/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
SUROWIEC DRZEWNY

Zasady sprzedaży surowca drzewnego na rok 2020

Drewno.pl

Autor: oprac. Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2019-09-02


Od kilku miesięcy toczą się rozmowy pomiędzy Lasami Państwowymi a organizacjami reprezentującymi przemysł drzewny dotyczące zasad sprzedaży drewna na lata 2020/2021. Według aktualnie dostępnych danych aktualnie rozbieżności pomiędzy dotyczą większości podstawowych założeń.

Zasady sprzedaży surowca drzewnego na rok 2020Zasady sprzedaży surowca drzewnego na rok 2020Fot. D.Jabłoński

O problemach dotyczących tych rozmów informujemy w artykule: Brak porozumienia między Lasami Państwowymi i przemysłem drzewnym - Będzie protest w Warszawie?

Poniżej prezentujemy zestawienie podstawowych założeń i różnice pomiędzy stanowiskami PGL LP i przemysłem drzewnym

1. Jaka ilość drewna zaoferowana zostanie dla przemysłu na rok 2020

PGL LP

Nie udostępniły dotychczas informacji w tym zakresie

Przemysł drzewny

Brak informacji ze strony LP

Komentarz: Lasy Państwowe dzielą swoją ofertę na tzw. pule, z których każda teoretycznie skierowana jest do innego rodzaju nabywcy i sprzedawana jest w innej procedurze. Na chwilę obecną nie jest znana wielkość i podział drewna jakie LP planują pozyskać w przyszłym roku. Gdyby odnieść się do historycznych danych to łączne pozyskanie drewna powinno sięgnąć ponad 41 mln m3 z czego na "pulę dla przemysłu" powinno trafić ok. 36 mln m3.


2. Podział puli dla przedsiębiorców ze względu na procedurę sprzedaży

PGL LP
80% - sprzedaż w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) z uwzględnieniem historii zakupu
20% - sprzedaż na aukcjach systemowych aplikacji e-drewno
Ofertowanie ma się odbywać albo raz na rok albo po 50% masy na półrocze
Dodatkowo wydzielenie w planie sprzedaży puli przeznaczonej do sprzedaży na zwykłych aukcjach w aplikacji e-drewno (drewno, które w momencie tworzenia oferty sprzedaży nie może być skierowane do procedury podstawowej (np. małe masy, rozproszone gatunki i sortymenty)
Tradycyjnie niewielka ilość (kilkanaście tysięcy m3) drewna cennego trafi na aukcje i submisje

Przemysł drzewny
90% - sprzedaż w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) z uwzględnieniem historii zakupu oferowanej raz w roku
10% - sprzedaż na aukcjach systemowych aplikacji e-drewno, oferowanych dwa razy do roku.

Zdaniem przedstawicieli przemysłu tylko taki podział daje największe szanse na stabilne planowanie oraz stwarza możliwości dalszego rozwoju małych i średnich firm drzewnych. Pula przeznaczona dla wszystkich chętnych (10%) oferowana dwa razy w roku stwarza szansę na ewentualne dokupienie brakującej masy.

3. Historia zakupów

PGL LP
Historia zakupu drewna 2-letnia z okresu 01.07.2017-30.06.2019 lub 2,5-letnia z okresu 01.01.2017-30.06.2019. Ostatecznie LP wybiorą jeden okres dla wszystkich bez prawa wyboru. Wliczana będzie historia zakupów drewna poklęskowego.
Drewno nie odebrane do końca roku i przesunięte na rok następny nie będzie wliczane do historii za miniony rok.

Przemysł drzewny
Historia zakupu drewna powinna obejmować okres pięciu lat – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Z poprzednich zapewnień Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (i regulaminów sprzedaży), wynikało że zakupy drewna poklęskowego miały nie być wliczane do historii zakupów. Tak jednak się stało. Klęska z roku 2017 spowodowała ogromne straty, ale przyczyniła się także do ogromnego wzrostu historii zakupów, która nie ma pokrycia w podaży. Według organizacji skupiających przedsiębiorców na klęsce nie można budować historii zakupów.

4. Grupy drewna do wyliczenia historii zakupu

PGL LP
WS2BG iglaste - w skład grupy wchodzi drewno wielkowymiarowe iglaste i S2BG iglaste – łącznie
S iglaste – średniowymiarowe iglaste (z wyłączeniem S2BG iglastego)
W liściaste - wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem W DB)
W DB – wielkowymiarowe dębowe (razem z dębem czerwonym)
S2BG DB – średniowymiarowe dębowe
S liściaste – średniowymiarowe liściaste (z wyłączeniem S2BG DB)
M – małowymiarowe
Rozważane jest również dodatkowe wprowadzenie grupy WB1 sklejka (do konsultacji)

Przemysł drzewny
Dziękujemy za rezygnację z łączenia grupy W z S2B iglaste. Jednocześnie prosimy, żeby wyłączyć dąb czerwony oraz drewno liściaste o obniżonej jakości z grup drewna: WDB i W liściaste. Lasy Państwowe nie odniosły się w swojej odpowiedzi do tego problemu.

Komentarz: W roku bieżącym Lasy Państwowe wprowadziły warunki techniczne na drewno WDP - drewno wielkowymiarowe o obniżonej. We wcześniejszych latach taki sortyment stosowany był w sprzedaży realizowanej głównie przez RDLP Krosno. Było to surowiec, który ze względu na jakość w zasadzie powinien być pocięty i sprzedawany jako drewno średniowymiarowe. Nie wiadomo jaka ilość takiego drewna została w tym roku sprzedana przez PGL LP i jak wpłynie ona na ilość drewna w poszczególnych grupach.

5. Minimalna oferta zakupu

PGL LP
Wprowadzenie minimalnej oferty zakupu jaką może złożyć przedsiębiorca oraz minimalnej ilości jaką przydziela algorytm przypisu (np. wielkość transportowa).

Przemysł drzewny
Brak informacji o stanowisku w tej sprawie.

Komentarz: Prawidłowe wprowadzenie minimalnej wielkości oferty w przypadku sprzedaży w PL-D i aukcjach systemowych pozwoli uniknąć sytuacji, które miały miejsce w ubiegłym roku, kiedy system przydzielał nabywcom po 1 m3 drewna w kilku nadleśnictwach.

6. Kary umowne

PGL LP
Kara w wysokości 10% wartości nieodebranego drewna

Przemysł drzewny

Po dyskusji przedsiębiorcy przychylają się do stanowiska Lasów Państwowych o podwyższeniu kar za nieodebrane drewno. Jednak ich zdaniem ewentualna kara powinna być naliczana po zakończeniu umowy, a nie w jej trakcie (np. za niewykonanie planu miesięcznego czy kwartalnego).

7. Wadium

PGL LP
Zwiększona kwota wadium, które będzie sukcesywnie zwracane w trakcie realizacji umowy. Wadium dotyczyć ma tylko sprzedaży prowadzonej w procedurze aukcji systemowych.

Dwa warianty:
I wariant
5 tys. zł - do 1000 m3
10 tys. zł - 1001-5000 m3
30 tys. zł - 5001-15000 m3
50 tys. zł - 15001-50000 m3
300 tys. zł - powyżej 50000 m3

II wariant
5 tys. zł - do 1000 m3
25 tys. zł - 1001-5000 m3
65 tys. zł - 5001-15000 m3
250 tys. zł - 15001-50000 m3
500 tys. zł - powyżej 50000 m3

Przemysł drzewny
Jesteśmy zdania, że proponowany system sprzedaży surowca drzewnego jest szkodliwy dla małych i średnich firm drzewnych. Kwoty przedstawiane przez LP mogą dla wielu firm oznaczać konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego, co w znaczący sposób przekłada się na wzrost ceny produktu końcowego. Proponujemy aby wadium wyliczać jako ilość kupowanego surowca x 2 zł.

Komentarz: Przyjęcie propozycji PGL LP oznacza, że duże firmy wpłacając wadium na poziomie 500 tys. zł (co w ich przypadku nie jest dużą kwotą) będą mogły w aukcjach systemowych składać nieograniczoną ilość ofert.

8. Wyznaczanie poziomu cen

PGL LP
Zniesienie widełek cenowych. Ustalona zostanie cena maksymalna, która wyznaczana będzie na podstawie cen z ofert zakupu złożonych przez przedsiębiorców i będzie równa cenie z oferty zakupu, która to oferta będzie znajdowała się w 95* procencie skumulowanej sumy ilości drewna z ofert zakupu uporządkowanych według ceny. Oferty powyżej ustalonej ceny maksymalnej uzyskują 10 pkt. złożona cena jest obowiązująca. (*95% podane zostało dla przykładu, wartość ta będzie podlegała dalszym ustaleniom).

Przemysł drzewny
Proponujemy żeby utrzymać widełki cenowe z roku 2018. Lasy Państwowe zapewniają, że ceny rażąco wysokie będą odrzucane, brak jest jednak szczegółów na jakiej podstawie będzie to oceniane.
Pozostajemy nadal na stanowisku, że zniesienie widełek cenowych prowadzić będzie nieuchronnie do wzrostu cen, na co nie możemy się zgodzić. Należy uwzględniać trendy cenowe na świecie, a te jednoznacznie pokazują na spadek cen surowca drzewnego. Wysokie ceny surowca spowodują, że polskie firmy staną się mniej konkurencyjne na krajowym i globalnym rynku wyrobów gotowych.

9. Kryteria oceny ofert

PGL LP
W przypadku PL-D - jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Przypis drewna następuje wg współczynnika korekcyjnego do wyczerpania oferty sprzedaży,.
Aukcja systemowe e-drewno - wygrywa oferta z ceną najwyższą.
Aukcje zwykłe i submisje - wg ustaleń regulaminowych.

Przemysł drzewny
Proponujemy ocenę ofert wg kryteriów:
- cena 70%
- zwyczaj kupiecki 15 %
- geografia 15%

W ogłaszanych przetargach przez instytucje rządowe oraz samorządowe odchodzi się poprzez wprowadzanie zmian do przepisów aby jedynym kryterium oceny ofert była cena. Dlatego kryterium, które proponują Lasy Państwowe jest dla nas niezrozumiałe. Pozostawienie zapisu w proponowanej formie preferuje duże firmy oraz korporacje międzynarodowe, o znacznych zasobach finansowych, które mogą sobie pozwolić na zakupy drewna w cenach absolutnie nieosiągalnych dla firm o mniejszym potencjale. Może to doprowadzić do braku surowca na rynku dla małych i średnich firm, które maja ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W dalszej konsekwencji będzie to prowadzić do zmniejszenia produkcji, następnie zwolnień pracowników, a nawet zamykania zakładów. Zapis o odrzucaniu ofert z rażąco wysoką ceną jest enigmatyczny, bardzo nieprecyzyjny i może być różnie interpretowany. Nie możemy się zgodzić na taki zapis.

10. Kryterium geografii i zwyczaj kupiecki

PGL LP
Rezygnujemy z kryterium geografii i zwyczaju kupieckiego.

Przemysł drzewny
Należy pozostawić kryterium geografii (wartość w ocenie oferty 15%), wraz ze zwyczajem kupieckim (wartość w ocenie oferty 15%).

Wprowadzenie kryterium geografii pozwoli na ograniczenia emisji CO2 poprzez zrównoważoną sprzedaż pozyskanego na danym terenie surowca i ograniczenia w transporcie. Zabezpieczy przetwórców drewna z danego terenu, przed brakiem możliwości zakupu (najbliżej punktu przerobu) niezbędnego do produkcji surowca. Zważywszy na niezwykle dynamicznie rozwijający się handel naszym surowcem i jego wywozem między innymi do Chin (kilkaset kontenerów miesięcznie), firmy zajmujące się handlem będą za wszelką cenę skupowały surowiec przede wszystkim w bliskości portów przeładunkowych.
Tym samym cały przemysł zlokalizowany w pasie nadmorskim będzie cierpiał na niedobory, które będzie zmuszony transportować przez setki kilometrów, dodatkowo zwiększając wydalanie spalin.

Już dziś w okolicach Trójmiasta, Kołobrzegu, Szczecina obserwujemy powstawanie składnic surowca, który w ogromnych ilościach czeka na transport. Brak tego kryterium będzie powodować większe rozproszenie rynku, większą ilość umów, zwiększone koszty po obu stronach, mniejszą znajomość przez LP swoich odbiorców, tym samym obniży się jakość przyszłego planowania w oparciu o potrzeby rynku producentów/przetwórców. Dąb oraz cenne gatunki powinny zostać wyłączone z tego kryterium, które należy zastąpić kryterium zwyczaju kupieckiego.

11. Skonto

PGL LP
Nie podjęto jeszcze decyzji. Jeśli skonto zostanie utrzymane to maksymalnie w w wysokości 1%.

Przemysł drzewny
Oczekujemy utrzymania skonta, im wyższy jego poziom tym korzystniej dla przedsiębiorstw.

Komentarz: Dzięki monopolowi Lasy Państwowe wymusiły na swoich klientach wiele warunków jakie muszą oni zaakceptować kupując surowiec drzewny. Standardem płatności jest przedpłata, za co warunkach rynkowych klienci otrzymują rabat (skonto). Aby otrzymać termin płatności (14 dni) konieczne jest ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Lasów Państwowych. Wystąpienie należności przeterminowanych skutkuje blokadą sprzedaży.

12. Wzór umowy

PGL LP
Będzie nowy wzór umowy sprzedaży zawieranej z nabywcami.

Przemysł drzewny
Odnieść się będzie można do nowego wzoru, po poznaniu jego treści.

 

Liczba wyświetleń: 6331


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA