/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD: Konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-07-09


W połowie Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego wystosował do Ministra Finansów pismo zwracające uwagę na konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym.

Fot. Drewno.pl

Ldz. PZ 21 - 1/06/10 Gródków, dnia 14.06.2010r.

Pan
Prof. Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów


dotyczy : udzielania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe pomocy publicznej w drodze obniżania cen nabywcom surowca drzewnego pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa

Wielce Szanowny Panie Ministrze,
Będąc zobowiązany Uchwałą Nr 6/04/2010 Rady Związku - organu statutowego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego - zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie naszym członkom, dlaczego rząd polski wyrzeka się olbrzymiej wartości wpływów do budżetu dochodów publicznych, uzyskiwanych każdego roku ze sprzedaży przez Skarb Państwa przedsiębiorstwom drzewnym drewna, pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych.

Członkowie naszego Związku są przedsiębiorcami specjalizującymi się w przerobie na potrzeby gospodarki krajowej drewna, w całości pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych nabywanego w stanie nieprzerobionym (surowym) od jego właściciela - Skarbu Państwa.
Zarówno lasy państwowe, jak również drewno z nich pozyskiwane stanowi olbrzymiej wartości dobro (mienie) i własność całego społeczeństwa.
Własność tę personifikuje formalnie Skarb Państwa.

Mienie to wg art. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051) stanowi strategiczny zasób naturalny kraju, a zgodnie z treścią art. 3 gospodarowanie tymi zasobami powinno być prowadzone w interesie dobra ogólnego.

Przedsiębiorcy branży drzewnej, podobnie jak i zatrudniani przez nich pracownicy, którzy wraz całym społeczeństwem polskim partycypują we współwłasności tego mienia, są szczególnie zainteresowani należytym gospodarowaniem drewnem Skarbu Państwa i sposobem wykorzystywania przez Rząd RP korzyści finansowych pochodzących ze sprzedaży wszystkich pożytków naturalnych (w tym drewna) pozyskiwanych z lasów państwowych.

Każdego roku z drzewostanu lasów państwowych zarządzanych w imieniu Skarbu Państwa przez utworzoną w tym celu państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, pozyskuje się przeciętnie około 32 miliony m3, a uzyskiwane wpływy z jego sprzedaży średnio osiągają wartość 5 miliardów 400 milionów zł.

Drewno pozyskiwane z lasów państwowych jest mieniem państwowym w rozumieniu art. 441 § 1 Kodeksu cywilnego [ dalej Kc ], bowiem zgodnie z dyspozycją art. 53 stanowi pożytek naturalny rzeczy głównej - lasu i pożytek cywilny przysługujący wyłącznie Skarbowi Państwa.
Ponadto wg art. 54 oraz art. 140 Kc Skarbowi Państwa przysługują również pożytki prawa, którymi są m.in. dochody ze sprzedaży drewna.

Naszym zdaniem można domniemywać, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży drewna, stanowią środki oraz dochody publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1) i stosownie ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Członkowie naszego Związku i ich pracownicy zwłaszcza w ostatnim czasie są zaniepokojeni ograniczaniem przez wym. zarządcę lasów Skarbu Państwa dostępu do zakupów surowca drzewnego, oraz pogarszającymi się gwałtownie z tego powodu warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw sektora drzewnego.

Jednocześnie są oni zaniepokojeni informacjami publicystów o dramatycznym stanie finansów publicznych oraz niebezpiecznie narastającym długu publicznym i nie mogą zrozumieć, dlaczego zarówno Minister Finansów jak i Rząd RP toleruje sytuację, aby tak olbrzymiej wartości wpływy chociażby tylko ze sprzedaży na potrzeby gospodarki krajowej drewna pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa, nie były wykorzystane do sanacji finansów państwa.

Aktualnie te olbrzymiej wartości wpływy ze sprzedaży m.in. wszystkich pożytków naturalnych lasu, z powodu utrzymywania od 16 lat anachronicznych już regulacji prawnych, pozostają w całości tylko w dyspozycji zarządcy lasów Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wskutek tego, to wyłącznie wąska grupa zawodowa leśników i innych pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zamiast całego społeczeństwa polskiego są beneficjentami nadwyżki przychodów niewykorzystanych na statutowe działania PGL LP związane z gospodarką leśną.

Uważamy że bezpośrednią przyczyną tego anormalnego stanu rzeczy są nadal obowiązujące niewłaściwe regulacje zapisane:
- w art. 50 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst pierwotny Dz. U. z 1991r. Nr 101, poz. 444 ; aktualnie tekst jedn. Dz. U z 2005r. Nr 45, poz. 435) ; i
- § 14 ust. 1 pkt. 1) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994r. Nr 134, poz. 692)

W związku z zapowiadaną gruntowną naprawą stanu finansów publicznych, w pierwszej kolejności, a nawet pilnie, powinna nastąpić zmiana cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym.

Zmiana taka wymagana jest tym bardziej, że rozporządzenie to już od kilku lat powszechnie uznawane jest za „niekonstytucyjne” z powodu jego wydania z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej w art. 59 powołanej ustawy o lasach.

Natomiast z uwagi na złożony proces legislacyjny, już w następnej kolejności powinna nastąpić tak bardzo oczekiwana i pożądana przez przemysł drzewny niezbędna nowelizacja powołanej ustawy 28.09.1991r. o lasach.

Rada Związku wyraża przeświadczenie, że Pan Minister jako naczelny organ administracji właściwy w sprawie finansów publicznych, poprzez podjęcie działań zmierzających do uporządkowania całokształtu spraw związanych z gospodarką finansową państwa, w istotny sposób może przyczynić do ograniczenia tolerowanej nadmiernej jak dotąd samodzielności i swobody PGL LP dysponowania tak olbrzymiej wartości wpływami m.in. ze sprzedaży drewna.

Uważamy bowiem, że to właśnie nieuprawniona ustawą o lasach samodzielność PGL LP, a także tolerowana zwłaszcza przez Ministra Środowiska swoboda dyrektora generalnego LP w kształtowaniu zasad sprzedaży i cen sprzedaży drewna z lasów Skarbu Państwa, jest główną przyczyną systematycznego niszczenia rodzimych firm drzewnych.

Takie postępowanie, nakierowane wyłącznie na zaspokojenie partykularnych interesów leśników, uważamy za społeczne szkodliwe i naruszające elementarne zasady współżycia społecznego.

PGL LP niszcząc bowiem rodzimy przemysł drzewny wskutek ograniczania firmom dostępu do zakupów, poprzez nieracjonalny wzrost cen i inne utrudnienia, wymuszają ich zamykanie, i tym samym przyczynia się do likwidacji wielu miejsc pracy.

W świetle powołanych faktów, prośba sformułowana stała się konieczna.

Z wyrazami szacunku
Ogólnopolski Związek Pracodawców
Przemysłu Drzewnego
Prezes Związku Mirosław Florkiewicz


Otrzymuje: - Prezes Rady Ministrów.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz