/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Trwają konsultacje w sprawie nowej Ustawy o lasach

Ministerstwo Środowiska, Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Ministerstwo Środowiska, Drewno.pl
Data: 2012-11-15


Do końca listopada mają potrwać konsultacje społeczne prowadzone przez Ministerstwo Środowiska w sprawie "Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw". W tym miesiącu zakończyć się powinny również konsultacje międzyresortowe dotyczące tego dokumentu.

Trwają konsultacje w sprawie nowej Ustawy o lasachTrwają konsultacje w sprawie nowej Ustawy o lasachFot. Drewno.pl

Wszystko wskazuje, że zmiana Ustawy o lasach zostanie przeprowadzona w dość szybkim tempie. Motorem do wprowadzenia dyskutowanej od lat zmiany leśnego prawa są unijne rozporządzenia 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT oraz 955/2010 ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek unijny drewno i produkty z drewna.

Rozporządzenie nr 995/2010, które wchodzi w życie 3. marca przyszłego roku, zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyznaczenia organów właściwych odpowiedzialnych za implementację i wykonanie przepisów rozporządzenia na poziomie krajowym. Polska zgłosiła jako organ właściwy Ministerstwo Środowiska. Aby mogło ono wykonywać nałożone obowiązki, odpowiednie uprawnienia muszą zostać zapisane w polskim prawie. Unijne rozporządzenie zobowiązuje również do określenia sankcji w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przywozu do Wspólnoty produktów z drewna bez zezwolenia FLEGT oraz wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna. Dobór sankcji pozostawiony jest państwom członkowskim, z tym że muszą one być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i mogą obejmować m.in. grzywny, konfiskatę drewna i produktów z drewna, zawieszenie zezwoleń na prowadzenie działalności handlowej i będą zawarte w przepisach rangi ustawowej w odpowiednim kodeksie.

Przy okazji tej wymuszonej prze Unię zmiany, Ministerstwo Środowiska planuje szerszą nowelizację Ustawy o lasach. Do ustawy wprowadzone zostaną zapisy, na temat których dyskusje bezskutecznie toczyły się w od wielu lat, jaki i te które pojawiły się całkiem niedawno. Część zmian dotyczyć będzie spraw, które podnosiła branża drzewna. M.in. fakt braku uprawnień dyrektora generalnego do kształtowania zasad sprzedaży drewna, czy niemożliwości zgodnego z prawem wjazdu do lasu samochodów nie należących do Lasów Państwowych.

Czego nie ma w projekcie

Projekt założeń zmian nie uwzględnia proponowanych przez przemysł drzewny zapisów dotyczących ujęcia w Ustawie o lasach regulacji zasad sprzedaży surowca drzewnego przez Lasy Państwowe.

Co jest w projekcie

Sankcje dla podmiotów łamiących unijne rozporządzenia dotyczące obrotu drewnem i wyrobami z drewna. Obciążenie Lasów Państwowych podatkiem dochodowym od przychodów z gospodarki leśnej. Doprecyzowanie nieścisłych przepisów. Usankcjonowanie realizowanych dotychczas bezprawnie działań dotyczących Lasów Państwowych. Zmiana zasad dotyczących spraw pracowniczych w Lasach Państwowych.


Proponowane zmiany w ustawie o lasach

- Ustanowienie sankcji za naruszenie unijnych przepisów dotyczących FLEGT i za niedopełnienie obowiązków przy wprowadzaniu do obrotu drewna i produktów z drewna,

- Plany urządzania lasu dla nadleśnictw będą zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a nie jak dotychczas przez ministra właściwego do spraw środowiska.

- W przypadku braku aktualnego planu urządzenia lasu, zadania z zakresu gospodarki leśnej na dany rok będzie ustalał dla nadleśnictwa dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

- Ilość przewidzianego do pozyskania drewna zostanie określona w planie urządzenia lasu odrębnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych.

- Uregulowane mają zostać zasady pozyskiwania i udostępniania danych oraz prowadzenia banku danych o zasobach leśnych do czego zobowiązane jest PGL LP

- Upoważnienie dla Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do ustalania zasad sprzedaży drewna w PGL LP.

- Wzmocnione zostaną kompetencje i odpowiedzialność nadleśniczego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa poprzez umożliwienie przekazywania nieruchomości oraz gruntów nieleśnych nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej - staroście oraz samodzielne wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości.

- Uchylona zostanie regulacja dotycząca przekazywania określonych nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz regulacja ustanawiająca możliwość zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów,

- Określone zostaną podmioty zobowiązane do zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów wraz z zakresem ich obowiązków, w tym wykonywania pasów przeciwpożarowych.

- Zmieniona zostanie ranga aktu nadającego Statut PGL LP z zarządzenia na rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska oraz określone będą szczegółowe wytyczne do wydania rozporządzenia.

- Regulacje dotyczące gospodarki finansowej PGL LP, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących funkcjonowania funduszu leśnego, funduszu stabilizacji, dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP zostaną zaktualizowane oraz dostosowane do wymogów ustawy o rachunkowości i wniosków zmian w prawie zgłoszonych przez NIK. Planuje się, że środki funduszu leśnego będą przekazywane również na cele statutowe parków narodowych oraz stowarzyszeń prywatnych właścicieli lasów. Środki funduszu leśnego związane z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w zarządzie parków narodowych, które są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, będą przekazywane raz do roku w postaci rekompensat do gmin położonych na terenach parków narodowych, jako forma dotacji w związku z utraconymi dochodami wynikającymi z konieczności ograniczenia działalności gospodarczej.

- Rozszerzone zostaną możliwości udostępniania lasów (wjazd) dla podmiotów świadczących usługi na rzecz PGL LP, dla podmiotów wywożących drewno oraz pracowników obsługujących organy ochrony przyrody.

- Zmienione zostaną zasady zatrudnianie pracowników PGL LP. Powołanie zostanie zastąpione umową o pracę (Zmiana dotyczyć będzie stanowisk: leśniczego, inżyniera nadzoru, głównego księgowego, zastępcy nadleśniczego, nadleśniczego, kierowników jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym, zastępców dyrektora regionalnej dyrekcji LP, kierowników jednostek organizacyjnych LP o zasięgu krajowym, Głównego Inspektora Straży Leśnej. Powołanie zostanie zachowane wobec: Dyrektora Generalnego, który będzie powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, zastępców Dyrektora Generalnego, którzy będą powoływani i odwoływani przez Dyrektora Generalnego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz dyrektorów regionalnych dyrekcji LP, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Generalnego.)

- Rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą być zaliczone do Służby Leśnej, poprzez wyeliminowanie wymogu posiadania obywatelstwa polskiego oraz konieczności zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym osób powracających do pracy po urlopie macierzyńskim.

- Ujednolicone zostaną zasady przyznawania odprawy emerytalnej i rentowej dla pracowników PGL LP zaliczonych do Służby Leśnej i zatrudnionych poza nią - stosownie do uregulowań obowiązującego Ponad zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29 stycznia 1998r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
- Wprowadzone zostaną zapisy mające na celu objęcie podatkiem dochodów z całości działalności PGL LP, a nie jak to ma miejsce dotychczas, wyłączenie przychodów z gospodarki leśnej.

Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- Uregulowana zostanie możliwość i sposób dochodzenia odsetek od należności i opłat rocznych z tytułu wyłączania gruntów leśnych z produkcji i jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanów, gromadzonych na rachunku funduszu leśnego oraz możliwości rozkładania na raty i umarzania takich należności, analogicznie jak to ma miejsce przy dochodzeniu należności Skarbu Państwa.

- Uściślone zostaną przepisy związane z wyłączaniem gruntów leśnych z produkcji.

Ponadto planuje się znowelizować ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych poprzez nawiązanie do art. 19 ustawy o lasach mówiącego o planach urządzenia lasu.

Regulacje przejściowe i dostosowujące

- Czasowe utrzymaniu w mocy przepisów wykonawczych określających szczegółowe zasady gospodarki finansowej w PGL LP tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. - nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy,

- Czasowym utrzymaniu w mocy zarządzenia nadającego Statut PGL LP - do czasu wydania rozporządzenia przez Ministra Środowiska, nie dłużej niż 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

- Przekształceniu zatrudnienia pracowników PGL LP z dotychczasowego powołania na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w okresie 2 miesięcy od wejścia w życie ustawy.Do pobrania:

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw z 30.10.2012r. >>>

Pismo Ministra Środowiska w sprawie konsultacji społecznych do powyższego projektu >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA