/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

RDLP w Zielonej Górze podsumowała sprzedaż drewna w 2013r.

PAP

Autor: oprac. dja
Źródło: PAP
Data: 2014-01-21


Re­gio­nal­na Dy­rek­cja Lasów Pań­stwo­wych w Zie­lo­nej Górze sprze­da­ła w 2013 roku ponad 1,98 mln m sześc. drew­na o war­to­ści 335 mln zł, oznacza to wzrost o ok. 5% do roku poprzedniego. Wpły­wy ze sprze­da­ży drew­na sta­no­wią ponad 85% przy­cho­dów zie­lo­no­gór­skiej dy­rek­cji.

Pod­sta­wo­wym ga­tun­kiem na terenie RDLP Zielona Góra jest sosna.Pod­sta­wo­wym ga­tun­kiem na terenie RDLP Zielona Góra jest sosna.Fot. arch. Drewno.pl

Zdecydowana większość sprzedanego drewna stanowiło drewno iglaste (głównie sosna) - 1,77 mln m3. Drewno liściaste stanowiło 10,6% sprzedanej masy - 0,21 mln m3

Średnia cena 1m3 surowca drzewnego wyniosła 169 zł netto: w przypadku drewna liściastego było to 171 zł, a w drewnie liściastym 154 zł.

11% sprzedanej masy stanowiła bezpośrednia sprzedaż do klientów zagranicznych. Największymi klientami RDLP Zielona Góra były firmy Kro­no­pol (producent płyt drewnopochodnych), Stel­met (producent programu ogrodowego) oraz niemiecka firma Klau­sner GmbH (tartak). Te trzy firmy kupiły w nadleśnictwach należących do RDLP Zielona Góra ok. 850 tys. m3  sześc. drew­na czyli 42,9% sprzedanej masy.

Plan sprzedaży na rok 2014 zakłada niewielki wzrost pozyskania - 1,99 mln m3. Po­ziom sprze­da­ży drew­na nie jest za­gro­że­niem dla za­so­bów leśnych. Po­zy­ska­nie drew­na sta­no­wi około 60% przy­ro­stu rocz­ne­go. W miejscu wyciętych lasów sadzi się nowe. W ze­szłym roku na­sa­dze­nia ob­ję­ły 3 tys. 711 ha.

Łącz­na po­wierzch­nia grun­tów w za­rzą­dzie 20 nad­le­śnictw Re­gio­nal­nej Dy­rek­cji Lasów Pań­stwo­wych w Zie­lo­nej Górze to ponad 453 tys. ha, z czego lasy zaj­mu­ją bli­sko 438 tys. ha. Za­so­by drew­na na pniu na ko­niec 2011r. sza­co­wa­no na 95 mln m sześc. Prze­cięt­na za­sob­ność lu­bu­skich lasów to 225 m sześc. drew­na na jed­nym ha.

Pod­sta­wo­wym ga­tun­kiem na terenie RDLP Zielona Góra jest sosna. Lasy sosnowe stanowią 82% po­wierzch­ni za­le­sio­nej. Le­si­stość re­gio­nu wy­no­si 49,7% i jest naj­wyż­sza w kraju.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA