/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

W Szwecji powstanie muzeum mebli IKEA

Autor:
Źródło: IAR
Data: 2014-06-23


Mu­zeum mebli, ofe­ro­wa­nych od nie­mal 70 lat przez szwedz­ką firmę IKEA, po­wsta­nie w bu­dyn­ku jej pierw­sze­go ma­ga­zy­nu i skle­pu.

Ingvar Kamprad - założyciel IKEAIngvar Kamprad - założyciel IKEAFot. Inter IKEA Systems

Nazwa IKEA to akro­nim zło­żo­ny z ini­cja­łów jej twór­cy i wła­ści­cie­la In­gva­ra Kam­par­da oraz pierw­szych liter jego ad­re­su - Elm­ta­ryd, go­spo­dar­stwem ro­dzin­nym Kam­par­dów w pa­ra­fii Agun­na­ryd.

 

88-let­ni dziś Kam­pard w 1943 roku za­ło­żył w po­bli­skiej miej­sco­wo­ści Älmhult firmę han­dlu wy­sył­ko­we­go. Czte­ry lata póź­niej prze­sta­wił ją na sprze­daż mebli, w tym przy­go­to­wa­nych do wła­sne­go mon­ta­żu. To był po­mysł, który za­pew­nił mu suk­ces. Po ko­lej­nych czte­rech la­tach uka­zał się pierw­szy ka­ta­log IKEA.

Obec­nie firma, po­zo­sta­ją­ca wła­sno­ścią ro­dzi­ny Kam­par­dów, pro­wa­dzi in­te­re­sy w 42 pań­stwach. W 26 po­sia­da 305 wła­snych domów han­dlo­wych. 18 pro­cent ofe­ro­wa­nych w nich to­wa­rów jest pro­du­ko­wa­nych w Pol­sce. Nasz kraj jest dru­gim po Chi­nach naj­więk­szym do­staw­cą IKEA, która roz­ro­sła się w kon­cern za­trud­nia­ją­cy ponad 135 ty­się­cy pra­cow­ni­ków.

Mu­zeum, które ma być otwar­te w przy­szłym roku, bę­dzie pre­zen­to­wać naj­cie­kaw­sze meble, jakie IKEA miała w sprze­da­ży. Przez dzie­się­cio­le­cia firma i jej pro­jek­tan­ci do­pra­co­wa­li się stylu roz­po­zna­wal­ne­go i na­śla­do­wa­ne­go na całym świe­cie. Or­ga­ni­za­to­rzy mu­zeum prze­wi­du­ją, że co­rocz­nie od­wie­dzać je bę­dzie 200 ty­się­cy gości.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA