/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD wystąpiło do Ministra Środowiska o wyeliminowanie niezgodnych z prawem zasad sprzedaży drewna

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-10-21


Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o wyeliminowanie niezgodnych z prawem zasad sprzedaży drewna ustanawianych przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Według argumentacji Związku, nie ma on umocowania prawnego do stanowienia takich zasad, których kolejną wersję opublikowano w ostatnich dniach.

Fot. Drewno.pl

L.dz. PZ 36 - 1/10/10  
Gródków, dnia 18.10.2010r.


Pan Prof. Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska


dotyczy: wyeliminowania ze stosowania nielegalnych w świetle prawa zasad sprzedaży przez PGL LP drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów Skarbu Państwa.

W wykonaniu Uchwały Nr 1/10/2010 z dnia. 11.10.2010r. Rady Związku - organu statutowego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, na zasadzie art. 61 Kpa w związku z art.:
- art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435); oraz
- art. 28 ust. 1 pkt. 4 i pkt. 7 ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437),
wnoszę o:

1. wskazanie ważnej podstawy prawnej w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP uprawniającej Ministra Środowiska - w świetle przepisów:
- ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493);
- ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437),
do upoważnienia dyrektora generalnego LP oraz utrzymywania po dniu 1.10.1996r. tego upoważnienia nadal w mocy zapisem w § 8 ust. 1 pkt. 5) Statutu PGL LP do ustalania zasad sprzedaży przez Skarb Państwa drewna, pozyskiwanego przez PGL LP w ramach sprawowanego zarządu z drzewostanu lasów państwowych;

2. ocenę ważności i zgodności z prawem w ramach nadzoru nad PGL LP, a także gospodarką leśną, o którym stanowi stosownie art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach:

a) zasad sprzedaży drewna w PGL LP w ogóle, a na 2011r. w szczególności, które ostatnio zostały wprowadzone do stosowania w formie załącznika nr 1 do zarządzenia dyrektora generalnego LP Nr 49 z dnia 7.10.2010r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak OM - 906 - 1 - 314/10);

b) uprawnień dyrektora generalnego LP do:
- organizowania przetargów i aukcji internetowych na sprzedaż drewna przez Skarb Państwa; oraz
- ustalania regulaminów tych przetargów i aukcji i ich narzucania nabywcom w stosunkach cywilnych w tym przedmiocie;

3. unieważnienie i niezwłoczne wyeliminowanie ze stosowania zasad sprzedaży drewna w PGL LP na 2011r., w tym regulaminów przetargów i aukcji internetowych, jak również unieważnienie wszystkich czynności prawnych dokonanych na tej podstawie w stosunku do wszystkich nabywców drewna;

4. zakazanie dyrektorowi generalnemu LP dotychczasowych samowolnych i bezprawnych praktyk w przedmiotowym zakresie;

5. zobowiązanie dyrektora generalnego LP, jako kierownika państwowej jednostki organizacyjnej zarządzającej jedynie lasami Skarbu Państwa do poszanowania zasad praworządności i zaniechania naruszeń prawa.

UZASADNIENIE
Członkowie Związku - którymi są pracodawcy prowadzący firmy specjalizujące się w przetwarzaniu drzewna nabywanego w stanie surowym od Skarbu Państwa, a pozyskiwanego w nadleśnictwach PGL LP z drzewostanu lasów państwowych, na podstawie publikacji w witrynie internetowej PGL LP podjęli wiadomość o wprowadzeniu przez dyrektora generalnego LP do stosowania zarządzenia Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011r. (znak OM - 906-1-314/10).

Już tytuł cyt. zarządzenia dobitnie dowodzi, że zawarte w nim postanowienia są sprzeczne z przepisami zarówno ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, jak i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994r. Nr 134, poz. 692).

Zarzut ten uzasadnia wprost treść art. 32 ust. 1 powołanej ustawy o lasach, który jednoznacznie stanowi, że PGL LP nie posiadając podmiotowości prawnej w świetle prawa cywilnego absolutnie nie może być stroną żadnych stosunków cywilnych i dlatego nie może dokonywać ani sprzedaży drewna, ani także nie może reprezentować Skarbu Państwa w tym zakresie.

Treść cyt. przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości, że reprezentacja Skarbu Państwa przez PGL LP bezwzględnie nie dotyczy stosunków cywilnych, lecz wyłącznie ogranicza się do czynności samego zarządu mieniem Skarbu Państwa.

Zgodnie z dyspozycją art. 140 kc tylko właściciel - w tym przypadku Skarb Państwa - może pobierać pożytki i dochody z rzeczy (art. 45 kc) i może rzeczą rozporządzać.

Rzeczą taką w rozumieniu art. 47 § 1, art. 48 i art. 53 jest właśnie drewno jako pożytek naturalny rzeczy głównej - lasu, które tak samo jak las również stanowi wyłączną własność Skarbu Państwa.

Regulacja ta w zakresie reprezentacji Skarbu Państwa jest całkowicie spójna z przepisami art. 33 ust. 3 pkt. 1), art. 34 pkt. 1) i art. 35 ust. 1 pkt. 1) ustawy o lasach, bowiem ustawodawca wskazanymi przepisami jednoznacznie zastrzegł oraz przypisał prawo reprezentowania Skarbu Państwa w stosunkach cywilnych personalnie: dyrektorowi generalnemu, dyrektorom regionalnym i nadleśniczym, stosownie do ich zakresów działania.

Podkreślić jednakże należy, że powołane przepisy wykluczają całkowicie prawo dyrektora generalnego i dyrektorów regionalnych do reprezentowania Skarbu Państwa w stosunkach cywilnych w zakresie sprzedaży drewna, jako że w przeciwieństwie do nadleśniczych, nie prowadzą oni samodzielnie gospodarki leśnej.

Gospodarka leśna, zdefiniowana w art.6 ust. 1 pkt. 1) ustawy o lasach, jak stanowi art. 35 ust. 1, prowadzona jest samodzielnie wyłącznie przez nadleśniczych w nadleśnictwach.


Należy przy tym wskazać na niespójność treści art. 4 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 1) ustawy o lasach zarówno z cyt. wcześniej przepisami, jak i z obowiązującym ładem prawnym, jako że prowadzi do fałszywego wniosku sugerując, jakoby PGL LP nie mając wcale podmiotowości prawnej, a więc w świetle art. 33 i art. 331 kc ani osobowości oraz zdolności prawnej, mogłoby być kontrahentem nabywców drewna i sprzedawać im drewno Skarbu Państwa.

Z uwagi na to, że dyrektor generalny LP swoje uprawnienie wywodzi z § 8 ust. 1 pkt. 5) Statutu PGL LP, a przepisy ustawy o lasach nie dają dyrektorowi generalnemu LP żadnych uprawnień do organizowania w imieniu Skarbu Państwa przetargów i aukcji na sprzedaż drewna, ustalania zarówno regulaminów ich przeprowadzania, jak i zasad sprzedaży drewna w PGL LP, które naszym zdaniem bezprawnie zostały narzucone nabywcom drewna w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011r. (znak OM - 906-1-314/10), to dlatego zachodzi pilna konieczność oceny przedmiotowych zasad przez nadzorujący PGL LP organ administracji rządowej.

Ponieważ Minister Środowiska jest organem właściwym na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437) do dokonania wnioskowanej przez OZPPD oceny, to zasadnym i koniecznym jest żądanie w pierwszej kolejności - 4 - ocenić, czy uprawnienie udzielone ponad 16 lat temu dyrektorowi generalnemu LP mocą zarządzenia Nr 50 z dnia 18.05.1994r. ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w § 8 ust. 1 pkt. 5) Statutu PGL LP jest nadal ważne po wejściu w życie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493).

Naszym zdaniem oczywistym jest, że dyrektor generalny LP nie posiada w przedmiotowym zakresie ustawowych uprawnień, bezwzględnie wymaganych art. 17 ust. 4 i art. 17 a) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Analiza obowiązującego stanu prawnego wskazuje, że z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej minister właściwy ds. środowiska - w przeciwieństwie do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa (art. 25 ust. 2) - w przypadku braku stosownego uprawnienia w odrębnej ustawie, nie jest upoważniony do udzielania substytucji, o której stanowi anachroniczny oraz jak twierdzimy nieważny już zapis w § 8 ust. 1 pkt. 5) Statutu PGL LP.

Zatem z uwagi na zaistniałe począwszy od 1996r. istotne zmiany obowiązującego wcześniej porządku prawnego, a w szczególności:

1. utworzenia z dniem 1.10.1996r. urzędu Ministra Skarbu Państwa, na mocy art. 2 ust. 3 pkt. 3) ustawy z dnia 8.08.1996r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 497); jak również
2. wejściem w życie z dniem 1.10.1996r. ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.), a już z pewnością obowiązywania art. 17 a)
3. wejściu w życie z dniem 17.10.1997r. Konstytucji RP;
4. wejściem w życie dnia 1.04.1999r. ustawy z dnia 4.09.1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437);
5. wejściem w życie dnia 11.09.2001r. ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051).

zasadnym staje się zarzut, że upoważnienie na rzecz dyrektora generalnego LP zapisane w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP ipso iure utraciło ważność.
Zasadnym nadto jest zarzut, że pomimo zaistniałych zmian ustawowych minister właściwy ds. środowiska dotychczas nie uaktualnił w stosownym zakresie Statutu PGL LP i nie wykreślił zapisu § 8 ust. 1 pkt. 5) Statutu PGL LP.

Daje to uzasadnioną podstawę zgłosić zarzut, że utrzymywanie nadal przez Ministra Środowiska upoważnienia w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP wskazuje na przekroczenie zakresu delegacji ustawowej w art. 44 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach.     

Ponieważ upoważnienia ustawowego jak wykazano powyżej nie posiada zarówno Minister Środowiska, jak i dyrektor generalny LP, to dowodzi o zasadności sformułowanych na wstępie wniosków nr 3, 4 i 5 o:
- unieważnienie i niezwłoczne wyeliminowanie ze stosowania zasad sprzedaży drewna w PGL LP na 2011r., w tym regulaminów przetargów i aukcji internetowych, jak również unieważnienie wszystkich czynności prawnych dokonanych na tej podstawie w stosunku do wszystkich nabywców drewna
- zakazanie dyrektorowi generalnemu LP dotychczasowych samowolnych i bezprawnych praktyk w przedmiotowym zakresie;
- zobowiązanie dyrektora generalnego LP, jako kierownika państwowej jednostki organizacyjnej zarządzającej jedynie lasami Skarbu Państwa do poszanowania zasad praworządności i zaniechanie naruszeń prawa.

Oprócz zarzutu braku przez dyrektora generalnego LP jakichkolwiek uprawnień ustawowych w przedmiotowym zakresie, także istotne znaczenie ma fakt, że narzucone bezprawnie nabywcom drewna zasady sprzedaży drewna na 2011r. zawierają szereg regulacji sprzecznych lub zabronionych przepisami:
1. art. 3531 i art. 364 w zw. z art. 155 § 1, art. 490 § 1 i art. 552 oraz art. 563 § 2 ustawy Kodeks cywilny; 2. art. 4 ust. 1 pkt.3), 4) i 5) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 5 lit. a) i d) ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198
3. art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331).

Załączone do zarządzenia Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011r. (znak OM - 906-1-314/10) zasady sprzedaży drewna w PGL LP nie dość że, dopuszczają zabronione prawem konkurencji nierówne traktowanie nabywców drewna, to w dodatku utajniają w sposób bezprawny informacje, który nabywca, na jakich warunkach umownych, za jaką cenę wynikową oraz jaką ilość określonej jakości drewno, faktycznie zakupił od Skarbu Państwa.

Drewno pozyskiwane z drzewostanu lasów Skarbu Państwa przez ich zarządcę, nie jest - jak błędnie mniemają pracownicy lasów - wcale własnością PGL LP, lecz stanowi co wykazano powyżej mienie całego społeczeństwa polskiego oraz własność ogólnospołeczną, którą formalnie w świetle prawa personifikuje Skarb Państwa (art. 33, art. 34 i art. 441 kc).

Ponadto drewno to będąc pożytkiem naturalnym lasu w świetle przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001 Nr 97 poz.1051) stanowi strategiczny zasób naturalny kraju i powinien być racjonalnie zagospodarowany dla dobra ogólnego oraz gospodarki krajowej, a więc w pierwszej kolejności przez rodzimy przemysł drzewny.

Należy podkreślić, że przychody uzyskiwane ze sprzedaży drewna na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) stanowią środki i dochody publiczne, i dlatego zgodnie z art. 33 tej ustawy są jawne.

Nadto przychody te nie tracą wcale przymiotów środków i dochodów publicznych przez to, że ponad 16 lat temu ówczesny Rząd RP aktem wykonawczym, § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994r. Nr 134, poz. 692), pozostawił je w dyspozycji PGL LP.

Dyrektor generalny LP w celu utajnienia informacji, komu lub jakiej firmie, za ile i na jakich warunkach, zwłaszcza preferencyjnych wybranym wg własnego uznania nabywcom, sprzedał w kraju lub na eksport określoną ilość drewna, wprowadza w § 4 pkt. 4 "regulaminu internetowych przetargów ograniczonych w portalu leśno drzewnym na 2011 rok" pojęcie "tajemnicy przedsiębiorstwa".

Należy domniemywać, że ma to przede wszystkim na celu nie ujawnianie przez PGL LP informacji pomimo, że tak samo jak Skarb Państwa, nie jest ono przecież wcale ani przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 kc, ani też przedsiębiorcą w rozumieniu zarówno art. 431 kc i art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095).

PGL LP bowiem jak stanowi ustawa o lasach, jest jedynie państwową jednostką organizacyjną zarządzającą majątkiem (lasami) Skarbu Państwa, nie posiada osobowości prawnej oraz nie posiada też własnych składników mienia oraz praw majątkowych i niemajątkowych, wym. w pkt. 1) - 10) art. 551 kc oraz nie prowadzi w imieniu własnym działalności gospodarczej.

Każda firma decydując się na zakup drewna od Skarbu Państwa, które jak wykazano wcześniej stanowi jego własność oraz mienie społeczne, powinna mieć świadomość, że wszelkie transakcje przenoszące na nie prawo własności składników tego mienia muszą być w pełni transparentne i przeciwieństwie do sprzedaży własności prywatnej, nie obowiązuje tu zasada tajemnicy handlowej.

Z tego też względu za ewidentne nadużycie prawa, które wg art. 5 Kc nie podlega ochronie, należy uznać treść cyt. § 4 pkt. 4 regulaminu internetowych przetargów, że ich wyniki traktuje się jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanych przez dyrektora generalnego LP przepisów.

Dyrektor generalny LP w sposób chybiony powołuje się na treść art. 4 pkt. 17) ustawy z dnia 16 .02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przepis ten, posiłkuje się definicją tajemnicy przedsiębiorcy zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503), która z oczywistych względów nie może mieć zastosowania do sprzedaży drewna przez Skarb Państwa.

Warunki umowne na sprzedaż mienia przez Skarb Państwa - w tym przypadku drewna - nie mieszczą się w hipotezie cyt. przepisu i odnoszą się tylko do przedsiębiorstw będących w rozumieniu prawa cywilnego samodzielnym podmiotem praw i obowiązków w zakresie prowadzonej przez nie w imieniu własnym działalności gospodarczej.

Nadto wg cyt. przepisu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Skoro umowy sprzedaży drewna przez Skarb Państwa podlegają jawności na podstawie powołanych już powyżej przepisów ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej, to muszą być w pełni transparentne dla społeczeństwa i z natury rzeczy nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.

W związku z tym istnieją uzasadnione podstawy do podniesienia zarzutu, że dyrektor generalny LP dla utajnienia wyników samowolnie organizowanych przez niego przetargów i aukcji, wbrew przepisom art. 434 i art. 435 kc kamufluje nabywców, w tym przedsiębiorców, pod nadawanymi im różnymi enigmatycznymi nazwami, aliasami itp. hasłami, mimo że art. 432 kc jednoznacznie stanowi, że przedsiębiorca działa jawnie pod firmą, którą dla osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a dla osoby prawnej jej nazwa.

Ponadto co istotne, dyrektor generalny LP w § 10 regulaminu przetargu , a także w § 6 pkt. 2) "regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno” na 2011 rok" uwarunkowuje bezprawnie - z powodu braku kompetencji - dopuszczenie nabywców do zakupów drewna, akceptacją przez nich stosowanych regulaminów.

Bezprawność tę uzasadnia oczywisty brak uprawnień ustawowych zarówno do organizowania przetargów i aukcji internetowych, jak i ustalania regulaminów ich przeprowadzania. Stanowi to podstawę zarzutu, że dyrektor generalny LP ewidentnie przekracza swoje kompetencje, bezprawną groźbą odmowy sprzedaży drewna wymuszając na nabywcach akceptację regulaminów przetargów i aukcji.          

Jest to swoiste kuriozum, jako że przedsiębiorcy polscy nie mają innej alternatywy zakupu drewna niż od Skarbu Państwa, który bezspornie jest wyłącznym monopolistą w kraju w zakresie jego sprzedaży.     

Rzeczywisty udział Skarbu Państwa nominalnie, a PGL LP de facto w wskutek uzurpacji i bezpodstawnego zawłaszczania uprawnień właścicielskich, w sprzedaży drewna stanowi 86%, podczas gdy wg art. 4 pkt. 10) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów monopolistą nawet jest podmiot, którego udział w tzw. rynku relewantnym przekracza zaledwie 40%.

Ponieważ Skarb Państwa jest jednoosobowym podmiotem prawa, to rynkiem właściwym dla niego jest całe terytorium kraju.

Z tego też względu wszystkich nabywców drewna, powinien w całym kraju obowiązywać bezwzględnie jeden wzorzec umowy sprzedaży.
Dlatego wbrew dotychczasowej praktyce PGL LP, wszyscy nabywcy, bez żadnych wyjątków i bez względu na ilość nabywanego przez nich drewna , w świetle prawa konkurencji powinni absolutnie nabywać drewno na jednakowych warunkach, w tym również identycznych warunkach technicznych jakościowego odbioru, po cenach przez nich zaoferowanych w przetargach i aukcjach.

Powinny one być organizowane zgodnie z prawem przez ustawowo uprawnione do ich przeprowadzania podmioty, wg regulaminów opracowanych przez właściwe organy administracji rządowej na podstawie powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

To samo powinno dotyczyć wadium, które uczestnicy przetargów i aukcji powinni wpłacać wg jednakowej stawki, stanowiącej mnożnik do ilości masy zapotrzebowanej w składanej ofercie, której iloczyn stanowi dopiero pełną kwotę wymaganej regulaminem wpłaty tytułem wadium.

Bezwzględnie zakazane powinny być również takie manipulacje wynikami przetargów i aukcji, jakie wprowadza dyrektor generalny LP w § 2 pkt.6 regulaminu internetowych przetargów na 2011 i w § 17 pkt.5 regulaminu aukcji internetowych na 2011 w zakresie zmian jakościowo-wymiarowych powodujących zmianę ceny.

Aby wyeliminować manipulacje cenowe po zakończeniu przetargów i aukcji oraz ich rozstrzygnięciu w rozumieniu art. 701 kc, których wyniki - jak informują przedsiębiorcy - w stosunku do wybranych uznaniowo nabywców drewna - w celu obniżenia ceny niestety zmienia z rażącym naruszeniem prawa dyrektor generalny LP, bezwzględnie należy:

1. rozstrzygnięcia przetargów i aukcji w rozumieniu art. 703 § 2 i 3 oraz art. 702 § 2 Kc bezzwłocznie upubliczniać;

2. wyniki przetargów i aukcji uważać za wiążące dla ich organizatora i uczestników;

3. wprowadzić tryb odwoławczy do nadzorującego organizatora przetargu lub aukcji lub nadrzędnego dla niego organu administracji rządowej;

Poza tym należy zakazać praktyk, nagminnie stosowanych jak dotąd przez dyrektora generalnego LP w stosunku do uznaniowo wybranych nabywców drewna, zwłaszcza wielkich firm, koncernów zagranicznych oraz sprzedaży drewna na eksport, stosowania pod pozorem wszelkiego rodzaju rabatów, bonifikat, opustów i inaczej jeszcze nazwanych obniżek, do cen zaoferowanych przez nabywców w przetargach i aukcjach, jako praktyk ograniczających konkurencję, a także naruszających zasady uczciwej konkurencji.

Jest to bardzo ważny dla wszystkich nabywców problem, bowiem pomimo że praktyki te są zabronione przepisami ustawy z dnia 16 .02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów [vide: podane poniżej komentarze do ustawy*], to dyrektor generalny LP w taki właśnie sposób faworyzował niektóre uprzywilejowane wg własnego uznania firmy.

Takim sposobem preferuje ponadto sprzedaż drewna koncernom zagranicznym oraz na eksport, wbrew kardynalnej zasadzie gwarantowanej art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, dyskryminując bardzo licznych rodzimych przedsiębiorców, zwłaszcza średnich i małych.

*[prof. Anna Fornalczyk "Biznes a ochrona konkurencji" - wyd. Oficyna a Woltes Kluwer business 2007r.; Konrad Kohutek, Małgorzata Sieradzka "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - komentarz" - wyd. LEX a Woltes Kluwer business 2008r.; opracowanie zbiorowe pod red. Cezarego Balasińskiego i Eugeniusza Piontka "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - komentarz" wyd. LexisNexis 2009r.]     

W konkluzji stwierdzamy, że narzucone nabywcom drewna w sposób nieuprawniony przez dyrektora generalnego LP zasady sprzedaży drewna na 2011r., w tym oczywiście oba regulaminy przetargu i aukcji internetowych, rażąco naruszają elementarne zasady praworządności oraz - jak wykazano powyżej - są sprzeczne ze wskazanymi ustawami.

W istocie regulaminy te są karykaturalną formą procedur, jakie są wymagane prawem i powinny obowiązywać przy sprzedaży mienia Skarbu Państwa.

Jednocześnie podnosimy, że chociaż tytuł zarządzenia Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011r. (znak OM - 906-1-314/10) sugeruje, że wydane ono zostało przez kierownika państwowej jednostki organizacyjnej administrującej lasami Skarbu Państwa, to z uwagi na brak uprawnienia ustawowego w przedmiotowym zakresie oraz powoływanie się na upoważnienie w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP należy naszym zdaniem uznać, że dyrektor generalny LP w tym zakresie działał jako pełnomocnik ministra właściwego ds. środowiska.

Mamy w związku z tym uzasadnione podstawy twierdzić, że skutki prawne wynikające z zarządzenia Nr 49 z dnia 7 października 2010r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011r. (znak OM - 906-1-314/10) w świetle prawa obciążają de facto bezpośrednio mocodawcę - Ministra Środowiska, z racji utrzymywania nadal w mocy substytucji w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP.

Wykazane powyżej nadużywanie prawa przez dyrektora generalnego LP i posiadanych przez niego faktycznych kompetencji określonych przepisami ustawy o lasach, z pewnością jest skutkiem uchylania się przez Ministra Środowiska przed nowelizacją ustawy o lasach.

Wyrażamy niezadowolenie, że zapowiedziana w I-ej połowie br. roku nowelizacja tej ustawy, w celu uregulowania wreszcie spraw dotyczących sprzedaży drewna przez Skarb Państwa na potrzeby gospodarki krajowej, poprzez ustalanie zasad sprzedaży w drodze rozporządzenia, z niezrozumiałych dla przedsiębiorców branży drzewnej powodów została zaniechana.

Mając na względzie, że:
- udzielone 16 lat temu upoważnienie w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP jest sprzeczne z aktualnie obowiązującym ładem prawnym;
- zarządzenia dyrektora generalnego LP nie stanowią prawa dla nabywców drewna prawa i nie mogą ich obowiązywać; a
- nawet zarządzenia ministrów w świetle art. 93 mają charakter wewnętrzny, obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe ministrowi i z tego powodu nie mogą być wiążące dla innych podmiotów - osób fizycznych i prawnych - spoza tych jednostek,
to z uwagi na przedstawioną powyżej argumentację merytoryczną, petitum niniejszego wniosku jest zasadne.


Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz


Do wiadomości otrzymują:
1. Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk;
2. Wicepremier i Minister Gospodarki - Pan Waldemar Pawlak.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

LP ............

państwo w państwie , a polski rodzimy przemysł drzewny zaczyna mieć duże kłopoty. czy aby za rok nie będzie można powiedzieć mądry polak po szkodzie. dużo małych tartaków się likwiduje , zachodni kapitał wyssie a potem wypluje , tak jak to było przez 21 lat kapitalizmu. jak zwolni się przestrzeń na rynku podyktuje swoje warunki bez prawa negocjacji czy też procedowania. szkoda tylko tych co stracą miejsca pracy , będą na garnuszku właściciela LP. od dawna już wiadomo , że podatki płacą tylko małe firmy , duże firmy wiedzą co zrobić aby nie płacić. smutna polska rzeczywistość ..............

Wojtek Opęchowski [36]Odpowiedz na ten komentarz2010-10-21 15:41:42

Zgłoś nadużycie

Ludzie- powariowaliście

Chcecie zakazać Lasom zysku?? Dzięki waszym jojczeniom Lasy idą do budżetu i będzie się liczył tylko zysk!! Mieliście 20 lat na transformacje!!20 lat. Młodzi drzewiarze nieskażani komuną przetrwają. Przebranżowią się, zmienią ofertę, ale na pewno źle im nie będzie. Padną stare molochy co robiły karierę w latach 70 i 80, jak pewna firma z Piotrkowa co robi takie tam klejonki. Skończył się interwencjonizm.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2010-10-28 21:37:33

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz