/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

PiS chce referendum ws. zmiany Ustawy o lasach

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2014-01-20


Praw i Sprawiedliwość zapowiedziało, że będzie zbie­rać pod­pi­sy pod wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie ogól­no­pol­skie­go re­fe­ren­dum ws. systemu finansowania Lasów Pań­stwo­wych.

PiS chce referendum ws. zmiany Ustawy o lasachPiS chce referendum ws. zmiany Ustawy o lasachFot. Sejm

Według polityków PiS zmiana Ustawy o lasach, która zakłada odebranie ok. 1/3 zysku wypracowanego przez PGL Lasy Państwowe w ostatnich 10 latach, to celowe działanie mające na celu destabilizację instytucji Lasów Państwowych, a następnie jej prywatyzację i wyprzedaż terenów leśnych w ręce prywatne.

Podczas konferencji prasowej jaka miała miejsce 20. stycznia w Sejmie, posłowie Jan Szysz­ko i Dariusz Bąk poinformowali, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Parlamentarnym Zespołem do spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy wnioskują o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum i rozpoczynają zbieranie podpisów koniecznych do jego przeprowadzenia.

W referendum społeczeństwo odpowiedzieć miałoby na dwa pytania - pierwsze związane z systemem finansowania Lasów Państwowych, drugie dotyczące odroczenia prawa do zakupu gruntów przez obcokrajowców. Według propozycji pytania miałyby mieć następujące brzmienie:

1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12  poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?

2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE.

-W obec­nym sys­te­mie praw­nym od roku 2016 staje się do­stęp­na pol­ska zie­mia rolna dla ob­co­kra­jow­ców ze "sta­rej pięt­nast­ki", gdzie siła na­byw­cza tam­tych pen­sji jest zde­cy­do­wa­nie więk­sza niż siła na­byw­cza polskiej pen­sji. Zmia­ną usta­wy o la­sach rząd rów­no­cze­śnie do­pusz­cza do tego, aby w po­dob­nej sy­tu­acji zna­la­zła się jedna czwar­ta te­ry­to­rium kraju, a mia­no­wi­cie te­ry­to­rium za­ję­te przez Lasy Pań­stwo­we. To re­fe­ren­dum i te py­ta­nia mają zmu­sić obec­ny rząd do tego, aby za­czął my­śleć o in­te­re­sach kraju - po­wie­dział podczas konferencji prasowej poseł Jan Szysz­ko.

Wkrótce po ogłoszeniu projektu zmian w ustawie, pre­mier Do­nald Tusk informował, że de­cy­zja "rządu w per­spek­ty­wie wielu lat sta­bi­li­zu­je sy­tu­ację Lasów Pań­stwo­wych" i po­zwo­li im "funk­cjo­no­wać co naj­mniej tak samo do­brze, jak do tej pory". Zda­niem pre­mie­ra Lasy Pań­stwo­we funk­cjo­no­wa­ły w "prze­sad­nie kom­for­to­wym kon­tek­ście fi­nan­so­wym", co gro­zi­ło nie­ra­cjo­nal­nym wy­da­wa­niem tych środ­ków. Jednocześnie Tusk oświad­czył, że Lasy Pań­stwo­we nie zo­sta­ną spry­wa­ty­zo­wa­ne i za­pro­po­no­wał zmia­nę w kon­sty­tu­cji tak, by za­gwa­ran­to­wać "trwa­łość roz­wią­za­nia, jakim są Lasy Pań­stwo­we, z wol­nym wstę­pem i ko­rzy­sta­niem z lasów przez wszyst­kich oby­wa­te­li".

Zapis wystąpienia posłów PiS można obejrzeć na stronie Sejmu tutaj >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz