/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Więcej drewna z polskich lasów?

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2011-10-18


"Więcej drewna z polskich lasów", "Lasy Państwowe zwiększą pozyskanie drewna" to tytuły informacji jakie dziś przez media przetoczyły się po publikacji przez PAP "newsa", dotyczącego odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Środowiska na interpelację posła Stanisława Wziątka. Niestety, informacja PAPu dotyczy informacji udzielonej na początku września i nie oznacza, że Lasy Państwowe zwiększą pozyskanie, a przy najmniej nie w sposób oczekiwany przez przemysł.

Kłody drewna sosnowegoKłody drewna sosnowegoFot. Drewno.pl

Przytaczane przez PAP cytaty z odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, wskazują, że ilość drewna oferowanego w 2020r. wzrośnie z obecnych 33 do 37 mln m3, a w 2040r. do 42 mln m3. Pisma obu ministerstw zostały przygotowane na przełomie sierpnia i września, czyli ponad miesiąc przed mającą miejsce w październiku pikietą przemysłu drzewnego w Warszawie, potwierdzają, że żadne z tych ministerstw poważnie nie traktuje problemów branży.

W swojej interpelacji poseł Wziątek zadał trzy pytania:
1. Na jakim etapie procesu legislacyjnego znajduje się obecnie projekt nowego rozporządzenia ministra gospodarki "w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii"?
2. Czy powyższy projekt w swej ostatecznej wersji zakłada uznawanie surowca drzewnego wielko- i średniowymiarowego jako surowca, z którego można pozyskiwać energię odnawialną?
3. Czy planowane są zmiany zasad sprzedaży surowca drzewnego, które będą gwarantować rozwój branży drzewnej?

W zasadzie na żadne nie uzyskał konkretnej odpowiedzi.

Przygotowywany jeszcze w 2010r. przez Ministerstwo Gospodarki projekt rozporządzenia mający ograniczyć wykorzystanie surowca drzewnego na cele energetyczne przez elektrociepłownie 25 lutego b.r. został przekazany Rządowemu Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z Komisji Prawniczej. Od tego czasu pozostaje na niezmienionym etapie, czyli że z projektem nic się nie dzieje. Podobnie jak z nowelizacją ustawy o lasach. Co prawda Ministerstwo Gopsodarki przekazało, Ministerstwu Środowiska "szczegółowe propozycje zapisów", tylko że odbyło się to klika miesięcy wcześniej i o zmianie ustawy, której nowelizacja miała obowiązywać od 1 stycznia 2011 słuch zaginął. Tymczaem Ministerstwo Srodowiska informuje, że pracuje nad... założeniami do ustawy.

Najbardziej adekwatna, choć nie do końca jest odpowiedź na pytanie drugie udzielone przez Ministerstwo Gospodarki, ale jeśli przyjrzeć się szczegółom, można mieć wątpliwości, czy powoływanie się na PN ma sens jeśli Lasy Państwowe sprzedają surowiec drzewny według własnej Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej, a o tym czy drewno średniowymiarowe pójdzie do dalszego przerobu czy do pieca zadecyduje aktualna koniunktura w nadleśnictwie i nikt nie będzie w stanie zweryfikować czy drewno na cele enrgetyczne spełniało jakieś normy.

Ministerstwo Środowiska, zamiast klarownej odpowiedzi, opisuje zawiłą sytuację rynkową, która zapewne ma usprawiedliwiać brak podejmowanych działań. Nawet informacja o zwiększeniu podaży drewna przez Lasy Państwowe w kolejnych latach to jasne postawienie sprawy: "Nie zrobimy nic". Większa podaż surowca drzewnego, o której informuje się w piśmie, wynika wyłącznie z wzrostu pozyskania związanego z naturalnym zwiększeniem przyrostu drzewostanów. Ministrestwo nie podejmie w tym celu żadnych działań, np. zwiększenie etatu rębnego. Nasuwa się też pytanie: skąd się te liczby wzięły? W 2006r. ministerstwo informowało, że w 2020r. Lasy Państwowe pozyskiwać będą 35-37 mln m3 drewna, przy czym dane te obejmowały wzrost związany z relaizacją "Krajowego programu zwiekszania lesistości", który w ostatnich latach dostał zadyszki oraz nie uwzględniały zmniejszenia podaży surowca związanego z wyłączeniem z użytkowania części lasów gospodarczych objętych programem Natura 2000.

Poniżej zamieszczamy pełną treść interpelacji i udzielonych na nią odpowiedzi.

Interpelacja nr 24035 do ministra gospodarki oraz ministra środowiska w sprawie sytuacji polskiego przemysłu drzewnego

Szanowni Panowie Ministrowie! Aktualna sytuacja polskiego przemysłu drzewnego kształtowana jest w dużym stopniu poprzez obowiązujące regulacje prawne. Duży niepokój całej branży drzewnej wywołuje przede wszystkim wprowadzenie zmiany zasad sprzedaży surowca drzewnego oraz planowane zmiany rozporządzenia ministra gospodarki dotyczące uznawania surowca drzewnego za biopaliwo do produkcji energii odnawialnej. Drewno okrągłe, wielko- i średniowymiarowe, do którego odnoszą się dwa powyższe rozwiązania prawne, to surowiec stanowiący bazę funkcjonowania całej, bardzo znaczącej gałęzi gospodarki kraju - przemysłu drzewnego. Według danych statystycznych, powstaje w nim ok. 8% wartości produkcji sprzedanej całego krajowego przemysłu i 2,5% PKB. Drewno będące podstawowym surowcem przemysłu drzewnego jest towarem deficytowym, na który popyt przekracza szacunkowo o ok. 15% obecną podaż z polskich lasów. Wprowadzenie nowych zasad sprzedaży drewna w formie nieograniczonych aukcji internetowych doprowadziło do skokowego wzrostu cen, a także lawinowego wykupu i wywożenia drewna w postaci nieprzerobionej z Polski przez koncerny zagraniczne (głównie z Niemiec i Austrii), doprowadzając do wyniszczania (głównie w strefach przygranicznych) polskiego przemysłu drzewnego. Rynek drewna okrągłego w Polsce generuje obroty w wysokości 6 mld zł rocznie. Natomiast wartość produkcji wyrobów z drewna opartej na przerobie sprzedawanego surowca w Polsce to ok. 55 mld zł. Prowadzenie agresywnych zakupów przez nowych odbiorców - głównie niemieckie firmy - można uznać za celową próbę przejęcia polskiego drewna, jak również rynku wyrobów z drewna. Jeżeli nowym kupcom z zachodu uda się przejąć tylko 15% tego surowca (ocena na bazie tylko dotychczasowych zdarzeń), automatycznie otworzą sobie możliwości przejęcia rynku wyrobów o wartości przeszło 8 mld zł. Odbędzie się to oczywiście kosztem wyeliminowania z rynku polskiego rodzimego przemysłu, w którym znajduje aktualnie zatrudnienie ponad 300 tys. pracowników. Duży niepokój całego przemysłu drzewnego budzi też planowana bardzo istotna zmiana przepisów dotyczących uznawania drewna za biopaliwo służące do produkcji energii odnawialnej. Pierwotna wersja projektu nowego rozporządzenia dopuszczała znaczny udział drewna okrągłego, które w całości mieściło się w pojęciu "biomasy leśnej". Według wstępnej oceny, opłacalność spalania biomasy byłaby bardzo wysoka dzięki specjalnym dopłatom do każdej MWh "zielonej energii". Przy takich możliwościach system sprzedaży przetargowej typu e-drewno wprowadzony przez Lasy Państwowe byłby dla producentów energii idealnym rozwiązaniem pozwalającym na wygranie każdej licytacji. Biorąc pod uwagę bardzo szybko rosnące możliwości spalania biomasy przez tzw. dużą energetykę, stanowiłoby to ogromne, realne zagrożenie dla stabilności rynku drewna okrągłego i może być powodem poważnego jego deficytu.

Reasumując, bez rozwiązania dwóch powyżej przedstawionych problemów branża drzewna straci szansę na jakikolwiek rozwój, co więcej, zaniechania legislacyjne w tej materii mogą doprowadzić do osłabienia branży, a w dalszej perspektywie - przegrania walki konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do Panów Ministrów z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakim etapie procesu legislacyjnego znajduje się obecnie projekt nowego rozporządzenia ministra gospodarki "w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii"?

2. Czy powyższy projekt w swej ostatecznej wersji zakłada uznawanie surowca drzewnego wielko- i średniowymiarowego jako surowca, z którego można pozyskiwać energię odnawialną?

3. Czy planowane są zmiany zasad sprzedaży surowca drzewnego, które będą gwarantować rozwój branży drzewnej?

Z poważaniem
Poseł Stanisław Wziątek
Połczyn-Zdrój, dnia 25 lipca 2011r.

Pierwsze odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Gospodarki:

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do otrzymanej przy piśmie z 11 sierpnia br., znak: SPS-023-24035/11, interpelacji pana posła Stanisława Wziątka w sprawie sytuacji polskiego przemysłu drzewnego, a także rozwiązań dotyczących dystrybucji drewna poniżej przedstawiam odpowiedź na poruszone w niej kwestie, będące w gestii ministra gospodarki.

W Ministerstwie Gospodarki trwają obecnie prace nad projektem rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej BIP MG: http://bip.mg.gov.pl/node/12834.

Jedną z przesłanek dla prowadzenia ww. prac jest potrzeba ograniczenia wykupywania wielkowymiarowego surowca drzewnego na cele energetyczne. W przedmiotowym projekcie rozporządzenia w § 6 ust. 7 określono, iż energia wytworzona z drewna pełnowartościowego nie zalicza się do energii ze źródeł odnawialnych. Zapis ten powoduje bezzasadność spalania przez zakłady energetyczne określonych sortymentów drewna, co wynika bezpośrednio z przekonania, iż drewno pełnowartościowe powinno być wykorzystywane przez przemysł drzewny. Energetyczne wykorzystanie biomasy leśnej powinno ograniczać się jedynie do drewna niespełniającego norm oraz do odpadów i pozostałości pochodzących z szeroko rozumianego przemysłu drzewnego.

Należy zaznaczyć, iż w § 2 pkt 7 ww. projektu rozporządzenia zdefiniowano drewno pełnowartościowe jako drewno spełniające wymagania jakościowe opisane w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna. Normy: PN-92/D-95008 "Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania", PN-92/D-95017 "Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania" oraz PN-92/D-95018 "Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania" dokładnie wskazują parametry jakościowe, jakie przedmiotowe drewno musi spełniać.

W kwestii dotyczącej zasad sprzedaży drewna w Polsce uprzejmie informuję, że ministrowi gospodarki znane są problemy przedsiębiorców działających w sektorze drzewnym związane z pozyskiwaniem surowca. Dlatego też kluczową sprawą do rozwiązania jest wypracowanie rozwiązań mających na celu ulepszenie zasad dystrybucji drewna. W ocenie ministra gospodarki właściwy system określający procedury sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe powinien być zawarty w znowelizowanej ustawie o lasach. Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad założeniami do nowelizacji tej ustawy. Ministerstwo Gospodarki, aktywnie uczestnicząc w tych pracach, przekazało do Ministerstwa Środowiska szczegółowe propozycje zapisów do przedmiotowego dokumentu, umożliwiające stabilne funkcjonowanie przedsiębiorców branży drzewnej, w kontekście ich zabezpieczenia w surowiec drzewny. Z punktu widzenia interesu państwa istotne jest stworzenie takiego prawodawstwa, które zagwarantuje stabilny rozwój całej polskiej gospodarki, uwzględniając zarówno zrównoważony rozwój zasobów leśnych, jak też efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa surowca drzewnego w dłuższym okresie.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Grażyna Henclewska
Warszawa, dnia 26 sierpnia 2011r.


W podobnym tonie jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska:

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją posła Stanisława Wziątka w sprawie sytuacji polskiego przemysłu drzewnego, przekazaną przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2011r., znak: SPS-023-24035/11, uprzejmie informuję.

Wobec zwiększonego w ostatnich latach popytu na drewno w Europie i w Polsce zaostrza się konflikt pomiędzy sprzedającymi i kupującymi ten surowiec.

Nabywców surowca drzewnego można podzielić na średnie i małe podmioty gospodarcze, odbiorców masowych, odbiorców detalicznych, wielkie koncerny lokujące swoje inwestycje w Polsce, firmy drzewne rozpoczynające działalność, kontrahentów zagranicznych, firmy energetyczne itd. Każda grupa nabywców zabiega o zapewnienie preferencji przy zakupie drewna.

Rynek surowca drzewnego nie jest rynkiem regulowanym, stąd obowiązują w handlu drewnem zasady konkurencji, a sprzedaż drewna jest pod stałym nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spotkania i negocjacje w sprawie zasad sprzedaży drewna odbywają się z potencjalnymi jego odbiorcami każdego roku przed ogłoszeniem rozpoczęcia sprzedaży. Na tej podstawie ulegają także modyfikacji zasady sprzedaży drewna. W obecnie obowiązującym systemie sprzedaż drewna odbywa się na podstawie dwóch zasadniczych procedur, tj. internetowych przetargów ograniczonych, w których mogą uczestniczyć przedsiębiorcy posiadający tzw. historię zakupu, oraz aukcji internetowych otwartych dla wszystkich przedsiębiorców.

Celem takiego systemu jest zapewnienie wszystkim potencjalnym nabywcom drewna równych szans dostępu do zakupu tego surowca, gwarancja konkurencyjności i rynkowej ceny drewna.

System ten nie zadowala wszystkich kupujących i nie zapewnia ochrony krajowym kontrahentom, ale wprowadzenie preferencji dla określonych grup nabywców, grozi nałożeniem na sprzedającego, tj. Lasy Państwowe, dotkliwych kar przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co miało już miejsce w przeszłości.

Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych corocznie zwiększa się w sposób naturalny i wynosi aktualnie ok. 33 mln m3. W 2020r. przewiduje się wzrost do 37 mln m3, a w 2030r. - do 42 mln m3 grubizny.

Jednocześnie trwają prace nad założeniami do zmiany ustawy o lasach, gdzie projektuje się przeniesienie podstawowych uregulowań w zakresie sprzedaży drewna na poziom ustawy i rozporządzenia wykonawczego do niej. Było to postulatem zgłaszanym wielokrotnie przez przedsiębiorców drzewnych.

Ministerstwo Gospodarki aktualnie prowadzi prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (...), gdzie przewiduje się, poprzez odpowiednią definicję biomasy i drewna pełnowartościowego, wyłączenie go z możliwości przeznaczania do spalania przez energetykę.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w skali bieżącego roku przedsiębiorcy zakontraktowali w Lasach Państwowych ok. 765 tys.m3 drewna na potrzeby energetyczne. Oferowanymi sortymentami przeznaczonymi dla energetyki przemysłowej jest drewno gorszej jakości, tj. drewno stosowe energetyczne, przemysłowe oraz drewno stosowe typu opałowego.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Janusz Zaleski
Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011r.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA