/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD chce przedstawić Ministerstwu Gospodarki aktualną sytuację tartaków

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-06-06


W związku z katastrofalną sytuacją, głównie średnich i małych przedsiębiorców branży tartacznej, spowodowaną nieprawidłowościami w zakresie sprzedaży drewna prowadzonej przez PGL LP, Rada Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego zwróciła się z prośbą o spotkanie do Minister Grażyny Henclewskiej w celu przedstawienia realnych zagrożeń dla dalszego funkcjonowania rodzimych firm drzewnych.

Fot. Drewno.pl

Zdaniem OZPPD sytuacja w dużej mierze spowodowana jest nieprawidłowościami w zakresie zasad sprzedaży drewna prowadzonej za pomocą internetowych przetargów, w następstwie czego znaczna część firm pozbawiona została możliwości zakupu surowca drzewnego na potrzeby produkcyjne w drugim półroczu 2010 roku. Według Rady Związku sytuacja wymaga pilnych działań interwencyjnych ze strony resortu gospodarki w celu uchronienia rodzimych przedsiębiorców przed bankructwem i likwidacją prowadzonych przez nich zakładów tartacznych. Prośba o spotkanie została uzupełniona pismem Związku (w załączeniu), które ma ułatwić Ministerstwu Gospodarki zapoznanie się ze szczegółami obecnych problemów jakie dotyczą tartaków.

Gródków, dnia 31.05.2010r.
Ldz. PZ 17 – 4/05/10  

Pani Grażyna Henclewska
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Gospodarki

Dot.: pisma OZPPD z dnia 25-05-2010 w sprawie spotkania z Panią Minister.

Szanowna Pani Minister,

Celem wnioskowanego przez nas spotkania jest ponadto uzgodnienie takiego stanowiska uprawnionej reprezentacji przedsiębiorców drzewnych – Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, które nie będzie dawało pretekstu do ignorowania stanowiska Ministerstwa Gospodarki w przedmiotowej sprawie, jak miało to miejsce ostatnio, gdy na prośbę Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego Ministerstwo Gospodarki opowiedziało się za stosowaniem bonifikat przy sprzedaży drewna.

Tak się akurat składa, że PIGPD w przeciwieństwie do OZPPD opowiada się za stosowaniem przy sprzedaży drewna praktyk naruszających rażąco przepisy art. 9 w związku z art.4 pkt.10 ustawy z dnia 16-02-2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz.331). Uważamy, że dyrektor generalny Lasów Państwowych, wspierany przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Janusza Zalewskiego, odpowiedzialnego w nim za wykonanie ustawy o lasach, chcąc uchylić się od dokonania jakichkolwiek ustępstw na rzecz przedsiębiorców drzewnych, aby utrzymać swój dyktat w zakresie ustalania warunków i cen sprzedaży drewna, wykorzystuje kierowane do niego w ochronie przedsiębiorców drzewnych postulaty, mając pełną świadomość co do ich niezgodności z prawem. Za takie niezgodne z prawem postulaty zgłaszane przez Izbę uważamy stosowanie wszelkiego rodzaju rabatów, bonifikat, opustów i wszelkich innych zniżek do cen zadeklarowanych przez przedsiębiorców w toku przetargu i wszystkich aukcji.

Uważamy za niedopuszczalne stosowanie w stosunku do nabywców drewna, bez względu na wielkość dokonywanego zakupu, nie jednolitych warunków umownych, a zwłaszcza preferencji stwarzających wybranym nabywcom zróżnicowane warunki konkurencji.

Uzależnienie zawarcia umów na sprzedaż drewna uprzednim złożeniem przez nabywców zabezpieczeń finansowych w formie np. gwarancji bankowych itp., które narzuca dyrektor generalny LP nabywcom jest bezprawne.

Zarzut niezgodności z prawem wynika wprost z treści art. 155 par.1 kc, bowiem umowy na sprzedaż drewna z uwagi na to, że dotyczą sprzedaży w przyszłości  rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku a nie co do tożsamości, to w sensie materialno-prawnym mają charakter umowy zobowiązującej i dla ważności przeniesienia własności drewna na kupującego z chwilą wydania drewna musi być dokonana umowa rozporządzająca. Ponadto zgodnie z art.490 par.1 kc zabezpieczenia można żądać wtedy, gdy sytuacja majątkowa kupującego okaże się wątpliwa lub gdy kupujący dopuści się zwłoki w terminowej zapłacie za odebrany towar.

Rażącym naruszeniem prawa konkurencji jest bezprawne stosowanie przez dyrektora generalnego LP w jednostkach organizacyjnych LP zróżnicowanych warunków technicznych jakościowego odbioru drewna przez nabywcę, konsekwencją czego jest odbieranie drewna zwłaszcza przez firmy zagraniczne na ich własnym magazynie na podstawie tzw. „pomiaru elektronicznego u odbiorcy”, odbioru dokonywanego jedynie przez nabywcę podczas, gdy wszyscy pozostali nabywcy, zwłaszcza rodzimi średni i mali przedsiębiorcy, muszą godzić się na odbiór drewna wydawanego przez leśniczych na postawie ich subiektywnej oceny, którą dopuszczają ogólne warunki odbioru technicznego drewna.

Taki sposób odbioru drewna dla firm zagranicznych usankcjonował dyrektor generalny LP w wydanym bez żadnej delegacji ustawowej Zarządzeniu nr 35 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14-05-2004r. w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego (OM-260/3/01/04) – w załączeniu.

Taka manipulacja odbiorem jakości sprawia, że w rzeczywistości drewno kłodowane najwyższej jakości sprzedawane jest zagranicznym firmom po cenie o wiele niższej niż za drewno dużo gorszej jakości płacą pozostali nabywcy.

Nie dopuszczalnym jest także, aby dyrektor generalny LP z wybranymi firmami, w tym zagranicznymi nabywcami drewna, zawierał w imieniu Skarbu Państwa umowy na sprzedaż drewna, podczas gdy zgodnie a art.35.ust.1 ustawy o lasach upoważnienie ustawowe do reprezentowania Skarbu Państwa w tym zakresie mają wyłącznie nadleśniczowie, bowiem to wyłącznie oni a nie dyrektor generalny, czy dyrektorzy regionalni LP, samodzielnie prowadzą gospodarkę leśną w nadleśnictwach. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego Skarb Państwa jest jeden bez względu na ilość jednostek organizacyjnych, z którymi związana jest działalność ustawowa LP.

Uzasadnia to słuszność twierdzenia, że w całym kraju, który w zakresie sprzedaży drewna stanowi rynek właściwy dla Skarbu Państwa, musi obowiązywać nabywców jeden wspólny dla wszystkich wzór umowy, określający jednolite dla wszystkich warunki zakupu drewna, bowiem w przeciwnym wypadku Skarb Państwa jako dominujący w kraju sprzedawca drewna (monopolista ) naruszałby zakaz praktyk monopolistycznych i praktyk naruszających konkurencję, co jest bezwzględnie zakazane zarówno prawem krajowym (cyt. ustawa ochronie konkurencji i konsumentów) jak i prawem wspólnotowym.

Ponieważ dyrektor generalny LP pozbawił większość przedsiębiorców krajowych możliwości zakupu surowca drzewnego bezprawnie, sprzedając pozyskane z lasów Skarbu Państwa drewno firmom zagranicznym, bądź pośrednikom po z pozoru tylko rzekomo wysokich cenach, które jak dowodzi praktyka w toku realizacji umowy będą znacząco obniżone, zachodzi pilna potrzeba ingerencji Ministerstwa Gospodarki w te umowy celem podjęcia koniecznych i stosownych środków prawnych skutkujących unieważnieniem tych umów.

Z wyrazami należnego szacunku

Ogólnopolski Związek Pracodawców
Przemysłu Drzewnego
Prezes Związku
Mirosław FlorkiewiczZałącznik:
Zarządzenie nr 35 dyrektora generalnego LP z 14-05-2004 w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego (OM-260/3/01/04).

Otrzymują:
Prezes Rady Ministrów;
Minister Środowiska;
Minister Gospodarki.
Stan prawny: 2010-03-17

Numer dokumentu LexPolonica: 64255
ZARZĄDZENIE NR 35
dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 14 maja 2004r.
W SPRAWIE TYMCZASOWYCH ZASAD ODBIORU I EWIDENCJI DREWNA KŁODOWANEGO IGLASTEGO.
OM-260/3/01/04

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:
§ 1.
W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wprowadzam do stosowania:
- zasady odbioru i ewidencji drewna kłodowanego przeznaczonego na rynek krajowy, stanowiące załącznik 1 do Zarządzenia,
- zasady odbioru i ewidencji drewna kłodowanego przeznaczonego do wewnątrzwspólnotowej dostawy, w tym mierzonego u nabywcy z zastosowaniem pomiaru elektronicznego, stanowiące załącznik 2a do Zarządzenia,
- zasady odbioru i ewidencji drewna kłodowanego przeznaczonego na eksport, w tym mierzonego u nabywcy z zastosowaniem pomiaru elektronicznego, stanowiące załącznik 2b do Zarządzenia,
- Raptularz terenowy do odbioru kłód drewna stanowiący załącznik 3 do Zarządzenia,
- Tablicę miąższości drewna kłodowanego stanowiącą załącznik 4 do Zarządzenia,
- współczynniki zamienne dla drewna kłodowanego mierzonego w stosach stanowiące załącznik 5 do Zarządzenia,
- Protokół weryfikacji szacunku brakarskiego na pozycji, stanowiący załącznik 6 do Zarządzenia,
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie(1) z dniem podpisania.

Numer dokumentu LexPolonica: 64255

Załącznik 1
TYMCZASOWE ZASADY ODBIORU I EWIDENCJI DREWNA KŁODOWANEGO IGLASTEGO PRZEZNACZONEGO NA RYNEK KRAJOWY

Wyrób drewna
Drewno kłodowane należy wyrabiać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w zawartych umowach. Dopuszcza się nadmiar długości kłody do 0,1 m.
Umożliwia się stosowanie następujących wariantów wyróbki i klasyfikacji kłód:

Wariant 1
Klasyfikacja drewna kłodowanego odbywa się zgodnie z warunkami technicznymi uzgodnionymi z odbiorcą, zapisanymi w zawartymi w umowie handlowej.

Wariant 2 (dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego z danej pozycji cięć do 1 odbiorcy)
Na podstawie szacunku brakarskiego sporządza się na gruncie z udziałem odbiorcy protokół weryfikacyjny (załącznik 6) dla danej pozycji cięć określając: procentowy udział klas jakości i - w oparciu o wydruk z programu
„Acer”  - procentowy udział klas grubości. Następnie surowiec wyrabia się w ustalonych z odbiorcą długościach i zrywa na kolejne partie.

Wariant 3
Na podstawie szacunku brakarskiego sporządza się na gruncie protokół weryfikacyjny. Kłody odziomkowe wyrabia się i zrywa na oddzielne partie a ich odbiórka odbywa się według klasyfikacji wymiarowej:
- kłody o średnicy do 22 cm w górnym końcu klasyfikuje się w klasie B,
- kłody o średnicy 23 cm i wyżej w górnym końcu klasyfikuje się w klasie A.
Pozostałe kłody wyrabia się i zrywa oddzielnie a następnie odbiera w klasie C.
Uzgodnione ceny na kłody odziomkowe (klasy A i B) oraz kłody odebrane w klasie C muszą zapewnić uzyskanie przeciętnej ceny drewna wielkowymiarowego wynikającej ze zweryfikowanych szacunków brakarskich.
Dopuszcza się zastosowanie innego schematu klasyfikacji wymiarowej przy zachowaniu ww. warunków.

Wariant 4
Na danej pozycji cięć pozyskuje się w pierwszej kolejności drzewa o jakości drewna klasy A i B, które w zależności od uzgodnień z odbiorcą można wyrabiać w całych długościach lub kłodach, zrywanych na osobne partie. Drzewa o jakości drewna niższych klas pozyskuje się w drugiej kolejności i wyrabia w kłodach zgodnie z ustaleniami z odbiorcą.

Odbiór drewna
Drewno kłodowane odbieramy jako drewno wielkowymiarowe lub średniowymiarowe.
W tym celu zakładamy w systemie LAS - Gospodarka Towarowa artykuły na objęte kontraktem długości wg. następującego schematu:
- dla drewna wielkowymiarowego
  - dla kłody sosnowej o dług. 420 cm w klasie jakości C i pierwszej klasie grubości: SO WC01 420
  - dla kłody świerkowej o dług. 500 cm w klasie jakości B i drugiej klasie grubości: SWWB02 500
- dla drewna odbieranego w postaci surowca średniowymiarowego
  - dla kłody sosnowej o dług. 400 cm: SO S2BKK400
  - dla kłody świerkowej o dług. 500 cm: SW S2BKK500

Pomiar drewna i ustalenie miąższości
1 a. Ustalenie miąższości wyrobionego drewna (kłód) jako drewna średniowymiarowego (S) lub wielkowymiarowego (W) odbywa się przez pomiar jego długości i średnicy górnej bez kory. Pomiar średnicy należy wykonać po najkrótszym odcinku z zaokrągleniem do pełnych centymetrów w dół. Wynik pomiaru należy odnotować w „ Raptularzu terenowym do odbioru kłód drewna”  (załącznik 3) oraz lubryką zapisać na czole górnego końca kłody. Określenie miąższości (m3) pojedynczej kłody odbywa się na podstawie „ Tablicy miąższości drewna kłodowanego”  (załącznik 4). W oparciu o liczbę kłód w poszczególnych średnicach oraz miąższość pojedynczej kłody wyliczana jest miąższość drewna w danej średnicy. Podsumowując miąższość kłód wszystkich średnic zarejestrowanych w raptularzu wylicza się miąższość (m3) odebranego drewna.

1b. Ustalenie miąższości wyrobionego drewna (kłód) jako drewna wielkowymiarowego (W) odbywa się przez pomiarjego długości i średnicy górnej bez kory. Pomiar średnicy należy wykonać po najkrótszym odcinku z zaokrągleniem do pełnych centymetrów w dół. Wynik pomiaru należy wprowadzić do rejestratora i umocować płytkę z numerem sztuki. Określenie miąższości (m3 ) pojedynczej kłody odbywa się na podstawie „ Tablicy miąższości drewna kłodowanego”  (załącznik 4).

2. Ustalenie miąższości na podstawie pomiaru stosów odbywa się zgodnie z normą PN-D-95000 „ Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie”  z zastosowaniem zamienników zawartych w załączniku 5 do Zarządzenia.

3. Zgodnie z wariantem 2 (dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego z danej pozycji cięć do 1 odbiorcy) ustala się miąższość, po zrywce na partie, wykonując pomiar średnicy w górnym końcu i zapisując te dane w „ Raptularzu terenowym do odbioru kłód drewna” . Po obliczeniu miąższości drewna dla każdej partii miąższość poszczególnych klas jakości i grubości ustala się procentowo w oparciu o sporządzony protokół weryfikacyjny szacunku brakarskiego.

Cechowanie drewna
Cechowanie drewna należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalności pozyskania drewna (Dz. U. Nr. 36, poz. 201) oraz Polską Normą PN-D-95000 „ Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie”.

Ewidencja drewna
1a. Dla ewidencji w rejestratorze drewna, odbieranego jako stosowe, wg. średnicy w górnym końcu, niezbędne jest określenie wymiarów stosu kłód, to jest długości, szerokości i wysokości
- za długość stosu należy przyjąć długość kłód [m]
- za wysokość stosu należy przyjąć 100 cm
- szerokość stosu jest wynikiem podzielenia ilości drewna określonej w (m3) w „ Raptularzu terenowym odbioru drewna”  przez zamiennik oraz długość i wysokość stosu. Zamienniki zgodnie z załącznikiem nr 5.

1 b. Ewidencja drewna kłodowanego odbieranego jako drewno wielkowymiarowe odbywa się z wykorzystaniem tablic miąższości (załącznik 4).

2. W przypadku pomiaru i odbiórki drewna w stosach, ewidencja drewna w rejestratorze odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

ROD
Na podstawie uzyskanych w powyższy sposób wymiarów tworzymy ROD. Miąższość (m3) kłód określona w ROD musi być zgodna z miąższością (m3) wyliczoną w „ Raptularzu terenowym do odbioru kłód drewna...” . Przed transferem ROD-u do SILP należy wydrukować z rejestratora „ ROD”  i w ustalonych terminach, wraz z „ Raptularzem terenowym do odbioru kłód drewna” , dostarczyć do Nadleśnictwa.

WOD
Przed zatwierdzeniem WOD należy uzgodnić miąższość z „ Raptularzem...” . Jeżeli miąższość (m3) nie jest zgodna z miąższością wyliczoną w niezatwierdzonym WOD należy ją skorygować do wielkości określonej w „ Raptularzu...” . Ścieżka dojścia (Gospodarka towarowa ® Przychód / rozchód tow. ® Magazyn drewna ® Rozli. poz. ® Kor. ® ilość przychodu).

Kwit wywozowy
Wywóz drewna z lasu do odbiorcy odbywa się w oparciu o kwit wywozowy, na którym należy umieścić dodatkowo informację o liczbie wywożonych kłód.

Numer dokumentu LexPolonica: 64255

Załącznik 2 a
TYMCZASOWE ZASADY ODBIORU I EWIDENCJI DREWNA KŁODOWANEGO IGLASTEGO PRZEZNACZONEGO DO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY MIERZONEGO U NABYWCY, W TYM Z ZASTOSOWANIEM POMIARU ELEKTRONICZNEGO.

Wyrób drewna
Drewno kłodowane należy wyrabiać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w zawartych umowach. Dopuszcza się nadmiar długości kłody do 0,1 m.
Odbiór drewna
Drewno kłodowane odbieramy jako drewno stosowe.
W tym celu zakładamy w systemie LAS - Gospodarka Towarowa artykuły na objęte kontraktem długości np:
- dla kłody sosnowej o dług. 400 cm: SO S2BEX400
- dla kłody świerkowej o dług. 500 cm: SW S2BEX500

Pomiar drewna i ustalenie miąższości
1. Ustalenie miąższości wyrobionego drewna (kłód) odbywa się przez pomiar jego długości i średnicy górnej bez kory. Pomiar średnicy należy wykonać po najkrótszym odcinku z zaokrągleniem do pełnych centymetrów w dół. Wynik pomiaru należy odnotować w „ Raptularzu terenowym do odbioru kłód drewna”  (załącznik 3) oraz lubryką zapisać na czole górnego końca kłody. Określenie miąższości (m3) pojedynczej kłody odbywa się na podstawie „ Tablicy miąższości drewna kłodowanego”  (załącznik 4).

W oparciu o liczbę kłód w poszczególnych średnicach oraz miąższość pojedynczej kłody wyliczana jest miąższość drewna w danej średnicy. Podsumowując miąższość kłód wszystkich średnic zarejestrowanych w raptularzu wylicza się miąższość (m3) odebranego drewna.

2. Ustalenie miąższości na podstawie pomiaru stosów odbywa się zgodnie z normą PN-D-95000 „ Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie”  z zastosowaniem zamienników zawartych w załączniku 5 do Zarządzenia.

Cechowanie drewna
Cechowanie drewna należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalności pozyskania drewna (Dz. U. Nr. 36, poz. 201) oraz Polską Normą PN-D-95000 „ Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie”  poprzez przymocowanie płytki z numerem stosu oraz umieszczenie na co najmniej jednej kłodzie znaku graficznego Lasów Państwowych.

Ewidencja drewna w rejestratorze
1. Dla ewidencji w rejestratorze drewna niezbędne jest określenie wymiarów stosu kłód, to jest długości, szerokości i wysokości.
- za długość stosu należy przyjąć długość kłód [m]
- za wysokość stosu należy przyjąć 100 cm.
- szerokość stosu jest wynikiem podzielenia ilości drewna określonej w (m3) w „ Raptularzu terenowym odbioru drewna”  przez zamiennik oraz długość i wysokość stosu. Zamienniki zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W przypadku pomiaru i odbiórki drewna w stosach, ewidencja drewna w rejestratorze odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Utworzenie ROD
Na podstawie uzyskanych w powyższy sposób wymiarów tworzymy ROD. Miąższość (m3) kłód określona w ROD musi być zgodna z miąższością (m3) wyliczoną w „ Raptularzu terenowym do odbioru kłód drewna...” . Przed transferem ROD-u do SILP należy wydrukować z rejestratora „ ROD”  i w ustalonych terminach, wraz z „ Raptularzem terenowym do odbioru kłód drewna” , dostarczyć do Nadleśnictwa.

Utworzenie WOD
Przed zatwierdzeniem WOD należy uzgodnić miąższość z „ Raptularzem...” . Jeżeli miąższość (m3) nie jest zgodna z miąższością wyliczoną w niezatwierdzonym WOD należy ją skorygować do wielkości określonej w „ Raptularzu...” . Ścieżka dojścia (Gospodarka towarowa® Przychód / rozchód tow.® Magazyn drewna ®Rozli. poz. ® Kor. ® ilość przychodu).

Przemieszczenie drewna
Przemieszczenie drewna z lasu na składnicę odbywa się w oparciu o kwit podwozowy, na którym należy umieścić dodatkowo informację o ilości podwożonych kłód. W przypadku braku składnicy fizycznej należy w systemie utworzyć składnicę wirtualną.

Ewidencja wysyłki drewna i sprzedaży
Dokumentowanie i ewidencję sprzedaży wewnątrzwspólnotowej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spedycja drewna
Dokumenty spedycyjne:
1. Dokumenty sporządzane na stacji nadania:
a) specyfikacja wysyłkowa,
b) list przewozowy (CIM).
2. Dokumentacja sprzedaży:
a) faktura VAT,
b) specyfikacja obmiarowa i rozliczenie specyfikacji obmiarowej - protokół reklamacyjny,
c) specyfikacja manipulacyjna,
d) faktura VAT korekta.

Tryb postępowania
Podstawą wystawienia specyfikacji wysyłkowej jest wykaz odbiorczy.
Na podstawie specyfikacji wysyłkowej sporządzany jest list przewozowy (CIM).
Po otrzymaniu od nabywcy (odbiorcy) dokumentów potwierdzających przyjęcie drewna, między innymi specyfikacji obmiarowej i rozliczenia specyfikacji obmiarowej, stanowiących jednocześnie protokół reklamacyjny, sporządza się specyfikację manipulacyjną i do Systemu LAS wprowadza się z kierunkiem 4. Specyfikacja manipulacyjna nie może dotyczyć niedoborów powstałych w wyniku zaginięcia, kradzieży itp.

Rozliczenie sprzedaży drewna
Zasady sporządzania faktur VAT.
Przy sporządzaniu faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę drewna należy kierować się obowiązującymi przepisami w sprawie wystawiania faktur.
Faktura VAT sporządzana jest na podstawie dokumentów przewozowych.
Faktura VAT korekta sporządzana jest na podstawie specyfikacji manipulacyjnej wg. układu jakościowo-wymiarowego przyjętego przez Strony.

Numer dokumentu LexPolonica: 64255

Załącznik 2 b
TYMCZASOWE ZASADY ODBIORU I EWIDENCJI DREWNA KŁODOWANEGO IGLASTEGO PRZEZNACZONEGO NA EKSPORT, W TYM MIERZONEGO U NABYWCY Z ZASTOSOWANIEM POMIARU ELEKTRONICZNEGO.

Wyrób drewna
Drewno kłodowane należy wyrabiać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w zawartych umowach. Dopuszcza się nadmiar długości kłody do 0,1 m.

Odbiór drewna
Drewno kłodowane odbieramy jako drewno stosowe.
W tym celu zakładamy w systemie LAS - Gospodarka Towarowa artykuły na objęte kontraktem długości np:
- dla kłody sosnowej o dług. 400 cm: SO S2BEX400
- dla kłody świerkowej o dług. 500 cm: SW S2BEX500

Pomiar drewna i ustalenie miąższości
1. Ustalenie miąższości wyrobionego drewna (kłód) odbywa się przez pomiar jego długości i średnicy górnej bez kory. Pomiar średnicy należy wykonać po najkrótszym odcinku z zaokrągleniem do pełnych centymetrów w dół. Wynik pomiaru należy odnotować w „ Raptularzu terenowym do odbioru kłód drewna” (załącznik 3) oraz lubryką zapisać na czole górnego końca kłody. Określenie miąższości (m3) pojedynczej kłody odbywa się na podstawie „ Tablicy miąższości drewna kłodowanego” (załącznik 4). W oparciu o liczbę kłód w poszczególnych średnicach oraz miąższość pojedynczej kłody wyliczana jest miąższość drewna w danej średnicy. Podsumowując miąższość kłód wszystkich średnic zarejestrowanych w raptularzu wylicza się miąższość (m3) odebranego drewna.

2. Ustalenie miąższości na podstawie pomiaru stosów odbywa się zgodnie z normą PN-D-95000 „ Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie” z zastosowaniem zamienników zawartych w załączniku 5 do Zarządzenia.

Cechowanie drewna
Cechowanie drewna należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalności pozyskania drewna (Dz. U. Nr.36, poz. 201) oraz Polską Normą PN-D-95000 „ Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie” poprzez przymocowanie płytki z numerem stosu oraz umieszczenie na co najmniej jednej kłodzie znaku graficznego Lasów Państwowych.

Ewidencja drewna w rejestratorze
1. Dla ewidencji w rejestratorze drewna niezbędne jest określenie wymiarów stosu kłód, to jest długości, szerokości i wysokości.
- za długość stosu należy przyjąć długość kłód [m]
- za wysokość stosu należy przyjąć 100 cm.
- szerokość stosu jest wynikiem podzielenia ilości drewna określonej w (m3) w „ Raptularzu terenowym odbioru drewna”  przez zamiennik oraz długość i wysokość stosu. Zamienniki zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W przypadku pomiaru i odbiórki drewna w stosach, ewidencja drewna w rejestratorze odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Utworzenie ROD
Na podstawie uzyskanych w powyższy sposób wymiarów tworzymy ROD. Miąższość (m3) kłód określona w ROD musi być zgodna z miąższością (m3) wyliczoną w „ Raptularzu terenowym do odbioru kłód drewna...” . Przed transferem ROD-u do SILP należy wydrukować z rejestratora „ ROD” i w ustalonych terminach, wraz z „ Raptularzem terenowym do odbioru kłód drewna” , dostarczyć do Nadleśnictwa.

Utworzenie WOD
Przed zatwierdzeniem WOD należy uzgodnić miąższość z „Raptularzem...” Jeżeli miąższość (m3) nie jest zgodna z miąższością wyliczoną w niezatwierdzonym WOD należy ją skorygować do wielkości określonej w „ Raptularzu...” . Ścieżka dojścia (Gospodarka towarowa ® Przychód / rozchód tow. ® Magazyn drewna ® Rozli. poz. ® Kor. ® ilość przychodu).

Przemieszczenie drewna
Przemieszczenie drewna z lasu na składnicę odbywa się w oparciu o kwit podwozowy, na którym należy umieścić dodatkowo informację o ilości podwożonych kłód.
W przypadku braku składnicy fizycznej należy w systemie utworzyć składnicę wirtualną.

Ewidencja wysyłki drewna i sprzedaży
Dokumentowanie i ewidencję sprzedaży wewnątrzwspólnotowej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Spedycja drewna
Dokumenty spedycyjne:
1. Dokumenty sporządzane na stacji nadania:
a) specyfikacja wysyłkowa,
b) faktura pro-forma (np. Rechnung),
c) list przewozowy (CIM).
2. Dokumentacja celna:
a) SAD.
3. Dokumentacja sprzedaży:
a) faktura VAT,
b) specyfikacja obmiarowa i rozliczenie specyfikacji obmiarowej
- protokół reklamacyjny,
c) specyfikacja manipulacyjna,
d) faktura VAT korekta.

Tryb postępowania
Podstawą wystawienia specyfikacji wysyłkowej jest wykaz odbiorczy.
Na podstawie specyfikacji wysyłkowej sporządzana jest faktura pro-forma (Rechnung) oraz list przewozowy ( CIM ). Ceny zastosowane na fakturze pro-forma winny być pomniejszone o skonto. Dokumentem potwierdzającym wywóz drewna poza terytorium Wspólnoty jest SAD.
Oryginalny dokument SAD jest podstawą wystawienia faktury VAT ze stawką podatku 0%.
Po otrzymaniu od odbiorcy dokumentów: specyfikacji obmiarowej i rozliczenia pecyfikacji obmiarowej, stanowiących jednocześnie protokół reklamacyjny, sporządza się pecyfikację manipulacyjną i do Systemu LAS wprowadza się z kierunkiem 4. Specyfikacja anipulacyjna nie może dotyczyć niedoborów powstałych w wyniku zaginięcia, kradzieży itp.

Rozliczenie sprzedaży drewna
Zasady sporządzania faktur VAT.
Przy sporządzaniu faktur dokumentujących sprzedaż drewna na eksport należy kierować się obowiązującymi przepisami w sprawie wystawiania faktur VAT.
Faktura VAT sporządzana jest na podstawie dokumentu SAD oraz cen i układu sortymentowego widniejącego na fakturze pro-forma ( np. Rechnungu).
Faktura VAT korekta sporządzana jest na podstawie specyfikacji manipulacyjnej wg. układu jakościowo-wymiarowego przyjętego przez Strony.

 

Załącznik 3 
Raptularz terenowy do odbioru kłód drewna

Załącznik 4  
TABLICE MIĄŻSZOŚCI KŁÓD O ZBIEŻYSTOŚCI 0,7 CM/M - SOSNA, ŚWIERK

Załącznik 5
WSPÓŁCZYNNIKI ZAMIENNE DLA DREWNA KŁODOWANEGO IGLASTEGO MIERZONEGO W STOSACH


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz