/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Nie ma zgody przemysłu na wzrost cen drewna

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor:
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2012-11-09


Przemysł drzewny nie zgadza się na zmianę ustaleń jakie poczyniono w temacie zmiany systemu sprzedaży drewna podczas kilkumiesięcznych wspólnych prac oraz na przyjęcie zasad ustalania cen drewna, które spowodują automatyczny ich wzrost w roku przyszłym.

Dynamika cen surowca - średnia cena drewna za trzy kwartały roku wg GUSDynamika cen surowca - średnia cena drewna za trzy kwartały roku wg GUSFot. Drewno.pl

Komunikat nr 17/2012
z dn. 31.10.2012r.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy działający w branży drzewnej

 
Nie ma zgody przemysłu drzewnego na zmianę ustaleń dotyczących reformy systemu sprzedaży drewna i na wzrost jego cen w 2013r. Takie jest jednolite stanowisko wszystkich liczących się organizacji reprezentujących największe gałęzie tego przemysłu.

Pisma o takiej treści wystosowała nasza Izba, Stowarzyszenie Papierników Polskich i Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych. Przekazujemy je Państwu w załączeniu.

Chcę podkreślić, że jesteśmy przekonani, iż zwycięży rozsądek i na konferencji Izby w dn. 09 listopada będziemy mogli z ust przedstawiciela Dyrekcji Generalnej LP usłyszeć o racjonalnych i oczekiwanych rozwiązaniach i cenach .

O dalszych zdarzeniach będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor Biura Izby
Bogdan Czemko


*****

PISMO PIGPD DO MINISTRA ŚRODOWISKAIG-105/10/2012
Poznań, dn. 26.10.2012r.

Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska
DO RĄK WŁASNYCH

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu wczorajszym zakończyła się zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych konferencja pod znamiennym tytułem „Możliwości wykorzystania sektora leśno – drzewnego w rozwoju kraju”. Wśród prelegentów był m. in. dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, dyrektor BULiGL Janusz Dawidziuk, doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Borecki wraz z licznym gronem innych przedstawicieli nauki, przedstawiciel Ministra Gospodarki.

To co dla nas najistotniejsze, zostało przedstawione w referacie Naczelnika Wydziału Marketingu DGLP Andrzeja Ballauna. Mowa oczywiście o zmianach zasad sprzedaży drewna okrągłego, negocjowanych od jesieni 2011r., gdy z inicjatywy Pana Ministra powstała w tym celu mieszana Grupa Robocza. Negocjacje te trwają, a dotychczasowe, publicznie przyjęte ustalenia dawały nadzieję, że w 2013r będziemy pracowali już wg nowych, powszechnie akceptowanych rozwiązań.

Z tym większym zaskoczeniem usłyszeliśmy o zamiarze wprowadzenia do tych zasad rzeczach nowych, których w ogóle nie uzgadnialiśmy i o propozycjach istotnych zmian rzeczy już ustalonych. Lasy Państwowe – tłumacząc to presją UOKiK – postanowiły bowiem utworzyć dodatkową pulę drewna, przeznaczoną na zaopatrzenie firm inwestujących w zwiększenie przerobu. Trudno poprzeć to rozwiązanie w sytuacji, gdy system sprzedaży i tak pozostawiał inwestorom swobodny dostęp do bardzo znaczącej puli drewna na rynku, stanowiącej (nawet bez bardzo dużej puli detalicznej), ok. 40% całości dostępnego drewna. Skorzystało z tego w ubiegłych latach wiele polskich firm, nie mając wówczas żadnych dodatkowych preferencji. Można by jednak rozważyć akceptację zaproponowanej zmiany gdyby nie fakt, że pula ta ma być stworzona kosztem dotychczasowych odbiorców. W tym celu podstawą ich zakupów w ramach umów długoterminowych nie ma być – tak jak wcześniej i zupełnie jednoznacznie ustaliliśmy z LP - 70% średniej z trzyletniej wielkości zakupów, lecz „65 do 68%” ze średniej 2-letniej.

To oznacza złamanie przez Lasy Państwowe już przyjętych ustaleń. Na to nie ma naszej zgody, co jednogłośnie przekazali obecni na sali przedstawiciele przemysłu. Zwracam uwagę Pana Ministra, że jednym z najbardziej bolesnych skutków dotychczasowego systemu sprzedaży jest stopniowa utrata przez przedsiębiorców możliwości stabilnego kupowania przynajmniej części potrzebnego firmom drewna. Nowy system miał od nowa przywrócić tą stabilność właśnie przez wyliczenie ilości drewna objętych umową na bazie dłuższego okresu czasu, lecz obecna zmiana to ustalenie podważa.

Jeszcze bardziej zbulwersowała nas informacja, że ceny na drewno objęte umowami zostaną ustalone w oparciu o „średnie wyniki sprzedaży z Portalu Leśno-Drzewnego i systemowego e-drewno”. Wiadomo nam co to oznacza – istotną, sięgająca może nawet 20% podwyżkę na podstawową masę drewna objętą umowami w stosunku do dotychczasowych cen na przetargach ograniczonych. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest przy tym świadomy, gdyż otrzymał na piśmie nasze stanowisko, że przemysł oczekuje czegoś zupełnie przeciwnego – ok. 7-procentowej obniżki cen ofertowych w stosunku do cen uzyskanych na przetargach zamkniętych w połowie br. Na taką potrzebę jednoznacznie wskazuje 30-procentowy spadek cen drewna sprzedawanego na bieżąco na przetargach otwartych w stosunku do cen na takich samych przetargach z I półrocza. Na konieczność spadku cen dla zachowania konkurencyjności polskiego przemysłu wskazują równocześnie dane mówiące o spadku zamówień, spadku cen produktów, o spadających obrotach budownictwa. Wygląda jednak na to, że Lasy Państwowe nic nie wiedzą o kryzysie gospodarczym albo ten fakt ignorują w imię własnych, chwilowych i iluzorycznych korzyści. Na to nie może być naszej zgody.

Celem naszych dotychczasowych rozmów z najwyższymi przedstawicielami Lasów Państwowych było stworzenie systemu sprzedaży drewna, który zapewni przewidywalność dostaw na podstawie umów długoterminowych oraz ukształtuje ceny w sposób odpowiadający sytuacji panującej na rynku. Umowy długoterminowe są kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych przetargów ograniczonych (PLD) co do ilości sprzedawanego drewna i jego ceny. Te oczekiwane zmiany nic jednak przemysłowi nie dadzą, jeśli zupełnie błędnie, na nieracjonalnych podstawach, zostanie ustalony poziom cen, co powoduje znaczną podwyżkę dotyczącą ok. 70% kupowanej masy drewna. W obecnej sytuacji grozi to katastrofą, gdyż zakup drewna to największy składnik kosztów, a rentowność netto przemysłu tartacznego systematycznie maleje – w I kwartale 2012r. wyniosła 2,5%, w stosunku do 3,1% w I kw. 2011r.

Znakomita kondycja finansowa LP tym bardziej takiego zachowania nie uzasadnia. Ich przychody w 2011r. wyniosły 7,5 miliarda zł, co oznacza dynamikę wzrostu w stosunku do 2010r. w wysokości 24,4%. Podczas konferencji wskazano, że średnia płaca leśnika w 2011r. wyniosła 175% (z nagrodami 197%) średniej płacy krajowej, podczas gdy w przemyśle drzewnym wynosi ona zaledwie 75% tej wielkości.

Od dawna proponujemy Lasom Państwowym, aby swoją pozycję finansową budowały nie na wymuszonych dominującą pozycją wysokich cenach drewna, lecz na znaczącym zwiększeniu jego pozyskania i sprzedaży. Niewykorzystane możliwości polskich lasów są tu ogromne, o czym m. in. mówiły referaty wygłoszone na omawianej konferencji przez autorytety takiej miary, jak prof. Tomasz Borecki i dyrektor BULiGL Janusz Dawidziuk. Wzrost pozyskania blokują jednak niezrozumiałe przepisy w efekcie których mamy dziś 95 mln m3 niewykorzystanego drewna uwięzionego w drzewostanach przeszłorębnych. Zwiększenie eksploatacji lasów tylko poprawiłoby więc ich kondycję, przynosząc przy tym i Lasom Państwowym i całej polskiej gospodarce ogromne korzyści, nie do przecenienia w dobie obecnego kryzysu. Znacząco zwiększona podaż spowoduje również uregulowanie cen na rzeczywiście rynkowym poziomie.

Oczywiście to co zostało nam przedstawione, nie stanowi rozwiązań zatwierdzonych i ostatecznych do momentu podpisania odpowiedniego zarządzenia przez dyrektora generalnego LP Adama Wasiaka, Chcemy więc uznać to zdarzenie jedynie ciąg dalszy dyskusji i konsultacji i oczekujemy, że nasze, wyżej przedstawione stanowisko będzie uwzględnione a poczynione ustalenia – dotrzymane.

Liczymy tu na bezpośrednią interwencję Pana Ministra i jego opiekę nad końcowymi negocjacjami, które muszą zakończyć się w ciągu najbliższych kilkunastu dni, aby możliwa była sprawna sprzedaż drewna do przerobu w 2013r., na przyjaznych przemysłowi zasadach, tak jak deklarował to Pan Minister na naszych spotkaniach jeszcze w pierwszych miesiącach roku. Dotąd podpisane umowy na dostawy drewna wygasają z dniem 01 stycznia, a zapowiedziana przez LP data rozpoczęcia nowej sprzedaży to 12 listopada.

Prosimy więc o możliwość wcześniejszego bezpośredniego spotkania z Panem w możliwie bliskim, dogodnym dla Pana Ministra terminie.

Z poważaniem

Sławomir Wrochna
Prezydent Izby


Do wiadomości:
- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak*****

PISMO PIGPD DO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH


IG-107/10/2012
Poznań, dn. 29.10.2012r.

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

Jesteśmy przekonani, iż dzięki licznym spotkaniom z Panem, rozmowom i pismom do Pana skierowanym, że ma Pan Dyrektor pełną wiedzę o problemach, jakich przemysł drzewny doświadcza z powodu stosowania dotąd przez PGL Lasy Państwowe szkodliwego gospodarczo, nieracjonalnego sytemu sprzedaży drewna okrągłego.

W ciągu ostatniego roku pod auspicjami Ministra Środowiska negocjowaliśmy jego zmiany i byliśmy już przekonani, że sprzedaż tego drewna na 2013r. prowadzona będzie na nowych, przyjaznych przemysłowi zasadach. Z tym większym zaskoczeniem przyjęliśmy, zaledwie kilkanaście dni przed rozpoczęciem tej sprzedaży, przekaz od Lasów Państwowych zawarty w referacie naczelnika Wydziału Marketingu Andrzeja Ballauna, informujący nas o istotnych, jednostronnych odstępstwach od już przyjętych uzgodnień i o planach znacznej podwyżki cen drewna, co w obecnych warunkach gospodarczych jest kompletnie nieracjonalne i zabójcze dla naszej konkurencyjności.

Panie Dyrektorze,

Mamy nadzieję, że informacje te możemy uznać jedynie za formę konsultacji a nie za formę przekazania nam nieznanych nam Pana decyzji. Wnosimy więc o nie dopuszczenie przez Pana do kompletnie nieuzasadnionej w obecnych warunkach gospodarczych podwyżki cen drewna i o podtrzymanie już ustalonych rozwiązań co do sposobu wyliczania ilości drewna objętych umowami długookresowymi. Wnosimy też o pilne spotkanie z Panem w celu wyjaśnienia tych spraw.

Z poważaniem

Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

Do wiadomości:
- Minister Środowiska Marcin Korolec


*****

PISMO SPP DO MINISTRA ŚRODOWISKA


SP/36/12 Łódź,

29 października 2012


Szanowny Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54 00- 922 Warszawa


Szanowny Panic Ministrze,
Stowarzyszenie Papierników Polskich reprezentuje sektor celulozowo-papierniczy, który zużywa około 5,0 mln m3 drewna i produkuje ok. 1,2 mln ton mas włóknistych pierwotnych.

SPP w porozumieniu z organizacjami branżowymi skupionymi w Grupie Roboczej Przemysłu Drzewnego, w tym: Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego, Polskiego Komitetu Narodowego EPAL oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, brało udział w rozmowach z PGL LP na temat nowego systemu sprzedaży drewna okrągłego.

Staraliśmy sic wypracować rozwiązania dobre dla nas i PGL LP, np. dobrowolne umowy wieloletnie stanowiące gwarancje sprzedaży i zakupu mas drewna, co pozwoli lepiej planować i dodatkowo warunkuje sięgnięcie po korporacyjne środki inwestycyjne. Kolejnym ważnym tematem było uelastycznienia mechanizmu ustalania cen drewna. Ceny drewna w Polsce są wysokie i dlatego ich poziom na kolejny 2013 rok jest niezmiernie istotny dla przemysłu.

Notowania światowe i europejskie oraz sytuacja na rynku krajowym nie może być pomijana przez PGL LP. Przemysł już sugerował PGL LP, że zwiększenie podaży drewna poprzez uruchomienie niewykorzystanych rezerw, przełoży się na utrzymanie a nawet zwiększenie ich przychodów. Przedstawione przez nas opracowania odnośnie możliwości wzrostu podaży drewna wskazują, że przedstawiona przez Lasy Państwowe propozycja pozyskania surowca drzewnego na rok 2013 może być zdecydowanie wyższa. Przemysł kolejny raz zaoferował możliwość zmniejszenia importu na rzecz dostaw drewna krajowego (import drewna wynosi 3 mln m3/rok).

Ostatnia, zaskakująca propozycja PGL LP zasad sprzedaży drewna w 2013 roku przekazana na konferencji pl. „Możliwości wykorzystania sektora leśno - drzewnego w rozwoju kraju" w dniach 24-25 października br., niweczy wielomiesięczne rozmowy i poczynione już ustalenia. Podstawą naszych rozmów było wypracowanie i podpisanie umów długoterminowych, które oznaczałyby gwarancje ilościową dostaw i przewidywalność cenową dla obu stron, natomiast przedstawione zasady nie precyzują i gwarantują takich ustaleń i rozwiązań. Niestety nie możemy się na to zgodzić. Ostatnie przykłady wspólnego wypracowywania dobrych rozwiązań w obszarach funkcjonowania przemysłu np. rozporządzenie o gęstościach drewna w transporcie samochodowym i niespalaniu drewna pełnowartościowego, pozwalają mieć nadzieje na ich znalezienie również tutaj. Prosimy o interwencje Pana Ministra, gdyż nowe zasady mają być ogłoszone do 12 listopada br. Jesteśmy gotowi udzielić szczegółowych wyjaśnień w dowolnym miejscu i terminie.

Z poważaniem,
Zbigniew Fornalski
Dyrektor Generalny SPP

Do wiadomości:
p. Adam Wasiak - Dyrektor Generalny PGL Lasy Państwowe


*****

PISMO SPPDwP DO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH


St.P/1041/12
Czarna Woda, 2012-10-26

Pan Dyrektor
Adam Wasiak
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 3
02-362 Warszawa


Stojąc w przeddzień wprowadzenia nowych zasad sprzedaży drewna, w imieniu przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, reprezentujących znaczna część polskiego przemysłu drzewnego jesteśmy bardzo zaniepokojeni przedstawionymi w dniu 25.10.12 na Konferencji w Sękocinie Starym zasadami sprzedaży drewna na rok przyszły.

W szczególności zaniepokoił nas proponowany sposób ustalania cen dotyczący drewna sprzedawanego w puli umów długoterminowych w systemie sprzedaży ofertowej. Pula ta przeznaczona dla stałych kontrahentów oraz firm, które dokonały w ostatnim czasie nowych inwestycji będzie obejmowała wg zapewnień DGLP 65-70% sprzedawanego całości drewna. Wg proponowanych zasad cenę drewna przeznaczonego do sprzedaży ofertowej ustalać będzie nadleśniczy w porozumieniu z dyrektorem właściwej RDLP.

Zgodnie z wytycznymi z DGLP cena ta ma zawierać się w zakresie od średnioważonych cen uzyskanych na II półrocze 2012 w przetargach ograniczonych tzw. PLD a cenami uzyskanymi w systemowych aukcjach internetowych e-drewno.

Wg naszych szacunków spowoduje to realny wzrost cen nawet o 20%. Jest to nie do zaakceptowania w okresie pogłębiającego się kryzysu. Wyraźnym objawem kryzysu był spadek o ponad 15% cen sprzedaży drewna w II półroczu br. w porównaniu z I półroczem. Podczas szeregu spotkań z Pana udziałem i przedstawicielami DGLP była mowa, że podstawą ustalenia cen na przyszły rok na pulę przeznaczoną na umowy wieloletnie będzie cena uzyskana w PLD na II półrocze br. Istnieje duża obawa pośród przedsiębiorców, że nawet ta cena, która została uzyskana wiosną tego roku będzie zbyt wysoka w roku przyszłym wobec pogłębiającego się kryzysu dotykającego wszelkie gałęzie branży drzewnej.

Umowy długoterminowe są kontynuacją dotychczasowych przetargów ograniczonych (PLD) co do ilości sprzedawanego drewna i jego ceny. W związku z tym zupełnie błędnie został ustalony zakres cen, który powoduje ich znaczna podwyżkę i dotyczy ok. 70% kupowanej masy drewna i tym samym w ogromnym stopniu rzutuje na kształtowanie się średniej ceny zakupu surowca przez firmy drzewne.

Mając na uwadze również przedstawione podczas przedmiotowej konferencji jednoznaczne stwierdzenia administracji rządowej o najwyższym w Europie poziomie cen drewna obowiązujących w Polsce, wiązaliśmy ogromne nadzieje z wprowadzeniem nowego systemu sprzedaży drewna, który miał bardziej odzwierciedlać sytuację rynkową niż obecny i być bardziej dostosowany do polskich realiów ekonomicznych. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować ustalenia wyższego od obecnie obowiązujących poziomu cen drewna na pierwsze półrocze 2013 roku, Naszym zdaniem taka zmiana systemu, skutkująca podwyższeniem cen w momencie jego uruchomienia, całkowicie zniweczy całość dotychczasowych prac nad zmianą systemu i może doprowadzić do jego bojkotu przez przeważającą część sektora przetwórstwa drzewnego, Również tendencje rynkowe a także znacząco malejący poziom zamówień w naszym przemyśle wskazują na dalsze pogarszanie się sytuacji na naszych zbytu naszych produktów, więc oczekujemy od Lasów Państwowych wzięcia pod uwagę tych czynników makroekonomicznych.

W związku z naszymi uzasadnionymi obawami, niniejszym chciałbym Pana prosić o ponowne przeanalizowanie rozważanych zasad tworzenia cen obowiązujących w umowach długoterminowych

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Zientarski
Prezydent SPPDwP


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Przewidywalność jest jak najbardziej pożądana [1]

Przemysł drzewny sia nie zgadza na wzrost cen i bardzo dobrze chociarz mamy najtańsze drewno w UE,Polska jest drugim w Europie exporterem mebli reszta branży włącznie z ogrodówką jest na bardzo słabym poziomie z róznych względów a szkoda.
Nie rozumiem jednak sprawy kalkulacji zysków branży tartacznej jak przedstawia Pan Dyrektor Generalny SPP która to wynośi 2,5 %. Kalulować można na wiele sposbów ale prawdziwa kalkulacja jest prosta,przykład :Cena drewna w lasach 200 zł m.p średnia cena sprzedazy tarcicy 600 zł m3 ,przy przetarciu ilości 10 000 m3 zakup to 2000 000 zł a sprzedaż to 6000 000 zł jeżeli zysk to 2,5 % to czy tartak jest w stanie wyżyć za 100 000 zł które mu zostaną po odliczeniu kosztów. A koszty to aż 150 % wartości zakupu surowca ? {oczywiście to przykładowe ilości,nie wliczając ewentualnych podatków} . Jeżeli ktoś wie gdzie jest haczyk ? bo realne to nie jest. Pozdrowienia.

Adam [100]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-09 13:35:36

Zgłoś nadużycie

W piśmie nie zostało przytoczone źródła danych, jednak sądzę, że ...

rentowność podano na podstawie informacji GUS

Dominik Jabłoński [428]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-10 00:37:12

Zgłoś nadużycie

kolego, pomyśl zanim coś napiszesz.

od kiedy z surowca okrągłego uzyska się 100% użytku???. Bijesz pianę bezcelowo.

niepokorny [241]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-09 17:19:19

Zgłoś nadużycie

nigdy nie przecieałeś drewa to nie p i e r ..ol takich durnot ...


jesteś zwykłym debilem co nie umie liczyć
do podstawówki idż
choć wątpie czy się czegoś nauczysz

prawda [32]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-09 19:18:22

Zgłoś nadużycie

Dawno

Nie czytałem takiego imbecyla.

lolo [38]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-09 19:36:40

Zgłoś nadużycie

szkoda słów

fajnie to sobie gościu wyliczyłeś , gdyby tak to było to ja bym popracował jeden rok a potem tylko już dożywotnie wakacje, a średnia cena drewna podawana przez GUS jest wyliczona ze średniej wszystkich sortymentów i nie przedstawia faktycznej ceny na dany rok

kupiec22 [47]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-09 20:53:28

Zgłoś nadużycie

Heh Jakby ta kalkulacja była prawdziwa to produkcja tartaczna byłaby złotym ...

interesem.

Tadrew [10]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-09 20:54:16

Zgłoś nadużycie

cena drewna [1]

Szanowni Państwo!
Wszelkie algorytmy do obliczania cen nie mają najmniejszego sensu do momentu, gdy nie będzie mechanizmów pozwalających na obniżanie ceny na e-drewnie i w ten sposób wyznaczanie ceny rynkowej jako ceny równowagi popytu i podaży. Oto przykład: jeżeli Nadleśnictwo X - wystawiło 1000 m3 S2a po 120 PLN i nie sprzedało nic, a Nadleśnicywo Y wystawiło 100 m3 i po 120 PLN uzyskało cenę o 1 PLN wyższą od wywoławczej to według LP mamy 1% wzrost ceny sortymentu S2a w systemie e-drewno. W rzeczywistości, gdyby była możliwość zmniejszania ceny i załóżmy 1000 m3 z Nadleśnictwa X "poszłoby" za 115 PLN to mamy śrenioważoną cenę drewna 115,55 a więc o 3,72% niższą od średniej wywoławczej!
I dopiero za pomocą takich mechanizmów możemy, choć nie do końca, wpływać na poziom cen. W przeciwnym razie mamy w najlepszym wypadku utrzymywanie poziomu cen, a w najgorszym - maszynkę do podwyższania cen na własne życzenie.

Andrzej [23]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-09 21:54:32

Zgłoś nadużycie

niby racja, tylko

aukcje w e-drewnie są tak "ułożone" że możesz podać cenę o 1 zł niższą niż wywoławcza, przynajmniej w tych sort które kupuje. Kiedyś była możliwość większej korekty, ale też nie za dużej i już się skończyło.

niepokorny [241]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-10 16:39:56

Zgłoś nadużycie

Umiejętność czytania to chyba skarb

Gdyby niektórzy panowie umieli czytać lub zastanowili się kilka sekund nad tym tekstem nie pisali by typowych dla branży atrykółów. Wyliczenia to tylko przykład bez znaczenia , sedno sprawy jest że nawet gdyby wydajność była 100 % co wiadomo nie jest możliwe {choć odpad to też towar wartościowy} to jak ktoś może przeżyć na takiej produkcji ???? Jak może przeżyć kiedy wydajność jest 75 % czy 65 % ? wtedy uzyska o wiele mniejsze przychody jak symboliczne 100 000 zł . Wniosek że albo GUS podaje fałszywe informacje lub podaje je ktoś inny ? Gratuluję paru osobom kultury i inteligencji i do podstawówki też by się chyba przydało iść i poduczyć czytania i gramatyki. Panowie :prawda i lolo kultura to coś z kosmosu !

Adam [100]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-12 10:35:56

Zgłoś nadużycie

kolego Adamie kilka słów...

Jeśli ktoś ma Twoją wypowiedź traktować poważnie to niestety musisz podawać konkret a nie cyt: "przykład bez znaczenia". W pierwszej wypowiedzi podajesz że 2,5% z 6 000 000 to 100 000, mnie wychodzi 150 00. to po pierwsze . Po drugie ganisz kogoś za brak kultury (tu masz racje), lub nieumiejętność czytania i rozumienia, braku zasad gramatyki i ort. więc popatrz nz siebie jak napisałeś: "chociarz" i "atrykółów". Wiec jak wcześniej napisałem pomyśl zanim coś napiszesz. Pzdr

niepokorny [241]Odpowiedz na ten komentarz2012-11-12 17:20:38

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz