/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Konkurs ofert na nabycie Formaplan Polska

Autor:
Źródło: Syndyk masy upadłości Formaplan Polska
Data: 2012-11-12


OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości „Formaplan Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą ul. Kitowicza 28, 97-320 Wolbórz zaprasza do składania ofert:

Konkurs ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa Formaplan PolskaKonkurs ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa Formaplan PolskaFot. Formaplan Polska

1. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 9 listopada 2012 r. Sygn. akt V GUp 6/09 w konkursie ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa „Formaplan Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolborzu w całości.
Główne składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa stanowią:
a) prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Konewce nr 28 gm. Inowłódz, obręb nr 7 Spała, oznaczonej numerami działek 352, 341 i 342, o łącznej powierzchni 14ha83a02m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00047280/6, o wartości oszacowania wynoszącej 11.339.964,00 zł netto,
b) prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Konewce nr 28 gm. Inowłódz, obręb nr 7 Spała, oznaczonej numerami działek 353 i 355, o łącznej powierzchni 00ha40a00m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00033481/4, o wartości oszacowania wynoszącej 54.892,00 zł netto,
c) urządzenia, maszyny, narzędzia i pozostałe ruchomości stanowiące wyposażenie Zakładu Produkcyjnego w Konewce (gm. Inowłódz) prowadzącego działalność w zakresie przecierania i suszenia drewna, produkcji płyty klejonej i produkcji półfabrykatów meblarskich, wymienione w spisie znajdującym się w biurze syndyka, o łącznej wartości 1.496.067,00 zł netto.
 
Ze sprzedaży przedsiębiorstwa wyłączone są: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wierzytelności, materiały, zapasy, produkcja w toku, wyroby gotowe, środki trwałe i wyposażenie wymienione w spisie znajdującym się w biurze syndyka oraz 8.000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „EGP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Konewce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, za numerem 0000260418.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych ) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wadium najpóźniej w dniu 7 grudnia 2012 roku w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w BGŻ S.A. nr 54 2030 0045 1110 0000 0133 4920.

W związku z zawarciem przez Syndyka w dniu 22 sierpnia 2011r., umowy dzierżawy przedsiębiorstwa upadłego z prawem pierwokupu (art. 316 ust 2 p.u.n.), prawo pierwokupu przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem sprzedaży, przysługuje POLIKAT Spółce Akcyjnej w Brzozowie.

W przypadku dokonania przez Syndyka wyboru oferty złożonej przez inny podmiot niż POLIKAT S.A. w Brzozowie, zostanie zawarta z tym podmiotem warunkowa umowa sprzedaży. Umowa przenosząca własność zostanie zawarta pod warunkiem, że:
a) POLIKAT Spółka Akcyjna w Brzozowie nie wykona prawa pierwokupu lub,
b) nie wpłaci ceny sprzedaży w wysokości ustalonej w umowie warunkowej - w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży,

2. na nabycie z wolnej ręki po cenie niższej niż cena oszacowania wynosząca 466.322,83 zł wchodzących w skład masy upadłości 8.000 (osiem tysięcy) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego „EGP Polska Sp. z o.o.” w Konewce wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, za numerem 0000260418, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 25 września 2012 roku Sygn. akt V GUp 6/09.

Pisemne oferty w zaklejonej kopercie mogą być składane na adres „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Kitowicza 28 , 97-320 Wolbórz w terminie do dnia 7 grudnia 2012 roku do godz.15.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w Wolborzu. Nabywca przedsiębiorstwa i nabywca udziałów winni uiścić zaoferowane ceny najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży – przed ich podpisaniem.

Wszelkie koszty zawarcia umów sprzedaży oraz koszty wykreślenia z ksiąg wieczystych wpisów widniejących w działach III i IV obciążają nabywcę.

Szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa i udziałów będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 601 163 194 lub 661 420 036.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA