/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie parkieciarz

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Parkieciarzy

Autor: oprac. dja
Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenia Parkieciarzy
Data: 2013-08-14


Ogólnopolskie Stowarzyszenia Parkieciarzy zaprasza chętnych do uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie parkieciarz do uczestnictwa w jesiennej sesji egzaminacyjnej.

Oferta OSP jest kierowana do wszystkich parkieciarzy, zrzeszonych i niezrzeszonych. Świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski to potwierdzenie doświadczenia i wiedzy rzemieślnika, przy czym dyplom mistrzowski jest potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji rzemieślniczych w zawodzie.

Egzamin składa się z dwóch etapów – praktycznego i teoretycznego. Termin praktycznego egzaminu ustala się z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy teoretyczne odbywają się zwyczajowo w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia przy ul. Chmielnej 98 w Warszawie.

W dniach 20-21 września 2013r. odbędzie się kurs przygotowawczy do egzaminów.


Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze - Informacje ogólne

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
1)   posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu parkieciarza
2)   posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu parkieciarz.

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
1)  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika w zawodzie parkieciarz, a także:
a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu parkieciarza, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
b)   co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu parkieciarza, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
2)   posiada  świadectwo  ukończenia  szkoły  ponadgimnazjalnej  albo  dotychczasowej  szkoły  ponadpodstawowej  oraz  co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu parkieciarza, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
3)   posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu parkieciarza, a także co najmniej trzyletnią praktykę w zawodzie parkieciarz po uzyskaniu tytułu zawodowego;
4)   posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu parkieciarz, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu parkieciarza, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek zawierający następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3)  numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) adres zamieszkania;
5) informację o spełnianiu warunków dopuszczających do egzaminu mistrzowskiego bądź czeladniczego

Wniosek można pobrać ze strony www.parkieciarzeosp.com.pl w zakładce Egzaminy.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu do wniosku dołącza:
1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dopuszczających do egzaminu na czeladnika bądź mistrza, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawia oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech, a w przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
2)   jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm,
3) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

Opłaty za egzaminy w zawodzie parkieciarz:
Egzamin mistrzowski: 850,00 zł
Egzamin czeladniczy: kandydaci zrzeszeni w OSP: 520,00 zł kandydaci niezrzeszeni: 580,00 zł
Egzamin poprawkowy wynosi 50% opłaty podstawowej.
Pozostałe opłaty:
- świadectwo ozdobne czeladnicze: 30,00 zł
- dyplom ozdobny mistrzowski: 50,00 zł
- duplikat dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego: 50,00 z

Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.
Etap teoretyczny egzaminu przeprowadza się w przypadku egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego – w części pisemnej i części ustnej;

Na egzaminie czeladniczym w etapie teoretycznym:
1) część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
a) rachunkowość zawodowa,
b) dokumentacja działalności gospodarczej,
c) rysunek zawodowy,
d) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
e) podstawowe zasady ochrony środowiska,
f) podstawowe przepisy prawa pracy,
g) podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem;
2) część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
a) technologia,
b) maszynoznawstwo,
c) materiałoznawstwo.
Na egzaminie mistrzowskim w etapie teoretycznym:
1) część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
a) rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
b) dokumentacja działalności gospodarczej,
c) rysunek zawodowy,
d) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
e) podstawowe zasady ochrony środowiska,
f) podstawowe przepisy prawa pracy,
g) podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
h) podstawy psychologii i pedagogiki,
i) metodyka nauczania;
2) część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
a) technologia,
b) maszynoznawstwo,
c) materiałoznawstwo.

Więcej informacji odnośnie formalności związanych z przystąpieniem do egzaminów, wnioski o dopuszczenie i szczegóły dotyczące kursu przygotowawczego można uzyskać na stronie w biurze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy:
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel .22/409-07-02
www.parkieciarzeosp.com.pl
biuro@parkieciarzeosp.com.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA