/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

PIGPD złożyło protest do założeń projektu zmian ustawy o lasach

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor:
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2011-04-05


Ministerstwo Środowiska opublikowało nowy projekt „założeń do zmiany ustawy o lasach”, zawierający m. in. propozycje dotyczące zasad handlu drewnem przez LP. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego złożyła na ręce Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki, protest dotyczący jego treści. Ku zdumieniu przedsiębiorców, Ministerstwo Środowiska do uzgodnień międzyresortowych skierowało nie konsultowany i zaakceptowany projekt z maja 2010r. lecz dokument o innej treści, który zdaniem drzewiarzy jest krokiem wstecz i próba zapisania w ustawie obecnych, krytykowanych przez Izbę rozwiązań. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu PIGPD skierowanego do jej członków oraz tekst pisma przesłanego do Waldemara Pawlaka.

Czy przedsiębiorcy po raz kolejny zostaną "wyprowadzeni w las"?Czy przedsiębiorcy po raz kolejny zostaną "wyprowadzeni w las"?Fot. Drewno.pl

Komunikat  nr 05/2011
z dn. 04.04.2011r.

Szanowni Państwo,
Członkowie PIGPD


Informuję, że Ministerstwo Środowiska opublikowało nowy projekt „założeń do zmiany ustawy o lasach”, zawierający m. in. propozycje dotyczące zasad handlu drewnem przez LP. Został on przekazany do konsultacji międzyresortowych, a Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do nas o opinie w tej sprawie Równocześnie we wtorkowej „Rzeczpospolitej” ukazał się tekst na ten temat, z wypowiedzią przedstawiciela PIGPD.
Omawiany projekt, który zastąpić ma wcześniejszy, opublikowany w maju 2010r. dokument (pozytywnie przyjęty i zaopiniowany przez cały przemysł drzewny), stanowi zdecydowany krok wstecz. To próba zapisania w ustawie złych rozwiązań, wcześniej tworzonych zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP. Tym trudniej byłoby je poprawić.
Jako reprezentacja przedsiębiorców zdecydowanie protestujemy, a nasze stanowisko zawarliśmy w załączonym do Państwa wiadomości piśmie do Ministra Gospodarki, wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Bogdan Czemko
Biuro Izby
IG-43 /04/2011                                                                                                
Poznań, dn. 04.04.2011r.


Pan
Waldemar Pawlak
Wicepremier
Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze,


Do naszych rąk dotarł projekt „Założeń projektu ustawy o lasach i niektórych innych ustaw” z dn. 23 marca 2011r., przekazany kilka dni temu do konsultacji międzyresortowych. Po lekturze tego dokumentu, jako umocowana ustawowo reprezentacja zrzeszonych w naszej organizacji przedsiębiorców, nie możemy zareagować inaczej niż zdumieniem i stanowczym protestem przeciw zamieszczonym w nim propozycjom przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska.

Przede wszystkim jednak zauważamy, że projekt taki już istniał (z datą 18 maja 2010r.)  i jeszcze w ubiegłym roku opiniowaliśmy go pozytywnie zarówno my, jak i szereg innych organizacji. Logicznym następstwem byłoby więc teraz przygotowanie projektu zmian ustawy o lasach. Dlaczego więc ukazuje się kolejna wersja „Założeń” i to w formie uwzględniającej tylko wybrane opinie – pochodzące z organizacji związkowych związanych ze środowiskiem leśników, a nie z przemysłem drzewnym, dla którego propozycje te mają żywotne znaczenie ? Nie jest żadna tajemnicą, iż działając we własnym partykularnym interesie, te pierwsze zainteresowane są utrzymaniem form sprzedaży drewna zbliżonych do obecnych, gospodarczo szkodliwych rozwiązań – i w taką właśnie stronę zmierza obecny projekt, negując wielokrotnie udowodnioną potrzebę ochrony polskiej gospodarki skazanej na zmonopolizowany rynek dostawcy drewna, opanowany przez PGL Lasy Państwowe.

Zwracamy uwagę, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przecież nie zaprzecza, iż  rozwiązania zasad sprzedaży drewna ustalone drogą zapisu w ustawie o lasach nie będą faktycznie podlegały regulacjom ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zgodnie z art. 3 tej ustawy), pozwalając tym samym na zwiększenie ochrony polskich przedsiębiorców. Przypomnę tu, iż taką właśnie sugestię Pani Prezes UOKIK osobiście zawarła w swoim piśmie do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego z dn. 12.01.2010r. znak DOK2-072-1/10/DD, cytuję: „Nie jest wykluczone, że przemysł drzewny może zostać uznany za sektor gospodarki na tyle istotny, iż słusznym okaże się stworzenie specjalnego ustawodawstwa w tym zakresie. Wspieranie określonych grup przedsiębiorców lub sektorów jest jednak domena Ministra Gospodarki i ten właśnie organ powinien mieć wiodącą rolę w podejmowaniu tego typu decyzji (..)”

Dostrzegamy za to, iż autorzy projektu „Założeń…” próbują wyprzedzić i zastąpić proces notyfikacji zmian ustawy o lasach, stwierdzając arbitralnie na bazie rzekomej opinii UOKiK, iż przepisów chroniących stałych odbiorców drewna nie dopuszcza prawo Unii Europejskiej. Chodzi tu zapewne o dalszą część cytowanego wyżej pisma, w którym Prezes UOKiK pisze, kontynuując ww. cytat: „Należy jednak tylko zauważyć, że jakiekolwiek tego typu działania musza być podejmowane ze świadomością możliwości ewentualnego naruszenia prawa Unii Europejskiej”. Zwrócę więc uwagę Pana Premiera na aktualnie negocjowaną przez UE precedensową umowę, dotyczącą ustanowienia bezcłowego kontyngentu drewna importowanego na obszar UE z Federacji Rosyjskiej, w której zawarto propozycję podziału tego kontyngentu w proporcji 80%/20%, z przyznaniem tej większej części „tradycyjnym odbiorcom” - czyli tym przedsiębiorcom, którzy w latach przed kryzysem gospodarczym sprowadzali drewno okrągłe z Rosji, a reszty pozostałym uczestnikom rynku.  Umożliwiają to wspólnotowe procedury zarządzania kontyngentami ilościowymi, zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 520/94, a Unia bynajmniej nie traktuje tego rozwiązania jako zakazane preferowanie grupy wybranych przedsiębiorców ani jako równie zakazaną pomoc publiczną.

Uważamy więc, iż jest dopuszczalne rozwiązanie w Polsce zasad sprzedaży drewna, chroniące w analogiczny sposób właśnie tradycyjnych, stabilizujących rynek odbiorców, a co najmniej nie może być to zanegowane przed dokonaniem solidnych analiz prawnych, których dotąd  najwyraźniej nie przeprowadzono, skoro nie powołuje się na nie ani UOKiK ani autorzy „Założeń…”

Ponadto w aktualnym projekcie z nieznanych powodów zrezygnowano z szeregu wcześniej zaproponowanych rozwiązań w zakresie sprzedaży drewna, takich jak bardzo istotna zasada, iż zmiany sposobu sprzedaży drewna miały być ustalane w drodze rozporządzenia ministra środowiska w porozumieniu z ministrem gospodarki.

Uważamy, iż niedopuszczalne jest ustalanie rozwiązań o tak dużym znaczeniu dla gospodarki bez udziału ministra właściwego do spraw gospodarki. Przypomnę, że przemysł drzewny, który w oparciu o przedmiotowe przepisy ma uzyskiwać podstawowy swój surowiec, wytwarza przeszło 10% produkcji sprzedanej całego narodowego przemysłu wytwórczego. Dlaczego więc również wycofano z wszech miar zasadne stwierdzenie, że „sprzedaż drewna powinna uwzględniać interes Skarbu Państwa i przemysłu przetwarzającego drewno” ? Zauważę też, że wycofania ww. zapisów w ogóle nie uzasadniono.

Wprowadzono natomiast nowy element, który zmienił logiczny zapis, iż jedną z form sprzedaży drewna będą umowy długoterminowe. Zastąpiono go ustaleniem, że konieczną i jedyną drogą do podpisywania takich umów będą „przetargi na dostawy wieloletnie”.

Stwierdzamy stanowczo, iż jest to rozwiązanie nie tylko kuriozalne lecz wręcz szkodliwe gospodarczo i pod pozorem zachowania konkurencyjności zmierza do faktycznego uniemożliwienia podpisywania przez przedsiębiorców takich umów – przecież koniecznych dla zachowania stabilności ich zaopatrzenia i uzyskania możliwości normalnego funkcjonowania oraz rozwoju, mimo istnienia zmonopolizowanego rynku dostawcy drewna. Nie jest bowiem możliwe prognozowanie wieloletniej sytuacji i cen na rynku drewna okrągłego, pozwalających odbiorcom drewna zadeklarować z góry ich wysokość na kilka lat, po to aby wygrać przetarg lub aby zgodzić się na sztywny, z góry ustalony sposób ich wyliczania. Co więcej uważamy, że nie istnieje potrzeba wymyślania takich sztucznych rozwiązań, skoro praktycznie cały światowy handel drewnem okrągłym oparty jest o okresowe negocjacje cen na objęte umowami partie. Negocjacje takie, prowadzone w sposób kontrolowany i z zachowaniem konkurencji, objęte społeczną kontrolą możliwą dzięki  upublicznianiu szerokiej informacji o ich wynikach, są jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Negatywnie oceniamy fakt, że w omawianym projekcie z marca 2011r. pominięto delegację do określenia drogą rozporządzenia sposobu ustalania minimalnych cen sprzedawanego drewna  i warunków sprzedaży.

Uważamy ponadto, iż omawiana w p. 7.7 „Założeń…” Rada Lasów Państwowych powinna sprawować rzeczywistą kontrolę nad gospodarką mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie PGL LP. W tym celu winna być powołana wspólnie przez ministrów właściwych ds. środowiska, gospodarki, finansów i Skarbu Państwa. W jej skład powinni wchodzić m.in. przedstawiciele organizacji reprezentujących środowisko przemysłu drzewnego, a w ramach jej kompetencji powinien znaleźć się nadzór nad procedurami i wynikami sprzedaży drewna, która finansuje ok. 90% kosztów ponoszonych przez PGL LP. W zaproponowanym kształcie będzie to jednak organ fasadowy.

Zauważamy również inne niekorzystne z punku widzenia przemysłu drzewnego zmiany, w tym dotyczące:
- procentowego podziału rocznej puli drewna przeznaczonego do sprzedaży, który ustalać miała ustawa o lasach, podczas gdy w nowym projekcie stwierdzono, że zasady sprzedaży, warunki oraz ewentualna zmiana tego udziału są ustalane przez dyrektora Lasów Państwowych;
- regulowania przez Dyrektora Lasów Państwowych szczegółowych, wewnętrznych kwestii dotyczących stosowania różnych trybów sprzedaży – ogólnikowość tego zapisu tworzy ryzyko, iż faktycznie istotne warunki nie będą zawarte w rozporządzeniu, lecz ustalane tak jak dotychczas drogą zarządzeń Dyrektora LP ;

Ponadto, zgodnie z przekazanymi wyżej uwagami, negatywnie oceniamy:
- odstąpienie od zapisu wyłączającego sprzedaż drewna spod działania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
- wprowadzenie zapisu o „sposobie ustalania cen w wyniku działań popytu i podaży” w miejsce obowiązku ustalania sposobu wyliczania cen minimalnych;
- dodanie, że zaprzestanie wykonywania obowiązującego planu urządzenia lasu jest możliwe nie tylko w związku z wystąpieniem szkód i klęsk żywiołowych ale i z utworzeniem obszaru Natura 2000.

Stwierdzamy, iż przedstawione rozwiązania, w odróżnieniu od zawartych w „Założeniach” z dn. 18 maja 2010r. nie poprawią, lecz zdecydowanie pogorszą dostęp polskich przedsiębiorstw do surowca drzewnego, zdestabilizują ich zaopatrzenie i praktycznie uniemożliwią rozwój przemysłu drzewnego.

Będzie to miało bardzo poważne, negatywne skutki gospodarcze. Uznajemy więc, że obecna propozycja jest zaprzeczeniem oczekiwanej przez nas przejrzystości trybu sprzedaży drewna oraz sprawnie funkcjonującego systemu sprzedaży drewna. Umacnia za to monopolistyczną pozycję PGL Lasy Państwowe.

Oczekujemy odrzucenia tych złych propozycji w całości i pilnego ponownego podjęcia prac nad nowym projektem zmian ustawy o lasach.  Przy tym uważamy, iż dla przyśpieszenia tych działań należy regulacje dotyczące sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe potraktować jako wydzielony, priorytetowy projekt.

Wnioskujemy o podjęcie przez Pana Premiera stanowczych kroków w tej sprawie.

Z poważaniem

Sławomir Wrochna
Prezydent Izby


Do wiadomości:
- Pan Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
- Pan Tomasz Arabski – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Pan Michał Boni – Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Strategicznych  
  Prezesa Rady Ministrów
- Pan Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA