/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD: Ponad 5 miesięcy oczekiwania na odpowiedź Ministra Środowiska

OZPPD

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: OZPPD
Data: 2010-05-29


Prawie pół roku Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego oczekuje na zgodne z prawem wydanie przez Ministra Środowiska orzeczenia w sprawie zasad sprzedaży surowca drzewnego ustalonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Po 5 miesiącach Związek otrzymał odpowiedź w postaci, która według jego opinii nie spełnia warunków formalnych przez co uniemożliwia podjęcie dalszych kroków prawnych. Za zgodą OZPPD publikujemy treść otrzymanej przez związek odpowiedzi oraz kolejne wystąpienie Związku w tej sprawie do Ministra Środowiska.

Ldz. PZ 16 - 6/05/10
Gródków, dnia 07.05.2010r.

Pan Prof. Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska


Wielce Szanowny Panie Ministrze,


W związku z otrzymaniem pisma Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska z dnia 19.04.2010r. Ldz. DLm-640/3/19083/10/RN, podpisanym przez z-cę dyrektora wym. departamentu, mającym rzekomo stanowić odpowiedź cyt. expressis verbis : „ … wystąpienie z dnia 30.03.2010 Ldz. PZ 12 - 2/03/10 oraz wcześniejsze w sprawie zasad sprzedaży drewna ustalonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych …” zdecydowanie stwierdzamy, że zarówno przedmiotowe pismo, jak i przekazaną w nim informację z oczywistych względów formalnych zmuszeni jesteśmy uznać za bezprzedmiotową.
 
Przesłane nam dnia 27.04.br. przez Departament Leśnictwa kierowanego przez Pana Ministra resortu pismo, nie pochodzi od uprawnionego organu administracji rządowej, którym jednoosobowo i personalnie jest Pan Profesor jako Minister Środowiska.
 
Nadto pomijając nawet istotny fakt, że pismo to nie zostało nawet podpisane z upoważnienia organu, lecz podpisane jest jedynie w imieniu własnym przez pracownika podległego Panu Ministrowi ministerstwa, w świetle przepisów postępowania administracyjnego nie spełnia ono nawet elementarnego wymogu formalnego załatwienia sprawy, w sposób nakazany art. 104 § 1 Kpa.
 
Zmuszeni jesteśmy podkreślić i zwrócić uwagę Pana Ministra na istotne fakty, że:
1. Związek kierując do Pana Ministra pismo z dnia 30.03.2010r. Ldz. PZ 12 - 2/3/10 wnosił jedynie o rozszerzenie zakresu przedmiotowego żądania, zgłoszonego już wcześniej poprzednikowi Pana Ministra w piśmie z dnia 24.11.2009r. Ldz. PZ 33 - 2/11/09;
2. wniesienie do urzędującego wówczas Ministra Środowiska pisma z dnia 24.11.2009r. Ldz. PZ 33 - 2/11/09 zgodnie z dyspozycją art. 61 § 1 i § 3 Kpa skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie;
3. pomimo tak długiej zwłoki, bo upłynęło już od tego czasu ponad 5 m-cy, Minister Środowiska jako właściwy w sprawie organ administracji rządowej będąc obowiązany respektować elementarne standardy praworządności, wbrew kardynalnej zasadzie zapisanej w art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz w art. 6 i art. 8 w zw. z art. 14 § 1 Kpa, nie dopełnił:
a) najpierw obowiązku określonego art. 61 § 4 Kpa, bowiem nie zawiadomił Związku o wszczęciu postępowania administracyjnego;
b) a później zignorował nawet obowiązek określony art. 36 § 1 Kpa, nie powiadamiając Związku o przyczynach nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, oraz nie wskazując nowego terminu załatwienia.
4. Związek w zaistniałej sytuacji i na podstawie wcześniejszych doświadczeń przypuszczając, że Minister Środowiska tak jak uprzednio będzie uchylał się z wydaniem decyzji, która już wtedy podlegałaby ocenie merytorycznej przez sąd administracyjny, korzystając z przysługujących mu środków prawnych, z ostrożności procesowej na podstawie art. 37 § 1 w zw. z art.127 § 3 i art. 144 Kpa, wniósł stosowne zażalenie w piśmie z dnia 22.01.2010r. Ldz. PZ 01 -3/01/10.

W świetle przedstawionych powyżej faktów, działając z upoważnienia i w wykonaniu Uchwały Nr 4/04/2010 Rady Związku - organu statutowego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, zgodnie z dyspozycją art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 3008. 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zmuszony jestem - przed skierowaniem skargi zgodnie z właściwością miejscową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - wezwać Pana Ministra jako organ administracji rządowej do usunięcia naruszenia prawa poprzez należyte załatwienie i wreszcie miarodajne rozstrzygniecie sprawy w drodze orzeczenia, o którym stanowi art. 104 § 1 Kpa.

Jednocześnie przy tej sposobności nadmieniamy, że nie po raz pierwszy spotykamy się niestety z praktyką, że funkcyjni pracownicy Ministerstwa Środowiska, zresztą różnie usytuowani w hierarchii podległego Panu Ministrowi urzędu, przekraczają swoje uprawnienia.

Pod różnymi pretekstami, być może świadomie, a być może nawet i z niekompetencji w stosowaniu prawa, przypisują oni sobie, jak w przypadku powołanego na wstępie pisma Departamentu Leśnictwa MŚ z dnia 19.04.2010r. Ldz. DLm-640/3/19083/10/RN - podpisanego w imieniu własnym przez z-cę dyrektora Departamentu Leśnictwa dr inż. Edwarda Lenarta - nienależne im prawo występowania w imieniu organu, ignorując powinność jednoznacznego wskazania, że działają na podstawie upoważnienia udzielonego im przez organ. 
 
Jest to bardzo istotny wymóg formalny, na który Związek już uprzednio zwracał uwagę w kierowanej do Ministerstwa Środowiska korespondencji, jako że wtedy czynności dokonane przez upoważnionego pracownia organu, wywołują skutki prawne w stosunku do tego organu.

Gdyby z-ca dyrektora Departamentu Leśnictwa - dr inż. Edward Lenart respektował tę zasadę i powołane pismo podpisał z upoważnienia Pana Ministra, to nie byłoby podstaw wzywać teraz Pana Ministra do usunięcia naruszenia prawa, gdyż Związek odrzucając absurdalne - bo całkowicie opacznie interpretujące przepisy prawa materialnego - wyjaśnienia przedstawione w tym piśmie, przyjmując iż nosi ono znamiona decyzji administracyjnej, mógłby zgodnie z art. 127 § 3 Kpa bezzwłocznie wystąpić do Pana Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 
Co się tyczy konkretnie treści pisma Departamentu Leśnictwa MŚ z dnia 19.04.2010r. Ldz. DLm-640/3/19083/10/RN, to szczególnie dziwi, że zawarte w nim wyjaśnienia, wyraża albo jakieś bliżej nieokreślone ciało kolegialne, albo - co wydaje się mniej prawdopodobne - dr inż. Edward Lenart dla nadania pismu stosownej wagi użył personalnie formy pluralis maiestatis.
 
Mimo to sądzimy, że funkcjonariusze Departamentu Leśnictwa MŚ mają wiedzę, że każde ministerstwo jako urząd, jest zarazem państwową jednostką organizacyjną utworzoną tylko dla obsługi ministra.
 
W związku z czym, skoro minister jest jednoosobowym organem administracji rządowej, to jego uprawnienia wcale nie przenoszą się wprost - jak błędnie mniema z-ca dyrektora Departamentu Leśnictwa MŚ - na podległe ministrowi służby i pracowników, co oznacza, że w sprawach kierowanych do organu, mogą oni działać za organ tylko na podstawie ważnego upoważnienia. 

Związek, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami ustawowymi i statutowymi, ma obowiązek, działając na rzecz zrzeszonych członków - przedsiębiorców drzewnych, których działalność produkcyjna oparta jest głównie na surowcu drzewnym, pozyskiwanym tylko przez podległe Panu Ministrowi PGL LP, a sprzedawanym przez Skarb Państwa - właściciela zarówno tego drewna, jak lasów państwowych.

Ponieważ szczególnie w ostatnich latach ujawniło się z całą wyrazistością narastające z roku na rok nadużywanie wbrew przepisom ustawy o lasach uprawnień przez kolejnych dyrektorów generalnych LP, polegające na zawłaszczaniu prawa do samodzielnego ustalania zasad, cen i innych warunków sprzedaży drewna z lasów państwowych, które niszczy rodzimy przemysł drzewny i gospodarkę krajową, to należyte rozstrzygnięcie przez Pana Ministra w administracyjnym trybie instancji zaskarżonych przez Związek zarządzeń i decyzji dyrektora generalnego LP stało się pilną koniecznością.

Z wyrazami szacunku
Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz