/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
MATERIAŁY OPAŁOWE

Projekt rozporządzenia w sprawie drewna energetycznego

Autor: oprac. red
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2016-11-30


28. listopada, w godzinach popołudniowych, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący definicji drewna energetycznego. Zainteresowani otrzymali teoretycznie 3 dni na złożenie uwag do projektu.

Projekt rozporządzenia w sprawie drewna energetycznego Projekt rozporządzenia w sprawie drewna energetycznego Fot. D.Jabłoński


W piśmie Ministerstwa Środowiska datowanym na 28. listopada kierującym projekt do konsultacji wyznaczono 3-dniowy termin zgłaszania ewentualnych uwag. Jak czytamy "Skrócenie terminu na zgłaszanie uwag wynika z konieczności wydania przedmiotowego rozporządzenia do dnia 30. listopada 2016r., zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22. czerwca 2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925)."

PROJEKT
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia ……………. 2016 r.
w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego

Na podstawie art. 119a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579) zarządza się, co następuje:
§ 1. Drewno energetyczne, kwalifikujące się do zużycia energetycznego, stanowi:
1) rozdrobniony lub pozostający w stanie nierozdrobnionym surowiec drzewny i materiał roślinny zbudowany głównie z tkanki drzewnej, pozyskany w lasach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz
z 2016 r. poz. 422, 586, 903 i 1020) na terenie kraju lub za granicą, w szczególności:
a) stanowiący drewno małowymiarowe lub pozostałości drzewne po wycince i wyróbce surowca drzewnego, w postaci gałęzi krzesanych, zrębków oraz balotów drzewnych, z zastrzeżeniem § 3, pozyskane przy prowadzeniu gospodarki leśnej lub przygotowywaniu gruntu pokrytego drzewostanem do wykorzystywania jako las w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach lub grunt przeznaczony na cele nierolnicze i nieleśne,
b) stanowiący karpinę pozyskaną przy prowadzeniu gospodarki leśnej lub przygotowywaniu gruntu pokrytego drzewostanem do wykorzystywania jako las w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach lub grunt przeznaczony na cele nierolnicze i nieleśne,
c) poddawany długotrwałemu składowaniu w ramach zagospodarowywania terenów objętych wielkopowierzchniowymi szkodami lasów od czynników biotycznych i abiotycznych, które może być połączone z magazynowaniem węgla organicznego mającym na celu przeciwdziałanie skutkom zwiększania się stężenia dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej,
d) pozyskany z użytkowania plantacji energetycznych,
e) pozyskany z użytkowania krzewostanów, w szczególności pod liniami energetycznymi,
f) stanowiący inny surowiec drzewny nadający się na cele energetyczne, w szczególności drewno zdeformowane pod względem kształtu, nadmiernie przesycone substancjami żywicznymi, zdeprecjonowane biodegradacyjnie lub abiotycznie w fazie wzrostu drzew, a także na skutek długotrwałego przelegiwania po pozyskaniu w lesie lub na składnicach drewna;
2) rozdrobniony lub pozostający w stanie nierozdrobnionym surowiec drzewny i materiał roślinny zbudowany głównie z tkanki drzewnej, pozyskany w kraju lub za granicą, z zastrzeżeniem § 2:
a) z użytkowania: sadów, plantacji krzewów owocowych, plantacji wiklinowych oraz innych upraw rolnych,
b) z użytkowania zadrzewień i terenów zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 i 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688, 1936 i 2171 oraz z 2016 r. poz. 422),
c) przy przywracaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody właściwego dobrostanu gruntów rolnych w szczególności przez usuwanie zakrzewień i samosiewnej roślinności pojawiającej się podczas procesu sukcesji naturalnej;
3) rozdrobniony lub pozostający w stanie nierozdrobnionym wtórny surowiec drzewny, powstały w kraju lub za granica, zawierający głównie tkankę drzewną lub tkankę drzewną poddaną uprzednio obróbce fizycznej lub chemicznej, w szczególności:
a) elementy drewniane po rozbiórce obiektów wielkogabarytowych oraz małej architektury,
b) elementy wyposażenia wnętrz wycofywane z eksploatacji wskutek zużycia fizycznego lub moralnego
jeżeli charakteryzuje się cechami jakościowo-wymiarowymi i fizyko-chemicznymi, wyszczególnionymi w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. Pozyskiwanie drewna energetycznego, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a nie może prowadzić do zmniejszenia ilości drewna pozostawianego w lasach do naturalnego rozkładu w celu kształtowania właściwej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.
§ 4. Surowiec drzewny, o którym mowa w § 1 pkt 2 stanowi drewno energetyczne, jeżeli w rozumieniu odrębnych przepisów, nie stanowi biomasy Agro.
§ 5. Przydatność technologiczną drewna energetycznego, o którym mowa w § 1, do zużycia energetycznego, określają odrębne przepisy.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Szczegóły dotyczące parametrów jakie drewno energetyczne musi spełniać znajdują się w załączniku (Do pobrania tutaj >>>)

Przyjęta definicja drewna energetycznego koreluje z decyzjami dyrektora generalnego Lasów Państwowych dotyczącymi zasad sprzedaży drewna na rok 2017 oraz przedsięwzięcia zatytułowanego „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa”. W dokumentach tych przyjęto m.in., że Lasy Państwowe wykreują rynek drewna energetycznego dla odbiorców instytucjonalnych, wydzielając odpowiednią pulę drewna (w 2017r. 800 tys. m3), tworząc specjalne zasady sprzedaży drewna dla tej grupy nabywców, czy też tworząc sieć składów drewna energetycznego pochodzącego z lasów oraz drewna poużytkowego (z recyclingu).

Jednocześnie, wszystkim podmiotom wytwarzającym produkty, nie stanowiące bezpośredniej kategorii gospodarki leśnej, jak baloty i zrębki uzyskiwane z pozostałości po wycince i wyróbce drewna, odpady drzewne powstałe przy przerobie surowca, także dysponującym zużytym , drewnianym wyposażeniem wnętrz, elementami architektury budowlanej, innymi elementami drewnopochodnymi itp. docelowo oferujemy zagospodarowanie tychże w nowopowstającej sieci składów drewna energetycznego.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA