/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Przemysł drzewny

OZPPD przedstawiło nowemu ministrowi środowiska sytuację tartaków

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2011-12-08


Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego przesłał nowemu ministrowi środowiska, Marcinowi Korolec, pismo przedstawiające aktualną sytuację polskich tartaków związaną z stosowanymi przez Lasy Państwowe zasadami sprzedaży drewna.

Surowiec tartaczny dębowySurowiec tartaczny dębowyFot. Drewno.pl

Gródków, dnia 01.12.2011r.
Ldz. PZ 26 - 1/12/11

Pan Marcin Korolec
Minister Środowiska  


Wielce Szanowny Panie Ministrze,

Z okazji powołania Pana Ministra w skład Rady Ministrów oraz objęcia urzędu Ministra Środowiska, Rada Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego przesyła gratulacje i życzenia pełnej realizacji zamierzeń.

Jednocześnie Rada Związku wyraża przeświadczenie, że Pan Minister w ramach sprawowanego nadzoru nad poległą mu jednostką zarządzającą lasami Skarbu Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  wpłynie na przewlekający się ze szkodą dla przedsiębiorców branży drzewnej proces unormowania zasad sprzedaży drewna na potrzeby gospodarki krajowej.

OZPPD zaniepokojony jest dramatycznym spadkiem z roku na rok dostępu przede wszystkim średnich i małych firm do zakupów surowca drzewnego tartacznego, pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych.

Dlatego  w ramach realizacji swoich zadań statutowych i uprawnień nadanych w art. 5 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 ze zm.) w imieniu naszych członków zwracam się z prośbą o podjęcie przez Pana Ministra pilnych działań naprawczych w celu ustabilizowania zabezpieczenia surowcowego, zwłaszcza zakładów tartacznych.

Braki surowcowe jakie wystąpiły w tych zakładach w bieżącym roku uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie, skutkiem czego jest konieczność nagminnego ograniczania lub okresowego zaprzestania produkcji, zmniejszania zatrudnienia, a nawet likwidacji firm, co dotyczy, na podstawie informacji jakie dotarły do Związku, ponad 100 firm branży tartacznej w bieżącym roku.

Przyczynę zaistnienia tego stanu przedsiębiorcy upatrują w nadużywaniu uprawnień ustawowych przez Dyrektora Generalnego LP, który z ich przekroczeniem stwarza niedozwolone prawem preferencje dla nielicznych uznaniowo wybranych przez siebie firm, zwłaszcza zagranicznych, a dyskryminuje zdecydowaną większość rodzimych przedsiębiorców, głównie średnich i małych.

Przemysł drzewny dla kraju ma wielkie znaczenie społeczno gospodarcze.
Wypracowuje on 6,5 % PKB, daje ponad 260 tysięcy miejsc pracy, a ponieważ zlokalizowany jest głównie na obrzeżach nie uprzemysłowionych małych miast oraz na terenach wielskich, to dla miejscowej ludności stanowi realnie jedyną możliwość podjęcia pracy zarobkowej.

Z zarządzanych przez PGL LP lasów Skarbu Państwa każdego roku pozyskuje się średnio 33 miliony m3 drewna ogółem, a jego sprzedaż osiągnęła w ubiegłym roku wartość 6 miliardów 300 milionów zł.

Z tej ilości 12 milionów m3 to drewno tartaczne, które w pierwszej kolejności powinno być przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb surowcowych rodzimych firm, a jedynie nadwyżki podażowe powinny być sprzedawane firmom zagranicznym i na eksport.
 
Od 2007 roku, kiedy został wprowadzony aukcyjny system sprzedaży (identyczny jak w Allegro) praktyka jest zupełnie inna, ponieważ rodzimi przedsiębiorcy zmuszani tym systemem nabywają średnio o 10-12% mniej drewna każdego kolejnego roku, co na rok 2012 przekłada się na spadek o 50-60% w stosunku do ilości kupowanego przez te firmy surowca drzewnego w 2007 roku.

Dzieje się tak za sprawą wymuszania na przedsiębiorcach warunków zakupów drewna na zasadach ustalanych zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP, pomimo braku stosownego upoważnienia ustawowego w tym przedmiocie . Upoważnienie takie jest wymagane bezwzględnie art. 17 ust.4 i art. 17a ustawy z dnia 8 siernia1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.).

W bieżącym roku stosowane są zasady narzucone zarządzeniem Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7.10.2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 r. (znak OM - 906-1-314/10).

Zasady sprzedaży drewna także na przyszły rok ustalone zostały już zarządzeniem Nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.10.2011r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012r. (znak OM - 906-1-8/11).

Informujemy, że cyt. powyżej zarządzenie Dyrektora Generalnego LP [Nr 51 z dnia 27.10.201r. (znak OM - 906-1-8/11)] będzie przedmiotem odrębnego wystąpienia do Pana Ministra o ocenę jego zgodności z prawem, a  w przypadku negatywnej oceny o jego unieważnienie w trybie art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jen. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59).

Związek dokonał analizy narzuconych bezprawnie przemysłowi drzewnemu tym zarządzeniem zasad sprzedaży drewna, uznając, że zawarte w nim regulacje pozostają w rażącej sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a co istotne naruszają art. 1, art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 i art. 93 ust. 2 Konstytucji RP.

Oczywistym jest, że Dyrektor Generalny LP narzucając przedsiębiorcom zasady sprzedaży drewna zarówno tym, jak i wcześniejszymi zarządzeniami, przekroczył posiadane prerogatywy ustawowe, w związku z czym Członkowie Związku zobowiązali uchwałą Radę Związku, aby na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235) wystąpić do Pana Ministra w tej kwestii i wykazać niezgodność zasad sprzedaży ze stosownymi przepisami ustawowymi.  

Aktualnie mamy uzasadnione obawy, że już tylko nieliczne spośród  około 7 tysięcy funkcjonujących jeszcze obecnie średnich i małych zakładów tartacznych dotrwa do końca tego roku, oraz będzie zdolne nabyć drewno na tych warunkach na rok 2012.

Aby pozostałe funkcjonujące jeszcze średnie i małe zakłady tartaczne mogły kontynuować działalność w roku przyszłym, koniecznym staje się pilne ich wsparcie poprzez umożliwienie im zakupu brakujących jeszcze na 2011 rok ilości surowca.


Dyrektor Generalny LP w piśmie Związku PZ 16-3/08/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 otrzymał od naszego Związku stosowną informację na ten temat, jednakże jak dotąd, zadeklarowanej pomocy nie zrealizował - pismo w zał.- załącznik nr 1.

Ponownie w piśmie Związku PZ 23-4/10/11 z 10 października 2011 Dyrektor Generalny LP był proszony, także bez skutku, o podjecie pilnych działań pomocowych wobec przedsiębiorstw tartacznych, zagrożonych likwidacją z powodu braku surowca drzewnego – pismo w zał.- załącznik nr 2.

Ponieważ wiemy, że z powodu wichury, która przeszła 28 listopada 2011r. nad Polską w lasach państwowych powstało dużo wiatrołomów, które można dodatkowo pozyskać oraz zagospodarować w zakładach drzewnych, to prosimy Pana Ministra  o stosowną interwencję w tej sprawie.

Przedsiębiorcy, którzy zmuszeni byli wstrzymać produkcję z powodu braku surowca, są żywotnie zainteresowani każdą doraźną sposobnością zakupu brakujących im ilości drewna.

Ufamy, że Pan Minister spowoduje usprawnienie dystrybucji w 2012r. surowca drzewnego na potrzeby zakładów tartacznych zważywszy, że należyte tj. zgodne z obowiązującym ładem prawnym uregulowanie i docelowe uporządkowanie wszystkich kwestii związanych ze sprzedażą przez Skarb Państwa drewna dla firm drzewnych, leży w żywotnym interesie nie tylko przedsiębiorców przetwarzających drewno, ale również w interesie gospodarczym państwa.

Przecież w sytuacji panującego obecnie kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej proces wyniszczania średnich i małych firm branży drzewnej poprzez dodatkowy czynnik jakim jest ograniczanie dostępu do surowca drzewnego z lasów Skarbu Państwa, to działanie na szkodę ważnej gałęzi polskiej gospodarki w dobie kryzysu.
Będziemy wdzięczni za podjęcie przez Pana Ministra stosownych i koniecznych działań w tym przedmiocie.

Prosimy również Pana Ministra o spotkanie z przedstawicielami Rady Związku w celu omówienia problemów przedsiębiorców branży drzewnej w dostępie do zakupów od Skarbu Państwa surowca drzewnego.                         

Z wyrazami szacunku
Ogólnopolski Związek Pracodawców
Przemysłu Drzewnego
Prezes Związku Mirosław Florkiewicz


Załączniki:
1. pismo Związku do Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 sierpnia 2011 l.dz.PZ16-3/08/2011;
2. pismo Związku do Dyrektora Generalnego LP z PZ23-4/10/11 z 10/10/2011.
Do wiadomości:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

no proszę

"Aktualnie mamy uzasadnione obawy, że już tylko nieliczne spośród około 7 tysięcy funkcjonujących jeszcze obecnie średnich i małych zakładów tartacznych dotrwa do końca tego roku, oraz będzie zdolne nabyć drewno na tych warunkach na rok 2012."
TYLKO CIEKAWE KTO KUPUJE DREWNO PO 300-370 PLN W ILOŚCI 100 m3. Pewnie WIELKIE zagraniczne tartaki ? dajcie sobie siana chłopaki.

Rafał [20]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-12 00:12:08

Zgłoś nadużycie

Przepraszam wszystkich, który czują się dotknięci... [3]

Ale czy nie za dużo mamy tych małych firm?
Np. w okolicach Brąszewic milion paleciarzy?
Czy nie za łatwo jest otworzyć biznes drzewny?

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-12 19:17:01

Zgłoś nadużycie

Dotknięci ?

Wujek 45 pisze o paleciarzach aby nie byli dotknięci i super,paleciarze też są potrzebni i chcą pracować jak każdy. Problem jest inny,szara strefa w całej branży tartacznej jest tak ogromna że aż trudno uwierzyć że nikt z tym nic nie robi ,wiemy wszyscy dokładnie że kilkaset tys m3 drewna co rocznie pochodzi z "nikąd"głównie u paleciarzy{bez obrazy} producentów listew,sztachet,boazerii szczególnie na południu a kilka milionów m3 drewna sprzedawane jest w tartakach i placach na czarno do tego wielkie ilości drewna ze Słowacji które jedzie z papierami potem się je niszczy, do tego posusz sprzedawany jako pełno wartościowy materiał na dachy. Smutne ale prawdziwe. Dziwi mnie że wszyscy o tym wiedzą ,większość to robi a jeszcze narzeka. Dziwne !

Adam [100]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-13 14:27:28

Zgłoś nadużycie

Prawda

Nie każdy kombinuje, ale przecież zdarza się

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-13 17:16:31

Zgłoś nadużycie

paleciarze

to tartaki o dużych produkcjach podnoszą ceny drewna bo im brakuje i wykupują drewno paletowe , a co chodzi o słowacje to znajomy sprzedaje drzewo na słowacje

piotrek [9]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-16 17:56:39

Zgłoś nadużycie

no jak ?

Ok. Jezeli cos jest nie tak to brak reakcji na dzialania o których pisze Wujek to nic innego jak przyzwolenie na takie akcje.
Tajemnicą poliszynela jest, że na południu rzeczywiscie mówi się o nadużyciach a dużą skalę przy okazji obrotu drewnem. Ale tu wszyscy są "swoi" i dowiedziec sie co i jak to dopiero sztuka.

Rafał [20]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-13 21:17:20

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz