/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Zarządzenie nr 5A - sprzedaż drewna w PGL Lasy Państwow

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2000-10-30


Zarządzenie nr 5A - dotyczące sposobu prowadzenia sprzedaży drewna w PGL Lasy Państwowe.

Zarządzenie nr 5A
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30.10.2000
w sprawie sposobu prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
(znak:EE-80-61/2000)

Na podstawie art.33 ust.1 z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U.91 Nr 101 poz.444 z późn.zm.) oraz § 6 i § 8 ust.1 pkt.5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe

zarządzam, co następuje

§1

Wprowadzam do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytyczne sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe", stanowiące załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§2

Wytyczne, o których mowa w § l, jako wewnętrzne unormowanie obowiązujące jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, mają na celu:
1) Ulokowanie możliwie największej ilości uprawnień decyzyjnych o sprzedaży drewna na najniższym poziomie zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, tj.w nadleśnictwie, stosownie do:
a) przepisu § 4 ust.1 pkt2 lita Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
b) wniosków z Ogólnopolskiej Konferencji "Ustrój Lasów Państwowych - teraźniejszość i, przyszłość", jaka odbyła się w październiku 2000r,.
2) Zminimalizowanie w Lasach Państwowych, obowiązanych do realizacji swojej misji środowiskotwórczej na zasadzie samodzielności finansowej (art.50 powołanej ustawy o lasach), ryzyka sprzedaży drewna do nabywców o obniżonej wiarygodności - poprzez zobowiązanie kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do obiektywnej i jawnej waloryzacji potencjalnych nabywców drewna,
3) Stworzenie wszystkim nabywcom możliwości swobodnego dostępu do rynku drzewnego na zasadach wolnej i uczciwej konkurencji - poprzez:
a) reglamentowanie w skali obowiązywania planu urządzenia lasu podaży drewna na rynek na podstawie przesłanek przyrodniczych utrwalonych w ustaleniach tego planu przy dążeniu do zachowania zasady równości użytkowania głównego lasu,
b) umożliwienie wszystkim nabywcom, bezpośrednio zużywającym zakupiony surowiec w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, możliwości ubiegania się o zakup drewna według z góry ustalonych procedur i reguł,
4) Uwzględnienie przy sprzedaży drewna zasady subsydiarności, zgodnie z którą nadleśniczy może, po ustanowieniu odpowiednich pełnomocnictw, zwracać się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o sprzedaż drewna, którego nie może zagospodarować w ramach bezpośredniej sprzedaży własnej,
5) Uwzględnienie specyfiki niektórych grup nabywców - poprzez
a) wydzielenie grupy nabywców regionalnych (zwanych też nabywcami ogólnymi), tj.takich nabywców, którzy ze względu na skalę zakupów drewna lub nabywanie drewna tj. takich nabywców, którzy, nabywając drewno, pozyskiwane głównie w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, przyczyniają się do należytego stanu zdrowotnego polskich lasów, zakupując jednocześnie (z nadleśnictw skupionych w wielu regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych) "hurtowo" bardzo duże ilości drewna średniowymiarowego,
c) wydzielenie grupy nabywców detalicznych, tj.takich nabywców (przede wszystkim osób fizycznych, przeważnie trudniących się rolnictwem), którzy w drewno zaopatrują się nie dla pośrednictwa handlowego, ani nie dla prowadzenia działalności gospodarczej, lecz dla zaspokojenia okresowych potrzeb bytowych (drewno opałowe, drewno na prowadzone systemem gospodarczym roboty remontowe i budowlane itp.).

§3

Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuje się do bezzwłocznego wprowadzenia w życie wytycznych, o których mowa w § l, w biurze regionalnej dyrekcji LP i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych LP, w tym poprzez ew.przygotowanie odpowiednich szczegółowych zaleceń realizacyjnych.

§4

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 lutego 1998 r w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zn.spr.EE-80-42/98).

§5

Zarządzenie wchodzi w życie 5 dni po otrzymaniu jego treści przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i po raz pierwszy powinno zostać zastosowane do sprzedaży drewna, realizowanej na rzecz roku 2001.

/Podpis nieczytelny/

Załącznik nr 1 do zarządzenia 5A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.10.2000

WYTYCZNE SPRZEDAŻY DREWNA W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM "LASY PAŃSTWOWE"

Uwagi ogólne

§1

1. Na ogół zadań związanych lub dotyczących sprzedaży drewna składają się przede wszystkim następujące zdarzenia:
1) Wykonanie szacunków brakarskich,
2) Ustalanie listy wydzieleń drzewostanowych do objęcia w danym roku gospodarczym w nadleśnictwie użytkowaniem głównym - przedrębnym i rębnym; sporządzenie planu pozyskania drewna,
3) Sporządzenie wstępnego i końcowego planu sprzedaży drewna,
4) Dokonanie wyboru (naboru) nabywców drewna planowanego do pozyskania lub pozyskanego,
5) Spisanie umów z nabywcami drewna,
6) Bieżące zarządzanie umowami,
7) Pozyskanie, zrywka i manipulacja drewna,
8) Obmiar i odbiórka drewna pozyskanego; obmiar zrywki drewna,
9) Czynności administracyjne związane ze spedycją drewna,
10) Spediowanie drewna,
11) Fakturowanie i pozyskiwanie środków ze sprzedaży drewna,
12) Kontroling gospodarki wierzytelnościami i obrotu drewnem,
13} Kontrola wynikowa sprzedaży drewna.
2. Niniejsze wytyczne dotyczą przede wszystkim zdarzeń, o których w ust.l mowa w punktach 3), 4), 5) oraz 11).

§2

1. W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe sprzedaż drewna prowadzą nadleśniczowie, z zastrzeżeniem wyposażenia dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w taki zakres uprawnień i obowiązków, które są niezbędne do wypełniania przez nich zadań nadzorczych, pomocniczych i koordynacyjnych.
2. W celu realizacji tego zadania nadleśniczy:
a) sprzedaje drewno samodzielnie przy pomocy leśniczych oraz pracowników biura nadleśnictwa,
b) upoważnia (z prawem ustanawiania dalszych pełnomocnictw) właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji LP do wyboru nabywców i innych w upoważnieniu wskazanych czynności w stosunku do drewna, którego według przewidywań nie będzie w stanie zagospodarować samodzielnie,
c) może korzystać z pomocy innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art.32 ust2 pkt4 ustawy o lasach, zwanych dalej zakładami LP.
3. Pomoc, o którym mowa w ust2 lite, polega na tym, że nadleśniczowie lub działający w ich imieniu dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP, po zakończeniu wyboru nabywców drewna (w tym nabywców o znaczeniu regionalnym i krajowym) mogą korzystać na warunkach umownych z pośrednictwa zakładów LP w sprzedaży drewna. Zakłady LP mogą występować w roli samodzielnych nabywców tych mas drewna, które nabywają nie w celach składu, manipulacji i spedycji, lecz dla dalszego przerobu i sprzedaży wyrobów (pierwiastkowy przerób drewna, programy ogrodowe, elementy konstrukcji drewnianych itp.).
4. Pomoc w sprzedaży drewna, o jakiej mowa w ust.3, ze strony pośredników, będących podmiotami zewnętrznymi w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest dozwolona w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, pod warunkiem uzyskania na to zgody przez nadleśniczego od swojego przełożonego służbowego.

Plan pozyskania drewna oraz wstępny plan sprzedaży jako dokument poprzedzający wyznaczenie ilości drewna do zagospodarowania przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a także poprzedzający wybór nabywców drewna na szczeblu nadleśnictwa.

§3

1. Przed wyznaczeniem ilości drewna które wg przewidywań nadleśniczego nie będzie mogło być zagospodarowane bezpośrednio przez nadleśnictwo, a także przed rozpoczęciem procedury wyboru nabywców drewna do sprzedaży bezpośrednio (samodzielnie) przez nadleśnictwo, - nadleśniczy jest obowiązany sporządzić plan pozyskania drewna oraz wstępny plan sprzedaży drewna.
Podstawą sporządzenia planu pozyskania powinny być:
a) zaawansowanie i wskazania planu urządzenia lasu nadleśnictwa,
b) lokalizacja wydzieleń drzewostanowych do objęcia użytkowaniem przedrębnym i rębnym w danym roku gospodarczym,
c) wyniki szacunków brakarskich,
d) przewidywane szacunkowo ilości drewna, jakie - w świetle wieloletnich doświadczeń nadleśniczego - mogą pojawić się w ciągu roku w następstwie klęsk żywiołowych i innych zjawisk losowych (ten element planowania pozyskania drewna nie ma charakteru obligatoryjnego w odniesieniu do tych jednostek organizacyjnych LP, w których średnioroczny poziom zjawisk klęskowych w świetle wieloletnich obserwacji wykazuje b.dużą zmienność lub l oraz w tych jednostkach, które zaniedbały prowadzenie choćby uproszczonych analiz prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk klęskowych i ich zakresu rzeczowego).
2. Plan pozyskania drewna powinien być sporządzany w układzie : adres leśny (wydzielenie drzewostanowe), kategoria użytkowania głównego, gatunek drzewa, klasa jakościowo-wymiarowa, ilość drewna przewidywana do pozyskania. System informatyczny Lasów Państwowych zawiera aplikacje, które w sposób istotny wspomagają budowę planu pozyskania drewna.
3. Na podstawie planu pozyskania drewna, o którym mowa w ust. l i ust.2, uzupełnione o informacje o spodziewanym zapasie drewna, jaki wystąpi na początku i końcu roku - nadleśniczy sporządza wstępny plan sprzedaży drewna, przyjmując w nim ceny uzyskane w ciągu trzech pierwszych kwartałach roku poprzedzającego rok, dla którego plan sprzedaży drewna jest sporządzany (dalsze prace nad wstępnym i ostatecznym planem sprzedaży drewna są przedmiotem odrębnego opracowania - wytyczne planowania finansowo-gospodarczego w nadleśnictwie).

Wyznaczenie ilości drewna do zagospodarowania przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a także w ramach sprzedaży detalicznej.

§4

1. Nadleśniczy jest uprawniony i obowiązany zarazem do przekazania do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych informacji o ilości drewna, jakie nie będzie mogło być sprzedane przez niego bezpośrednio (samodzielnie) w nadleśnictwie.
2. Dla wykonania zadania, o którym mowa w ust. l, nadleśniczy powinien brać pod uwagę:
- dane o ilości drewna wynikające ze wstępnego planu sprzedaży,
- możliwości zakupu drewna przez nabywców zwyczajowo ciążących do danego nadleśnictwa ( z wyłączeniem nabywców o statusie regionalnym lub krajowym), zwanych dalej nabywcami wewnętrznymi,
- rozpoznanie własne o spodziewanym przyroście możliwości nabywania drewna przez nabywców lokalnych (wewnętrznych),
- rozpoznanie własne o aktualnej i spodziewanej płynności finansowej poszczególnych nabywców lokalnych,
- rozpoznanie własne o zapotrzebowaniu drewna do sprzedaży detalicznej, tj. do sprzedaży adresowanej głównie do osób fizycznych, zakupujących drewno dla własnych potrzeb bytowych ( drewno na opał, drewno budulcowe na własne potrzeby remontowe i inwestycyjne miejscowej ludności itp.),
- rozpoznanie własne o zapotrzebowaniu drewna na użytek własny nadleśnictwa oraz potrzeby deputatowe pracowników.
3. Wydział Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu Lasów Państwowych podejmie niezwłocznie prace narf przygotowaniem założeń do aplikacji programistycznej, umożliwiającej informatyczne wspomaganie procesu wydzielania drewna dla nabywców ogólnych i strategicznych.
4. Ilość drewna do sprzedaży detalicznej podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, Wyznaczenie ilości drewna do sprzedaży bezpośredniej (samodzielnej) w nadleśnictwie w poszczególnych przedziałach czasowych.

§5

1. Uwzględniając postulaty nabywców drewna - należy dążyć do tego, aby procedowanie, mające za przedmiot ustalenie nabywców drewna w danym roku gospodarczym odbywało się raz lub dwa razy do roku.
2. Przyjęcie zasady częstszego procedowania wymaga uzgodnienia z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
3. Nadleśniczy - zwłaszcza przy stosowaniu zasady naboru nabywców drewna jeden raz w roku - z puli drewna przewidzianej do sprzedaży bezpośredniej w nadleśnictwie powinien wydzielać rezerwę drewna do sprzedaży w ramach procedowania uzupełniającego w ciągu roku.
4. Rezerwa, o której mowa w ust.3, stanowić powinna przede wszystkim zabezpieczenie na wypadek potrzeby restrukturyzacji pozyskania drewna po wystąpieniu zdarzeń losowych w skali większej niż szacowano to w następstwie wykonania wytycznej zawartej powyżej w § 3 ust l; a także powinna być uruchamiania przez nadleśniczego przy rozpatrywaniu zastrzeżeń, o których mowa w dalszej części mniejszych wytycznych, a ponadto - stanowić element zabezpieczenia drewna dla nabywców, którzy w ciągu roku osiągną nadzwyczajne trendy rozwojowe, objawiające się m.in. zawarciem przez nich dużych, korzystnych kontraktów. Rezerwa pozyskania drewna powinna również stanowić zabezpieczenie niedoborów drewna, jakie mogą powstawać w następstwie procedowania z nabywcami regionalnymi lub/oraz krajowymi, zwłaszcza w świetle zawartych z nimi w przeszłości umów i porozumień wieloletnich.
5. Wysokość rezerw nie powinna być ustalana na poziomie, wskazującym na zamiar wywołania pozornego deficytu surowca drzewnego. Wysokość rezerw podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
6. Informacja o częstości i ilościach drewna do sprzedaży w skali roku powinna być odpowiednio zawarte w pierwszych ogłoszeniach, zapraszających nabywców lokalnych do procedur ich wybór (naboru).

Dominująca rola oferowania nabywcom drewna planowanego dopiero do pozyskania

§6

1. W procesie wyboru (naboru) nabywców drewna powinna dominować zasada oferowania drewna dopiero planowanego do pozyskania ("sprzedaż szacunków brakarskich").
2. Nabór nabywców drewna pozyskanego powinien ograniczać się do następujących przypadków:
1) drewno zostało pozyskane i wyrobione dla odbiorców, którzy wygrali procedury w ramach "sprzedaży szacunków brakarskich", a następnie utracili płynność finansową lub z innych względów odstąpili od umowy; albo też zostało pozyskane w ramach zmniejszania rezerwy, o której mowa § 5 ust.3 i ust.4, w miarę upływu czasu i zmniejszającego się uzasadnienia dla utrzymywania tej rezerwy na niezmienionym poziomie - o ile nadleśniczy uzna, iż sprzedaż drewna pozyskanego jest w tym przypadku bardziej efektywna niż sprzedaż drewna wg metody "sprzedaży szacunków brakarskich",
2) sprzedaż drewna dotyczy surowca szczególnie cennego (sprzedaż submisyjna),
3) drewno pozyskano w następstwie uprzątania pożarzysk, terenów objętych szkodami od wiatrów i okiści itp. nieprzewidzianych zjawisk klęskowych.

Wybór nabywców drewna do bezpośredniego (samodzielnego) zagospodarowania na poziomie nadleśnictwa.

§7

1. Przy wyborze nabywców lokalnych należy kierować się następującymi wskazówkami ogólnymi:
1) Procedowanie powinno rozpoczynać się publicznym zaproszeniem mającym w zasadzie charakter nieograniczony, tj. zaproszeniem, kierowanym do wszystkich potencjalnych nabywców,
2) Z procedowania powinni być wyłączani nabywcy, którzy:
a) na terenie danego nadleśnictwa nie spełniają wymagań wynikających z zawartych z nadleśniczym umów o zakazie konkurencji, o których mowa w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, obowiązującym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
b) wykazują należności przeterminowane w stosunku do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (dopuszczenie na zasadzie wyjątku nabywców z należnościami przeterminowanymi do procedowania wymaga roboczego, utrwalonego stosowną notatką służbową nadleśniczego, uzgodnienia z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych; notatki takie powinny być zamieszczane w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszych wytycznych),
c) korzystają z istotnego przywileju zakupu drewna na rynku ogólnym oraz na poziomie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (nie dotyczy nabywania przez tych nabywców pozyskanego drewna trudnozbywalnego), chyba że dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych zdecyduje inaczej, biorąc pod uwagę, iż:
- przejściowe (w związku z dostosowywaniem sprzedaży drewna w danej rdLP do niniejszych wytycznych) występowanie w roku 2001 na rynku ogólnym znacznej liczby nabywców regionalnych nie zagwarantuje (wobec uregulowań § 4 ust. l niniejszych wytycznych) zaspokojenia ich potrzeb surowcowych,
- dopuszczaniu nabywców regionalnych do rynku lokalnego powinny towarzyszyć takie zgodne z prawem rozwiązania stworzone przez dyrektora rdLP, aby nabywcy regionalni, nie miarkując na rynku lokalnym na poziom ceny zakupu, nie prowadzili praktyk monopolistycznych mających za przedmiot likwidację konkurencji ze strony nabywców lokalnych,
d) są zewnętrznymi w stosunku do LP pośrednikami w wewnętrznym handlu drewnem (pośrednicy w handlu drewnem mogą funkcjonować na rynku drzewnym jako pełnomocnicy określonych nabywców bezpośrednio zużywających drewno okrągłe w działalności gospodarczej, upełnomocnieni na okoliczność reprezentowania ich w procedurze naboru lub/oraz wykonywania innych określonych czynności związanych z realizacją umów zawartych między nabywcą lokalnym a nadleśnictwem; pośrednicy w handlu drewnem mogą występować jako nabywcy lokalni w stosunku do pozyskanego drewna trudnozbywalnego),
3) Zaproszenie powinno zawierać jawny i przejrzysty regulamin procedowania, w którym należy wskazać m.in:
a) możliwie pełną charakterystykę gatunkową i jakościowo -wymiarową oferowanego do sprzedaży drewna,
b) miejsca pozyskania drewna (co najmniej do poziomu szczegółowości, wynikającego z podania leśnictwa),
c) przedmiot oferty (przedmiotem wnewy powinien być gatunek drewna i jedna klasa jakościowo—wymiarowa},
d) kryteria oceniające warunki zgłaszane przez nabywcę przy stosowaniu procedury konkursu ofert, wagi poszczególnych kryteriów (od O do l) (w regionalnych dyrekcjach, w których stosowano dotąd wagi np.w skali od O do 10 i w których trudno będzie przejść na ważenie kreteriów za pomocą powszechnie używanych w analizie wartości wag ułamkowych (0,1, 0,2, ...., 0,9, 1,0) - można oczywiście w dalszym ciągu, bez żadnego wpływu na wynik ostateczny, stosować z przyzwyczajenia wagi w dotychczasowej skali, np. od O do 10), przedział punktów oceniających stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, stopień spełnienia danego kryterium dyskwalifikujący daną ofertę "(regulamin procedowania może przewidywać, że poszczególne kryteria sq równoważne, a zatem wszystkie mają wagę równą l ),
e) termin odbycia procedury wyboru nabywców (przy czym rolą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest także koordynowanie terminów odbywania się procedury wyboru nabywców, aby stworzyć nabywcom możliwość uczestniczenia w procedurach w różnych nadleśnictwach),
f) cenę wyjściową na poszczególne gatunki oraz klasy jakościowo-wymiarowe (z zastrzeżeniem, iż ceny wyjściowe na dany gatunek i klasę jakościowo - wymiarową nie mogą być wyższe ani niższe od cen uzyskanych za trzy kwartały roku poprzedzającego rok sprzedaży drewna o procenty, uzgodnione z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych)
g) zapowiedź praw przysługujących nabywcy w ramach odbywającej się procedury wyboru nabywców (w tym prawa w zakresie procedury odwoławczej),
h) informację o wszystkich kolejnych planowanych w nadleśnictwach sesjach procedowania mającego za przedmiot wybór nabywców drewna (por. §5 ust.6
4) Za zasadę podstawową należy przyjąć, że procedurę wyboru nabywców powinna prowadzić komisja, powoływana przez nadleśniczego, w składzie co najmniej trzyosobowym. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wyznacza swojego obserwatora prac komisji,
5) Nadleśniczy może zastosować jedną z następujących ścieżek (scenariuszy) postępowania (wg nazewnictwa użytego w filmie instruktażowym "Sprzedaż drewna - krok po kroku"):
a) przetarg wg redukcji zamówień (inna nazwa: konkurs ofert),
b) prowadzenie przetargów ofertowych w odniesieniu do poszczególnych pozycji cięć (z możliwą modyfikacją w postaci przetargów ofertowych w odniesieniu do pakietów pozycji cięć),
c) prowadzenie aukcji poszczególnymi pozycjami cięć ( z możliwą modyfikacją polegającą na prowadzeniu aukcji w odniesieniu do pakietów pozycji cięć),
d) prowadzenie aukcji w odniesieniu do drewna pozyskanego,
e) prowadzenie konkursu ofert w odniesieniu do drewna pozyskanego,
f) prowadzenie submisji w odniesieniu do sortymentów cennych metodą licytacyjną
g) prowadzenie submisji w odniesieniu do sortymentów cennych metodą ofertową,
6) Szczegółowe przybliżenie poszczególnych ścieżek (scenariuszy) postępowania znajduje się w filmie instruktażowym "Sprzedaż drewna - krok po kroku , który należy traktować jako integralną część (aneks nr l) niniejszych wytycznych,
7) Miejsce i sposób złożenia ofert powinny być określone w zaproszeniu, o którym mowa powyżej. Oferty mają podlegać ścisłej rejestracji w specjalnie w tym celu założonej kontrolce i przechowywaniu pod zamknięciem. Pobranie ofert z miejsca przechowywania powinno odbywać się za pokwitowaniem w ww.kontrolce przez komisję, o której mowa powyżej, bezpośrednio przed jej posiedzeniem,
8) Specyfikacja kryteriów służących za podstawę oceny ofert jest właściwością nadleśniczego. Zaleca się, aby wśród tych kryteriów uwzględniać:
a) oferowaną cenę zakupu,
b) termin płatności,
c) tendencje rozwojowe nabywcy,
d) spodziewaną płynność finansową nabywcy,
9) Wycena stopnia spełnienia danego kryterium w skali l do 10 powinna być oparta o możliwie wiarygodne dane liczbowe. Przy tej wycenie, w protokole analizy ofert, dopuszcza się posługiwanie się eksperckim uzasadnieniem na piśmie,
10) Każda oferta, o ile nie została odrzucona ze względu na brak danych żądanych w zaproszeniu lub/oraz wystąpienie elementów dyskwalifikujących, o których mowa w § 7 ust. l pkt.2 oraz pkt.3 lit.d niniejszych wytycznych, powinna zostać oceniona za pomocą następującej formuły:
"(waga przypisana kryterium nr l * ilość punktów przydzielona kryterium nrl) + (waga przypisana kryterium nr 2 * ilość punktów przydzielona kryterium nr 2) + .... +(waga przypisana kryterium nr "n" * ilość punktów przydzielona kryterium nr "n")",
9. Przewiduje się następujący rezultat rozmów uzupełniających, o których mowa w ust. 7 i 8:
a) pełne uzgodnienie stanowisk,
b) uzgodnienie stanowisk co do szczegółów sprzedaży w pierwszym półroczu z zapowiedzią drugiej tury negocjacji w drugim półroczu roku gospodarczego,
c) spisanie notatki o braku uzgodnień z wyznaczeniem kolejnego terminu rozmów uzupełniających.
10. Po pełnym lub częściowym uzgodnieniu stanowisk, negocjatorzy, działający w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz upełnomocnieni przedstawiciele nabywców strategicznych spisują list intencyjny, zawierający dane o wynegocjowanych cenach, ryczałtach spedycyjnych, ilościach drewna do sprzedaży z poszczególnych kierunków, procentowym udziale drewna sprzedawanego za pośrednictwem składnic, przyrzeczonych ilościach drewna do objęcia ewentualnymi negocjacjami w drugim półroczu, w tym w ramach uruchamiania rezerw, o których mowa w §5 ust.4 niniejszych wytycznych.
11. List intencyjny, o którym mowa w ust. 10, jest podstawą do spisania rocznej umowy kupna-sprzedaży między, działającym w imieniu nadleśniczych, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a spółką IPC w Kwidzynie, oraz odpowiednio rocznej i półrocznej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy poszczególnymi dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a pozostałymi nabywcami strategicznymi (krajowymi). Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych spisują też umowy uszczegóławiające współpracę z IPC Kwidzyn. W umowach, spisywanych na szczeblu regionalnym, należy m.in. podać ilości drewna do nabycia w poszczególnych nadleśnictwach, ilości drewna do nabycia za pośrednictwem zakładów Lasów Państwowych, terminy zakupów i inne niezbędne dane i ustalenia.
12. 1nformacje o wynikach negocjacji z nabywcami strategicznymi (listy intencyjne, umowy) powinny tak szybko, jak to tylko jest możliwe docierać do zainteresowanych nadleśnictw i innych zainteresowanych jednostek organizacyjnych LP (np.zakładów LP).
13. Wydział Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu Lasów Państwowych, a także komórki organizacyjne właściwe w rdLP za sprzedaż i marketing są obowiązane do prowadzenia pełnej dokumentacji procedowania z nabywcami strategicznymi, zawierającej w sposób usystematyzowany wszystkie wyżej wymienione dokumenty powstające w toku tego procedowania.
14. Wytyczne zawarte w ust. l - 13 stosuje się odpowiednio w ramach ewentualnych negocjacji w drugim półroczu, o których mowa w ust.9 lit.b

Procedowanie z zakładami Lasów Państwowych

§ 12

1. Zakłady Lasów Państwowych, nabywający drewno na potrzeby własnej działalności gospodarczej, innej niż usługa składu, manipulacji i spedycji, zakupują drewno w nadleśnictwach w drodze negocjacji ilościowo-cenowych, chyba że w swoich unormowaniach dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych postanowi o procedowaniu z zakładami LP według reguł ogólnie obowiązujących.
2. Cena, po jakiej zakłady zakupują drewno, o którym mowa w ust. l, nie mogą istotnie odbiegać in minus od średniej ceny uzyskiwanej w danym nadleśnictwie w odniesieniu do danego gatunku i danej klasy jakościowo-wymiarowej.

Sprzedaż detaliczna

§13

1. Przy sprzedaży detalicznej drewna ceny ustala i upublicznia nadleśniczy, uwzględniając ceny osiągane na przetargach, a także - w odniesieniu do drewna opałowego oraz drobnicy - możliwości nabywcze miejscowej ludności.
2. Ceny, o których mowa w ust. l, podaje się do wiadomości publicznej poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej na zewnątrz lub/oraz w siedzibie nadleśnictwa oraz na zewnątrz lub/oraz w siedzibach leśnictw.

Procedowanie dotyczące drewna trudnozbywalnego

§ 14

1. W przypadku, gdy próby zbycia pozyskanego drewna trudnozbywalnego w drodze procedur, o których mowa w niniejszych wytycznych, nie dały rezultatu - nadleśniczemu przysługuje prawo zwrócenia się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o uznanie poszczególnych partii drewna za trudnozbywalne, podlegające szczególnym procedurą sprzedaży.
2. W przypadku zgody na kwalifikację danej partii drewna, o której mowa w ust. l, nadleśniczy ma uprawnienie do sprzedaży drewna po cenach odpowiednio obniżonych w stosunku do średnich cen drewna, uzyskiwanych na dany gatunek i daną klasę jakościowo-wymiarową w nadleśnictwie, poprzez poszukiwanie nabywców w drodze rozmów bezpośrednich.
3. Wydział Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu LP, działając w porozumieniu z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz Wydziałem Zarządzania Bazą Danych, rozpocznie bez zbędnej zwłoki prace nad ogólnopolską stroną internetową, na którą nadleśniczowie będą mieli obowiązek zgłaszania nadwyżek (partii) drewna trudnozbywalnego w poszukiwaniu nabywców - niezależnie od działań tradycyjnych, o których mowa w ust.2.

Procedowanie w warunkach kieski żywiołowej i innych zjawisk nadzwyczajnych

§15

1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej na terenie nadleśnictwa (duże pożarzyska, klęski okiści, wiatrowałów, wiatrołomów itd.) nadleśniczy w pierwszym rzędzie - po przeprowadzeniu uproszczonej i uszczegółowionej inwentaryzacji drewna "klęskowego" - bada, czy, związane z tą klęską, spodziewane zakłócenie sprzedaży drewna, do której zobowiązują nadleśnictwo umowy kupna-sprzedaży ( zawarte do czasu wystąpienie klęski) może zostać opanowane poprzez:
1) Wstrzymanie pozycji rezerwowych, o których mowa powyżej, i uruchomienie w to miejsce pozycji "klęskowych", obejmowanych następnie jednym ze scharakteryzowanych powyżej scenariuszy naboru nabywców drewna,
2) Wstrzymanie pozycji cięć, "obłożonych" już zawartymi umowami, i podstawienie w to miejsce pozycji "klęskowych" przy równoczesnym odpowiednim renegocjowaniu zawartych umów kupna-sprzedaży drewna.
2. W przypadku, jeśli nadleśniczy uzna, że działania, wymienione w ust. l, są niewystarczające, zwraca się poprzez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych do Dyrektora Generalnego LP o zgodę na odstąpienie od obowiązujących zasad sprzedaży drewna, załączając równocześnie uzgodniony z dyrektorem rdLP program gospodarowania drewnem w następstwie wystąpienia klęski żywiołowej.
3. Przy opracowywaniu programu, o którym mowa powyżej, nadleśniczy powinien zanalizować następujące możliwe działania:
1) Wyczerpanie możliwości, o których mowa w ust.l,
2) Wypowiedzenie lub odstąpienie od umów kupna-sprzedaży, które nie mogą zostać zrealizowane, ze względu na konieczność porządkowania tych pozycji "klęskowych", jakie ze względu na stan sanitarny lasu, nie mogą zostać pozostawione do objęcia pracami porządkowymi w późniejszym terminie,
3) Wszczęcie nowych procedur naboru nabywców wg scenariuszy podanych w § 7 ust. l pkt.5 niniejszych wytycznych,
4) Podjęcie działań mających za przedmiot sprzedaż drewna z pozycji "klęskowych" na warunkach drewna trudnozbywalnego,
5) Objęcie drewna "poklęskowego" składem o wydłużonym terminie trwania (łącznie z uruchomieniem składnic wodnych),
6) Podjęcie innych działań według uznania nadleśniczego.
4. W przypadku zbiegu dwóch lub większej liczby wniosków o uznanie nadleśnictwa za jednostkę, objętą stanem klęski żywiołowej z punktu widzenia możliwego zakłócenia sprzedaży drewna - dyrektor regionalny, w razie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, może podjąć decyzję o przejęciu na siebie określonych uprawnień i obowiązków w zakresie gospodarowania drewnem.
5. Do - kierowanego do Dyrektora Generalnego LP - wniosku o uznanie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych za jednostkę objętą stanem klęski żywiołowej z punktu widzenia możliwego istotnego zakłócenia gospodarowania drewnem - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dołącza program działań, którym powinien m.in.zawierać:
1) Zobowiązanie nadleśniczych do przeprowadzenia uproszczonej, a wdrugim rzędzie uszczegółowionej inwentaryzacji drewna na pozycjach klęskowych,
2) Zobowiązanie poszczególnych nadleśniczych do zanalizownia możliwości zagospodarowania drewna sposobami, o których mowa w ust.3,
3) Ustalenie ilości drewna niemożliwego do zagospodarowania sposobami, o których mowa w ust.3,
4) Ustalenie zakresu wstrzymania cięć ( w tym cięć rezerwowych ) w nadleśnictwach sąsiadujących z nadleśnictwami klęskowymi,
5) Przeprowadzenie przez dyrektora rdLP - poprzez przeprowadzenie w imieniu (z udziałem) właściwych nadleśniczych renegocjacji umów z nabywcami drewna w jednostkach, nie dotkniętych zjawiskami klęskowymi - analizy możliwości zaspokojenia tych nabywców drewnem z nadleśnictw klęskowych,
6) Podjęcie się przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP zadania poszukiwania nabywców drewna klęskowego według reguł sprzedaży drewna trudnozbywalnego,
7) Zorganizowanie centralnych składnic (w tym składnic wodnych) drewna poklęskowego,
8) Podjęcie innych działań według uznania dyrektora regionalnej dyrekcji LP.
6. Dyrektor Generalny LP po napłynięciu wniosków, o których mowa w ust.5, z dwóch lub większej liczby regionalnych Dyrekcji LP - może w drodze decyzji uznać wystąpienie istotnego zakłócenia gospodarowania drewnem w obrębie całego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
7. W sytuacji, o której mowa w ust.6, Dyrektor Generalny LP wydaje zarządzenie w sprawie programu działań mających za przedmiot przywrócenie stanu równowagi w handlu drewnem w Lasach Państwowych.
8. Wydział Analiz, Planowania i Realizacji Budżetu LP, współdziałając z Wydziałem Zarządzania Bazą Danych, wprowadzi do planu finansowo-gospodarczego na rok 2001, a następnie przygotuje szczegółowe założenia do aplikacji służącej wspomaganiu na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej LP zarządzania drewnem w przypadku wystąpienie zakłóceń związanych z ww. zdarzeniami klęskowymi.

Uprawnienia leśniczego przy sprzedaży drewna

§ 16

1. Uprawnienia przysługujące leśniczym przy sprzedaży drewna ustala na warunkach jednoosobowej odpowiedzialności nadleśniczy.
2. W dążeniu do zapewnienia kadrze leśniczych odpowiedniej ilości czasu na prace dotyczące zagospodarowania lasu, zaleca się ograniczanie uprawnień, o których mowa w ust. l, do sprzedaży drewna opałowego oraz drobnicy.

Fakturowanie

§17

Fakturowanie sprzedaży drewna - bez względu na to, czy umowy kupna-sprzedaży zostały spisane w nadleśnictwie, w regionalnej dyrekcji LP (umowy z nabywcami regionalnymi) czy też na szczeblu krajowym (umowy z nabywcami strategicznymi) - prowadzi nadleśnictwo, chyba że system sprzedaży drewna do nabywców strategicznych przewiduje sprzedaż drewna do zakładów LP celem dalszej odsprzedaży


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz