/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zakładu Formaplan Polska w Konewce

Autor:
Źródło:
Data: 2012-09-04


Syndyk masy upadłości „Formaplan Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą ul. Kitowicza 28, 97-320 Wolbórz, zaprasza do udziału w przetargu w trybie art. 316 p.u.n. w zw. z art. 320 p.u.n., na warunkach zatwierdzonych postanowieniami Sędziego Komisarza z dnia 17 sierpnia 2012 r. i 23 sierpnia 2012 r. Sygn. akt V GUp 6/09

Zakład Formaplan Polska w KonewceZakład Formaplan Polska w KonewceFot. Formaplan Polska

1) przedmiotem przetargu jest sprzedaż, w trybie art. 316 p.u.n. w zw. z art. 320 p.u.n., przedsiębiorstwa „Formaplan Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolborzu w całości,

2) główne składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa stanowią:
a. prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Konewce nr 28 gm. Inowłódz, obręb nr 7 Spała, oznaczonej numerami działek 352, 341 i 342, o łącznej powierzchni 14ha83a02m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00047280/6, o wartości oszacowania wynoszącej 11.339.964,00 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote) netto,
b. prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Konewce nr 28 gm. Inowłódz, obręb nr 7 Spała, oznaczonej numerami działek 353 i 355, o łącznej powierzchni 00ha40a00m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00033481/4, o wartości oszacowania wynoszącej 54.892,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) netto,
c. urządzenia, maszyny, narzędzia i pozostałe ruchomości stanowiące wyposażenie Zakładu Produkcyjnego w Konewce (gm. Inowłódz) prowadzącego działalność w zakresie przecierania i suszenia drewna, produkcji płyty klejonej i produkcji półfabrykatów meblarskich, wymienione w spisie znajdującym się w biurze syndyka, o łącznej wartości 1.496.067,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych) netto,

3) przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych składników majątkowych, w związku z czym oferty zakupu poszczególnych składników nie będą rozpatrywane,

4) ze sprzedaży przedsiębiorstwa wyłączone są: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wierzytelności, materiały, zapasy, produkcja w toku, wyroby gotowe, środki trwałe i wyposażenie wymienione w spisie znajdującym się w biurze syndyka oraz 8.000 (osiem tysięcy) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki EGP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konewce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, za numerem 0000260418,


5) cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność,

6) pisemne oferty w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie: "przetarg" mogą być składane na adres „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Kitowicza 28 , 97-320 Wolbórz w terminie do dnia 23 października 2012 roku do godz.15.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),

7) przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w BGŻ S.A. nr 54 2030 0045 1110 0000 0133 4920  (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka),

8) otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 24 października 2012 roku o godzinie  14.15, sala XVIII w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5,

9) ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane,

10) opis przedmiotu przetargu wraz z operatem szacunkowym, regulaminem przetargu i szczegółowym spisem składników przedsiębiorstwa są wyłożone do wglądu w siedzibie „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Kitowicza 28 , 97-320 Wolbórz. Z regulaminem przetargu można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, pokój 251,

11) z ogłoszeniem o przetargu można się zapoznać na stronie internetowej www.formaplan.com.pl,

12) przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 601 163 194 lub 661 420 036.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz