/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
RYNEK BIOMASY

Informacja prezesa URE w sprawie kwalifikowania drewna jako biomasy

Autor:
Źródło: Urzędu Regulacji Energetyki
Data: 2013-05-27


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o sposobie kwalifikowania drewna i materiału drzewnego do odnawialnych źródeł energii.

Informacja o sposobie kwalifikowania drewna i materiału drzewnego do odnawialnych źródeł energii.Informacja o sposobie kwalifikowania drewna i materiału drzewnego do odnawialnych źródeł energii.Fot. Drewno.pl

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Prezes URE, w dniu 20. maja 2013 r., przedstawił informację w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego, w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE

Prezes URE podkreślił, że zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia, do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego przez jednostkę wytwórczą, należącą do przedsiębiorstwa energetycznego, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze.

Ponadto, regulator poinformował, że w ramach indywidualnych postępowań administracyjnych o wydanie świadectw pochodzenia ocenie będą podlegały dokumenty, które mogą świadczyć o wykorzystaniu przez podmiot wnioskujący o wydanie tego świadectwa określonego sortymentu drewna i materiału drzewnego.

Dodatkowo, Prezes URE zalecił przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności kontroli dostaw biomasy, odpowiadającego systemowi przewidzianemu w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, w szczególności w odniesieniu do importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego drewna lub materiału drzewnego.


***


Warszawa, 20. maja 2013r.
 
PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Informacja (nr 13 /2013)
w sprawie
kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego,
w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229) przedstawiam, co następuje.

I. Zgodnie z § 6 ust. 7 powołanego rozporządzenia, w przypadku jednostki wytwórczej, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego obowiązanego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2‐6 tego przepisu, do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.

Z kolei, w myśl § 2 pkt 7 ww. rozporządzenia pod pojęciem drewna pełnowartościowego rozumieć należy drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.
 
II. Praktyka rynkowa oraz obowiązujące regulacje prawne wskazują, iż w obrocie gospodarczym występują między innymi następujące dokumenty, które przedłożone w odpowiedniej konfiguracji, mogą stanowić dowody na okoliczność wykorzystania przez podmiot wnioskujący o wydanie świadectwa pochodzenia określonego sortymentu drewna/materiału drzewnego. Należą do nich w szczególności:
- faktury VAT,
- dokumenty wywozowe wystawiane przez Nadleśnictwa prowadzące gospodarkę drewnem w lasach państwowych,
- dokumenty wystawione przez niezależne podmioty dysponujące uprawnieniami brakarskimi oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna,
- oświadczenia dostawców/przedsiębiorców,
- umowy sprzedaży/dostawy drewna (materiału drzewnego),
- obowiązujące u danego przedsiębiorcy wewnętrzne instrukcje kontrolne/audytowe wraz z protokołami potwierdzającymi fakt ich przeprowadzenia,
- karty przekazania odpadów,
- certyfikaty gospodarki leśnej FSC CoC (Chain of Custody).
 
Mając na uwadze brzmienie § 20 powołanego rozporządzenia informuję, iż moc dowodowa wskazanych dokumentów będzie podlegała ocenie dokonywanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ramach indywidualnych postępowań administracyjnych o wydanie świadectw pochodzenia, w kontekście całokształtu okoliczności faktycznych danej sprawy oraz przy uwzględnieniu dochowania reguł należytej staranności jakich można i należy oczekiwać od profesjonalnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przypominam, iż w ramach wskazanych postępowań, zgodnie z art. 218 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące, ogólne reguły postępowania dowodowego wyrażone między innymi w art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl ugruntowanego stanowiska doktryny i judykatury zasada oficjalności postępowania dowodowego nie oznacza, że strona może zachowywać się biernie w toku tego postępowania (por. m.in. wyrok NSA OZ w Szczecinie z 2 lipca 1997 r., sygn. akt. 942/96).

Nałożenie na organy prowadzące postępowanie administracyjne obowiązku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego nie zwalnia strony postępowania od współudziału w realizacji tego obowiązku. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy nieudowodnienie określonej czynności faktycznej może prowadzić do rezultatów niekorzystnych dla strony. Z treści przepisów nakładających wspomniane wyżej obowiązki nie daje się w szczególności wyprowadzić konkluzji, iż organy administracji zobowiązane są do poszukiwania środków dowodowych służących poparciu twierdzeń strony w sytuacji, gdy ta ostatnia ‐ mimo wezwania ‐ środków takich nie przedstawia – tak. m.in. Naczelny Sąd Administracyjny OZ w Katowicach w wyroku z dnia 20 maja 1998 r., sygn. Akt I SA/Ka 1605/96).

III. Dodatkowo zaleca się przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności (kontroli dostaw biomasy), analogicznego do systemu przewidzianego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. UE. Seria L, Nr 295, s. 23), w tym w szczególności w odniesieniu do importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego drewna lub materiału drzewnego. System należytej staranności winien obejmować trzy elementy właściwe do zarządzania ryzykiem: dostęp do informacji, ocenę ryzyka oraz ograniczenie stwierdzonego ryzyka. System należytej staranności powinien zapewniać przede wszystkim dostęp do informacji o źródłach oraz o dostawcach drewna i produktów z drewna, w tym do stosownych informacji dotyczących np. zgodności z mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania, gatunku oraz jakości drewna. Na podstawie tych informacji przedsiębiorcy winni przeprowadzać ocenę ryzyka, a w przypadku jego stwierdzenia winni je w sposób proporcjonalny ograniczać, w celu zapobiegania przypadkom wykorzystywania drewna pełnowartościowego ‐ w rozumieniu przepisów powołanego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. ‐ do wytwarzania energii odnawialnej. Procedury takiego systemu, powinny dodatkowo zostać zweryfikowane i wyrywkowo audytowane przez niezależne podmioty dysponujące uprawnieniami brakarskimi oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna.
 
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
Z upoważnienia
Wiceprezes
Maciej Bando


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

... [1]

Piękne zdjęcie. 100% tej zrebki pochodzi z drewa pełnowartościowego.

Wrinks [173]Odpowiedz na ten komentarz2013-05-28 21:16:20

Zgłoś nadużycie

To prawda :)

Dominik Jabłoński [444]Odpowiedz na ten komentarz2013-05-28 23:04:28

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA