/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

PIGPD przekazała do CBA, ABW, CBŚ i Prokuratury Generalnej zawiadomienia dotyczące procedur sprzedaży drewna

PIGPD

Autor:
Źródło: PIGPD
Data: 2010-07-08


Polska Izba Gospodarcza Przemysł Drzewnego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 11 czerwca w Białowieży, przekazała do CBA, ABW, CBŚ i Prokuratury Generalnej zawiadomienia o możliwości wystąpienia bardzo znaczących patologicznych zdarzeń podczas procedur sprzedaży drewna prowadzonej przez Lasy Państwowe.

Fot. Drewno.pl

Zdaniem PIGPD, zdarzenia te są wynikiem rozwiązań wprowadzonych i bronionych przez same LP, mimo wyraźnych informacji i sygnałów wielokrotnie zgłaszanych przez Izbę, o widocznych błędach i możliwych skutkach działania systemu opartego o zarządzenie DGLP nr 89 i 69.

G-77 do 80/07/2010

Poznań, dn. 30.06.2010r.

Otrzymali:
Pan Paweł Wojtunik
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Pan Płk Krzysztof Bondaryk
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Pan Dyrektor Adam Maruszczak
Centralne Biuro Śledcze - Komenda Główna Policji
Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego z siedzibą w Poznaniu reprezentuje ok. 130 przedsiębiorstw zajmujących się zawodowo przetwarzaniem drewna okrągłego i działalnością z tym związaną.

Działamy na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (Dz.U. z 1989r. nr 35 poz. 195.z pózn. zm.), i zgodnie z jej art. 2 jesteśmy uprawnieni aby reprezentować interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów, szczególnie wobec organów państwowych.

Podmioty te są bezpośrednio zainteresowane uregulowaniem spraw związanych z obrotem drewnem okrągłym – podstawowym surowcem z którego korzystają, w sposób umożliwiający im stabilizację zaopatrzenia w drewno przy rynkowym, nie zawyżonym poziomie cen. Jest to warunek jakiegokolwiek rozwoju związanego z inwestowaniem, oraz utrzymania konkurencyjności polskiego przemysłu drzewnego i produkowanych przez niego wyrobów, na otwartym rynku Unii Europejskiej. Jednak rynek drewna w Polsce jest kontrolowany praktycznie w całości przez monopol Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które narzuciły mu zasady sprzedaży drewna, stanowiące zaprzeczenie takiej stabilności. Co więcej, ten system stworzył warunki do spekulacyjnych zdarzeń, godzących w interesy gospodarcze kraju.

Dzięki zarządzeniom Dyrektora Generalnego LP nr 89 z 2008r. i 69 z 2009r. powstały warunki aby:
- Lasy Państwowe prowadziły sprzedaż mienia państwowego o olbrzymiej wartości, rzędu 6 mld zł rocznie, bez jakiegokolwiek nadzoru i kontroli, ukrywając jego błędy i wypaczenia, przynoszące szkodę kupującym drewno przedsiębiorcom,

- Prowadzić sprzedaż drewna w oparciu o system nie chroniony przed możliwymi korupcyjnymi zachowaniami pracowników LP, dysponujących dostępem do składanych ofert,

- Uniemożliwić społeczną kontrolę nad systemem sprzedaży obejmującym cały kraj, przez całkowite utajnienie przed kupującymi informacji o przebiegu przetargów i ich uczestnikach,

- Stworzyć łatwość rejestracji fikcyjnych uczestników przetargów, dopuszczając tym samym możliwość działań spekulacyjnych i szkodzących konkurencji przez podbijanie cen i wygrywanie przetargów bez obowiązku faktycznego zakupu drewna,

- Stworzyć możliwości łatwej i pozbawionej istotnych konsekwencji odmowy zakupu wygranego drewna, wykorzystywaną do celów szkodzenia konkurencji i podbijania cen,

- Otworzyć rynek dla obcych dotąd koncernów, równocześnie uniemożliwiając polskim przedsiębiorcom podpisania umów stabilizujących ich sytuację zaopatrzeniową, a tym samym umożliwiając tym koncernom wykorzystanie ich przewagi finansowej w celu eliminacji polskiej konkurencji przez pozbawienie jej surowca drogą okresowego oferowania zawyżonych cen drewna,

- Umożliwić wprowadzenie rozwiązań i zapisów w umowach pozwalającym wybranym przez LP firmom uzyskanie, w utajniony sposób, zmian ustalonych na przetargach cen zakupu drewna,

- Umożliwić jednostkom LP prowadzenie manipulacji podażą drewna, bez wiedzy odbiorców,

- Umożliwić jednostkom LP stosowanie niezgodnych ze standardami UE, niekorzystnych dla przemysłu drzewnego warunków klasyfikacji i pomiaru sprzedawanego drewna,

informację tą rozwijamy dalej.
 
Podczas Walnego Zgromadzenia PIGPD, jakie odbyło się w dn. 11 czerwca br., nasi Członkowie uznali, że wady systemu sprzedaży drewna są tak oczywiste, że uzyskanych przy jego zastosowaniu wyników sprzedaży drewna nie można uznać za wyniki obiektywne i uczciwe. Jednak Minister Środowiska informowany o tym, posiadający wniosek PIGPD o anulowanie tych przetargów (pismo znak IG-69/05/2010 z dn. 27.05.2010r. w zał.) do tej chwili nie podjął żadnych, znanych nam kroków w tej sprawie. W tej sytuacji Członkowie Izby drogą uchwały zadecydowali o przekazaniu wszelkich informacji wskazujących na wady systemu sprzedaży drewna stosowanego przez Lasy Państwowe, mogące tworzyć możliwości wykorzystania tych rozwiązań do nieuczciwych i spekulacyjnych działań, organom Państwa związanych ze zwalczaniem działań spekulacyjnych i działalności szkodzącej gospodarce Państwa (UOKiK, ABW, CBA, CBŚ i Prokuratura Generalna). Chodzi tu o wykazanie możliwości wystąpienia na znaczną skalę zdarzeń tego typu, o zróżnicowanym charakterze, podczas aukcji internetowych organizowanych w celu sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, wraz z wnioskiem o objęcie kontrolą przebiegu tej sprzedaży w ostatnich latach i o unieważnienie tzw. systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno, przeprowadzonych na II półrocze 2010r. Załączamy tą uchwałę w pełnym brzmieniu.

Białowieża, 2010-06-11

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIGPD

ZWZ PIGPD postanawia o przekazaniu do organów państwowych związanych ze zwalczaniem działań spekulacyjnych i działalności szkodzącej gospodarce Państwa (UOKiK, ABW, CBA, CBŚ i Prokuratura Generalnego), informacji o możliwości wystąpienia na znaczną skalę zdarzeń tego typu podczas otwartych aukcji internetowych organizowanych w celu sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, wraz z wnioskiem o objęcie kontrolą przebiegu tej sprzedaży w ostatnich latach i o unieważnienie systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2010r.
    
ZWZ jest zdania, że w wypadku potwierdzenia ww. podejrzeń, odpowiedzialność za szkody materialne i społeczne jakie poniósł przemysł drzewny i gospodarka w wyniku wprowadzenia niewłaściwych rozwiązań, spada w całości na zarząd Lasów Państwowych z wszelkimi tego konsekwencjami.

Przewodniczący Zgromadzenia
Prezydent Izby
(-) Sławomir Wrochna


Realizując powyższą Uchwałę, niniejszym informujemy, że system sprzedaży drewna okrągłego z lasów należących do Skarbu Państwa, znajdujących się całkowicie w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzony zarządzeniami nr 89 z 2008r. oraz 69 z 2009r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana, posiada wady i usterki, grożące naruszeniem interesów całej gałęzi gospodarki, jaką stanowi polski przemysł drzewny, a tym samym w znaczącym stopniu zagrażające stabilności ekonomicznej Polski.

Ich szczegółowy opis zamieszczamy w materiale załączonym do niniejszego pisma, mając przy tym świadomość, iż znaczna część dowodów potwierdzających nasze podejrzenia znajduje się w wyłącznej gestii PGL Lasy Państwowe. Dane te są jednak możliwe do uzyskania i skontrolowania przez uprawnione do tego instytucje, w tym bez wątpienia również przez Państwa. Wnioskujemy o dokonanie takiej kontroli, będąc przekonani, że ujawni ona fakty mające wielkie znaczenie dla gospodarki kraju.

W imieniu Rady i Członków
Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
Prezydent Izby
Sławomir Wrochna

INFORMACJA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH I BŁĘDACH SYSTEMU SPRZEDAŻY DREWNA OKRĄGŁEGO STOSOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE ORAZ O MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTYWANIA DO DZIAŁAŃ NA SZKODĘ GOSPODARKI KRAJU

1. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe, jest surowiec drzewny stanowiący mienie Skarbu Państwa, o wartości blisko 6 miliardów zł rocznie. Mimo tak znacznej skali tego obrotu, nie istnieje żaden niezależny od stron (sprzedawcy i kupujących) system kontroli przebiegu tej sprzedaży, obecnie opartej głównie o system przetargów. Tworzy to sytuację, w której strażnikiem poprawności funkcjonowania rozwiązań mających ogromne gospodarcze znaczenie, jest wyłącznie ta sama instytucja, która je stworzyła i wykorzystuje w celu maksymalizowania własnych korzyści, czyli PGL Lasy Państwowe. Nie są one z oczywistych powodów zainteresowane ujawnianiem wad własnego systemu sprzedaży drewna i nieprawidłowości jaki on generuje. Konsekwencją tego rozwiązania, również utrudniającą skutecznie publiczne ujawnienie takich nieprawidłowości jest fakt, że nie istnieje również możliwość odwołania się przez kupujących drewno od rozstrzygnięć i wyników sprzedaży oraz decyzji sprzedawcy, poza nieskuteczną z oczywistych powodów, możliwością odwołania się do niego samego.

Dowód: § 9 „Regulaminu Internetowych Przetargów Ograniczonych w portalu Leśno-Drzewnym w 2010r.” oraz § 18 „Regulaminu Systemowej Aukcji Internetowej w aplikacji e-drewno oraz aukcji internetowej w aplikacji e-drewno na 2010r.” – Załączniki do Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego LP z 14.10.2009r. (Zał. I)

2. Dane dotyczące składających oferty firm i samych ofert zakupu drewna w ramach przetargów ograniczonych (tzw. Internetowych przetargów ograniczonych w Portalu Leśno-Drzewnym), za pomocą których sprzedawane jest ok. 50% drewna, są w pełni dostępne dla ogromnej rzeszy pracowników Lasów Państwowych, przy czym do 2010r. dostęp do nich był w tym zakresie praktycznie nieograniczony, a następnie zawężony do bliżej nieokreślonej grupy osób. Istniała więc i nadal istnieje nieograniczona i nie chroniona możliwość wykorzystania w nieuczciwy lub korupcyjny sposób wiedzy o złożonych ofertach zakupu przez wielu z setek posiadających ten dostęp pracowników LP. Istniała i istnieje bowiem nie chroniona możliwość udostępnienia przez nich w nieuczciwy lub korupcyjny sposób wybranym odbiorcom swoich loginów i haseł dostępu, umożliwiających każdemu, kto nimi dysponował, uzyskanie wiedzy o złożonych przez innych odbiorców ofertach, co w wypadku ofertowych przetargów ograniczonych byłby decydującą o wygraniu tych przetargów wiedzą.

Dowód: możliwy do ustalenia na podstawie analizy, czy z loginów i haseł pracowników LP korzystali inni użytkownicy – np. na podstawie adresów IP używanych komputerów.

3. Istnieją uzasadnione podejrzenia, iż przebieg organizowanych przez LP przetargów nieograniczonych (tzw. Systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno) nie był prawidłowy, gdyż:
a/. Utajnione są przed ich uczestnikami wszystkie dane kupujących, co uniemożliwia społeczną kontrolę i zauważenie przez uczestników możliwych nieprawidłowości, a więc np. sytuacji pojawienia się innych odbiorców, którzy de facto nie funkcjonują na rynku, lub którzy kupują ilość przekraczającą znacznie ich znane potrzeby lub kupują w regionie, gdzie nie prowadzą żadnej działalności produkcyjnej.

Dowód: raptowny wzrost liczby zarejestrowanych przez LP firm - odbiorców drewna obserwowany pomiędzy latami 2008 i 2009.(zał. III i zał. IV), możliwy do ustalenia np. na podstawie listy odbiorców, którzy po wygranych przetargach nie podpisali umów z jednostkami LP – dane w dyspozycji LP.

b/. Uczestnikiem przetargu otwartego może być dowolny podmiot, który zarejestruje się w systemie sprzedaży LP i wpłaci 3000 zł kaucji. To tworzy możliwość zarejestrowania przez nieuczciwe firmy dowolnej ilości „fikcyjnych” uczestników przetargu. Podmioty te mogły być wykorzystywane nie w celu faktycznych zakupów, lecz w celu podbijania cen konkurentom, na przetargach, gdzie wykorzystująca je firma nie planowała żadnych zakupów.

Dowód:
- § 7 „Regulaminu Systemowej Aukcji Internetowej w aplikacji e-drewno oraz aukcji internetowej w aplikacji e-drewno na 2010r.” – Załącznik do Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego LP z 14.10.2009r. (zał. I)
- Lista wybranych przetargów z północy kraju, które zdaniem uczestniczących w nich przedsiębiorców mogły być zmanipulowane, gdyż doszło na nich do praktycznie równoczesnego i skokowego wzrostu cen bez presji innych kupujących, zapewne spowodowanego przez tylko jedna tylko firmę (zał. V). Szczegółowe dane – w dyspozycji LP.
- możliwy do ustalenia np. na podstawie listy nowych odbiorców, którzy zostali zarejestrowani przez LP w 2008 i 2009r., (zał. III i IV).
- możliwy do ustalenia na podstawie listy odbiorców, którzy po wygranych przetargach nie podpisali umów z jednostkami LP – dane w dyspozycji LP.


c/. Istnieje niczym nie ograniczona możliwość, aby pozbawić konkurentów dostępu do drewna w ogóle, gdyż bardzo łatwo było wygrać dowolną, nawet bardzo dużą ilość przetargów, oferując ewidentnie zawyżone ceny, a następnie odmówić podpisania z jednostkami LP umów zakupu wygranego drewna. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie w tym celu „fikcyjnego” uczestnika przetargu. Zgodnie z regulaminem ustanowionym przez LP, odmowa podpisania umowy na zakup wygranego drewna mogła mieć miejsce dopiero po 30 dniach (w 2009r. po 14 dniach), a jej konsekwencją była tylko utrata 3000 zł stanowiących wadium i blokada uczestnictwa w przetargach przez 6 miesięcy, w oczywisty sposób nieskuteczna w odniesieniu do firm, które faktycznie nie zamierzały kupować drewna w ogóle. Natomiast konsekwencje dla pozostałych uczestników przetargu mogły być bardzo poważne – utrata możliwości zakupu drewna zmuszała ich do drastycznego podbijania cen na innych przetargach lub brak surowca zmuszał ich do ograniczenia lub wręcz zaniechania działalności produkcyjnej.

Dowód:
1. Przebieg 95-ciu aukcji internetowych w dn. 25 maja 2010r., obejmujących zakup ok. 305.000 tys. m3 o wartości ok. 45 mln zł, wg załączonej listy (zał. VI),
2. Listy 475–ciu przykładowych aukcji otwartych na II półrocze 2010r. na których cena drewna tartacznego sosnowego osiągnęła poziom powyżej 215 zł (powyżej 135% ceny wywoławczej)- zał.VII, oraz 536 przykładowych aukcji otwartych na II półrocze 2010r. na których cena papierówki sosnowej osiągnęła poziom powyżej 175 zł (powyżej 145% ceny wywoławczej) – zał. VIII.
3. Lista przykładowych aukcji internetowych z okresu I półrocza, których wyniki i przebieg budzą wątpliwości (zał. IX).
4. Pisma PIGPD znak 69/05/2010 do Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego (zał. X) oraz znak 70/05/2010 do dyrektora generalnego LP Mariana Pigana, z wnioskiem o anulowanie wszystkich przetargów na II półrocze 2010r. (zał XI)
5. Pismo Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych do Ministra Środowiska znak St.p/716/10 z dn. 01.06.10 (zał. XVI)
6. Informacja zamieszczona przez Lasy Państwowe na stronie www.e-drewno.pl dotycząca anulowania wybranych przetargów (zał.XII).


d/. W 2009r. istniała możliwość odmowy odbioru wygranego drewna bez żadnych konsekwencji, jeśli ta ilość była mniejsza od minimum zadeklarowanego przez kupującego. Umożliwiał to § 13 p. 6) „Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno oraz aukcji internetowej w aplikacji e-drewno na 2009r.” stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego LP. Inaczej mówiąc, nieuczciwy uczestnik przetargu, działając na szkodę swoich konkurentów, mógł zadeklarować jako ww. minimum całą dostępną na danym przetargu pulę drewna, podbijać cenę bez ograniczeń, na końcu wykupić przez innego umówionego uczestnika przetargu symboliczne kilka m3, aby następnie omówić odbioru całości, jako nie osiągającej ww. minimum, niczym przy tym nie ryzykując.

Materiał dowodowy:
- „Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno oraz aukcji internetowej w aplikacji e-drewno na 2009r.” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego z dn. 28 listopada 2008r. (zał. II)
- możliwy do ustalenia np. na podstawie listy odbiorców, którzy w 2009r. po wygranych przetargach nie podpisali umów z jednostkami LP ze względu na ww. kryterium (dane w dyspozycji LP).


e/. Otwarcie polskiego rynku drewna okrągłego przez sprzedaż ilości przekraczających 50% całości podaży na przetargach otwartych, umożliwiło pojawienie się grupy bardzo dużych podmiotów, głównie koncernów zlokalizowanych na terenie Niemiec, Austrii i Czech, które wykorzystały swoją ekonomiczna przewagę w celu „wrogiego” opanowania rynku drewna okrągłego w wybranych rejonach kraju. Dokonano tego przez oferowanie zawyżonych cen na wybranych przetargach i wykupienie większości dostępnego tam drewna. Skoncentrowane tam zakupy po zawyżonych cenach stanowiły bowiem dla takich koncernów tylko niewielki procent całości zakupów, a więc stosunkowo niewielki wydatek, podczas gdy zlokalizowane tam polskie firmy, z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa, zostawały pozbawione całości potrzebnego im drewna na okres co najmniej 6 miesięcy i musiały upaść. Oznacza to gospodarczą i socjalną katastrofę w takich regionach, z oczywistą szkodą dla gospodarki kraju. Nie można też wykluczyć, że część wspomnianych koncernów uzyskała w ostatnich latach pomoc publiczną, która mogła być wykorzystana do uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej podczas zakupów drewna Polsce.

Materiał dowodowy:
- zestawienie ze strony www.holzmarktbericht obrazujące skokowy wzrost (o 481,5%) importu drewna okrągłego z Polski do Niemiec w 2010r. (zał. XIII)
- plik pism dotyczących sytuacji polskich tartaków w rejonie Kotliny Kłodzkiej zał. XIV)
- możliwy do ustalenia np. na podstawie listy odbiorców, którzy wygrali przetargi w Kotlinie Kłodzkiej oraz w zachodniej i północno – zachodniej Polsce (dane w dyspozycji LP).


4. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że wybrani odbiorcy w sposób niejawny uzyskali w jednostkach LP preferencyjne warunki zakupu, krzywdzące dla pozostałych uczestników rynku. Wykorzystano w tym celu wybiórczo stosowane negocjacje uzyskanej podczas przetargów ceny. Możliwość taką tworzy § 2 p. 6 „Regulaminu internetowych przetargów ograniczonych” Zarządzenia Dyrektora Generalnego LP, pozwalając na negocjacje dopłat do drewna o cechach wymiarowych i jakościowych, wybiegających poza zapisane w obowiązujących normach i warunkach technicznych. To słuszne z założenia rozwiązanie mogło być jednak wykorzystywane do stworzenia wybranym firmom możliwości dostaw drewna znacznie zawyżonej jakości, przy tylko symbolicznie zwiększonej cenie. Wynegocjowane w ten sposób warunki jakościowo – wymiarowe i dopłaty nigdy nie były przez jednostki LP ujawniane innym uczestnikom rynku.

Materiał dowodowy:
- „Regulamin internetowych przetargów ograniczonych” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego z dn. 28 listopada 2008r.(zał. II)
- Artykuł „Stale podnoszą wydajność” (rozdział „surowiec”) – Kurier Drzewny nr 6 z czerwca 2010r.(zał. XV).


Ponadto w szeregu (lecz nie we wszystkich) umowach przedstawianych przez jednostki LP do podpisu wygrywającym przetargi firmom, znajduje się klauzula o możliwości renegocjacji ceny zakupu, mimo że to cena jest jedynym kryterium decydującym o wygranej. Nie jest dostępna jednak wiedza czy, w jakim stopniu i w stosunku do kogo klauzula ta była wykorzystywana.

Materiał dowodowy:
- Kopia umowy kupna – sprzedaży nr. S000036 spisanej w Żmigrodzie w dn. 07.12.2009 z Nadleśnictwem Żmigród a PPD . (zał. XVII)
- Pismo do UOKiK od PD T. G. sp. z o.o. z dn. 21.05.2010r. (zał. XIX)


5. Praktycznie po każdej transzy przetargów organizowanych na półrocze, podczas których - zgodnie z informacją publikowaną przez LP - sprzedawano praktycznie całość dostępnego na rynku drewna, rozpoczyna się sprzedaż znacznych jego ilości, pochodzącego z nieznanego źródła, na otwartych przetargach e-drewno. Oznacza to, że najprawdopodobniej, wbrew ogłoszonym zasadom, część dostępnego na dane półrocze drewna jest przez jednostki LP ukrywana i wystawiana do sprzedaży w innych, wybranych terminach. Oznacza to również, że mamy tu do czynienia z manipulacja podażą drewna, prowadzącą do ograniczenia jego oferty i nieuzasadnionego wzrostu cen, ze szkodą dla odbiorców.

Dowód:
- przykłady aukcji e-drewno, przeprowadzonych bezpośrednio po zakończeniu aukcji systemowych e-drewno (dane w dyspozycji LP)
- Pismo przedsiębiorcy opisujące ww. zdarzenia z dn. 01.03.2010r.(zał. XX)


6. Należy wskazać, że Lasy Państwowe prowadząc sprzedaż drewna, nie tylko narzucają odbiorcom sposób jego klasyfikacji i oceny, niezgodny ze standardami europejskimi i niekorzystny dla odbiorców, lecz nawet nie oferują do sprzedaży drewna jednoznacznie zdefiniowanego co do jego wymiarów i jakości, a tym samym – wartości. Dotyczy to drewna tartacznego, które sprzedawane jest jako tzw. Grupa W_Standard, co oznacza, że wystawiana na przetargu partia obejmuje drewno wszystkich możliwych wymiarów i klas jakości, w nieznanych, lub tylko z grubsza określonych ich udziałach. Odbiorca licytując, oferuje cenę za drewno jednej z klas (WC01), a cena drewna innych klas wynika z ustanowionych przez LP jednostronnie przeliczników. Natomiast cena całej partii jest znana dopiero po jej sprzedaży, często w momencie dostawy do odbiorcy. Uniemożliwia to skuteczne planowanie produkcji i kosztów, tworząc tartakom nieuzasadnione utrudnienia. Natomiast system ten pomaga Lasom Państwowym zmusić odbiorców do kupienia sortymentów przez nich nie chcianych, na które mogłoby w przeciwnym razie nie być zbytu.

Materiał dowodowy: § 3 „Zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2010r.” stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego LP z 14.10.2010r.(zał. I)

Ponadto Lasy Państwowe w sposób jawny stosują odmienne zasady pomiaru i klasyfikacji drewna sprzedawanego na odbiorcom zagranicznym i odmienne – mniej korzystne – dla drewna sprzedawanego odbiorcom krajowym. Klasyfikacja drewna dla odbiorców krajowych odbywa się bowiem na podstawie Polskich Norm, oraz jednostronnie wprowadzonych przez LP warunków technicznych dla drewna wielkowymiarowego iglastego (Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego LP z 31 maja 2002r.). Odbiór i klasyfikacja drewna sprzedawanego na eksport oparta jest o najprawdopodobniej o zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego LP z 2004r., czyli o pomiar i klasyfikację dokonywane w siedzibie odbiorcy przez niego samego.

Dowód: Umowy kupna – sprzedaży zawierane przez LP na eksport drewna (dane w dyspozycji jednostek LP)

7. PGL Lasy Państwowe w sposób konsekwentny i od kilku już lat odmawiają polskim przedsiębiorcom możliwości ustabilizowania ich sytuacji zaopatrzeniowej, przez odmowę podpisania z nimi umów na dostawy drewna na okresy kilkuletnie. W sposób świadomy stawiają je tym samym w gorszej sytuacji konkurencyjnej, niż ta z której korzystają ich konkurenci w sąsiednich krajach UE, takich jak Niemcy, Czechy lub kraje bałtyckie, gdzie nie istnieje monopol dostawców drewna okrągłego i gdzie istnieje wykorzystywana powszechnie swoboda zawierania takich umów przy przestrzeganym zwyczajowym zachowaniu pierwszeństwa negocjacji dla stałych, lokalnych odbiorców. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy praktycznie nie mają możliwości zakupu znaczących ilości drewna w tych krajach, podczas gdy Lasy Państwowe w sposób zamierzony stworzyły taki dostęp do zasobów polskiego drewna dla odbiorców spoza Polski. Dostęp ten jest skutecznie wykorzystywany w sposób opisany w punkcie 3.e/., a ponadto stworzono tym odbiorcom wymiernie cenną możliwość uzupełniana poziomu zaopatrzenia w każdej sytuacji wystąpienia okresowego niedoboru drewna na własnym rynku, lub chwilowego pojawienia się korzystnych dla takich zakupów relacji Euro/zł. Podkreślić należy, że stanowi to zaprzeczenie działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, co jest szczególnie znamienne ze względu na to, że realizuje je państwowa jednostka organizacyjna i to w sytuacji powszechnego kryzysu ekonomicznego.

Należy tu dodać, że PGL Lasy Państwowe usiłują uzasadnić swoje zachowanie zaleceniami UOKiK, co mija się z prawdą, gdyż Urząd ten absolutnie nie odrzuca możliwości podpisywania umów okresowych, pod warunkiem iż nie doprowadzą one do zamknięcia rynku w stopniu ograniczającym konkurencję.LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
I. Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego LP z 2008r.
II. Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego LP z 2009r.
III. Tabela „Struktura odbiorców drewna okrągłego w Polsce w 2008r.”
IV. Wyniki internetowego przetargu ograniczonego w Portalu Leśno – Drzewnym – pierwsze półrocze 2010r.”
V. Lista wybranych przetargów, co do których istnieją podejrzenia ich nieprawidłowego przebiegu
VI. Lista aukcji odwołanych w dn. 25.05.2010r.
VII. Przykładowa lista przetargów dot. sprzedaży drewna tartacznego sosnowego na II półrocze 2010r., na których ceny osiągnęły nieracjonalnie wysoki poziom
VIII. Przykładowa lista przetargów dot. sprzedaży papierówki sosnowej na II półrocze 2010r., na których ceny osiągnęły nieracjonalnie wysoki poziom
IX. Lista wybranych przetargów, co do których istnieją podejrzenia, iż kupujący nie podpisali umów na zakup wygranego drewna
X. Pismo PIGPD znak 69/05/2010 do Ministra Środowiska, z wnioskiem o odwołanie przetargów na II półrocze 2010r.
XI. Pismo PIGPD znak 70/05/2010 do Dyrektora Generalnego LP, z wnioskiem o odwołanie przetargów na II półrocze 2010r.
XII. Informacja o odwołanych przetargach, zamieszczona przez DGLP na internetowym Portalu Leśno – Drzewnym
XIII. Dane dotyczące skokowego wzrostu importu drewna okrągłego z Polski do Niemiec
XIV. Plik pism i wystąpień dotyczących sytuacji przedsiębiorców branży drzewnej działających w rejonie Kotliny Kłodzkiej
XV. Artykuł z gazety branżowej Kurier Drzewny z informacją o możliwości zakupu z jednostek LP specjalnie wysortowanego drewna
XVI. Pismo Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych do Ministra Środowiska znak St.P/716/10
XVII. Kopia umowy z nadleśnictwem Żmigród.
XVIII. Artykuł zamieszczony w „Rzeczpospolitej” z dn. 31.05.2010r.
XIX. Wystąpienie PD T. G. sp. z o.o. do UOKiK z dn. 25.05.2010r.
XX. Pismo przedsiębiorstwa do dyrektora generalnego LP dot. wystawienia przez LP oferty sprzedaży drewna, pochodzącego z nieznanego źródła.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA