/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

O surowcu u ministra środowiska - streszczenie spotkania

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2013-02-11


25. stycznia br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie na którym dyskutowano aktualną sytuację na rynku surowca drzewnego w Polsce. Gospodarzem spotkania był Minister Środowiska Marcin Korolec. W obradach wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, organizacji reprezentujących różne branże przemysłu drzewnego oraz zaproszeni przedstawiciele wybranych przedsiębiorstw zajmujących się przerobem drewna.

O surowcu u ministra środowiska - streszczenie spotkaniaO surowcu u ministra środowiska - streszczenie spotkaniaFot. Drewno.pl

Komunikat nr 3/2013 z dn. 11.02.2013r.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy działąjący w branży drzewnej

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu informujemy, że tak jak zapowiadaliśmy, w dn. 25 stycznia odbyło się spotkanie z Ministrem Środowiska Marcinem Korolcem.

Obecni byli:
- Minister Środowiska Marcin Korolec ze współpracownikami,
- wiceminister Janusz Zaleski ( w początkowej części spotkania),
- dyrektor generalny LP Adam Wasiak ze współpracownikami,
- przedstawiciele organizacji i przedsiębiorstw przemysłu drzewnego (z Izby J. Baluta i B. Czemko),

Spotkanie rozpoczęła prezentacja LP, przedstawiona przez naczelnika Wydziału Marketingu LP A. Ballauna, z której dowiedzieliśmy się m. in. że realizacja sprzedaży na postawie umów zawartych na bazie e-drewno systemowe w 2012r. wyniosła tylko 78,6%. Inaczej mówiąc, 21,4% wylicytowanego wówczas drewna nie zostało odebrane. W 2013r. pojawił się problem z drewnem dębowym tartacznym – obłożenie oferty LP przekroczyło jej poziom o 35%. Wykonanie ogółem sprzedaży ofertowej całego drewna wyniosło 95,9%. Sprzedaż przetargowa jeszcze trwała.

Następnie na wniosek M. Korolca, wypowiadali się przedstawiciele przemysłu. Postawiono następujące tezy:

- System sprzedaży wprowadzony na 2013r., choć spełnia część postulatów przemysłu, jednak nie sprawdza się w oczekiwanym stopniu, co wiążemy z faktem, że nie zostaliśmy dopuszczeni do konsultacji jego ostatecznej wersji. Zabrakło w nim wcześniej uzgodnionych rozwiązań, lub zostały one zastąpione rozwiązaniami pozornymi (system rabatów, skonta, umowy długoterminowe). Nasze wnioski dot. konieczności obniżenia przez LP cen ofertowych drewna i wyrównania ich poziomu zostały pominięte.

- Uzyskany poziom cen średnioważonych z obu form zakupów (sprzedaż ofertowa i przetargi), lokuje się na poziomie średniej ważonej z II półrocza 2012r. co wobec widocznego spowolnienia gospodarki (zwłaszcza budownictwa) oznacza ceny za wysokie. Co bardzo istotne – widzimy olbrzymie rozwarstwienie cen pomiędzy zachodem i wschodem Polski, szczególnie podczas przetargów e-drewno. W efekcie ich poziom na zachodzie i południowym zachodzie zagraża bytowi pracujących tam przedsiębiorstw. Konieczna jest więc korekta cen w dół. Konieczne jest sprawdzenie, kto i z jakich powodów zawyża ceny do poziomu nie mającego żadnego związku z opłacalnością produkcji. To zjawisko na dużą skalę, groźnie dla całej gospodarki. Konieczne jest opracowanie i uzgodnienie z przemysłem racjonalnych podstaw ustalania rynkowych cen drewna – dziś są one ustalane przez LP uznaniowo.

- Oczekujemy, że pierwotnie uzgodnione mechanizmy służące do regulowania cen i wspierające rozwój firm – czyli rabaty i skonta zostaną wprowadzone w realny sposób. Jeśli są faktycznie problemy prawne z wprowadzeniem rabatów za wielkość zakupów to proponujemy aby je zastąpić innym rynkowym rozwiązaniem – premiami wypłacanymi przez LP za wykonane zakupy, obejmującymi wszystkich klientów, ale zróżnicowanymi w zależności od wartości zrealizowanych transakcji.

- Konieczna jest prawdziwa stabilizacja zaopatrzenia przedsiębiorstw a drewno. System w którym 70% drewna wcześniej kupowanego przez firmy znajduje się w sprzedaży ofertowej, w praktyce okazał się na to nie wystarczający. Oczekujemy więc, że wprowadzone zostaną faktyczne umowy długoterminowe, gwarantujące większy poziom dostaw.

- Z konieczne uznajemy wykorzystanie prowadzonej obecnie nowelizacji ustawy o lasach, aby zapisać w niej w sposób trwały warunki, które muszą spełniać zasady sprzedaży drewna i aby oprzeć je o rozporządzenie ministerialne. Bez tego możemy spodziewać się podobnej jak dotąd zmienności tych rozwiązań i stałych sporów na tym polu, których przecież wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Są zgłoszone w tej sprawie formalne uwagi i propozycje – lecz nie wiemy co się z nimi dzieje.

- Zwracamy uwagę na fakt, potwierdzany przez ekspertów, że zasoby drewna w polskich lasach nie są wykorzystywane w pełni. To oznacza, że polska gospodarka nawet w kryzysie marnuje szansę na to, aby przemysł drzewny stał się jednym z motorów jej rozwoju. Oczekujemy więc zwiększenia podaży drewna – oczywiście w ramach realnych możliwości lasów.

- Wskazujemy, że nasza współpraca z LP nie może odbywać się pod jej dyktat, z czym często mamy teraz do czynienia i co stwarza szereg problemów. Z ostatnich należy wskazać wprowadzenie przez LP nowych, niekorzystnych dla przemysłu warunków technicznych na drewno kłodowane i związanych z tym dopłat o zwykle uznaniowej wysokości.

Ponadto podnoszono też sprawę jawności sprzedaży (kto wygrywa przetargi? Jaka jest faktyczna podaż drewna?).

Za absolutnie nieuzasadnione uznano podtrzymywanie rozwiązań, które stymulują eksport drewna nieprzetworzonego, zamiast sprzyjać przerobowi go w Polsce i wypracowaniu tu wartości dodanej.

Podnoszono negatywną rolę, jaką spełniają firmy spekulujące drewnem – prawdopodobnie to one stoją za wysokimi cenami na przetargach.

Wskazywano na fakty, mówiące o pogarszaniu się wyników przemysłu drzewnego i meblarskiego.

Do tych wystąpień odniósł się minister M. Korolec i dyrektor generalny LP A. Wasiak.

Pierwszy z nich nawiązał tylko do części zgłaszanych spraw stwierdzając m. in., że obawiał się, że przemysł drzewny może wręcz przestać kupować drewno na 2013r. i że „odetchnął z ulgą”, gdy dowiedział się iż sprzedaje się prawie wszystko. A przecież drewna jest więcej niż rok temu, więc chyba nie jest tak źle z przemysłem drzewnym?

Obawia się, że nasze pomysły na wprowadzenie zmian w ustawie o lasach zmierzają do „przeregulowania”, a on jest zwolennikiem prostych rozwiązań. Zamiast angażowania w zatwierdzanie zasad sprzedaży drewna wielu resortów chyba lepiej, gdyby ustalał je dyrektor generalny. Mógłby poprzeć ewentualny ogólny zapis w ustawie, np. że zasady mają chronić interes gospodarczy kraju.

Nie jest zwolennikiem wywozu drewna okrągłego z Polski i wolałby tu stworzyć wartość dodaną, ale jak ma tego zakazać, skoro jesteśmy częścią wolnego europejskiego rynku? Jeśli uzyska od nas opinię dobrej kancelarii prawnej, wskazującej takie rozwiązanie, to się tym zajmie.

Natomiast na pewno nie będzie tym ministrem, który będzie hamował lub ograniczał podaż drewna. Będzie ona na pewno rosła „do granic racjonalności”.

O cenach drewna też możemy rozmawiać – może dobrym pomysłem są bonusy (premie) za wartość zakupów?

Dyr. A. Wasiak w krótkim wystąpieniu stwierdził:


- LP starają się działać odpowiedzialnie i w zgodzie z interesami przemysłu, czego dowodem jest nowy system ze sprzedażą ofertową, choć to rozwiązanie niebezpieczne dla LP. Obserwują sytuację i też są zaniepokojone możliwością „rozmontowania” rynku drewna przez zawyżone ceny na „e-drewnie” w niektórych RDLP. Może trzeba rozważyć wprowadzenie cen maksymalnych? Możemy też zacząć rozmawiać o indeksacji cen oraz o skoncie innej wysokości – ta sprawa jest otwarta.

Zwrócił uwagę, że podaż drewna wciąż rośnie – średnio o 1 mln m3 rocznie, a w założeniach do ustawy o lasach jest zapis o rozdzieleniu etatów rębnego i przedrębnego – to też zwiększy podaż.

- w dn. 08. lutego odbędzie się w DGLP kolejne spotkanie konsultacyjne z przemysłem.

W dn. 08 lutego w Warszawie faktycznie doszło do bardzo licznego spotkania reprezentacji przemysłu z dyr. A. Wasiakiem.

Izbę reprezentowali: Prezydent Izby S. Wrochna, Członkowie Rady J.Kasprowiak i J. Baluta, dyrektor B. Czemko.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła prezentacja danych LP w której, na podstawie różnych uśrednień wykazywano, że ceny drewna w prawie każdym przypadku spadły poniżej poziomu z II półrocza 2012r.

Skrytykowali to występujący następnie przedstawiciele przemysłu wykazując, że w obecnej sytuacji gospodarczej ceny te są zdecydowanie za wysokie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Należy je zredukować, wykorzystując możliwość ich indeksacji - oczywiście „w dół”. Różnice pomiędzy regionami cen na to samo drewno są za duże i naruszają normy konkurencyjności. Za nieracjonalny wzrost obwiniano głównie handlarzy drewnem, pośredniczących w jego eksporcie z Polski. Obwiniono też LP o to, że stosują ukrytą podwyżkę cen, wprowadzając nowe warunki techniczne na drewno kłodowane, w których m. in. dopuszcza się w kl. B szereg wad dotąd dopuszczalnych tylko w kl. C. Ponownie dopominano się o wprowadzenie skonta realnej wysokości, rabatów i umów wieloletnich. Konieczne jest uzgodnienie reguł stosowania indeksacji cen. System sprzedaży drewna musi być ustabilizowany a jego korektą powinny zająć się wąskie wyspecjalizowane zespoły – na tak dużym spotkaniu jak obecne prace takie są niemożliwe.

Częściowej odpowiedzi udzielił naczelnik A. Ballaun, przyznając, że warunki techniczne na drewno kłodowane były przygotowywane pod presją NIK i ABW i są niedopracowane. Teraz – gdy znane są wyniki sprzedaży, będą one korygowane.

Zgadza się, że ceny drewna muszą nawiązywać do cen wyrobów i że polskie tartaki na razie nie są w stanie konkurować z zagranicznymi.

Dyrektor A. Wasiak natomiast stwierdził:


- Zasady sprzedaży musimy dalej reformować – sami, bo na zmiany w ustawie o lasach wg jego wiedzy jeszcze długo będziemy czekać. Proponuje, aby organizacje reprezentujące przemysł drzewny same utworzyły małe zespoły zadaniowe, które przedstawią propozycje zmian. Po stronie LP będzie z nimi współpracował Wydział Marketingu DGLP.

- W obecnej sytuacji informuję, że nie będzie żadnej indeksacji cen po I kwartale,

- W najbliższych dniach będziemy poinformowani o nowym ustaleniu wysokości skonta – będzie to wielkość odczuwalna, a nie jak dotąd – symboliczna.

- Za sprawę pilną należy uznać uzgodnienie, jak należy dalej indeksować ceny drewna w zależności od sytuacji na rynku .

Na tym spotkanie zakończono.

Przedstawiciele przemysłu w swoim gronie ustalili, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się narada naszych organizacji w celu ustalenia głównych spraw do rozwiązania i wyłonienia zespołów, które się nimi zajmą.

 
Sporządził: Bogdan Czemko
Biuro Izby

Powyższe opisy spotkań są wybiórczym sprawozdaniem i nie oddają ich pełnego przebiegu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA