/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Klęski żywiołowe w lasach - Wnioski pokonferencyjne

Wydział Leśny UP Poznań

Autor: Jolanta Węgiel
Źródło: Wydział Leśny UP Poznań
Data: 2010-09-11


W ostatnim dziesięcioleciu rozmiar szkód powodowanych przez klęski żywiołowe w polskich lasach zmuszał do pozyskiwania drewna w ilościach od kilku do kilkunastu procent planowego rozmiaru rocznego pozyskania. Klęski w różnym rozmiarze i formie występowały każdego roku. W związku z powyższym uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Klęski żywiołowe w lasach” jaka miała miejsce w czerwcu br. za ważne uważają poniżej przedstawione wnioski.

1. Model ryzyka uszkadzania drzewostanów przez wiatr Instytutu Badawczego Leśnictwa, po jego uzupełnieniu o obszary górskie i wprowadzeniu do praktyki, może być narzędziem wykorzystywanym na etapie budowania nowych planów urządzenia lasu (na etapie Komisji Założeń Planu).

2. W nadleśnictwach, w których występowanie huraganów jest częste lub bardzo prawdopodobne (wg wymienionego wyżej modelu ryzyka IBL) warto rozważyć sporządzenie na okres obowiązywania planów urządzania lasu, planów postępowania na wypadek wystąpienia huraganu, zawierających wszystkie działania, począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa ludzi (w tym bezpieczeństwa psychicznego) i mienia, a kończąc na działaniach związanych z wykonawstwem prac i postępowaniem marketingowym.

3. Należy dążyć do tego, aby w powstających w czasie klęsk sztabach kryzysowych byli obecni leśnicy. W przypadku zespołów kryzysowych powstających przy nadleśnictwach lub dyrekcjach LP powinno uwzględnić się również udział odbiorców drewna i wykonawców usług.

4. Systemy informacji przestrzennej, w powiązaniu z leśną mapą numeryczną oraz aktualnymi danymi teledetekcyjnymi, powinny być powszechnie wykorzystywane do szacowania rozmiaru szkód i monitorowania realizacji ich usuwania.

5. Należy kontynuować programy badawcze dotyczące zagospodarowania powierzchni poklęskowych (Sudety, Potrzebowice, Rudy Raciborskie, Wołów, Pisz i inne), rozpoczęte w przeszłości. Ich przerwanie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z informacji, jakie można uzyskać z założonych już powierzchni doświadczalnych.

6. Dodejmowana przebudowa drzewostanów powinna uwzględniać nie tylko postulat zgodności biocenozy z biotopem lub zróżnicowania budowy pionowej i tekstury lasu, lecz także postulaty ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, chorobami i szkodnikami.

7. Klęski ekologiczne w Sudetach i Beskidach pozwalają na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków co do zagrożenia jednowiekowych drzewostanów świerkowych starszych klas wieku. Podejmowane działania, które mają minimalizować występujące ryzyko, powinny polegać na obniżaniu wieku rębności dla świerka, intensyfikowaniu użytkowania rębnego, stosowaniu rębni złożonych o średnim i długim okresie odnowienia na powierzchniach całych drzewostanów, oraz na korekcie składów gatunkowych. Występujące konflikty pomiędzy pełnionymi przez las funkcjami na tych obszarach, powinny rozstrzygać plany urządzenia lasu poddane prognozie oddziaływania na środowisko.

8. W przypadku większych powierzchniowo szkód wyrządzanych szczególnie przez wiatr, należy każdorazowo rozważać pozostawianie powierzchni referencyjnych, czyli powierzchni porównawczych, pozostawionych bez zabiegów rekultywacyjnych, w celu śledzenia naturalnej sukcesji.

9. Ważne powinny być działania na rzecz wypracowania mechanizmów: organizacyjnych, logistycznych i finansowych, łagodzących skalę problemów racjonalnego wykorzystania drewna poklęskowego. Mechanizmy te powinny być zgodne z interesami leśnictwa i drzewnictwa.

10. Pozostałości na powierzchniach poklęskowych mogą być dobrym źródłem surowca energetycznego. Z uwagi jednak na niebezpieczeństwo pozbawiania powierzchni składników pokarmowych i materii organicznej, jak również w celu uzyskania lepszej jakości materiału, zrębkowanie należy rozpoczynać dopiero po opadnięciu liści.

11. System monitorowania zagrożenia pożarowego, a także wykrywania pożarów należy utrzymywać na podobnym do obecnego, wysokim poziomie.

12. W przypadku wystąpienia zjawisk klęskowych należy rozważyć przeprowadzenie badań naukowych pod kątem reakcji pracowników dotkniętego klęską terenu, w celu wypracowania metod pomocy psychologicznej.

13. W świetle zaprezentowanych referatów wydaje się być słuszne utworzenie bazy danych – interaktywnego portalu, pozwalającego na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie ograniczania skutków klęsk żywiołowych w lasach.

14. W Zasadach Hodowli Lasu powinny znaleźć się zapisy dotyczące postępowania w drzewostanach poklęskowych.

15. Sugeruje się powołanie przez Dyrektora Generalnego zespołu zadaniowego do określenia ram i zasad postępowania w sytuacjach klęskowych.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA