/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Założenia nowej Ustawy o lasach zawierają postulaty przemysłu

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2010-05-27


Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji "Założenia do nowelizacji Ustawy o lasach". Jeśli treści zawarte w dokumencie znajdą się w nowej Ustawie o lasach, która według założeń ma wejść w życie od 1. stycznia 2011r., oznaczać to będzie sukces dwuletnich starań organizacji reprezentujących przemysł drzewny działających w ramach Komisji Negocjacyjnej. Nowa ustawa radykalnie zmieni nie tylko sytuację na rynku drzewnym, ale również sposób zarządzania Lasami Państwowymi.

Fot. Drewno.pl

Obecnie obowiązująca ustawa uchwalona obowiązuje od 1991r. Planowane zmiany w zapisach nowej ustawy mają usprawnić funkcjonowanie leśnictwa i dostosować je do innych, wprowadzonych w późniejszym czasie unormowań prawnych, a dotyczyć będą: 
1) trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
2) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP,
3) ochrony przeciwpożarowej,
4) mieszkań służbowych w PGL LP,
5) statutu PGL LP,
6) zatrudnienia w PGL LP,
7) nadzoru nad PGL LP,
8) gospodarki finansowej w PGL LP,
9) innych kwestii.

Z punktu widzenia rynku drzewnego najistotniejsze są zapisy zawarte w pkt. 7.1.7 "Sprzedaż drewna pochodzącego z lasów w zarządzie Lasów Państwowych" oraz 7.7. "Nadzór nad PGL LP", które spełniają postulaty przemysłu drzewnego.

Według założeń, zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe przestaną być regulowane zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wydawanymi na podstawie Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W zamian proponuje się wprowadzenie do ustawy o lasach regulacji wskazującej, że drewno pochodzące z lasów w zarządzie Lasów Państwowych sprzedaje się uwzględniając interes Skarbu Państwa i potrzeby sektora drzewnego. Drewno powinno być sprzedawane w trybie umów długoterminowych, aukcji internetowych oraz sprzedaży detalicznej. Do sprzedaży drewna nie będzie się stosowało przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  

Jednocześnie, do ustawy o lasach ma zostać wprowadzona delegacja do wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, rozporządzenia określającego sposób sprzedaży drewna pochodzącego z lasów w zarządzie Lasów Państwowych. Rozporządzenie to powinno określać:
1) szczegółowy sposób sprzedaży drewna w ramach trybów sprzedaży przewidzianych w ustawie o lasach,
2) warunki sprzedaży drewna,
3) procentowy podział drewna przeznaczonego do sprzedaży pomiędzy tryby sprzedaży przewidziane w ustawie o lasach,
4) sposób ustalania minimalnych cen sprzedawanego drewna.
Wytyczne do wydania ww. aktu powinny przewidywać konieczność zapewnienia przejrzystości poszczególnych trybów sprzedaży drewna, równy dostęp nabywców do drewna i sprawne przeprowadzanie sprzedaży. 

Ustawa powoła do życia Radę Lasów Państwowych, przy pomocy której minister właściwy do spraw środowiska sprawować będzie nadzór nad PGL LP.
Rozwiązanie to będzie zbliżone do rozwiązania wynikającego z Ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym, zgodnie z którym, minister właściwy do spraw środowiska, wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Nasiennictwa Leśnego. 
Rada Lasów Państwowych będzie 5-osobowym organem, którego członków będzie powoływał minister do spraw środowiska. Dwóch członków Rady będzie reprezentowało ministra właściwego do spraw środowiska, jeden - ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeden - ministra właściwego do spraw finansów publicznych i jeden - ministra właściwego do spraw gospodarki. Minister właściwy do spraw środowiska będzie także wyznaczał przewodniczącego Rady. Z członkostwem w Radzie nie będzie wiązało się żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Do kompetencji Rady Lasów Państwowych będą należały:  
1) ocena efektywności i zgodności gospodarowania przez PGL LP mieniem Skarbu Państwa z zasadami wynikającymi z polityki państwa oraz przepisami ustawy o lasach,
2) akceptacja, przed sporządzeniem planu finansowo-gospodarczego PGL LP, wielkości odpisu na kapitał wyrównawczy,
3) ocena i akceptacja proponowanych przez Dyrektora Generalnego PGL LP kierunków wydatkowania środków kapitału wyrównawczego,
4) opiniowanie projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych wszystkich jednostek organizacyjnych PGL LP,
5) ocena i akceptacja dokumentów, o których mowa w art. 52 ustawy o lasach, oraz łącznego sprawozdania finansowego PGL LP,
6) podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PGL LP, podziału wyniku finansowego jednostek PGL LP oraz sprawozdania finansowego Dyrekcji Generalnej PGL LP.
W celu wykonywania ww. zadań, należy przyznać Radzie Lasów Państwowych możliwość żądania od Dyrektora Generalnego PGL LP informacji i wyjaśnień oraz przeglądania dokumentów. Rada, na pierwszym posiedzeniu przyjmie, w drodze uchwały, swój regulamin pracy.

Z niemniej ważnych zmian, choć mniej istotnych z punktu widzenia przemysłu, uwagę zwrócić należy na wprowadzenie możliwości skrócenia 10-letnich planów urządzania lasu np. w wyniku klęski żywiołowej. Uwolnienie rynku usług dotyczących sporządzania planów urządzania lasu i umożliwienie przekształceń Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  

Planowane są zmiany związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP (w tym rezygnacja z utrzymywania prawa do bezpłatnych mieszkań dla określonych pracowników Służby Leśnej i zastąpienie go prawem do dodatku mieszkaniowego, rekompensującego częściowo wydatki poniesione na czynsz za mieszkanie wynajmowane od PGL LP albo na wolnym rynku) oraz gospodarce finansowej Lasów Państwowych.

Bezpośredni wpływ na sposób zarządzania w LP będą miały zapisy dotyczące zmiany Statutu PGL LP, wprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji LP i nadleśniczych oraz likwidację "powołania" na stanowisko leśniczego poprzez zastąpienie jej zwykłą umową o pracę. Według obowiązującej ustawy o lasach, leśniczy jest powoływany i odwoływany przez nadleśniczego, co w praktyce skutkuje brakiem stabilności i pewności zatrudnienia. Ta forma nie zapewnia należytej ochrony stosunku pracy m.in. z uwagi na brak możliwości dochodzenia roszczeń pracowniczych przed sądem pracy.

Pełną treść "Założeń do nowelizacji Ustawy o lasach" można pobrać tutaj >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz