/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Sejm o Kronospanie

Sejm RP

Autor: oprac. dja
Źródło: Sejm RP
Data: 2010-08-17


Podczas posiedzenia Sejmu jakie miało miejsce 8 lipca br. posłowie wysłuchali odpowiedzi przedstawiciela Ministra Środowiska na pytania dotyczące wpływu firmy Kronospan na środowisko powiatu szczecineckiego i działań podejmowanych w tym temacie przez służby zajmujące się ochrona środowiska. Poniżej prezentujemy stenogram z posiedzenia.

Fot. Gyre, CC

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję uprzejmie, pani minister. Pani posłanka Renata Zaremba, pan poseł Wiesław Suchowiejko i pan poseł Paweł Suski z klubu Platforma Obywatelska kierują pytanie do ministra środowiska w sprawie przekroczenia normy stężenia benzopirenu w powiecie szczecineckim. Bardzo proszę, pytanie zada pani posłanka Renata Zaremba. 
 
Poseł Renata Zaremba:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! W powiecie szczecineckim w województwie zachodniopomorskim stwierdzono w powietrzu przekroczenie normy stężenia benzo-alfa-pirenu, a także przekroczenie dopuszczalnej normy stężenia tzw. pyłu zawieszonego PM10 niebezpiecznego dla zdrowia. Przekroczenie norm potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Jako źródło wskazywane są m. in. trzy spółki Kronospan. W związku z tym rodzą się pytania. Czy została dokonana analiza wydanych pozwoleń sektorowych dla spółek Kronospan Szczecinek, Kronospan Polska i pozwolenia zintegrowanego dla Kronospan Chemical w kontekście art. 195 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska?
Czy zmieniono pozwolenia dla Kronospan Szczecinek na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w odniesieniu do instalacji do spalania odpadów?

W obu instalacjach ma miejsce współspalanie odpadów poprodukcyjnych, natomiast wydana decyzja na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza ustala rodzaj i ilość substancji wprowadzanych do powietrza z zastosowaniem standardów emisyjnych jak dla spalania biomasy, a nie standardów emisyjnych jak dla spalarni odpadów. Czy zmieniono pozwolenia dla Kronospan Szczecinek na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie dotyczącym instalacji lakierowania płyt,gdzie wykorzystywane są substancje zaliczane do lotnych związków organicznych? Wszystkie trzy spółki Kronospan Szczecinek, Kronospan Polska i Kronospan Chemical zlokalizowane są na terenie przy ul. Waryńskiego 1. Instalacje tych spółek są technologicznie ze sobą powiązane. Czy w związku z tym została dokonana rzetelna analiza pod kątem jednego pozwolenia zintegrowanego obejmującego wszystkie trzy spółki? Dziękuję bardzo. 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję uprzejmie, pani poseł. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska pana Stanisława Gawłowskiego. Bardzo proszę, panie ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski:
Pani Marszałek! Szanowna Pani Poseł! Rzeczywiście problem, który dotyczy powiatu szczecineckiego, narastał na przestrzeni lat i od wielu miesięcy jest bardzo szczegółowo badany przez wojewódzką inspekcję ochrony środowiska w Szczecinie. Skala dość dużych napięć wśród społeczności lokalnej była spowodowana kolejnym zamierzeniem inwestycyjnym, które chciała zrealizować firma Kronospan. Dotyczyło to budowy instalacji do wytwarzania zielonej energii technologicznej o mocy 60 MW zasilanej biomasą. Mieliśmy tutaj poważne zastrzeżenia, które potwierdziła również regionalna komisja do spraw ocen oddziaływania na środowisko, czy rzeczywiście ta instalacja będzie spalać biomasę czy też odpady poprodukcyjne. W tej chwili regionalna dyrekcja ochrony środowiska jest przed wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej lokalizacji tej instalacji. Ta decyzja,jak każda, może być później zaskarżana, choć rzeczywiście jest bardzo wiele wątpliwości co do technologii, której zastosowanie jest tam proponowane. Natomiast co do pozwoleń, którymi dysponują wymienione spółki, to stan formalnoprawny omawianych spółek przedstawia się w taki oto sposób.

Kronospan Chemical Szczecinek posiada następujące decyzje środowiskowe: wojewody zachodniopomorskiego - nie będę już czytał numerów - z dnia 30 października 2007r. udzielającą Kronospan Chemical Szczecinek sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji formaliny oraz instalacji do produkcji żywic formaldehydowych, mocznikowo-melaminowych; marszałka województwa zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniającą wyżej wymienioną decyzję wojewody zachodniopomorskiego dotyczącą pozwolenia zintegrowanego. 

Firma Kronospan Szczecinek posiada następujące decyzje - w tym przypadku udzielono ich cały szereg - wojewody zachodniopomorskiego związaną z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 11 marca 2005r. na użytkowanie ujęcia wody podziemnej opartego na studniach wierconych i pobór wody z tego ujęcia w ilości 1800 m3 na dobę; wojewody zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2007r. zmieniającą za zgodą stron zapisy w decyzji wymienionej wcześniej; wojewody zachodniopomorskiego dotyczącą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ta decyzja jest z 2004r.; wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2004r. zmieniającą decyzję, o której mówiłem wcześniej; wojewody zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2005r. również zmieniającą decyzję wymienioną wcześniej. Mam tu jeszcze cały szereg tych decyzji, które ta firma również uzyskała.

Dodatkowo firma Kronospan Polska sp. z o. o. dysponuje decyzją wojewody zachodniopomorskiego udzielającą pozwolenia na wprowadzanie pyłów, gazów do powietrza z instalacji do produkcji płyt wiórowych. Brakuje w tej części uregulowań związanych z emisją amoniaku, a także uregulowań - i ta firma nie posiada żadnych decyzji w tym zakresie - w odniesieniu do wytwarzania odpadów.

Te spółki były zgodnie z prawem badane najpierw samodzielnie - na ich własne zlecenie - przez firmę Protech spółka jawna. Nie wykazała ona żadnych dodatkowych zagrożeń wynikających z emisji. Natomiast na przestrzeni od 13 kwietnia do 7 maja wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Szczecinie przeprowadził kontrolę sprawdzającą w trzech omawianych spółkach, wraz z pomiarami emisji amoniaku z emiterów. Pomiary emisji amoniaku zostały przeprowadzone na emitorach prasy głównej MDF1i MDF2 w Kronospan Szczecinek spółka z o.o. oraz wentylacji linii prasowania płyt w Kronospan Polska spółka z o.o. Powyższe pomiary emisji wskazały emisję amoniaku z emitorów i taksemitora E72 w ilości 2,27 kg na godz. oraz emitora E121 w ilości 0,72 kg na godz. Stanowi to naruszenie wymogów ochrony środowiska, ponieważ decyzja wojewody zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2006r. w sprawie pozwolenia na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza z instalacji nie obejmuje tej substancji. 

W trakcie przeprowadzanych w 2010r. przez WIOŚ w Szczecinie kontroli poczynione zostały także następujące ustalenia w zakresie ochrony powietrza. Kronospan Chemical spółka z o.o. nie wykonał pełnego zakresu pomiaru zanieczyszczeń z emitorów F2, wymienionych w tabeli marszałka województwa. Marszałek województwa odpowiednio wcześniej przygotował raport o jakości powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego i w tym raporcie wskazuje na duże zagrożenia związane z emisjami formaldehydów na terenie powiatu szczecineckiego. (Dzwonek)
Mam bardzo długą odpowiedź. Pozostałą część przekażę na piśmie.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Panie ministrze, będzie dodatkowe pytanie, a także czas na odpowiedź dodatkową. Na razie dziękuję uprzejmie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski:
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Proszę o zadanie pytania. Pyta pan poseł Wiesław Suchowiejko, Platforma Obywatelska. Bardzo proszę.

Poseł Wiesław Suchowiejko:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! W Szczecinku niestety obawiamy się, że Kronospan zanieczyszcza nie tylko powietrze, ale także glebę i wodę. A w związku z tym kolejne pytania.
Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w ubiegłym roku stwierdził zanieczyszczenia formaldehydem wód podziemnych w piezometrach typu P-3i P-8 monitorujących stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i wpływ działalności spółki Kronospan Chemical na środowisko. Co zrobiono w tym zakresie? Czy istnieje rzetelna ocena dotycząca skutków, jakie spowodowała i może jeszcze spowodować w środowisku zlokalizowana od 1994r. hałda odpadów poprodukcyjnych, a w szczególności jej wpływu na pogorszenie się czystości i zmianę poziomu wód podziemnych?

Wszystkie trzy spółki, wymienione tu już dzisiaj,posiadają wspólną kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z dachów, ścieki deszczowe, ścieki ze stacji uzdatniania wody, które są odprowadzane do kanału sanitarnego, a później kanałem melioracyjnym do jeziora Trzesiecko. Przy czym zarówno spółka Kronospan Chemical, jak i Kronospan Polska kierują swoje ścieki do kanalizacji spółki Kronospan Szczecinek bez określenia ich wielkości i jakości, a także rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych. W pozwoleniu dla Kronospan Chemical nie nałożono obowiązku monitorowania jakości pobieranej wody ani nie ustalono warunków eksploatacji...

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję panu posłowi.

Poseł Wiesław Suchowiejko:
Już kończę.
...zapewniających dotrzymanie standardów jakości środowiska dla dwóch studni głębinowych. Czy takie działania są prawidłowe?

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Bardzo proszę, pan minister Stanisław Gawłowski.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski:
Wcześniej zacząłem już o tym mówić, że te działania, które prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Szczecinku, są działaniami kompleksowymi, bo te wszystkie naruszenia, które są w trakcie ustalania albo wprost uwzględnione w różnego rodzaju decyzjach, powodują, że będą nakładane sankcje na działające tam przedsiębiorstwa. Oczywiście mamy świadomość tego, że z punktu widzenia procedury i postępowania istnieje droga odwoławcza, łącznie z sądem powszechnym. W tym przypadku szczególnie wojewódzki inspektorat ochrony środowiska musi przestrzegać całej procedury, wiedząc o tym, że jakakolwiek pomyłka spowoduje, że działanie WIOŚ na rzecz jakości środowiska naturalnego w powiecie szczecineckim nie będzie skuteczne. Dotyczy to również tych zanieczyszczeń, stanowiących zagrożenie z punku widzenia ochrony wód i gleby, w związku ze zlokalizowaną tam hałdą odpadów. W tym przypadku też jest prowadzone postępowanie, które grozi przedsiębiorstwom nałożeniem bardzo wysokiej kary finansowej. W tej części również ta procedura musi być bardzo szczegółowo przeanalizowana po to, by nie popełnić żadnych błędów, jeżeli chcemy być skuteczni w obszarze dotyczącym przestrzegania przepisów środowiskowych.

Jeśli chodzi o pozwolenie wodnoprawne, to akurat w przypadku tych firm pozwolenia wodnoprawne wygasły i muszą one uzyskać nowe pozwolenia wodnoprawne. W tym przypadku warunki, które są określane dla przedsiębiorstw działających w zasadzie na jednym wspólnym terenie, są bardzo szczegółowe.

Tak naprawdę chciałbym wyraźnie powiedzieć, że po raz pierwszy w historii istnienia tych przedsiębiorstw prowadzona jest tak jednoznaczna i kompleksowa kontrola. Nigdy wcześniej tego typu kontroli w takim zakresie i o takiej szczegółowości nie przeprowadzano. Poza tym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska zdecydował się zainstalować w Szczecinku stałą stację monitorującą emisję zanieczyszczeń do powietrza właśnie po to, żeby o wszelkich zagrożeniach na terenie Szczecinka i powiatu szczecineckiego na bieżąco informować i na bieżąco je monitorować. W tej chwili trwa przetarg na wyłonienie dostawcy tych instalacji i urządzeń, które będą zamontowane w Szczecinku. Proces związany z finansowaniem tego obiektu jest zamknięty. Jak więc powiedziałem, z punktu widzenia działań po raz pierwszy te działania są prowadzone w tak szerokim zakresie i w sposób tak jednoznaczny. Jesteśmy jednak głęboko przekonani o tym, że musimy być bardzo precyzyjni i działać zgodnie z literą prawa, jeżeli chcemy być skuteczni w tym postępowaniu. Dziękuję bardzo.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz