/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD wystąpiło do ministra gospodarki o ochronę miejsc pracy w tartakach

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2011-02-15


Według informacji Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, w ciągu ostatniego półrocza w związku z likwidacją zakładów przetwarzających surowiec drzewny pracę mogło stracić nawet ok. 23 tys. osób.

Czy male i średnie tartaki są skazane na likwidację?Czy male i średnie tartaki są skazane na likwidację?Fot. Drewno.pl

OZPPD wystąpił do ministra gospodarki o podjęcie działań mających chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego przed skutkami obecnych warunków sprzedaży surowca drzewnego, które zdaniem Związku są wynikiem nadużywania uprawnień ustawowych przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Poniżej zamieszczamy tekst pisma jakie Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego przesłał do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.


Gródków, dnia 8.02.2011r.
Ldz. PZ 1-1/02/11

Pan
Wicepremier Waldemar Pawlak
Minister Gospodarki


W związku z bardzo licznymi i alarmistycznymi informacjami napływającymi począwszy od m-ca stycznia br. od przedsiębiorców - pracodawców branży drzewnej do Biura Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, jego statutowy organ - Rada Związku zwraca się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą, o podjęcie w ramach posiadanych kompetencji pilnej interwencji, w celu uchronienia rodzimych zakładów drzewnych, zwłaszcza średnich i małych przed systemowo wymuszaną na nich likwidacja.

Główną tego przyczyną jest niestety już wręcz "wynaturzony" w okresie minionych lat sposób dystrybucji na potrzeby przemysłu drzewnego surowca, pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa przez ich zarządcę - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Do zgłoszenia Panu Premierowi niniejszej prośby, skłania nas obserwowane w ostatnim czasie bardzo szkodliwe dla gospodarki krajowej, nasilające się niestety zjawisko zamykania średnich i małych zakładów przemysłowo przetwarzających surowiec drzewny na tarcicę, jak również wytwarzających z niej wszelkiego asortymentu wyroby gotowe.

Szkodliwość tego zjawiska pociąga za sobą również niepokojące skutki społeczne, jako że związku z likwidacją w przeciągu ostatniego półrocza zakładów drzewnych, zatrudnienie mogło stracić nawet około 23 tysiące osób.

Dla pełnej jasności koniecznym staje się uwypuklić, że przedsiębiorstwa drzewne, w zdecydowanej większości średnie i małe, których jeszcze do niedawna było około 7 tysięcy, są zlokalizowane na terenach mało lub wcale nieuprzemysłowionych, często stanowiąc dla okolicznej ludności jedyną alternatywą zatrudnienia, dawały szansę pracy prawie 260 tys. pracowników.

Naszym zdaniem załamanie się obecnie warunków funkcjonowania rodzimych średnich i małych przedsiębiorców drzewnych spowodowane jest ewidentnym nadużywaniem uprawnień ustawowych przez Dyrektora Generalnego LP, poprzez samowolne narzucanie przedsiębiorcom - nabywcom drewna - zasad, cen oraz warunków technicznych jakościowego odbioru drewna, a nadto bezprawne uprzywilejowywanie wg własnego uznania wybranych niektórych firm, jak również eksportu drewna po zaniżonych cenach i innych preferencyjnych warunkach.

Uważamy, że do zaistnienia tej sytuacji musiało dojść wskutek nienależytego nadzoru Ministra Środowiska nad PGL LP i gospodarką leśną (w ramach której dokonuje się sprzedaż drewna), w świetle art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 12,poz. 59).

Związek nasz działając zgodnie z zapisanymi w art. 5 ustawy z dnia 23.05.1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr55, poz. 235) uprawnieniami do reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych członków wobec organów w władzy i administracji rządowej, niestety bez skutku zgłaszał w ostatnich kilku latach kolejnym ministrom ds. środowiska problem bezprawnego działania dyrektora generalnego LP w tym zakresie.

Dlatego pozostaje nam ufać, że interwencja Pana Premiera jako Ministra Gospodarki i naczelnego organu administracji państwowej właściwego na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437) w zakresie stwarzania sprzyjających warunków rozwoju, funkcjonowania i konkurencyjności krajowego przemysłu, w tym przypadku przetwórstwa drzewnego, może i powinna skutecznie przeciwdziałać dalszemu i systemowemu niszczeniu rodzimych zakładów drzewnych poprzez utrudnianie tm zakupów od Skarbu Państwa surowca drzewnego.

Jak wiadomo, Skarb Państwa jest wyłącznym monopolistą w zakresie sprzedaży drewna pozyskiwanego w ramach sprawowanego zarządu przez PGL LP z drzewostanu lasów państwowych.

Poza tym skoro zgodnie z dyspozycją art. 1 ust, pkt. 3) ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051) lasy państwowe stanowią strategiczne zasoby naturalne kraju, to oczywistym jest, że takie same przymioty także obejmują drewno pozyskiwane z tych lasów.

Ilość pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa drewna na potrzeby gospodarki krajowej w skali roku wynosi średnio 32 miliony m3, natomiast wpływy z jego sprzedaży szacuje się na 5 miliardów 400 milionów zł.

Drewno to w świetle obowiązującego prawa - tak samo jak lasy państwowe - nie tylko stanowi mienie państwowe, ale także stanowi dobro narodowe i olbrzymiej wartości własność całego społeczeństwa polskiego, którą -jak dowodzi art. 4 ust. 1 ustawy o lasach, oraz art. 441; art. 47 ; art. 48; art. 50 Kc jako prawny właściciel personifikuje formalnie Skarbu Państwa, bowiem stanowi pożytek naturalny rzeczy głównej - lasu, a także pożytek cywilny.

Ponadto w świetle art. 53 Kc ten - jak wykazano powyżej - olbrzymiej wartości dochód, art. 54 Kc definiuje jako pożytek prawa.

Podkreślić należy, że art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nrl57, poz. 1240 ze zm.) wskazuje, że dochody ze sprzedaży drewna stanowią finanse oraz dochody publiczne.

Nadto co istotne, zgodnie z dyspozycją art. 140 i art. 190 Kc podmiotem uprawnionym do pobierania tych dochodów jest wyłącznie właściciel - Skarb Państwa.

Nie zmienia nawet wcale tego fakt, że wg treści § 14. 1. pkt. 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994r. Nr 134, poz. 692) Rada Ministrów w wykonaniu delegacji ustawowej w art. 50 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach cyt. aktem wykonawczym postanowiła, że ich m.in. dochody ze sprzedaży drewna stanowią przychody PGL LP.

Dla pełnego przedstawienia i zrozumienia przyczyn nawarstwiającej się w ostatnich latach patologii w zakresie realizacji sprzedaży drewna w imieniu Skarbu Państwa przez zarządcę lasów państwowych - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe powołanie przytoczonych powyżej okoliczności oraz stanu prawnego stało się konieczne.

Podstawową przyczyną wszystkich nieprawidłowości w zakresie sprzedaży drewna, wyniszczających zwłaszcza średnich i małych przedsiębiorców jest uporczywe utrzymywanie po dniu 1.10.1996r. w Statucie PGL LP zapisu § 8 ust. 1 pkt. 5) dającego substytucję Dyrektorowi Generalnemu LP do ustalania zasad sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.

Dla jasności nadmieniamy, że Statut PGL LP nadany został już prawie 17 lat temu mocą zarządzenia Nr 50 z dnia 18.05.1994r. ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Stanisława Żelichowskiego.

Pomijając fakt, że już w dniu nadania Statutu PGL LP treść § 8 ust. I pkt. 5) była rażąco niezgodna z prawem, jako że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991r. PGL LP nie mając ani osobowości ani zdolności prawnej nie już wtedy na gruncie prawa cywilnego nie mogło być stroną stosunków cywilnych i wbrew zapisowi w § 8 ust. 1 pkt. 5) nie mogło sprzedawać drewna, to z powodu zaistniałych po tym czasie zmian ustawowych substytucja nadana cyt. zapisem wygasła z mocy prawa.

Stało się tak w szczególności z uwagi na:
a) utworzenie z dniem 1.10.1996r. urzędu Ministra Skarbu Państwa, na mocy art. 2 ust. 3 pkt. 3) ustawy z dnia 8.08.1996r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej
(Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 497); jak również
b) wejściem w życie z dniem 1.10.1996r. ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.);
c) wejście w życie z dniem 17.10.1997r. Konstytucji RP ;
d) wejściem w życie dnia 1.04.1999r. ustawy z dnia 4.09.1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437);
e) wejściem w życie dnia 1.01.1999r. ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), zastąpionej potem ustawą z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), a teraz ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nrl57, poz. 1240 ze zm.);
f) wejściem w życie dnia 11.09.2001r. ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r.Nr97, poz. 1051).

Poza ministrem właściwym ds. Skarbu Państwa (art. 25 ust. 1 i ust. 2 z dnia 4.09.1997r. o działach administracji rządowej, żaden inny minister, w tym również minister właściwym ds. środowiska (art. 28), nie posiada już ustawowych uprawnień do gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, które począwszy od dnia 1.10.1996r. są bezwzględnie wymagane art. 17 ust. 2 i 4 oraz art. I7a) ust. 1 ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

A ponieważ przepisy ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach nie przyznają dyrektorowi generalnemu LP w tym zakresie również takich uprawnień, to jednoznacznie dowodzi zasadności naszego stwierdzenia, że ustalane obecnie zasady i ceny sprzedaży drewna przez Skarb Państwa przedsiębiorcom są narzucane samowolnie przez dyrektora generalnego LP w formie bezprawnych zarządzeń własnych.

W ostatnich kilku kolejnych latach narzucono przedsiębiorcom warunki nabycia drewna określone niżej wym. zarządzeniami:
1. Nr 91 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z dnia 30.11.2001r. w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe PA-80-121/2001; na 2007r. zastąpione zarządzenie
2. Nr 52 z dnia 23.10.2006r. w sprawie ustalania sposobów prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
- Wewnętrzny Kodeks Leśno Handlowy (znak OM-906-1-125/06);
3. Nr 52 A z dnia 31.10.2007r. w sprawie ustalania sposobów prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
- Wewnętrzny Kodeks Leśno Handlowy znak OM-906-1-349):
4. Nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.11.2008r.
w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009r. (znak OM-906-1-530/07)
5. Nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.11.2008r.
w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009r. (znak OM-906-1-530/08);
6. Nr 69 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14.10.2009r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2010r. (znak OM-906-1-395/09);

Praktyka ta nadal bezpodstawnie jest przez PGL LP stosowana, a na bieżący rok narzucono przedsiębiorcom warunki zakupu drewna ustalone zarządzeniem Nr 49 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 7.10.2010r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011r. (znak OM-906-1-314/10).

Jak dowodzą tytuły powołanych zarządzeń, PGL LP ewidentnie uzurpuje sobie prawo własności do mienia Skarbu Państwa, którym jest drewno nabywane przez przedsiębiorców na zabezpieczenie potrzeb produkcyjnych zakładów, mimo że z art. 35 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art.6 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach jednoznacznie wynika, że to Skarb Państwa jako właściciel sprzedaje drewno.

A ponieważ Skarb Państwa jest tzw. ułomną osobą prawną, bowiem nie posiada ani swoich organów ani siedziby, to w stosunkach cywilnych w zakresie sprzedaży drewna reprezentują go nadleśniczowie, jako że to wyłącznie oni samodzielnie prowadzą gospodarkę leśną w nadleśnictwach.

Na tym tle dochodzi do nadużyć uprawnień ze strony zarówno dyrektora generalnego LP jak i dyrektorów regionalnych w zakresie sprzedaży drewna.

Pomimo że nie mogą oni reprezentować w tym zakresie Skarbu Państwa, bo w przeciwieństwie do nadleśniczych nie prowadzą oni samodzielnie gospodarki leśnej, w ramach sprzedawane jest drewno, to pod pozorem upoważnienia zapisanego stosownie w art.33 ust.3 pkt.1) i art.34 pkt.1) ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach zawierają oni na preferencyjnych warunkach z wybranymi uznaniowo nabywcami umowy na sprzedaż drewna.

Opisane praktyki są konsekwencją braku nadzoru oraz tolerowania przez Ministra Środowiska przedstawionych powyżej samowolnych praktyk PGL LP.

Tym sposobem dyrektor generalny LP nie będąc nawet organem administracji rządowej, lecz tylko kierownikiem państwowej jednostki organizacyjnej zarządzającej lasami Skarbu Państwa, włada praktycznie niezwykle groźnym i niedopuszczalnym w praktyce rynkowej narzędziem, pozwalającym ręcznie sterować rynkiem drewna, a zwłaszcza manipulować podażą i popytem surowca drzewnego.

Dyrektor generalny LP poprzez dopuszczenie poszczególnych firm do zakupów drewna na preferencyjnych warunkach, wbrew przepisom ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331) w praktyce ma wpływ na konkurencyjność firm drzewnych, bowiem wg własnego uznania może decydować, która firma z braku dostępu po realnych cenach do surowca drzewnego utrzyma się na rynku, a która przestanie funkcjonować lub upadnie.

Tolerowanie dotychczas przez administrację rządową właśnie tego patologicznego zjawiska w ostatnim czasie spowodowało już likwidację przez niektórych przedsiębiorców swoich firm, a wielu innych rozważa taką ewentualność lub konieczność.

Nie są oni w stanie dłużej konkurować z wielkimi koncernami zagranicznymi, tymi lokalizującymi swoje przedsiębiorstwa w Polsce z uwagi na zapewnione im bezprawnie przez PGL LP na wiele lat preferencyjne warunki zakupu drewna.

O istnieniu takich praktyk świadczyć może chociażby pismo Departamentu Rozwoju Gospodarki w MG do Dyrektora Generalnego PGL LP Mariana Pigana z dnia 9 grudnia 2010r. Ldz. DRG-V-073-6/915/10.

Średni i mali przedsiębiorcy nie są także w stanie konkurować z firmami zagranicznymi, które zakupują na podobnych warunkach drewna eksportowane do nich z naszego kraju, a potem zarzucają nasz rynek tanimi wyrobami produkowanymi z tego surowca.

Nie mogą też konkurować z dużymi krajowymi firmami, wobec których dyrektor generalny LP wbrew zakazowi przepisami ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pod pozorem bonifikat, rabatów lub opustów udziela wg własnego uznania różnych zniżek do cen drewna ustalonych wcześniej w toku organizowanych przez PGL LP przetargów i aukcji internetowych.

Jak informują nas nasi członkowie opisane praktyki są stosowane, mimo że w świetle przepisów ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404) stanowi to pomoc publiczną, do udzielania której PGL LP nie jest uprawnione.

Rada Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego uważa, że skoro w art. 7 ust. 1 i art. 103 ustawy z dnia 2.07.2007r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095) zapewnia się że organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności wspierają rozwój średnich i małych firm, a Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki ich funkcjonowania i rozwoju, to w sytuacji, gdy rażąco te prawa są ignorowane i łamane poprzez interwencję Pana Premiera można skutecznie powstrzymać dalsze unicestwianie funkcjonujących jeszcze póki jeszcze czas licznych średnich i małych firm drzewnych.

W tym celu wg nas koniecznym jest „ uporządkowanie " zasad i trybu sprzedaży drewna w analogiczny sposób, jak uregulowano w art. 38 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach warunki i tryb sprzedaży innych iż drewno składników mienia Skarbu Państwa pozostającego w zarządzie PGL LP.

Uważamy, że skoro warunki sprzedaży wym. w powołanym przepisie mienia Skarbu Państwa, chociaż wartość jego sprzedaży w ciągu roku jest co najmniej kilkadziesiąt razy mniejsza od wartości sprzedawanego drewna, są określone mocą rozporządzenia, to warunki sprzedaży 32 miliony m3 o wartości 5 miliardów 400 milionów zł tym bardziej powinny być określone aktem normatywnym tej samej rangi.

Pan Premier jako Minister Gospodarki i członek Rady Ministrów działając w interesie przedsiębiorców branży drzewnej może zainicjować dokonanie stosownej zmiany ustawowej.

Podobna uwaga dotyczy konieczności dostosowania przepisów ewidentnie anachronicznego już rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. z 1994r. Nr 134, poz. 692), poprzez dostosowanie zawartych w nim regulacji do aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem wydanych już w późniejszym czasie ustaw.
Uważamy, że nowelizacja obu wymienionych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, skłoni wreszcie Ministra Środowiska do aktualizacji Statutu PGL LP, zwłaszcza do zmiany w nim dotychczasowego brzmienia treści § 8 ust.I pkt.5).

Koniecznym jest ponadto wprowadzenie jednolitości umów zawieranych przez Skarb Państwa na sprzedaż drewna zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ich pełną jawność na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej f Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Dyrektor generalny PGL LP jak dotąd pod różnymi pretekstami za wszelką cenę uchyla się bezprawnie od udzielania informacji publicznej w przedmiocie warunków i cen sprzedaży przez Skarb Państwa poszczególnym przedsiębiorcom drewna pozyskiwanego z lasów państwowych.

Absurdalnym wydaje się być pretekst jakoby w Skarb Państwa był rzekomo przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 153. poz.1503 z późn. zm.), w związku z czym umowy na sprzedaż drewna w błędnym mniemaniu dyrektora generalnego LP stanowić niby mają tajemnicę przedsiębiorstwa wg art. 11 ust. 4 tej ustawy.

Oczywistym paradoksem jest, że chcąc ukryć nadużycia prawa w działaniach podejmowanych w imieniu Skarbu Państwa i nieuprawnione stosowanie w związku z tym monopolistycznych praktyk przez PGL LP, ograniczających konkurencję, dyrektor generalny LP zasłania się ustawą z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Związek stoi na stanowisku, że każdy bez wyjątku przedsiębiorca decydując się na zakup od Skarbu Państwa mienia, które stanowi własność całego społeczeństwa musi się liczyć z tym, że treść zawartej przez niego umowy sprzedaży będzie jawna, i analogicznie jak np. sprzedaż przez starostów nieruchomości Skarbu Państwa, w celu wykluczenia jakichkolwiek podejrzeń o korupcję, powinny być bezwzględnie podawane do publicznej wiadomości lub w dowolny sposób ujawniane wszystkim zainteresowanym.

W sprawie sprzedaży drewna, podkreślamy z całym naciskiem, że ani Skarb Państwa, ani tym bardziej PGL LP jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a zarządzająca lasami państwowymi, wbrew rozpowszechnianymi nawet publicznie przez dyrektora generalnego LP informacjami nie może być nawet żadną firmą, a tym bardziej przedsiębiorstwem.

PGL LP nie posiadając osobowości prawnej, nie spełnia przecież definiujących przedsiębiorcę ustawowych przesłanek określonych zarówno art. 431 kc, jak i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2007 f. o swobodzie działalności gospodarczej.

A ponieważ zgodnie z dyspozycją art. 43' § 2 kc każdy przedsiębiorca działa pod firmą, to dowodzi, że skoro PGL LP nie jest osobą prawną oraz przedsiębiorcą, to wg art. 43 § I kc także nie jest firmą.

Z kolei skoro PGL LP nie spełnia przesłanek art. 551 kc definiujących przedsiębiorstwo, to potwierdza trafność naszej argumentacji, że uchylanie się dyrektora generalnego LP przed udostępnianiem informacji publicznej obejmującej jawność umów sprzedaży drewna zawieranych z przedsiębiorcami przez Skarb Państwa, stanowi pretekst i rażące naruszenie prawa.

W świetle przedstawionych faktów w interesie publicznym jest wyeliminowanie opisanych nieprawidłowości w zakresie sprzedaży drewna, poprzez uzdrowienie dotychczasowych praktyk w zakresie sprzedaży drewna przez Skarb Państwa na potrzeby gospodarki krajowej.

Oczekujemy, że Pan Premier, będąc naczelnym organem administracji państwowej właściwym w zakresie stwarzania sprzyjających warunków rozwoju, funkcjonowania i konkurencyjności także przemysłu drzewnego, pomoże przedsiębiorcom przezwyciężyć napotykane przez nich utrudnienia ze strony PGL LP w równoprawnym traktowaniu przy zakupach surowca drzewnego.

Z wyrazami należnego szacunku
Mirosław Florkiewicz
Prezes Związku


do wiadomości :
- Minister Środowiska.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Wolny rynek. Każdy może kupić tyle drewna ile chce, a jedyny warunek to ...

lepsza cena niż konkurenci. Wszystko na ten temat. Natomiast powyższe pismo przeczyta co najwyżej jakiś urzędnik niższego szczebla i na tym sie skończy. Zacznijmy raczej walczyć o
1. Długości transportowe drewna
2. Brak ab klasy jeśli potrzebujemy c. Są tacy co chcą AB i jeszcze płacą extra za tak zwany "wybór".
3. brak sinizny (drewno leży niezerwane albo nieodebrane za długo!)
4. "Zbieracie" drewno po lesie robiąc kupę kilometrów zamiast ładować w max 2 miejscach? niektórzy zapewne tak.
Pozdrawiam.

Rafał [20]Odpowiedz na ten komentarz2011-02-15 09:20:21

Zgłoś nadużycie

Rafał dobrz piszesz

Ja np. dzwonie do leśnictwa i mówię że wysyłam transport po drewno i jeśli je możliwość to prosił bym klasę C1 w odpowiedzi dostałem że nie mają cienkiego drewna. Czyli sprzedają na aukcja to czego w rzeczywistość nie mają.
1. U ciebie jest problem z długościami??Gdzieś czytałem że w lasach wszystko będą ciąć max 6m.

2. Racja

3. Racja (teraz mają wystawione aukcje sosny niesprzedanej a pociętej na 4m odcinki z sinizną a ludzie biją ceny jak głupcy, tak jakby nie czytali opisu aukcji)

4. Racja i to duża .

Darek [82]Odpowiedz na ten komentarz2011-02-15 18:16:15

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz