/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD złożyło do UOKiK zawiadomienia o stosowaniu przez Lasy Państwowe praktyk ograniczających konkurencję

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-07-09


30 czerwca Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego złożył zawiadomienie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu przez PGL LP przy sprzedaży drewna praktyk ograniczających konkurencję. Przedmiotem zawiadomienia jest niejednakowe traktowanie klientów krajowych i zagranicznych w zakresie stosowanych warunków technicznych jakościowego odbioru zakupionego drewna. Polscy przedsiębiorcy kupując drewno takiej samej jakości, jakiej otrzymują firmy zagraniczne, muszą za nie płacić cenę wyższą średnio o 30 % od ceny którą płacą nabywcy zagraniczni.

Fot. Drewno.pl

Ldz. PZ 26 - 1/06/10                                                 
Gródków, dnia 30.06.2010 r.

PREZES
URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Pl. Powstańców Warszawy 1         
00-950 Warszawa 1  P 36

ZAWIADOMIENIE
o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję

W wykonaniu Uchwały Nr 3/4/2010 Rady Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego podjętej na posiedzeniu dnia 28.04.2010r., jak również art. 5 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o organizacji pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 ze zm. , na zasadzie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331) zgłaszam zawiadomienie o stosowaniu przez PGL LP przy sprzedaży drewna w imieniu Skarbu Państwa praktyk ograniczających konkurencję.
Zabroniona przepisami cyt. ustawy praktyka spowodowana jest stosowaniem przez realizujących w imieniu Skarbu Państwa tę sprzedaż pracowników PGL LP niejednakowych dla wszystkich nabywców warunków technicznych jakościowego odbioru zakupionego drewna.

Warunki te w świetle przepisów obowiązującej ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach ( ekst jedn. Dz. U. z  2005 r. Nr 45, poz. 435) narzucone zostały  bezpodstawnie, w trybie Zarządzenia nr 35 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego OM - 260/3/01/04.

Z uwagi na powyższe z upoważnienia organu statutowego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego - Rady Związku, wyrażam przeświadczenie o wystąpieniu przesłanek koniecznych do wszczęcia  - na zasadzie art. 49 ust. 1 powołanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - z urzędu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko zarządcy lasów państwowych - PGL LP w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy o lasach, postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.

UZASADNIENIE

Dyrektor generalny LP będąc kierownikiem państwowej jednostki organizacyjnej, która na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 . Nr 45, poz. 435) zarządza lasami Skarbu Państwa, zarządzeniem Nr 35 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego OM - 260/3/01/04 wprowadził do stosowania w podległych PGL LP jednostkach własne normy techniczne jakościowego odbioru drewna, sprzedawanego w imieniu Skarb Państwa.

dowód: zarządzenie Nr 35 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego OM - 260/3/01/04 - załącznik nr 1

Brak przez dyrektora generalnego LP  jakichkolwiek uprawnień w tym zakresie wynika wprost z uregulowań zawartych w art. 33 powołanej ustawy o lasach.
Mimo to dyrektor generalny LP jako podstawę prawną przedmiotowego zarządzenia wskazuje niezasadnie substytucję udzieloną mu w zakresie sprzedaży drewna w § 8 ust. 1 pkt. 5) Statutu PGL LP.

Podkreślić należy, że Statut PGL LP nadany został ponad 16 lat temu, w zupełnie odmiennym od zaistniałego począwszy od 1.10.1996 r. stanie prawnym, mocą zarządzenia Nr 50 z dnia 18.05.1994 r. ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i leśnictwa.

Pomijając już nawet, że treść § 8 ust. 1 pkt. 5) Statutu PGL LP absolutnie nie upoważniała nawet wtedy dyrektora generalnego LP do ustalania warunków technicznych odbioru przez nabywców drewna, gdyż obowiązującą była także wówczas „Polska norma PN-92/D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste - Wspólne wymagania i badania”, to zarządzenie zostało wydane specjalnie, w celu stworzenia preferencyjnych warunków nabywcom zagranicznym.

Pomimo że już nawet tytuł zarządzenia Nr 35 z dnia 14 maja 2004 r. wskazywał na jego tymczasowość, to wbrew przepisom ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ) jest ono nadal stosowane ze szkodą dla rodzimych przedsiębiorców.

O niezgodności z prawem, a w szczególności z przepisami cyt. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dowodzi dobitnie treść załącznika 1, załącznika nr 2a oraz załącznika 2b, które różnicują nabywców na krajowych i zagranicznych i poprzez stosowanie zróżnicowanych sposobów pomiaru i jakościowych kryteriów kwalifikacyjnych, umożliwiają znaczące manipulacje cenowe na rzecz nabywców zagranicznych.

Wskutek takich manipulacji polscy przedsiębiorcy kupując drewno takiej samej jakości, jakiej otrzymują firmy zagraniczne, muszą za nie płacić cenę wyższą średnio o 30 % od ceny którą płacą nabywcy zagraniczni.

Taka bezprawna dyskryminacja przez dyrektora generalnego LP oburza polskich przedsiębiorców, nie tylko godzi w rodzimy przemysł drzewny, ale wręcz niszczy go.

Praktyka taka oburza polskich przedsiębiorców, zwłaszcza średnich i małych, których głównie zrzesza Związek, albowiem drewno pozyskiwane przez  PGL LP w ramach sprawowanego zarządu z lasów państwowych stanowi nominalnie własność społeczeństwa polskiego, którą personifikuje tylko Skarb Państwa.

Mając na względzie, że drewno to w świetle art. 53 Kc w zw. z art. 441; art. 47 ; art. 48; art. 50 Kc stanowi pożytek naturalny rzeczy głównej - lasu, a z kolei lasy państwowe po myśli art. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051) stanowią strategiczny zasób naturalny kraju, to wynika, że takim właśnie zasobem jest również drewno, pozyskiwane  z tych lasów.

Daje to uzasadnioną podstawę do wyprowadzenia wniosku, że wbrew bezprawnej praktyce dyrektora generalnego LP, drewno pozyskiwane z drzewostanu lasów Skarbu Państwa, będąc strategicznym zasobem naturalnym kraju, w pierwszej kolejności powinno być sprzedawane polskim przedsiębiorcom drzewnym w celu zabezpieczenia im produkcyjnych potrzeb surowcowych, a dopiero nadwyżki podażowe, których firmy polski nie są w stanie zagospodarować, powinny dopiero być wystawione na sprzedaż firmom zagranicznym.

Jak informują nas nasi członkowie, taką właśnie praktykę wobec obcych firm stosują ze swoimi  zasobami władze państwowe innych państwa unijnych, np. Słowacji i Niemiec.

Z świetle przedstawionej argumentacji uważamy za niezmiernie ważne i pilne dokonanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oceny zgodności z prawem zarządzenia Nr 35 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2004r. w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego OM - 260/3/01/04.

Gdyby Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, wskazane przez Związek do oceny powołane zarządzenie narusza prawo, zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, to zgodnie z wnioskiem sformułowanym na wstępie, prosimy o wszczęcie na zasadzie art. 49 ust. 1 z urzędu przeciwko PGL LP postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.

Prezes Związku

Mirosław Florkiewicz

załączników: 1
- zarządzenie Nr 35 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2004r. w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego OM - 260/3/01/04

do wiadomości :
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Minister Michał Boni;
- Ministerstwo Gospodarki - Podsekretarz Stanu Grażyna Henclewska.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz