/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zakładu Formaplan Polska w Moszczenicy

Autor:
Źródło:
Data: 2012-03-14


Syndyk masy upadłości „Formaplan Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą ul. Kitowicza 28, 97-320 Wolbórz zaprasza do udziału w przetargu w trybie art. 318 ust 1 p.u.n. w zw. z art. 320 p.u.n., na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 09 marca 2012r. Sygn. akt V GUp 6/09.

Zakład produkcyjny Formaplan Polska w MoszczenicyZakład produkcyjny Formaplan Polska w MoszczenicyFot. Formaplan Polska

1) przedmiotem przetargu jest sprzedaż, w trybie art. 318 ust 1 p.u.n. w zw. z art. 320 p.u.n., zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Formaplan Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolborzu, w postaci zakładu produkcyjnego położonego w Moszczenicy prowadzącego działalność w zakresie produkcji półfabrykatów meblarskich surowych i lakierowanych oraz produkcji gotowych mebli,

2) składniki wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią:
a. prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Moszczenicy przy ul. Kosowskiej 8, obręb Moszczenica, oznaczonej numerami działek 1042/2 i 1042/3, o łącznej powierzchni 0ha82a00m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1P/00057154/4, o wartości oszacowania wynoszącej 1.388.000,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto,
b. urządzenia, maszyny i pozostałe ruchomości stanowiące wyposażenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wymienione w spisie znajdującym się w biurze syndyka, o łącznej wartości 281.880,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) netto,

3) przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych składników majątkowych, w związku z czym oferty zakupu poszczególnych składników nie będą rozpatrywane,

4) cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.669.880,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, i jest równa wartości oszacowania,

5) pisemne oferty w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie: „zakład w Moszczenicy" mogą być składane na adres „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Kitowicza 28 , 97-320 Wolbórz w terminie do dnia 23 kwietnia 2012 roku do godz.15.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),

6) przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium w kwocie 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w BGŻ S.A. nr 54 2030 0045 1110 0000 0133 4920 (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka),

7) otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 24 kwietnia 2012 roku o godzinie 13.30 , sala XVIII w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5,

8) ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane,

9) opis przedmiotu przetargu wraz z operatem szacunkowym, regulaminem przetargu i szczegółowym spisem składników przedsiębiorstwa są wyłożone do wglądu w siedzibie „Formaplan Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Kitowicza 28 , 97-320 Wolbórz. Z regulaminem przetargu można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, pokój 251,

10) z ogłoszeniem o przetargu można się zapoznać na stronie internetowej www.formaplan.com.pl,

11) przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 601 163 194 lub 661 420 036,

Zobacz również:
Przetarg na zakład produkcyjny Formaplan w Konewce >>>
Przetarg na zakład produkcyjny Formaplan w Wolborzu >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz