowisko PGL LP wobec zgłaszanych postulatów.

Rozumiemy szczególną sytuację, w jakiej znalazło się wiele polskich przedsiębiorców w tym także z przemysłu drzewnego. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że PGL LP działają w określonych ramach prawnych wynikających z przepisów rangi ustawowej i na PGL LP spoczywają szczególne obowiązki związane z prowadzeniem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Ponadto trzeba przypomnieć, że PGL LP pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.

Dlatego w pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę na trwające obecnie prace legislacyjne nad projektem tzw. „Tarczy antykryzysowej”1. Ustawa ta ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych związane z wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami. Ustawa ta będzie zawierała rozwiązania horyzontalne kierowane do wszystkich sektorów gospodarki w tym również sektora drzewnego. Należy zapewnić równe traktowanie przedsiębiorców wszystkich branż. Sugerujemy zatem zgłaszanie Państwa postulatów w toku procesu legislacyjnego nad ww. ustawą. PGL LP zaś oczywiście dostosuje się do rozwiązań ustawowych, które zostaną wypracowane i przyjęte przez Sejm i Senat RP. Wobec powyższego działając w aktualnym stanie prawnym i faktycznym PGL LP wyraża gotowość do wyrażania zgody na określone zmiany umów sprzedaży drewna zwartych w toku procedur przetargowych i aukcji na 2020 r.:

1) Zmiany harmonogramów odbioru drewna

PGL LP dopuszcza zmiany harmonogramów odbioru drewna polegające na przesunięciu mas drewna do odbioru w późniejszym terminie. Mając na uwadze, że
rozwój wydarzeń jest trudny do przewidzenia, obecnie PGL LP dopuszcza przesunięcia terminów odbioru drewna w taki sposób aby umowy sprzedaży zostały zrealizowane w całości do końca 2020 roku. Korekty harmonogramów, nie powodują obowiązku zapłaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu.

W miarę rozwoju sytuacji będą podejmowane decyzje co do ewentualnego dopuszczenia przesunięć terminów odbioru drewna na 2021 r. W tym zakresie przedsiębiorcy odczuwający potrzebę takich zmian powinni kontaktować się bezpośrednio z jednostkami PGL LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna w celu uzgodnienia treści zmian w harmonogramach.

2) Wydłużenie odroczonych terminów płatności

Na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 – 2021 (znak: ZM.800.6.2020) dopuszczone zostało wydłużanie umownych odroczonych terminów płatności powyżej 30 dni, po warunkiem zapewnienia należytego zabezpieczenia finansowego zgodnie z treścią umowy (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa).

W przypadku wprowadzenia do umowy terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni, rabat, o którym mowa w § 6 ust. 7 i 8 umowy (1%) nie będzie niestety należny jako, że jest to rabat za szybką zapłatę należności. W przypadku wydłużenia płatności powyżej 14 dni stosowanie rabatu nie ma uzasadnienia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

 1. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (art. 7 ust. 2 ww. ustawy);
 2. W przypadku przyjęcia w umowie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni wierzyciel może żądać odsetek ustawowych2 po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. (art. 5 ww. ustawy);
 3. W transakcjach handlowych - z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny - wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty (art. 7 ust. 1 ustawy).

Ewentualne zmiany w zakresie należnych odsetek wymagałyby interwencji ustawodawcy.

Na koniec należy zaznaczyć, iż na razie nie można mówić o wystąpieniu w sektorze leśno-drzewnym siły wyższej, o której mowa w § 9 umów sprzedaży drewna, która uniemożliwiały wykonanie umów sprzedaży drewna. Umowy sprzedaży drewna mogą być nadal realizowane, po dokonaniu stosownych przesunięć w harmonogramach odbioru drewna. Nie ma też obecnie żadnych podstaw do zmiany umówionych cen sortymentów drewna. Wiążące są ceny ukształtowane w wyniku konkurencyjnych procedur sprzedaży drewna (przetargów i aukcji), zawarte w załącznikach do umów sprzedaży drewna.

***

Intencją PGL LP jest kontynuacja harmonijnej współpracy z kontrahentami. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację i w miarę potrzeby, w przyszłości podejmować dyskusję nad kolejnymi rozwiązaniami, które okażą się niezbędne.

Z poważaniem,
Bogusław Piątek
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
2. Od 18 marca 2020r. odsetki ustawowe uległy obniżeniu i wynoszą obecnie 4,5% w skali roku.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak działań LP

Przemysł żąda obniżki cen o 20 % .Tak aby odzyskać konkurencjność na rynku europejskim i krajowym

Adam [406]Odpowiedz na ten komentarz2020-04-22 06:56:04

Zgłoś nadużycie

Jaka odpowiedź? [1]

Co na to LP?
Jakakolwiek reakcja ?
Wydaje mi się że LP nie interesuje co żądają przedsiebiorcy,... Smutna rzeczywistość

Tomasz J. [21]Odpowiedz na ten komentarz2020-04-23 19:04:13

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA