DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Regulamin Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej

Urząd gminy Rudniki

Autor:
Źródło: Urząd gminy Rudniki
Data: 2004-04-03


W dniach 29, 30 czerwca i 1 lipca po raz VIII odbędą się największe w Polsce i Europie „Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie” (gmina Rudniki, powiat oleski, województwo opolskie).

1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA ZAWODÓW.

1.1. Pilarki i urządzenia pomocnicze.

1.1.1. Pilarki.

Do zawodów dopuszcza się typowe pilarki, powszechnie stosowane ze standardowym wyposażeniem, bezwzględnie z hamulcem, bez zmian konstrukcyjnych i przeróbek. Zawodnik musi używać tej same pilarki we wszystkich konkurencjach. Przed zawodami zespół oceniający dokonuje przeglądu pilarek i oznacza zakwalifikowane pilarki do zawodów trwałym symbolem przyjętym przez organizatorów imprezy.
Nie mogą być dopuszczone do udziału w zawodach pilarki niekompletne lub z przeróbkami. Nie mogą być dopuszczeni do udziału w zawodach drwale, którzy w przeciągu 1 godziny nie przedstawili do ponownego przeglądu pilarek zakwestionowanych. Drużyna może posiadać rezerwową pilarkę, którą również należy przedstawić do przeglądu i oznakowania. Rezerwową pilarkę można użyć w przypadku uszkodzenia pilarki zawodnika. Decyzję w tej sprawie wydaje Zespół oceniający daną konkurencję, a w sprawach spornych Główna Komisja Sędziowska.

1.1.2. Inne wyposażenie.

Do stosowania podczas zawodów dopuszcza się siekiery, kliny drewniane lub plastikowe, dźwignio - obracaki. Narzędzia te wolno używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.2 Ubrania robocze i środki ochrony osobistej.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do poszczególnych konkurencji jest posiadanie standardowego ubrania i obuwia roboczego oraz opatrunku osobistego. Zawodnicy występują w kaskach z ochronnikami oczu i słuchu oraz w rękawicach roboczych.

1.3. Środki bezpieczeństwa.

1.3.1. Oddzielenie miejsca zawodów.

Miejsce zawodów powinno być ogrodzone. Wchodzić na powierzchnię ogrodzoną mogą tylko członkowie Głównej Sędziowskiej, zespół oceniający daną konkurencję oraz po wezwaniu – zawodnik. O dopuszczeniu innych osób na powierzchnię ścinki decyduje Sędzia Główny i wyznacza opiekuna.

1.3.1. Zapobieganie przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Organizator zawodów powinien przygotować urządzenia zapobiegawcze i wyznaczyć drwali pomocniczych do zlikwidowania niebezpiecznej sytuacji powstałej w trakcie zawodów (uwolnienia zakleszczonej prowadnicy, ściągnięcie zawieszonych drzew itp.).

1.4. Urządzenia pomiarowe.

Wszystkie pomiary do oceny wykonania zadań określonych regulaminem – odbywają się za pomocą typowych urządzeń pomiarowych, zatwierdzonych przez Urząd Miar i Wag do powszechnego użytku.
Są to:
- taśma stalowa lub parciana długości 20-25 m,
- kątomierz warsztatowy,
- głębokościomierz,
- suwmiarka,
- klucz dynamometryczny,
- stopery, oraz urządzenia pomiarowe dostosowane do potrzeb przy ocenie konkurencji II, a mianowicie przymiar do pomiaru wysokości sęków.

1.5. Przygotowanie poszczególnych konkurencji.

1.5.1. Konkurencja I –ścinka drzew.

Do konkurencji należy wyznaczyć zrąb, na którym możliwe jest wybranie drzew o pierśnicy 33-38 cm w ilości 8-10 szt. większej niż liczba zawodników. Pochylenie drzew nie powinno być większe niż 20, a budowa koron bez rażących odchyleń. Zgnilizna odziomkowa uniemożliwiająca utrzymanie kierunku obalania jest niedopuszczalna. Z powierzchni zrębu należy usunąć drzewa , podrost i podszyt przeszkadzające przy wykonaniu zadań konkursowych. Ogólny kierunek obalania drzew wyznacza organizator zawodów. Drzewa wyznaczone do ścinki, mieszczące się w ustalonym dla zawodów przedziale grubości, organizatorzy oznaczają trwale numerem i wypisują na nich wartość pierśnicy. Przydział drzew dla zawodników odbywa się przez losowanie numerów startowych.

1.5.2. Konkurencja II – okrzesywanie drzew.

Do okrzesywania należy przygotować wierzchołki wcześniej ściętych drzew. Po usunięciu gałęzi suchych, odłamanych i cieńszych niż 15mm należy wybrać 28-32 sztuk gałęzi tak, aby suma średnic gałęzi do okrzesania wynosiła ok. 1000mm /+-100mm/. Należy także usunąć wszystkie gałęzie poza strefą okrzesywania. Ślady po gałęziach usuniętych w czasie przygotowania konkurencji należy zamalować farbą oraz wyraźnie oznaczyć początek i koniec odcinka do okrzesywania. Linia startu musi być zaznaczona w odległości 0,1 m przed pierwszą wybraną gałęzią, a linia końcowa w odległości 0,5 m za ostatnia wybraną gałęzią. Wierzchołki muszą leżeć przymocowane około40 cm powyżej gruntu, mierząc od górnej powierzchni strzały.

1.5.3. Konkurencja III – przygotowanie pilarki do pracy.

Do montażu piły łańcuchowej należy przygotować stół standardowy o wymiarach 1,5 x 0,7 m i wysokości 0,8 m. należy przygotować klucz dynamometryczny do właściwego dokręcania nakrętek mocujących osłonę prowadnicy oraz do odkręcania osłony prowadnicy i napinania łańcucha tnącego.

1.5.4. Konkurencja IV – złożona przerzyna kłód.

W terenie otwartym ustawia się równolegle w odległości 3 m od siebie dwie kłody o średnicy 33-35 cm na stojakach , tak aby oś kłód tworzyła z powierzchnią terenu kąt 70 na przemian. Wysokość środków czół kłód powinna wynosić 40 i 70 cm od powierzchni terenu. Na kłodach należy wyznaczyć farbą pas szerokości 20 cm, od którego powinno rozpocząć się cięcie górne oraz pasy szerokości 5 cm po bokach kłody, wyznaczając jej środek, gdzie powinny zejść się rzazy. Na czołach kłód należy wpisać numer startowy zawodnika.

1.5.5. Konkurencja V – dokładność przerzynki.

Do konkurencji tej należy przygotować dwie toczone lub starannie obrobione kłody o średnicy 33 – 35 cm, które kładzie się na deskach wkopanych w ziemie równo z jej powierzchnią. Granica między kłodą a deską powinna być zamaskowana wilgotnymi trocinami . grubość warstwy trocin powinna wynosić 2-3 cm. Kłody powinny być ułożone na skrajnych brzegach desek tak, aby od wewnątrz deska wystawała 20 cm. Odległość między kłodami powinna wynosić 3m. Przy czołach kłód należy umieścić przycisk uniemożliwiający odchylenie odcinanych krążków prowadnicą. Kłody powinny być zabezpieczone przed ruchami poprzecznymi. Jeżeli odchylenie od prostopadłości jest większe niż 2o to zawodnik może wyrównać czoło kłody.

2. PRZEBIEG ZAWODÓW.

2.1 Konkurencja I – ścinka drzew.

Na wezwanie zespołu oceniającego zawodnik podchodzi do drzewa, wyznacza miejsce ustawienia palika kierunkowego w przedziale 45o po obu stronach głównego kierunku obalania, w odległości 15 m od pnia. Jeżeli zawodnik nie określi kierunku w ciągu 3 minut – uczyni to Zespół oceniający. Palik wskazuje kierunek, w którym zawodnik ma obalić drzewo. Dla ułatwienia pomiarów Zespół oceniający umieszcza dwa 50 – centymetrowe kołki w odległości 1 m po obu stronach palika. Odległości pomiędzy palikiem i kołkami, zaokrąglane do całego centymetra, są notowane w karcie oceny. Po ustaleniu kierunku obalania drzewa zawodnik z unieruchomioną pilarką, narzędziami pomocniczymi staje w odległości 5 m od drzewa w strefie bezpiecznej. Na komendę "Start" zawodnik przystępuje do wykonania zadania. Jeszcze przed upadkiem drzewa na ziemię zawodnik powinien odejść w bezpiecznym kierunku . Czas liczy się od sygnału "Start" do momentu upadku drzewna ziemię. Zawodnik ma 5 minut na wykonanie zadania łącznie z przygotowaniem stanowiska.

2.2. Konkurencja II – okrzesywanie.

Konkurencja polega na okrzesywaniu wyznaczonego odcinka drzewa w określonym czasie. Gałęzie należy odciąć w strefie 120º po obu stronach strzały równo z powierzchnią kory. Zawodnik na rozkaz Sędziego podchodzi na linię startu, uruchamia pilarkę i trzyma ją na strzale tak, aby końcówka prowadnicy była przed znakiem "początek". Na sygnał "Start" do momentu kiedy końcówka prowadnicy przekroczy znak "koniec".

2.3. Konkurencja III – przygotowanie pilarki do pracy.

Do wykonania tej konkurencji zawodnik może przystąpić bez kasku i rękawic. Przed dopuszczeniem zawodnika do konkurencji zespół oceniający sprawdza dokładnie stan pilarki łącznie z prowadnicą i dwoma łańcuchami tnącymi ( równymi pod względem długości ) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przeróbek, których nie można wyeliminować w ciągu 5 minut, zawodnik nie zostaje dopuszczony do konkurencji III i pozostałych. Po zakwalifikowaniu pilarki, zawodnik przygotowuje ją na stole do konkurencji. Łańcuch powinien być rozluźniony tak, aby powstała strzałka 25mm. Nakrętki mocujące prowadnicę dokręca się kluczem dynamometrycznym siłą 2 kG. Korektę naciągu łańcucha oraz dokręcenia nakrętek mocujących prowadnicę kluczem dynamometrycznym dokonuje zespół oceniający. Po przygotowaniu pilarki zawodnik wraca na linię startową w odległości 1m od stołu. Na komendę "Start", od którego zaczyna się pomiar czasu, zawodnik powinien:
- podejść do stołu,
- odkręcić nakrętki,
- zdjąć pokrywę sprzęgła,
- zdjąć i odłożyć łańcuch,
- zdjąć i obrócić o 180º prowadnicę,
- założyć drugi łańcuch,
- nałożyć pokrywę sprzęgła,
- przykręcić nakrętki mocujące pokrywę sprzęgła,
- wyregulować napięcie łańcucha,
- dokręcić nakrętki,
- położyć klucz na stole.
Pomiar czasu kończy się z chwilą położenia klucza na stole. Po wykonaniu zadania pilarka pozostaje pod nadzorem zespołu oceniającego do czasu zakończenia konkurencji IV i V.

2.4. Konkurencja IV – złożona przerzynka kłód.

Zawodnik podchodzi do linii startu, którą sam sobie wybrał ( 2m od pierwszej kłody ), uruchamia pilarkę, stawia ją na linii i czeka na sygnał członka zespołu oceniającego. Na sygnał "Start" od którego zaczyna się pomiar czasu, zawodnik powinien:
- wziąć pilarkę i podejść do pierwszej kłody,
- poprowadzić rzaz z dołu do góry do 5 cm linii, której nie można przeciąć,
- wyjąć piłę z rzazu i odciąć krążek o grubości 50-100mm rzazem z góry, przy czym należy zacząć cięcie w 20 cm strefie zaznaczonej farbą,
- zatrzymać łańcuch tnący,
- podejść do drugiej kłody i powtórzyć operację,
- zatrzymać łańcuch i podejść na linię mety.
Pomiar czasu kończy się wtedy, kiedy drugi krążek upadnie na ziemię.

2.5. Konkurencja V – dokładność przerzynki.

Zawodnik podchodzi do linii startu, którą sam sobie wybrał ( 2m od pierwszej kłody ), uruchamia pilarkę, stawia ją na linie startu i oczekuje na sygnał członka zespołu oceniającego. Na komendę "Start" od której zaczyna się pomiar czasu, zawodnik powinien:
- wziąć pilarkę i podejść do pierwszej kłody,
- obciąć krążek o grubości 50-100 mm nie naruszając łańcuchem deski,
- zatrzymać łańcuch tnący,
- podejść do drugiej kłody i odciąć krążek, jak przy pierwszej kłodzie,
- zatrzymać łańcuch tnący i umieścić pilarkę na krążku leżącym na ziemi przy końcu kłody. W tym momencie kończy się pomiar czasu.

3. OCENA ZAWODNIKÓW.

3.1. Ogólne zasady oceny.

Podstawą do oceny zawodników są karty wyników wypełnione i podpisane przez zespół oceniający oraz zatwierdzone przez Główną Komisję Sędziowską. Karty wyników sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zawodnik, a drugi zespół obliczeniowy. Na karcie wyników, przed przystąpieniem do konkurencji, zespół oceniający wpisuje wyłącznie numer zawodnika, natomiast pozostałe dane (nazwisko, imię, RDLP) uzupełnia Zespół obliczeniowy po całkowitym wypełnieniu karty. Ocenie podlegają tylko te czynności, wyposażenie i parametry, które są wymienione w regulaminie poszczególnych konkurencji. O kolejności zajętego miejsca w kwalifikacji ogólnej decydują:
- liczba zdobytych punktów,
- mniejsza liczba punktów karnych,
- lepsze wyniki w konkurencji ścinka drzew.
Punkty dodatnie przyznawane są zawodnikom z czasu wykonania konkurencji, dokładność i jakość pracy. Punkty karne daje się na naruszenie przepisów bhp i uszkodzenia surowca. Punkty karne są potrącone z ogólnej liczby punktów dodatnich otrzymywanych za daną konkurencję, aż do 0.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz