/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Wchodzą w życie nowe instrukcje dla leśników

Lasy Państwowe

Autor: Krzysztof Trębski
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2011-12-01


Dyrektor generalny Lasów Państwowych Marian Pigan wprowadził 21 listopada 2011r. nowe „Zasady hodowli lasu” (zarządzenie nr 53), „Instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu” (zarządzenie nr 54) oraz „Instrukcję urządzania lasu” (zarządzenie nr 55), a 22 listopada 2011r. – „Instrukcję ochrony lasu” (zarządzenie nr 57).

Dzięki nowelizacji zasad i instrukcji lasy w Polsce będą lepiej chronione, zdrowsze, a jednocześnie ciężar decyzyjny w zakresie gospodarki leśnej w większym stopniu przesunie się na poziom nadleśnictwa – powiedział Marian Pigan.Dzięki nowelizacji zasad i instrukcji lasy w Polsce będą lepiej chronione, zdrowsze, a jednocześnie ciężar decyzyjny w zakresie gospodarki leśnej w większym stopniu przesunie się na poziom nadleśnictwa – powiedział Marian Pigan.Fot. Drewno.pl

Nowelizacja zasad i instrukcji nie tylko dostosowuje je do aktualnie obowiązujących przepisów, ale zawiera też szereg nowych regulacji, służących standaryzacji i zwiększeniu efektywności działań prowadzonych przez leśników, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie nauk leśnych i przy wykorzystaniu dostępnych nowych technologii. – To odpowiedź na głosy środowisk naukowców i praktyków, którzy postulowali konieczność zmiany w tych dokumentach. Ich ostateczny kształt jest owocem ciężkiej pracy przygotowujących je zespołów, licznych spotkań i narad. Dzięki nowelizacji zasad i instrukcji lasy w Polsce będą lepiej chronione, zdrowsze, a jednocześnie ciężar decyzyjny w zakresie gospodarki leśnej w większym stopniu przesunie się na poziom nadleśnictwa – wyjaśnia Marian Pigan.

Nowo przyjęte „Zasady hodowli lasu” kontynuują kierunek oparty zarówno na wzorcach naturalnych, ukształtowanych w przeszłości, jak i współczesnych procesach rozwoju zjawisk przyrodniczych, z uwzględnieniem wymogów społeczno-gospodarczych i zasad zrównoważonego rozwoju. Oddają one pełnię władzy decyzyjnej w ręce nadleśniczego i Komisji Założeń Planu dla planu urządzenia lasu. Wśród wprowadzonych zmian warto odnotować m.in.:
- odejście od pojęcia typu gospodarczego drzewostanu na rzecz typu drzewostanu,
- rezygnację z obligatoryjnych składów gatunkowych upraw,
- możliwe modyfikacje działań hodowlanych dla leśnych siedlisk przyrodniczych, wyróżnionych w ramach sieci Natura 2000,
- nowe zasady oceny upraw, zarówno w odniesieniu do stopnia pokrycia powierzchni, jak i przydatności hodowlanej,
- zwiększenie powierzchni gniazd w cięciach rębnych,
- określenie sposobu prowadzenia zrębów przy szlakach komunikacyjnych.

Najważniejsze nowe regulacje w „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” to m.in.:
- nowa metoda klasyfikacji obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego lasu, uwzględniająca wymogi klasyfikacji unijnej. Może być ona zastosowana do obszarów leśnych na różnych poziomach podziału administracyjnego kraju (gmina, powiat, województwo, podregion, region) i Lasów Państwowych (RDLP, nadleśnictwo),
- zmodyfikowany podział kraju na 42 strefy prognostyczne, mający na celu poprawę trafności prognozowania zagrożenia pożarowego lasu,
- wprowadzenie funkcji pełnomocnika nadleśniczego, któremu powierzona będzie organizacja akcji ratowniczo-gaśniczych. Nadleśniczy powołuje takiego pełnomocnika spośród pracowników nadleśnictwa na okres od 1 marca do 31 października, a jego zadania i zakres odpowiedzialności szczegółowo określa Instrukcja,
- zmiany dotyczące punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD), które doprecyzowują, kto powinien być dyspozytorem PAD, określają szczegółowo zadania i wyposażenie PAD nadleśnictw i RDLP, a także wprowadzają narzędzia wspomagające funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej (np. internetową mapę pożarową),
- nowe przepisy w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczące uczestników akcji gaśniczych oraz nadleśnictwa.

Znowelizowana „Instrukcja urządzania lasu” zawiera wiele istotnych zmian, wśród których wskazać można:
- modyfikację metodyki stratyfikacji warstw gatunkowo-wiekowych w drzewostanach KO i KDO w celu zapewnienia dokładności oszacowania miąższości zapasu dla podklasy wieku z uwzględnieniem inwentaryzacji drewna martwego,
- przyjęcie m.in. dodatkowego modelu oraz nowego wskaźnika w opisie taksacyjnym na potrzeby określania wielkości etatu użytków przedrębnych,
- wyróżnienie wielkości etatu rębnego według pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych,
- zapisanie w procedurze organizacji prac zmierzających do sporządzenia planu urządzenia lasu czynności związanych z wykonaniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym określenie zawartości prognozy,
- zmiany w zakresie opracowań związanych z planem ochrony lasu, w tym zadań ochrony przeciwpożarowej, ubocznego użytkowania lasu i zobrazowań mapowych dla tych działów,
- procedury w sprawie projektowania i monitorowania zadań z zakresu ochrony przyrody dla przedmiotów ochrony sieci Natura 2000 dla gruntów w zarządzie PGL LP,
- wprowadzenie dla obszarów nizinnych i wyżynnych jednolitego klucza do diagnozowania typów siedliskowych lasu, tzw. SIG, co zwiększy obiektywizm i powtarzalność diagnoz, przyczyniając się do ich ujednolicenia w skali całego kraju,
- zamieszczenie zasad kartowania i wyróżniania leśnych zbiorowisk roślinnych w ujęciu fitosocjologicznym,
- wprowadzenie zaktualizowanego, zgodnego z klasyfikacją międzynarodową, podziału na frakcje, grupy i podgrupy granulometryczne gatunków gleb,
- opracowanie instrukcji technicznej sporządzania wydruków map leśnych będących załącznikami do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

W wypadku nowej „Instrukcji ochrony lasu” zasadnicze zmiany dotyczą:
- nowelizacji kryteriów określania liczby stałych partii kontrolnych oraz dopuszczenia możliwości okresowego albo stałego wyłączania części obszarów drzewostanów sosnowych z jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny,
- rezygnacji z precyzyjnego określenia rozmiaru masy posuszu czynnego, jaką można pozostawiać w lesie; w tym zakresie decyzja będzie należała do nadleśniczego,
- uzupełnienia obligatoryjnej oceny stopnia zagrożenia drzewostanów przez owady kambio-i ksylofagiczne o wskaźnik nasilenia wydzielania się posuszu czynnego (NPC),
- zawężenia kryterium rejestrowania szkód powstałych od zwierzyny wskutek zgryzania, ogryzania lub złamania do uszkodzeń jedynie pędu głównego oraz stopni nasilenia szkód w drzewostanie do dwóch przedziałów,
- rezygnacji z wykonywania obligatoryjnej kontroli stopnia opanowania plantacji choinkowych, plantacyjnych upraw nasiennych i plantacji nasiennych świerka przez zawodnicę świerkową.

Ponadto w znowelizowanej „Instrukcji ochrony lasu” szczególną wagę przypisano działaniom z zakresu profilaktyki i higieny lasu, ujmując te zagadnienia w odrębną część. Wprowadzono również nowe zapisy dotyczące postępowania w zakresie ochrony przyrody w LP, postępowania ochronnego w szkółkarstwie leśnym, hodowlano-ochronnego w ogniskach gradacyjnych szkodników liściożernych sosny oraz w kompleksach leśnych uznanych za pędraczyska.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Odnośnie nowych zasad Pana Dyrektora....

A może by tak Pan Dyrektor Lasów Państwowych wprowadził nowe zasady sprzedaży drewna ?

K.w. [8]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-04 10:54:26

Zgłoś nadużycie

Las to nie tylko produkcja drewna

Wartości niematerialne są dużo wyższe.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2011-12-04 22:29:56

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz