DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD oczekuje do Lasów Państwowych uruchomienia sprzedaży nieodebranych mas surowca

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2011-08-25


Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego oczekuje podjęcia prze Lasy Państwowe natychmiastowych zmian zasadach sprzedaży drewna. OZPPD wskazuje, że część małych i średnich przedsiębiorców zatrzymuje produkcję i zamyka swoje zakłady, podczas gdy ich więksi konkurenci domagają się przesunięcia terminu odbioru dużych mas drewna, które na podstawie zawartych umów powinno być wykupione w I półroczu br.

Fot. Drewno.pl

Gródków, dnia 19.08.2011r.
Ldz. PZ 16 - 3/08/11                                                     


Pan Marian Pigan
Dyrektor Generalny LP           

dotyczy: spotkania w Dyrekcji Generalnej LP dn. 11.08.2011r.


Szanowny Panie Dyrektorze, 
  
W nawiązaniu do rozmowy przedstawicieli Rady OZPPD z Panem Dyrektorem podczas spotkania dnia 11-08-2011 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP, której przedmiotem była aktualna dramatyczna sytuacja przedsiębiorców tartacznych, spowodowana niedoborem surowca drzewnego, dla zapewnienia produkcji jeszcze w bieżącym III-m i IV-m kwartale br., zgodnie z naszą deklaracją, przedstawiamy uwagi, które mogą pomóc zarówno doraźnie, jak i docelowo rozwiązać problemy surowcowe zakładów tartacznych.

Związek uważa za niezbędne dla stabilnego prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, a szczególnie przedsiębiorstwa branży tartacznej, pilne znowelizowanie zasad sprzedaży i ustalania cen drewna, ustalone - analogicznie jak w latach  ubiegłych - na bieżący rok zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP Nr 49 z dnia 7.10.2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak OM-906-1-314/10).
    
Wnioskowane przez nas zmiany przede wszystkim spowodują równouprawnienie przedsiębiorców tartacznych przetwarzających na potrzeby gospodarki krajowej drewno pozyskiwane przez PGL LP z lasów państwowych przy jego zakupach od Skarbu Państwa, zgodnie z kardynalną zasadą gwarantowaną art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.   

Zmiany te umożliwią również co istotne wyłączenie ingerencji Prezesa UOKiK w zasady realizacji sprzedaży drewna, na co zwracał uwagę Pan Dyrektor, albowiem kompetencje wym. centralnego organu administracji rządowej określone ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331)  absolutnie nie  odnoszą się do samodzielnego podmiotu prawa, którym jest Skarb Państwa w rozumieniu art. 33 i art. 34 kc.

Mając na względzie werbalne brzmienie art. 32 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U z 2011r. Nr 12, poz. 59) bezspornym jest, że w skutek braku przez PGL LP zarówno podmiotowości, jak również i zdolności prawnej, reprezentacja Skarbu Państwa przez tę państwową jednostkę organizacyjną zarządzającą lasami państwowymi, na gruncie prawa cywilnego  absolutnie nie obejmuje stosunków cywilnych, w tym właśnie sprzedaży drewna.

Reprezentacja ta dotyczy co najwyżej całokształtu spraw natury administracyjnej.
O zasadności tego twierdzenia jednoznacznie rozstrzygają przepisy art. 33 ust. 2 pkt. 1); art. 34 pkt. 1 i art. 35 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 1) cyt. powyżej ustawy o lasach, w których ustawodawca indywidualne uprawnienie do reprezentacji Skarbu Państwa nadał osobom wskazanym w wym. normach.

Powyższe dowodzi, że Skarb Państwa nie posiadając przymiotów przedsiębiorcy w rozumieniu zarówno art. 431 kc;  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1095 ) oraz art. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) w zakresie prowadzonej sprzedaży drewna nie podlega właściwości rzeczowej Prezesa UOKiK.

Nota bene Skarb Państwa od chwili wejścia w 1964r. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodek cywilny w istocie jest wciąż konkretnie niezdefiniowaną kategorią prawną, a jedynie funkcjonuje w obiegu prawnym w sposób określony art.33 i art. 34 kc.  

Mając to na względzie, aby doprowadzić do zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym, najpierw należy pilnie zmienić tytuł  zarządzenia Dyrektora Generalnego LP Nr 49 z dnia 7.10.2010r. (znak OM-906-1-314/10) poprzez zastąpienie aktualnego brzmienia "… w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe", prawidłowym sformułowaniem np.: w brzmieniu "… w sprawie sprzedaży drewna przez Skarb Państwa".  
    
Odnośnie samych zasad sprzedaży drewna postulujemy, aby zasady te były określane w zgodzie z przepisami zwłaszcza art. 17 ust. 4; art. 17 a) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U z 1996r. Nr 106, poz. 493).

W tym przedmiocie OZPPD konsekwentnie podtrzymuje stanowisko zaproponowane w swoim projekcie aktu normatywnego, który już dwa lata temu przesłany był do rozważenia do Ministra Środowiska i do wiadomości Dyrektora Generalnego LP.

Uważamy, że zasady sprzedaży przez Skarb Państwa drewna pozyskiwanego przez PGL LP z lasów państwowych powinny bezwzględne uwzględniać i respektować nie tylko nadrzędną zasadę wyrażoną przez ustawodawcę w art. 1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach, ale również fakt oczywisty, że skoro lasy państwowe zgodnie z art. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051) zaliczone zostały do strategicznych zasobów naturalnych kraju i wg art. 3 gospodarowanie nimi ma służyć dobru ogólnemu, to zasada ta w tym samym stopniu dotyczy także drewna pozyskiwanego z tych lasów.

Wielokrotnie podnosiliśmy, że drewno pozyskiwane z lasów państwowych w świetle art. 53 w zw. z art. 47, art. 48 i art. 50 kc będąc pożytkiem naturalnym rzeczy głównej - lasu, a także zgodnie z dyspozycją art. 441 kc mieniem Skarbu Państwa, tak samo jak lasy państwowe stanowi strategiczne zasoby naturalne kraju i powinno służyć dobru ogólnemu, więc i gospodarce krajowej, głównie jako baza surowcowa dla rodzimego przemysłu drzewnego.

Na tej podstawie oczekujemy, że konstruktywnym rezultatem wymiany poglądów podczas naszego spotkania dnia 11.08.2011r., oraz po przedstawieniu przez przedstawicieli Rady OZPPD katastrofalnej sytuacji przedsiębiorców branży drzewnej spowodowanej brakiem surowca tartacznego (wielkowymiarowego) na potrzeby produkcyjne jeszcze w bieżącym III-cim oraz w IV-tym kwartale 2011r., będzie podjęcie przez Pana Dyrektora stosownych działań naprawczych i pomocowych.

Ponieważ najbardziej poszkodowanymi w skutek stosowania zwłaszcza w br. wadliwego systemu sprzedaży drewna są przede wszystkim w średni i mali przedsiębiorcy to uważamy, że działania takie w pierwszej kolejności powinny być do nich skierowane.

Pomoc taką upatrujemy, w pilnym wdrożeniu w trybie "z dnia na dzień" sprzedaży całego drewna zamówionego w systemie e-drewno, a nieodebranego przez kupujących w zaoferowanych terminach, którego zapasy w dużych ilościach nadal pozostaje w dyspozycji nadleśniczych, a mogłoby ono od zaraz być nabyte i wykorzystane do produkcji przez firmy już zamknięte z powodu zatrzymania produkcji z braku surowca drzewnego oraz firmy zagrożone zamknięciem w najbliższych dniach z tego samego powodu.

Z poważaniem

Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz

Otrzymują do wiadomości :
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
2. Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Gospodarki;
3. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski;
4. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz