DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Decyzja nr 22 - dotycząca pomocy Lasów Państwowych dla zakładów przemysłu tartacznego

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2001-07-04


Decyzja nr 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.02.2001r.
w sprawie działań bieżących i długofalowych
mających na celu wspomożenie przez jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych zakładów przemysłu tartacznego
G-0044-0-1 p.392

Na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 pkt.3, 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.00.56.679), § 8 ust.1 pkt.5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w zwizązku z § 6 tego Statutu, mając na względzie analizę funkcjonowania zakładów, bazujących na przerobie wielkowymiarowego okrągłego surowca drzewnego - w szczególności w kontekście:
1) utrzymującego się od pewnego czasu niekorzystnego dla eksporterów wyrobów z wielkowymiarowego drewna okrągłego kursu walut zachodnich w stosunku do złotego,
2) konkurencyjnego w stosunku dla wyrobów z Polski oddziaływania produktów z tarcicy, pochodzącej z wiatrołomów i wiatrowałów, jakie na dużą skalę wystąpiły w zachodniej Europie pod koniec roku 1999 i na początku roku 2000,
3) zacofania technologicznego wielu zakładów przemysłu tartacznego w Polsce,
4) innych kwestii i problemów, jakie zostały podniesione podczas spotkania roboczego w dniu 21.02.2001 w Rzeczenicy na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie z udziałem
a) Longina Graczkowskiego, Prezesa Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A., członka Polskiej Izby Gospdoarczej Przemysłu Drzewnego
b) Marka Kubiaka, Prezesa Paltarexu S.A.
c) Wojciecha Żelechowskiego, Prezesa firmy drzewnej Complex,
d) Wojciecha Karlikowkiego, Prezesa firmy drzewnej Seeger-Dach, z siedzibą w Łubieńcu,
e) Grzegorza Majchrzaku, Dyrektora firmy drzewnej Andrewex,
jako przedstawicieli przemysłu drzewnego, a także
a) Konrada Tomwzewskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
b) Jana Podmaskiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
c) Sławomira Wencla, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,
d) Mariana Krynickiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,
e) Andrzeja Modrzejewskiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,
f) Jerzego Wicika, Zastępcy ds. ekonomicznych Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,
g) Henryka Dunaja, Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie,
h) Danuty Cichej, Naczelnika Wydziałi Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu LP w Dyrekcji Generalnej LP z towarzyszącym jej p. Sławomirem Sawickiem, specjalistą ds. Handlu drewnem w DGLP, reprezentujących Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

Działania wewnętrzne Lasów Państwowych

§1

1. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuję do szczególnie konsekwentnego i bezzwłocznego egzekwowania, w trybie nadzoru sprawowanego nad nadleśnictwami, podstawowej zasady użytkowania lasu: dostosowania tempa i ilości pozyskania drewna do faktycznego zapotrzebowania nabywców.
2. Dostosowanie, o którym mowa w § 1, powinno dotyczyć przede wszystkim użytkowania rębnego, zwłaszcza że w miesiącu lutym (po na ogół dobrej sprzedaży drewna w styczniu 2001r.) wystąpiły pierwsze objawy zmniejszego popytu na drewno wielkowymiarowe, pozyskiwane - jak wiadomo - przede wszystkim w ramach cięć rębnych.

§2

Naczelnika Wydziału Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu LP zobowiązuję do:
1) uruchomienia w trybie bezzwłocznym stosownego systemu monitoringu stanu zapasów drewna okrągłego w nadleśnictwach i zakładach LP, z poleceniem składania Dyrektorowi Generalnemu LP w ramach działań kontrolingowych meldunków w tym zakresie dwa razy w miesiącu,
2) pełnego wprowadzenia w ciągu dwóch tygodni na wszystkich poziomach organizacyjnych LP aplikacji informatycznej "Dłużnik" , z poleceniem dekadowego meldowania Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych o stanie i dynamice zmian kwoty należności przeterminowanych.

§3

1. W nawiązaniu do sprawdzonych rozwiązań, funkcjonujących od wielu lat w większości rdLP - dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuję do bezzwłocznego uruchamiania w razie takiej potrzeby systemu przekazywania środków pieniężnych z jednostek o przejściowych nadwyżkach środków obrotowych do jednostek organizacyjnych z przejściowymi problemami w zakresie płynności finansowej.
2. System, o którym mowa w ust.1, ma być uruchamiany z uwzględnieniem uregulowań zawartych w zarządzeniu nr 85 Dyrektora Generalnego LP o przekazywaniu mienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi LP - po spisaniu wniosku-porozumienia między Jednostką organizacyjną przekazującą środki pieniężne a jednostką organizacyjną biorącą środki pieniężne do przejściowej dyspozycji.
3. We wniosku-porozumieniu, o którym mowa w ust.2, należy wyszczególnić okres, na jaki przekazuje się środki pieniężne jednostce biorącej; zaleca się, aby załącznikiem do wniosku-porozumienia były skrócone zestwienia wpływów i rozchodów środków pieniężnych, sporządzane według schematu, zawartego w załączniku nr l do niniejszej decyzji.
4. W przypadku, jeśli analizy możliwości utrzymania w pierwszych miesiącach 2001 r płynności finansowej przez jednostki organizacyjne LP, skupione w jednej rdLP, nie ukaże się możliwe w ramach działań, o których mowa w ust. od l do 3, dyrektor rdLP w trybie ww. zarządzenia 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych może występować o postawienie do przejściowej dyspozycji określonych kwot funduszu leśnego.

§4

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zobowiązuję do przygotowania w ciągu 7 dni - na bazie ostatnich doświadczeń, w celu przesłania do wiadomości wszystkich regionalnych dyrekcji LP - informacji o zestawie potencjalnych działań zabezpieczających wierzytelności Lasów Państwowych w razie pojawiania się nierzetelnych płatników.

Działania doraźne w ramach współpracy jednostek organizacyjnych LP z zakładami przemysłu drzewnego

§5

1. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuję do wydania polecenia kierownikom podległych jednostek organizacyjnych przeprowadzenia analizy rozstrzygnięć przetargowych lub/oraz zawartych na ich podstawie umów sprzedaży drewna.
2. Analiza, o której mowa w ust.1, powinna być ukierunkowana na ocenę realności dokonania sprzedaży drewna do nabywców, którzy w miesiącu lutym naruszyli rozstrzygnięcia przetargowe lub zawarte na ich podstawie umowy sprzedaży drewna (zaniechanie, zakupywania drewna i wejście w stan zadłużenia przeterminowanego).
3. W następstwie ww. analizy, kierownicy jednostek organizacyjnych LP powinni rozpatrzeć następujące działania:
1) przeprowadzenie przetargów uzupełniających w trybie narządzenia nr 5 A,
2) wystąpienia w trybie zarządzenia nr 5A o uznanie określonych partii drewna za trudno zbywalne i ustalenie stosownych procedur jego sprzedaży, przewidzianych dla drewna trudno zbywalnego (w tym według procedur jak przy sprzedaży detalicznej),
3) opracowanie - w stosunku do zakładów przemysłu drzewnego, szczególnie istotnych dla rynku wielkowymiarowego drewna okrągłego, zwłaszcza tych, które przedstawią wiarygodny plan powrotu do rytmicznej zdolności płatniczej - programów doraźnych działań pomocowych w okresie pierwszych miesięcy 2001r., po których, m.in. w związku ze zwyczajowym wzrostem podaży wyrobów tartych na rynek krajowy w drugim kwartale roku kalendarzowego, powinna nastąpić poprawa koninuktury na wielkowymiarowe drewno okrągłe.

§6

1. Działania pomocowe, o których mowa w § 5, mogą polegać na:
1) renegocjacji harmonogramów zakupu drewna, w kierunku ich przesunięcia w czasie,
2) zaniechanie za zgodą właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji LP do końca maja 2001r. naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za zakupione drewno w stosunku do nabywców, którzy wpadli w przejściowe kłopoty płynnościowe, a mają według oceny dyrektora rdLP istotne znaczenie w regionie dla stabilizacji rynku drewna wielkowymiarowego - pod warunkiem spisania pomiędzy nadleśnictwem a nabywcą porozumienia o sposobie i terminach uregulowania.............. podjęciu decyzji o zaniechaniu naliczania odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązania za zakupione drewno pod warunkiem spisania porozumienia o uregulowaniu należności głównej,
3) zastosowaniu przejściowego wydłużenia terminów zapłaty za zakupione drewno - w przypadkach szczególnie uzasadnionych po przekazaniu takich decyzji drogą służbową do wiadomości Dyrektora Generlanego Lasów Państwowych.
4) zastosowaniu ulg płatniczych z wykorzystaniem możliwości, stworzonych zarządzeniem nr ...(brak numeru) Dyrektora Generlanego Lasów Państwowych z dnia ... (brak daty)
2. Działania pomocowe, o których mowa w ust.1, powinny być prowadzone w warunkach ich koordynowania przez dyrektorów regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Działowe długofalowe

§7

1. W nawiązaniu do postulatów i oczekiwań kierowników zakładów przemysłu drzewnego w Lasach Państwowych w trybie zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zostanie w terminie do końca marca 2001 roku uruchomiona instytucja dłuterminowych przyrzeczeń sprzedaży określonych ilości drewna.
2. Przyrzeczeniami będą mogli być obejmowani nabywcy drewna, którzy przedstawią wiarygodne plany rozwojowe, skutkujące przyrostem zakupu drewna okrągłego na poziomie, istotnie stabilizującym rynek drewna okrągłego w Polsce.
3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, jako przewodniczący komisji mieszanej ds. nowelizacji zasad sprzedaży drewna okrągłego, zapewni w ramach tej noweli takie rozwiązania, które nabywcom, objętym przyrzeczaniami, o których mowa w ust.2, zapewniać będą uzupełnienie ilości drewna do zakupu w danym roku do poziomu, utrwalonego w przyrzeczeniu - w drodze przetargów uzupełniających, do których będą mogli przystępować tacy nabywcy, jeśli w ramach purcedur, prowadzonych na warunkach ogólnych, nie zapewnią sobie zakupu drewna w ilości przyrzeczonej.
4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w terminie dwóch tygodni przygotuje projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie warunków, procedur i wzoru wieloletnich porozumień, jakie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zawierać może z nabywcami drewna w przedmiocie długoterminowych przyrzeczeń surowcowych.

§8

1. W nawiązaniu da ustaleń, przyjętych podczas wyżej wymienionego spotkania w Rzeczenicy, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zobowiązuje do przygotowania - we współpracy z Panem Longinem Graczkowskim, Prezesem Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, Panem Wojciechem Karlikowskim kierującym firmą Seeger - Dach, a także panem Markiem Kubiakieni, kierującym firmą Poltarex - koncepcji Konferencji nt. przyszłości polskiego sektora tartacznego - z uwzględnieniem przygotowanych na spotkanie w Rzeczenicy opracowań:
1) "O polskim tartacznictwie gorzkich słów kilka ...", autorstwa Pana Wojciecha Karlikowskiego,
2) "Komentarz do sytuacji ekonomiczno finansowej Spółki KPPD S.A. - Szczecinek", autorstwa Pana Longina Graczkowskiego,
3) "Analiza rynku odbiorców ogólnych na podstawie lat 1996-2001", autorstwa Naczelnika Wydziału Handlu i Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, stanowiących załącznik nr 2 do niniejeszej decyzji.
2. W ramach pomocy w przygotowywaniu koncepcji konferencja o której mowa w ust.1 - w terminie do 7 marca 2001 r:
1) Naczelnik Wydziału Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu nawiąże kontakt w Bankiem Ochrony środowiska, na okoliczność uruchomienia przez tę instytucję ewentualnego pomocniczego produktu finansowego, który mógłby zostać użyty do restrukturyzacji technologicznej wybranych podmiotów sektora tartacznego;
2) Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej podczas najbliższego spotkania z przedstawicielstwem amerykańskiej korporacji finansowej, poświęconego pilotażowemu uruchomieniu przez tę korporację produktów pomocowych, adresowanych do zakładów usług leśnych, wysonduje zainteresowanie tej korporacji uruchomieniem programu pomocowego, ukierowanego na polski przemysł tartaczny,
3) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przeprowadzi sondaż w przedmiocie zbadania możliwości uruchomienia wewnętrznego produktu pomocowego, o którym była mowa podczas ww. spotkania w Rzeczenicy.
3. W razie uzyskania przez osoby, o których mowa w ust.2, informacji, zapowiadających realną możliwość uruchomienia któregoś z finansowych produktów pomocowych, o których mowa w ust.1 pkt. od 1) do 3), Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Lasów Państwowych zorganizuje bez zbędnej zwłoki spotkanie z udziałem Dyrektora, o którym mowa w ust.l, przedstawiciela instytucji finansowej gotowej do uruchomienia produktu pomocowego, przedstawicielstwa przemysłu drzewnego - celem uwzględnienia wyników tych rozmów w koncepcji ww. konferencji.
4. Przy przygotowywaniu przedmiotowej koncepcji, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile powinien wziąć pod uwagę następujące założenia:
1) konferencja powinna wskazać zakres zobowiązań (przede wszystkim pozafinansowych), jakie w ramach długookresowego interesu Lasów Państwowych związanego w zapewnieniem funkcjonowania na rynku drzewnym poszczególnych rdLP stabilnych, dobrze wyposażonych technologicznie podmiotów drzewnych, powinny wziąć na siebie Lasy Państwowe,
2) każda regionalna dyrekcja Lasów Państwowych powinna mieć możliwość wykreowania w drodze konkursu programów restrukturyzacyjnych dwóch podmiotów przemysłu drzewnego do objęcia przez Lasy Państwowe patronatem "restrukturyzacyjnym",
3) zaangażowanie Lasów Państwowych w patronat "restrukturyzacyjny" powinno mieć charakter wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o jednoznacznie zwymiarowanej rachunkiem efektywnościowym długookresowej opłacalności dla Lasów Państwowych
4) koncepcja konferencji powinna uzględnić diagnozy i tezy, zaprezentowane w stanwiącym załącznik nr 3 do niniejszej decyzji, wypowiedzi prasowej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
5. Stosownie do ustaleń, jakie zapadły w Rzeczenicy, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, podejmie działania dla zapewnienia objęcia honorowego patronatu nad konferencją przez przez wybitne osobistości życia politycznego i gospodarczego - z uwzględnieniem, iż:
a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwrócił się już drogą służbową o to, aby patronat nad konferencją zechciał objąć Pan Antoni Tokarczuk Minister środowiska,
b) w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych - patronackie włączenie się do konferencji zapowiedział w imieniu całej Komisji Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej,
c) Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. kontaktow parlamentarnych prowadzi aktulanie spotkania i rozmowy w sprawie zaangażowania się w konferencję innych osobistości życia parlamentarnego.
6. Koncepcja konferencji powinna zostać opracowana w terminie umożliwiającym jej odbycie w miesiącu marcu 2001 roku.

Postanowienia końcowe

§9

1. Szczegółowe omówienie ninijeszej decyzji nastąpi podczas specjalnej narady, jaka została zaplanowawa na dzień ... (brak daty)
2. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych przekażą niniejszą decyzję do realizacji po szczegółowym omówieniu na naradach z nadleśniczymi.

§ 10

Decyzja wchodzi w życie w dacie przekazania do siedziby regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz