/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Kronospan przegrał apelację w sprawie wytoczonej przez mieszkańców Szczecinka

SIS Terra, PAP

Autor: oprac. pks
Źródło: SIS Terra, PAP
Data: 2014-03-05


Sąd Okrę­go­wy w Ko­sza­li­nie oddalił apelację spółki Kronospan Szczecinek. Tym samym podtrzymane zostało orzeczenie sądu I instancji nakazujące Kronospanowi zaniechania immisji odorów i pyłów.

Widok na pracującą w Szczecinku fabrykę KronospanWidok na pracującą w Szczecinku fabrykę KronospanFot. SIS Terra

W lipcu ubiegłego roku zakończył się przed Sądem Rejonowym w Szczecinku trwający ponad trzy lata proces jaki przeciw Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wytoczyło siedmiu mieszkańców miasta.

Do­ma­ga­li się oni za­niecha­nia przez spółkę im­mi­sji pyłów na na­le­żą­ce do nich nie­ru­cho­mo­ści. Do­wo­dzi­li, że osa­dza­nie się pyłów drew­na na szy­bach, ra­mach okien­nych i pod­ło­gach bal­ko­nów ogra­ni­cza ich prawa w ko­rzy­sta­niu z nie­rucho­mo­ści, bo nie mogą otwie­rać okien, wy­wie­szać pra­nia. Muszą też czę­ściej prać fi­ra­ny czy myć sa­mo­cho­dy. Zwra­ca­li też uwagę, że im­mi­sja (czyli działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim) do­pro­wa­dzi­ła do utra­ty war­to­ści ich miesz­kań i domów.  War­tość sporu okre­śli­li na 12 tys. zł.

Sąd w całości uwzględnił powództwo i nakazał zaniechanie Kronospanowi immisji odorów i pyłów drewna na ich nieruchomości. Kro­no­span Szcze­ci­nek od­wo­łał się od wy­ro­ku. W ape­la­cji spół­ka sfor­mu­ło­wa­ła kilka zarzu­tów, które sąd uznał jednak za chy­bio­ne i poza isto­tą sporu. Według sądu nie ma pod­staw, by nie wie­rzyć po­wo­dom, że nadal od­czu­wa­ją odór i pyły drew­na. Sąd uznał też, że spół­ka nie udo­wod­ni­ła, że za­stoso­wa­ła urzą­dze­nia mi­ni­ma­li­zu­ją­ce te skut­ki.

Cytowana przez PAP sę­dzia Ur­szu­la Fi­jał­kow­ska pod­kre­śli­ła, że choć po­zwa­na spół­ka jest naj­więk­szym pra­co­daw­cą w po­wie­cie szcze­ci­nec­kim, to fakt ten nie sta­wia jej w uprzy­wi­le­jo­wa­nej sy­tu­acji, nie kreu­je na jej rzecz spe­cjalnych upraw­nień. Jak do­da­ła, po­zwa­na spół­ka nie ma racji twier­dząc, że zakaz im­mi­sji odo­rów i pyłów drzew­nych ozna­cza cał­ko­wi­ty zakaz im­mi­sji, co w prak­ty­ce mia­ło­by ozna­czać za­mknię­cie za­kła­dów pro­duk­cyj­nych. -Mogą wy­stę­po­wać im­mi­sje do­pusz­czal­ne pra­wem, a więc takie, które są od­czu­wal­ne, ale nie są do­kucz­li­we dla po­wo­dów, nie po­wta­rza­ją się czę­sto i nie prze­kra­cza­ją okre­ślo­ne­go stop­nia na­tę­że­nia - po­wie­dzia­ła sę­dzia.

Pełnomocnik Kro­no­spa­nu poinformował, że decyzje w sprawie dalszego postępowania podjęta zostanie po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Z kolie re­pre­zen­tu­ją­cy miesz­kań­ców Szczecinka mec. Filip Sztu­kiel po­wie­dział, że wyrok po­zwa­la na skie­ro­wa­nie wobec Kro­no­spa­nu Szcze­ci­nek bar­dzo kon­kret­nych rosz­czeń w po­sta­ci za­in­sta­lo­wa­nia urzą­dzeń oczyszcza­ją­cych gazy od­lo­to­we i urzą­dzeń od­py­la­ją­cych. Jak dodał, jeśli im­mi­sja nie zo­sta­nie ogra­ni­czo­na, wsz­czę­te bę­dzie po­stę­po­wa­nie eg­ze­ku­cyj­ne, któ­re­go skut­kiem może być na­ło­że­nie grzyw­ny na człon­ków za­rzą­du spół­ki.

Wyrok koszalińskiego sądu może być istotny również dla innych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją płyt drewnopochodnych. Większość tego typu zakładów produkcyjnych boryka się z zarzutami okolicznych mieszkańców, którym wyrok sądu wskazuje ścieżkę postępowania. Podstawowymi zarzutami mieszkańców miejscowości sąsiadujących z fabrykami płyt są: emisja odorów i pyłu drzewnego, emisja formaldehydu oraz intensywny ruch samochodów ciężarowych na drogach prowadzących do zakładów.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA