/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Projekt zmian w ustawie o lasach przekazany do uzgodnień międzyresortowych

Autor: oprac. dja
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2011-03-31


17 marca Ministerstwo środowisko skierowało do uzgodnień międzyresortowych "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw". Dokument zawiera m.in. kierunki zmian zasad sprzedaży drewna z Lasów Państwowych.

Fot. Drewno.pl

Zdaniem ministerstwa proponowane zmiany usprawnią funkcjonowanie leśnictwa i dostosują je do innych unormowań prawnych.

Szczególnie interesujące dla branży drzewnej są zmiany dotyczące zasad sprzedaży drewna pochodzącego z lasów w zarządzie PGL LP.

Obecna ustawa o lasach w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestie związane ze sprzedażą drewna pochodzącego z lasów w zarządzie Lasów Państwowych. Gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe obejmuje m.in. sprzedaż drewna (art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy), a środki funduszu leśnego utworzonego w Lasach Państwowych stanowi m.in. odpis podstawowy liczony od wartości sprzedanego drewna (art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy). Uregulowania dotyczące tej materii znajdują się obecnie w zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wydawanych na podstawie Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Projekt przewiduje przeniesienie podstawowych uregulowań z poziomu aktu wewnętrznego do aktu prawa powszechnie obowiązującego. W związku z tym proponuje się wprowadzenie do ustawy o lasach regulacji wskazującej, że:
1) PGL LP sprzedaje drewno pochodzące z lasów znajdujących się w ich za rządzie, 2) drewno pochodzące z lasów w zarządzie PGL LP sprzedawane jest w trybie przetargów na dostawy wieloletnie, aukcji elektronicznych oraz w innych trybach konkurencyjnych, a także w sprzedaży detalicznej,
3) sprzedaż drewna prowadzona jest przez kierownika jednostki organizacyjnej PGL LP, 4) środki uzyskane przez PGL LP ze sprzedaży drewna stanowią przychód tej jednostki. Jednocześnie do ustawy o lasach zostanie wprowadzona delegacja do wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska rozporządzenia, w którym zostaną określone:
1) procentowy podział rocznej puli drewna przeznaczonego do sprzedaży pomiędzy poszczególne tryby sprzedaży oraz warunki i sposób ewentualnej zmiany tego podziału p rzez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
2) częstotliwość stosowania poszczególnych trybów sprzedaży,
3) procedury prowadzenia sprzedaży w poszczególnych trybach,
4) maksymalny czas, na jaki będą mogły być zawierane umowy w trybie przetargów na dostawy wieloletnie,
5) sposoby zabezpieczenia wykonania umów sprzedaży,
6) sposoby ustalania cen w wyniku działania mechanizmów rynkowych, tj. popytu i podaży. Wytyczne do wydania ww. rozporządzenia powinny wskazywać na potrzebę sprawnego prowadzenia postępowań i transparentności zastosowanych procedur. Szczegółowe, wewnętrzne kwestie organizacyjne dotyczące stosowania przez Lasy Państwowe poszczególnych trybów sprzedaży drewna regulowałby jednocześnie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w drodze zarządzenia.

Planowane zmiany przeszły już etap konsultacji społecznych, w których udział brały m.in. organizacje reprezentujące różnorodne sektory przemysłu drzewnego. Proponowane w pierwotnej wersji założeń rozwiązanie uzyskało negatywne opinie środowisk związanych z leśnictwem i związków zawodowych działających w leśnictwie. Zyskało natomiast aprobatę sektora drzewnego jako kierunkowo spełniające zgłaszane od dawna postulaty, aby kwestie te uregulować w przepisach powszechnie obowiązujących.

Dodatkowo zgłoszono szereg propozycji szczegółowych rozwiązań dot. m.in. preferowania krajowych przedsiębiorców kupujących drewno oraz pierwszeństwa w zakupie tego surowca dla podmiotów prowadzących wieloletnią działalność produkcyjną w tym zakresie, wyeliminowania pośrednictwa w handlu drewnem, ustanowienia umów wieloletnich jako podstawowej formy sprzedaży drewna, przeniesienia szczegółowych zasad sprzedaży drewna do ustawy, zakazu sprzedaży drewna dla zagranicznych odbiorców.

Zapisy dot. sprzedaży drewna były również konsultowane z UOKiK, który wykazał, że wyłączenie stosowania do sprzedaży drewna ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie spowoduje zaniechania stosowania procedury antymonopolowej na poziomie UE. Ponadto uregulowanie zasad sprzedaży drewna w ustawie nie spowoduje, że nie będą one podlegały ocenie z punktu widzenia zgodności z normami unijnego prawa konkurencji. Mając na uwadze powyższe, zaproponowano nową regulację uwzględniającą m.in. potrzebę ustalenia w ustawie zasad sprzedaży drewna, w tym ustawowego ustanowienia możliwości zawierania umów wieloletnich, wydania rozporządzenia Ministra Środowiska określającego ogólne warunki sprzedaży oraz ustawowe upoważnienie dla Dyrektora Generalnego LP do określenia rozwiązań szczegółowych i technicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych LP. Odstąpiono od zapisu wyłączającego sprzedaż drewna spod działania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznając zasadność argumentów przedstawionych przez UOKiK oraz stanowiska Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność".

Projekt zakłada oczywiście wprowadzenie zmian w wielu innych zakresach:
1) trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
2) relacji pomiędzy planem urządzenia lasu a planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
3) zasad sprzedaży drewna pochodzącego z PGL LP,
4) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP,
5) ochrony przeciwpożarowej,
6) statutu PGL LP,
7) zatrudnienia w PGL LP,
8) nadzoru nad PGL LP,
9) gospodarki finansowej w PGL LP,
10) innych kwestii.

Pełen tekst "projektu założeń" można pobrać tutaj >>>

Planowany termin wejścia w życie zmian zawartych w projekcie to 1 stycznia 2012r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA