/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

OZPPD złożyło zażalenie na bezczynność Ministra Środowiska

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Maciej Pająk
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2012-03-19


Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego złożył zażalenie na bezczynność Ministra Środowiska jako organu administracji rządowej właściwego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie skarżącego, zgłoszone w piśmie z dnia 14.12.2011r. Zażalenie dotyczy dowodzonej przez OZPPD bezprawności ustalanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zasad sprzedaży drewna. Brak odpowiedzi na zażalenie uniemożliwia podjęcie dalszych kroków prawnych.

Fot. Drewno.pl

Gródków dnia 29.02.2012r.
Ldz. BZ 21 - 1/02/2012

Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska


ZAŻALENIE
na bezczynność organu administracji rządowej

Działając w imieniu Rady Związku - organu statutowego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego - na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, które załączam, na zasadzie art. 37 § 1 w zw. z art. 5 § 2 pkt. 3) i pkt. 4) Kpa, a także w wykonaniu dyspozycji art. 52 § 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt. 8) ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U, z 2002r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wnoszę zażalenie na bezczynność Ministra Środowiska jako organu administracji rządowej właściwego w sprawie wszczęcia zgodnie z art. 61 § 1 Kpa w zw. z art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U z 2002r. Nr 45, poz. 435) postępowania administracyjnego na żądanie skarżącego, zgłoszone w piśmie z dnia 14.12.2011r. Ldz. PZ 28 - 1/12/11.

Podstawę niniejszego zażalenia stanowi zarzut:
 
1. niedopełnienia przez organ powinności, do której jest zobligowany art. 61 § 1 Kpa, poprzez niepowiadomienie skarżącego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie;
 
2. nierozpatrzenia jak dotąd przedmiotowej sprawy pomimo upływu terminu określonego w art. 35 § 1 - 3 Kpa;
 
3. zignorowanie przez organ obowiązku o którym stanowi art. 36 § 1 Kpa, wskutek:
- niepowiadomienia skarżącego jako strony o przyczynach przekroczenia terminów, o którym stanowi art. 35 Kpa; jak również
- niepodania przyczyn zaistniałej zwłoki, a także nie wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy;
 
4. niewydanie do tej chwili przez organ merytorycznego orzeczenia w rozumieniu art. 104 Kpa o sposobie załatwienia przedmiotowej sprawy.

UZASADNIENIE

OZPPD w piśmie z dnia 14.12.2011r. Ldz. PZ 28 - 1/12/11 skierował do Ministra Środowiska zgodnie z właściwością na podstawie art. 61 § 1 Kpa zw. z art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach wniosek o:
 
1. wskazanie ważnej podstawy prawnej w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP, uprawniającej Ministra Środowiska - w świetle wyżej powołanych przepisów -
do utrzymywania w Statucie PGL LP po dniu 1.10.1996r. nadal w mocy upoważnienia dla Dyrektora Generalnego LP do ustalania w drodze zarządzeń własnych zasad sprzedaży przez Skarb Państwa drewna, pozyskiwanego przez PGL LP w ramach sprawowanego zarządu z drzewostanu lasów państwowych
 
2. potwierdzenie zachowania nadal ważności zapisów w § 8 ust. 1 pkt. 5) i Statutu PGL LP mimo wejścia w życie przepisów art. 17 ust. 4 oraz art. 17a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, a także przepisów ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej;

3. ocenę - w ramach nadzoru nad PGL LP i gospodarką leśną [art. 4 ust. 4  i art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach] - przez Pana Ministra, jako właściwy w tym zakresie naczelny organ administracji  rządowej, ważności oraz zgodności z prawem, stosownie:
a) zasad sprzedaży drewna w PGL LP w ogóle, a na 2012r. w szczególności, wprowadzonych do stosowania w formie załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.10.2011r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012r. (znak OM - 906-1-8/11);
b) uprawnień Dyrektora Generalnego LP do:
- organizowania i ustalania regulaminów przetargów i aukcji internetowych na sprzedaż przez Skarb Państwa drewna na potrzeby gospodarki krajowej,
 zwłaszcza przemysłu drzewnego; oraz
- upoważniania - wbrew regulacjom ustawowym zapisanym w art. 33-35 ustawy o lasach - kierowników zakładów LP [§ 2 pkt. a) załącznika nr 1 cyt. zarządzenia Nr 51] do sprzedaży drewna [art. 535 w zw. z art. 140 Kc], a więc do reprezentowania Skarbu Państwa w stosunkach cywilnych;
- jednostronnego narzucania nabywcom - przedsiębiorcom w stosunkach cywilnych warunków sprzedaży tego drewna w drodze wydawanych przez siebie zarządzeń,

Jednocześnie w przypadku negatywnej oceny kwestii wskazanych w pkt. 3 skarżący wnosił o:

1. stwierdzenie niezgodności z prawem, uchylenie i niezwłoczne wyeliminowanie ze stosowania zasad sprzedaży drewna w PGL LP narzuconych zarządzeniem Nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.10.2011r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012r. (znak OM - 906-1-8/11) w załączniku nr 1;

2. unieważnienie wszystkich czynności cywilno-prawnych dokonanych przez Dyrektora Generalnego LP w stosunku do uznaniowo uprzywilejowanych nabywców drewna, zwłaszcza wielkich firm i koncernów zagranicznych działających w kraju, którym z rażącym naruszeniem zakazu w art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331) zapewniono poza przetargami i aukcjami zakupy drewna, tj. na zasadach innych, niż te które już są i mają w roku przyszłym być stosowane w stosunku do pozostałych przedsiębiorców;

3. zakazanie dyrektorowi generalnemu LP dotychczasowych samowolnych i bezprawnych praktyk w przedmiotowym zakresie;

4. zobowiązanie dyrektora generalnego LP, jako kierownika państwowej jednostki organizacyjnej zarządzającej jedynie lasami Skarbu Państwa do poszanowania zasad praworządności i zaniechania naruszeń prawa.

Ponieważ pismo OZPPD z dnia 14.12.2011r. Ldz. PZ 28 - 1/12/11 zostało adresatowi doręczone dnia 19.01,br. [pocztowy nr nadawczy przesyłki poleconej 117658539] to oznacza, że w świetle art. 61 § 3 Kpa dzień doręczenia pisma jest datą wszczęcia przez organ postępowania administracyjnego w sprawie wnioskowanej w cyt. piśmie.

dowód: kserokopie:
1. dowód nadania przesyłki poleconej - zał. nr 1
2. dowód odbioru przez adresata przesyłki - zał. nr 2

Pomimo upływu od tego czasu ponad 2-ch miesięcy, a przez to przekroczenie terminów załatwienia sprawy określonych art. 35 Kpa, Minister Środowiska nie tylko załatwił jak dotąd sprawy w sposób określony art. 104 Kpa, ale nawet nie dopełnił wobec OZPPD jako strony powinności, wskazanych w pkt. 1-4 zarzutów zażalenia.

Przedstawione fakty uzasadniają sformułowanie zarzutu rażącego naruszenia prawa przez organ, z powodu jego bezczynności oraz nadmiernej przewlekłości prowadzonego postępowania administracyjnego.

Zarzut rażącego naruszenia prawa uzasadnia nadto przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447), który również obligował organ do załatwienia bez zbędnej zwłoki sprawy zgłoszonej przez skarżącą OZPPD.
 
Co istotne, uzasadnia to także zarzut naruszenia przez organ elementarnych zasad praworządności w świetle art. 6, art. 7, art. 8 i art. 12 Kpa, a także art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.

Podkreślić należy, że zgłoszone przez skarżącego w piśmie z dnia 14.12.2011r. Ldz. PZ 28 - 1/12/11 żądanie ma żywotne znaczenie dla dalszego funkcjonowania z korzyścią dla krajowej gospodarki rodzimych średnich i małych przedsiębiorców przetwarzających surowiec drzewny nabywany od właściciela lasów państwowych - Skarbu Państwa.

OZPPD zrzesza właśnie takich przedsiębiorców będących pracodawcami, i na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) reprezentuje ich interesy gospodarcze wobec organów administracji państwowej.

Zaistniała zwłoka w załatwieniu tak żywotnej dla tych przedsiębiorców sprawy, stanowi realne zagrożenie dla ich dalszego funkcjonowania oraz konkurencyjności na rynku, z powodu nieuprawnionych preferencji stwarzanych przez Dyrektora Generalnego LP wielkim firmom i koncernom zagranicznym.

Mając na uwadze powyższe, jak również wymóg formalny poprzedzający wniesienie skargi do WSA w tym przedmiocie zażalenie jest zasadne.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Dyrektor Biura Związku
Maciej Pająk

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Jedyne co może spowodować jakąkolwiek reakcję lasów i ministerstwa to ... [1]

drastyczny spadek sprzedarzy drewna. Na dzień dzisiejszy lasy mają zabezpieczoną sprzedarz na następny rok więc po co im mieszanie w systemie ,który pszynosi im krociowe zyski a wykończył przemysł drzewny.

rj [60]Odpowiedz na ten komentarz2012-03-19 08:42:52

Zgłoś nadużycie

Błędy ortograficzne

poza tematem - choć masz rację - popracuj nad ortografią, aż oczy bolą!!!!

sprzedaż - nie sprzedarz
przynosi - nie pszynosi!!!!

Wrinks [174]Odpowiedz na ten komentarz2012-03-19 14:33:00

Zgłoś nadużycie

Zażalenie na Ministra na ręce Ministra?

"zażalenie na bezczynność Ministra Środowiska" skierowane do Ministra Środowiska? Znaczy się jak - Minister ma rozpatrzyć swoją bezczynność? Ciekawe podejście... Może Pan Minister weźmie przykład z byłego Prezydenta i stwierdzi, że jest "za a nawet przeciw"?

nowy właściciel starego tartaku [2]Odpowiedz na ten komentarz2012-03-24 15:27:58

Zgłoś nadużycie

Wujek

Wróciłem po urlopie:)

Faktycznie, ciekawe czy sam sobie wymierzy też karę?

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2012-03-26 00:27:49

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA