/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

OZPPD kontynuuje działania zmierzające do zmiany zasad sprzedaży drewna

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac. dja
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2011-03-15


Organizacje branżowe nie ustają w działaniach zmierzających do zmiany zasad sprzedaży surowca drzewnego. W ubiegłym tygodniu Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego skierował do ministra Tomasza Arabskiego oraz ministra Andrzeja Kraszewskiego pisma w sprawie sprzedaży drewna z lasów Skarbu Państwa prowadzonej przez PGL LP z prośbą o interwencję.

Zasady sprzedaży surowca drzewnego od lat są zmorą polskich tartakówZasady sprzedaży surowca drzewnego od lat są zmorą polskich tartakówFot. Drewno.pl

OZPPD przekazało także do Kancelarii Premiera RM i Ministerstwa Środowiska autorski projekt zasad sprzedaży, który powstał w 2008 roku i według opinii Związku nie stracił na aktualności.

- Konsekwentne promowanie naszego projektu sprzedaży obecnie jest bardzo ważne, ponieważ jest on oparty o procedury sprzedaży drewna poprzez przetargi ograniczone, które z naszego dotychczasowego doświadczenia pokazały, że są do przyjęcia. Natomiast propozycje LP idą w dotychczasowym kierunku wyniszczających aukcji typu Allegro, tyle że z uwzględnieniem umów wieloletnich, zawieranych do tej pory z dużymi podmiotami gospodarczymi poza procedurami przetargu czy aukcji. - mówi Mirosław Florkiewicz, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego
 
- Nie mamy złudzeń, umowy wieloletnie były zawsze tylko dla wybranych przez LP dużych podmiotów gospodarczych i koncernów zagranicznych. - dodaje Florkiewicz.
 
Jednym z załączników do skierowanego na ręce ministra Arabskiego pisma jest dokument  dotyczący kwestii zaopatrzenia w surowiec nowego zakładu produkcyjnego IKEA w Orli. To przykład, że "duże" podmioty  pomimo teoretycznie obowiązujących jednolitych zasad sprzedaży prowadzą skuteczne działania w celu ich obejścia.
Warunki zakupu jakie Lasy Państwowe przyznają wybranym klientom (dostęp do surowca, wybór jakościowy drewna, poziom zabezpieczeń umów i kar w przypadku np. odstąpienia od zakupu wylicytowanych mas drewna), pozwalają im na skuteczną konkurencje z podmiotami ich nieposiadajacymi.


Treść pisma skierowanego do Kancelarii Premiera Rady Ministrów:

L.dz. PZ 4-1/03/11
Gródków, dnia 11-03-2011


Pan Minister Tomasz Arabski
Szef Kancelarii Prezesa RM
Kancelaria Prezesa RM
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


Wielce Szanowny Panie Ministrze,

Uprawnionymi do reprezentacji przedsiębiorców przemysłu drzewnego przed organami administracji rządowej w Polsce są dwie organizacje:
- Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego z/s w Grodkowie k/Będzina, a także
- Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego z/s w Poznaniu.

W imieniu przedsiębiorców przemysłu drzewnego, zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców przemysłu Drzewnego, poniżej przedstawiamy problemy sprzedaży drewna tartacznego dla przedsiębiorców tartacznych z lasów Skarbu Państwa w 2011 roku.

SYNTEZA STANOWISKA OZPPD
w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa

1. Domagamy się bezzwłocznego unieważnienia zasad sprzedaży drewna w PGL LP w 2011, w tym regulaminów przetargów i aukcji internetowych i wszystkich czynności prawnych dokonanych na tej podstawie w stosunku do wszystkich nabywców drewna.

Źle przygotowane zasady sprzedaży w oparciu o wydane w oparciu o zarządzenie dyrektora generalnego LP nr 49 z dnia 07-10-2010, preferują sprzedaż drewna na eksport głównie koncernom zagranicznym, oraz sprzedaż drewna tym koncernom w kraju, które otworzyły swoje zakłady w Polsce.

Zasady te postawiły prawie wszystkich rodzimych przedsiębiorców drzewnych w sytuacji braku surowca w 2011 roku, począwszy od 15 marca 2011 a najpóźniej od 01 kwietnia 2011 i konieczności masowych zwolnień pracowników, bądź w sytuacji możliwości jego zakupu tyle, że po cenach ekonomicznie nieuzasadnionych tj. zawyżonych o 100% w stosunku do poziomu cen w 2010 roku, skutkującej także masowymi zwolnieniami pracowników i likwidacją firm tartacznych z powodów ekonomicznych.

W Polsce jest około 7000 firm drzewnych przetwarzających surowiec drzewny nabywany od Skarbu Państwa z lasów państwowych, które zatrudniają 260 tys. osób i produkują towar o wartości 61 mld. od której odprowadzają ok.14 mld zł podatku VAT , a nie jak PGL LP, które od sprzedaży surowca drzewnego o wartości 5,4 mld zł odprowadza jedynie 1,2 mld zł podatku VAT. Z tego wynika, że w rachunku ciągnionym budżet otrzymuje z tytułu sprzedaży produktów finalnych przemysłu drzewnego prawie 11- krotnie wyższy podatek VAT, w stosunku do podatku VAT jaki odprowadza PGL LP z tytułu sprzedaży surowca drzewnego, przy czym warte podkreślenia jest, że w przypadku eksportu drewna do budżetu nie wpływa ani jedna złotówka z tytułu podatku VAT.

Branża drzewna i meblarska to także ponad 10% polskiego eksportu.

2. Uważamy i oczekujemy, że rząd pod przewodnictwem Pana Premiera Donalda Tuska podejmie stosowne decyzje ograniczające bezprawne działanie Dyrektora Generalnego LP, a szczególnie realizowany przez niego eksport drewna.
Drewno jest sprzedawane przez PGL LP na warunkach określonych zarządzeniami własnymi DG LP, do których DG w świetle przepisów ustawy o lasach nie jest już uprawniony począwszy od 01-10-1996 roku, w związku z wejściem ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Zarzut samowoli i nadużycia uprawnień przez DG LP uzasadnia to, że posiadane przez niego wcześniej uprawnienie w tym zakresie, zapisane w Statucie LP w paragrafie 8 pkt.5, z chwilą wejścia w życie cyt. powyżej ustawy z mocy prawa wygasło, bowiem od tego czasu, jak również w świetle przepisów ustawy o działach administracji rządowej, minister ds. środowiska utracił uprawnienie do udzielania substytucji DG LP w zakresie ustalania zasad sprzedaży drewna.

Drewno to jako pożytek naturalny lasu w rozumieniu kc. tak samo jak lasy państwowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2001 o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju(Dz.U. z 2001 Nr 97 poz.1051) stanowi zasób naturalny kraju i nie powinno być kosztem rodzimych przedsiębiorców sprzedawane za granicę.

3. Sprzedaż koncernom  zagranicznym  powinna  obejmować tylko nadwyżki podażowe drewna, które nie zostaną zakupione przez firmy rodzime, a ponadto sprzedaż ta nie może być dokonywana po cenie niższej niż płacą za drewno rodzimi przedsiębiorcy oraz na innych dużo korzystniejszych warunkach jakościowego odbioru nabywanego surowca, niż obowiązują rodzimych przedsiębiorców, co ma miejsce obecnie.

4. Stoimy na stanowisku, że od zaraz należy zaprzestać jakiejkolwiek sprzedaży drewna poza systemem przetargów dla wydzielonej przez Lasy Państwowe z klientów zainteresowanych zakupem surowca drzewnego, grupy firm tzw. Dużych;
■ czy to w formie negocjowanych warunków cenowych i technicznych w umowach na sprzedaż drewna,
■ czy to poprzez dopisanie tych firm do listy podmiotów uprawnionych do zakupu drewna w przetargach ograniczonych - co potwierdza treść pisma Departamentu Rozwoju Gospodarki w MG do Dyrektora Generalnego PGL LP Mariana Pigana z dnia 9 grudnia 201 Or. LDz. DRGA/-0736/915/10-zał. nr 1,
■ czy do poprzez powiększenie tzw. Historii zakupów drewna wielkowymiarowego tartacznego tych firm o zakupy zrębków leśnych, nie mających nic wspólnego z drewnem wielkowymiarowym tartacznym.

Chcemy jednakowych zasad sprzedaży drewna dla wszystkich, w których uczestniczą wszyscy przedsiębiorcy tartaczni, w tym koncerny, a nie jak dotychczas tylko dla części kupujących tj. małych i średnich przedsiębiorców.

5. By ratować firmy tartaczne przed nieuchronną na dzień dzisiejszy ich likwidacją w najbliższych tygodniach i miesiącach 2011 roku z powodu braku dostaw surowca drzewnego z lasów Skarbu Państwa, oczekujemy uruchomienia dodatkowej sprzedaży drewna tartacznego w formie przetargów ograniczonych dla przedsiębiorców rodzimych, którzy wraz z ofertą, złożą oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego drewna na zabezpieczenie własnych potrzeb produkcyjnych, zgodnie z faktycznymi zdolnościami wytwórczymi, pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

Oświadczenia, o których mowa powyżej ograniczą także zakup drewna tartacznego przez różnego rodzaju pośredników i osoby przypadkowe nie związane z produkcją tartaczną, których zamiarem najprawdopodobniej jest spekulacja surowcem drzewnym.

Ponieważ w zarządzeniu nr 49 z 07-10-2010 w sprawie sprzedaży drewna Dyrektor Generalny przeznaczył do sprzedaży detalicznej pulę prawie 6 min m3 drewna, w dodatkowej sprzedaży przetargowej drewna tartacznego winne uczestniczyć rodzime firmy tartaczne, które przetwarzają rocznie minimum 4000 m3 drewna tartacznego.

6. Proponowana sprzedaż w formie przetargów ograniczonych jest zbieżna ze sposobem sprzedaży jaki proponuje Komisja Europejska w swoim Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010r. "w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we wspólnocie" (Dz.U.UE L z dnia 18 listopada 2010), na mocy którego oferenci zgodnie z art.5 składając swoje oferty, nie widzą ofert składanych przez innych oferentów, bo składają je w zaklejonych kopertach, a ponadto platforma aukcyjna jest rynkiem regulowanym, na którym do aukcji dopuszcza się jedynie wyraźnie określone kategorie uczestników.

7. Wyniki sprzedaży drewna przez Skarb Państwa muszą być jawne i bezwzględnie publikowane z podaniem wszystkich szczegółowych informacji o wynikach tej sprzedaży, a nie jak dotychczas znane jedynie Dyrektorowi Generalnemu LP i wąskiemu gronu jego współpracowników w Dyrekcji Generalnej LP.

8. W załączeniu przesyłamy przygotowany przez OZPPD autorski projekt aktu normatywnego, określający zasady sprzedaży drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych celem wykorzystania treści w nim zawartych przez administrację rządową przy tworzeniu docelowych zasad sprzedaży surowca drzewnego na potrzeby gospodarki narodowej, w tym zwłaszcza przemysłu drzewnego - zał. nr 2.

Projekt ten został przedstawiony Ministrowi Środowiska już w październiku 2008 roku, jednak ówczesny minister nie uznał wtedy za stosowne z propozycji uregulowań prawnych w nim zawartych, chociażby częściowo, skorzystać.

W załączeniu przesyłamy także pismo OZPPD z 10-03-2011 skierowane do Ministra Środowiska o podjęcie interwencji w sprawie uchronienia rodzimych przedsiębiorstw drzewnych przed likwidacją w 2011 roku.

Licząc na ocalenie przed nikomu nie potrzebną likwidacją rodzimych firm tartacznych sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw poprzez szybkie włączenie się Pana Premiera Donalda Tuska wraz z Radą Ministrów w sanację procedur sprzedaży drewna z lasów Skarbu Państwa.
Pozostajemy zawsze do Pana dyspozycji i dalszych wyjaśnień

Z wyrazami szacunku
Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
PREZES ZWIĄZKU
Mirosław Florkiewicz


Załączniki:
1. pismo Departamentu Rozwoju Gospodarki w MG do DG PGL LP Mariana Pigana z dnia 9 grudnia 2010r. Ldz. DRG-V-073-6/915/10;
2. projekt aktu normatywnego OZPPD z 17-10-2008;
3. pismo do Min. Środowiska z 10-03-2011 I dz. PZ 3-1/03/11.
 

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA