/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Raport o stanie lasów w Polsce 2011

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-09-19


Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Lasy Państwowe opublikowały kolejny "Raport o stanie lasów w Polsce". Do przygotowania raportu wykorzystywane są materiały Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyki międzynarodowe.

Lesistość Polski wg województwLesistość Polski wg województwFot. GUS / rys. Lasy Państwowe

Celem raportu jest przedstawienie stanu lasów wszystkich własności w roku 2011. Dla lepszego zobrazowania tego stanu dane statystyczne odnoszące się do roku 2011 przedstawiono na tle danych z ostatnich lat, a tam, gdzie było to możliwe i celowe, porównano z wielkościami występującymi w innych krajach. 

Zakres raportu tworzą trzy grupy zagadnień:
- zasoby lasów w Polsce,
- funkcje lasu,
- zagrożenia środowiska leśnego.

Główne tezy podsumowania Raport o stanie lasów w Polsce za rok 2011 brzmią następująco:

1. Lasy w klimatyczno-geograficznej strefie położenia Polski są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą. Stanowią niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia, różnorodności krajobrazu, a także neutralizacji zanieczyszczeń, przez co przeciwdziałają degradacji środowiska. Zachowanie lasów jest nieodzownym warunkiem ograniczania procesów erozji gleb, zachowania zasobów wodnych i regulacji stosunków wodnych oraz ochrony krajobrazu. Lasy w sposób nierozdzielny są formą użytkowania gruntów, zapewniającą produkcję biologiczną o wartości rynkowej oraz dobrem ogólnospołecznym kształtującym jakość życia człowieka.

2. Ekosystemy leśne stanowią w Polsce najcenniejszy i najliczniej reprezentowany składnik wszystkich form ochrony przyrody. Zajmują ponad 37,3% obszarów objętych ochroną prawną. W odniesieniu do ogólnej powierzchni leśnej udział lasów chronionych sięga 40,8%, a lasów ochronnych - w tym głównie wodochronnych, wokół miast i uszkodzonych przez przemysł - 38,7%. Obszary Natura 2000 pokrywają obecnie ok. 20% powierzchni kraju. W PGL LP obszary ptasie (OSO) zajmują powierzchnię 2207 tys. ha (31,2% powierzchni gruntów LP), a siedliskowe (OZW) - 1623 tys. ha (22,9%).

3. Zasoby drzewne kraju sukcesywnie się zwiększają. Wyrazem tego jest wzrost ich miąższości do 2,4 mld m3 grubizny brutto. Zasoby drzewne w PGL Lasy Państwowe (1,9 mld m3) są największe w kraju i według dostępnych danych jakościowo lepsze niż lasów innych własności. Znajduje to swój wyraz m.in. w zasobności wynoszącej 267 m3/ha (w lasach prywatnych 218 m3/ha) oraz przeciętnym wieku drzewostanów - 57 lat (46 lat w lasach prywatnych).
Użytkowanie zasobów drzewnych w Lasach Państwowych w 2011r. przebiegało na poziomie niższym od przyrostu miąższości, podobnie jak w ostatnich dwudziestu latach, kiedy to pozyskiwana miąższość stanowiła ok. 56% wielkości przyrostu.

Rozmiar zalesień (sztucznych) w Polsce w latach 1986–2011Rozmiar zalesień (sztucznych) w Polsce w latach 1986–2011Fot. GUS / rys. Lasy Państwowe


4. W 2011r. areał zalesień gruntów porolnych i nieużytków - zalesień prowadzonych w ramach "Krajowego programu zwiększania lesistości", zakładającego wzrost lesistości kraju do 30% w 2020r. i 33% w roku 2050 - uległ niewielkiemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2011 powierzchnia zalesień (sztucznych) wyniosła 5,3 tys. ha gruntów porolnych i nieużytków (w roku 2010 zalesiono 6,0 tys. ha). Pełna realizacja założeń "Krajowego programu zwiększania lesistości" wymaga wzmożenia działań.

5. Lasy są odnawialnym źródłem surowców drzewnych, warunkującym rozwój cywilizacyjny bez szkody dla środowiska. Użytkowanie zasobów drzewnych w ostatnich latach realizowane jest na poziomie poniżej możliwości przyrodniczych, określonych zgodnie z zasadą trwałości lasów i zwiększania zasobów drzewnych. W roku 2011 w Polsce pozyskano 34 877,3 tys. m3 grubizny netto, w tym w PGL Lasy Państwowe - 32 789 tys. m3 grubizny, tj. 101,1% wielkości orientacyjnego, rocznego miąższościowego etatu cięć. W PGL Lasy Państwowe istotny udział (16,6% - 5445 tys. m3) w ogólnym rozmiarze użytkowania drzewostanów miały cięcia przygodne i sanitarne, wynikające z potrzeb porządkowania drzewostanów w związku z likwidacją skutków zjawisk klęskowych. Wielkość rębni zupełnych ograniczono do powierzchni 26,7 tys. ha, pozyskane zaś z nich drewno - do 5,9 mln m3 grubizny, czyli do 18,0% ogólnego pozyskania grubizny.

6. Lasy polskie znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia przez czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne, co powoduje, że zagrożenie lasów w Polsce należy do najwyższych w Europie. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nadal stanowią istotne niebezpieczeństwo dla ekosystemów leśnych. Stałe oddziaływanie zanieczyszczeń i ich dotychczasowa akumulacja w środowisku leśnym zwiększają predyspozycje chorobowe lasów. Pogorszeniu uległ stan zdrowotny lasów w Lasach Państwowych, oceniany na podstawie defoliacji koron drzew. Udział drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%, klasy defoliacji 2-4) ponownie zwiększył się o ok. 3% i wyniósł 24,0%.

7. Polska należy do krajów, w których niekorzystne zjawiska związane z masowymi pojawami szkodników owadzich (często o rozmiarach gwałtownych i wielkoobszarowych gradacji) występują w wyjątkowo dużej różnorodności i cyklicznym nasileniu. Aktywność najgroźniejszych szkodliwych owadów w 2011r. uległa zwiększeniu o ok. 180% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zasadniczy wpływ na zwiększenie powierzchni drzewostanów zagrożonych przez owady miały przede wszystkim kolejna gradacja głównego szczepu chrabąszczy oraz wzrost liczebności populacji borecznikowatych, brudnicy mniszki i barczatki sosnówki. Akcją ograniczania liczebności populacji ok. 50 gatunków owadów objęto powierzchnię 128,2 tys. ha. Niezbędne są zatem ciągłe, konsekwentne działania profilaktyczne. Areał występowania grzybowych chorób infekcyjnych zwiększył się o blisko 4,5%, obejmując powierzchnię 401 tys. ha (w 2010r. - 384 tys. ha). Niezmiennie od wielu lat największe zagrożenie (63%) stanowią choroby korzeni drzew (huba korzeni i opieńki), na które szczególnie narażone są drzewostany założone na gruntach porolnych. Zmniejszyła się o połowę powierzchnia szkód powodowanych przez zjawiska zamierania dębu; zjawisko zamierania buka i brzozy zanotowano na obszarze mniejszym o ok. 20%, a stan zdrowotny drzewostanów z udziałem jesionu i olszy utrzymywał się na poziomie z poprzedniego roku. W mniejszym nasileniu występowały również choroby topoli oraz choroby kłód i strzał. Odnotowano większe nasilenie zamierania pędów sosny (zjawisko to zaobserwowano na powierzchni 37-krotnie większej niż w roku 2010) oraz występowania osutki sosny (wzrost areału o ponad 200%). Szkody o znaczeniu gospodarczym wyrządzają też roślinożerne ssaki, głównie jeleń, sarna oraz - lokalnie - gryzonie (bobry i myszowate).

Raport o stanie lasów w Polsce 2011 zostanie przedstawiony w Sejmie w celu jego zatwierdzenia.
 

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz