/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

KPPD w 2009r. zanotowało 1,2 mln straty

KPPD

Autor: oprac. dja
Źródło: KPPD
Data: 2010-04-15


Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA według raportu rocznego w 2009r. uzyskało 184,530 mln zł sprzedaży (2008: 209,844 mln zł) osiągając 1,577 mln zł zysku na działalności operacyjnej (2008: strata 1,130 mln zł). Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 1,203 mln zł (2008: strata 5,688 mln zł).

ZPD ŚwierczynaZPD ŚwierczynaFot. KPPD

Według sprawozdania zarządu, w minionym roku KPPD podjęło szereg działań mających na celu zmniejszenie kosztów oraz zmierzających do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Jednak w jej globalnych wynikach nadal widać wyraźnie silny wpływ czynników makroekonomicznych - głównie osłabienie koniunktury. Sprzedaż ukształtowała się na poziomie 184,5 mln zł, tj. o 12,1% niższym niż w 2008r., mimo to osiągnięty wynik finansowy netto w wysokości (-1,2) mln zł uległ poprawie o 4,4 mln zł, a na podstawowej działalności został wypracowany zysk w wysokości 2,1 mln zł.
 
Na osiągnięte wyniki ujemny wpływ miały (w odniesieniu do roku 2008) następujące czynniki:
- nadal utrzymujące się spowolnienie gospodarcze, odczuwalne już od marca 2008r., będące skutkiem pogorszenia światowej koniunktury na głównych rynkach obsługiwanych przez spółkę,
- wzrost kosztów energii,
- rozliczanie zawartych w 2008 roku transakcji forward, przy odwróconym trendzie kursów walutowych od IV kwartału 2008r.,
- wstrzymanie produkcji w ZBM Madrew, skutkujące koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów,
- wzrost zapasów i urealnienie ich wyceny.
 
Załamanie rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w połowie roku 2007 było początkiem spowolnienia gospodarczego w tym kraju. Skutkiem tego był znaczny spadek importu, w tym wyrobów drzewnych, z rynków Europy Zachodniej. Przełożyło się to m.in. na spowolnienie gospodarcze w Europie oraz było przyczyną pojawienia się na rynkach europejskich dużych ilości tarcicy. Szczególnie na rynku niemieckim pojawiły się znaczne ilości wyrobów drzewnych w cenach znacznie niższych niż oferowane przez polskie przedsiębiorstwa, w tym również Koszalińskie PPD. Wpłynęło to na zmniejszenie popytu na wyroby spółki, zarówno ze strony klientów krajowych, jak i zagranicznych. Dodatkowo w grudniu na poziom przychodów ze sprzedaży nałożyły się z większym nasileniem czynniki sezonowe, takie jak: wydłużona przerwa świąteczna, niskie temperatury utrudniające przetarcie surowca, utrudnienia w wywozie wyrobów oraz postoje remontowe w niektórych oddziałach.
W grudniu nastąpiło również całkowite załamanie sprzedaży towarów (spadek o 21,5% w porównaniu do grudnia 2008r.) wskutek znacznego ograniczenia zakupów materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia wnętrz przez klientów indywidualnych i firmy budowlane, co wynika z niespotykanych w naszym rejonie opadów śniegu i niskich temperatur oraz pogorszenia sytuacji finansowej tej grupy odbiorców.

Dzięki podjętym działaniom oraz korzystnym relacjom kursowym zwiększono sprzedaż eksportową (rozumiana również jako dostawy wewnątrzwspólnotowe) o 15%. Utrzymano dotychczasowych kontrahentów i pozyskano nowe rynki zbytu, m.in. w Afryce Północnej. Niestety zmniejszeniu uległy przychody ze sprzedaży krajowej. Kontrahenci zmniejszyli zamówienia, a dodatkowo firma ubezpieczeniowa zmniejszyła limity kredytów kupieckich lub wycofała się z ubezpieczenia niektórych klientów, co skutkowało ograniczeniem dostaw ze względu na ryzyko utraty należności.
 
Wzrost cen energii spowodował, że średnia cena 1 kWh uzyskana w 2009r. była wyższa o 25% od średniej ceny 2008r. Kosztowało to spółkę 1,4 mln zł więcej niż w 2008r., przy zmniejszonym przetarciu.
 
W okresie styczeń - październik KPPD realizowało kontrakty terminowe typu forward zawarte w 2008r., co przy dalszym osłabianiu się kursu PLN/EUR w stosunku do kursu wyceny transakcji na 31.12.2008r.(wycena wyniosła 4 mln zł), spowodowało obniżenie wyniku w 2009r. o 0,7 mln zł.
 
Wskutek pogłębionej dekoniunktury na maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego, produkowane przez jeden z oddziałów spółki - ZBM MADREW, podjęto decyzję o wstrzymaniu produkcji w tym oddziale. W związku z tym przedsiębiorstwo poniosło koszty wypłaty pracownikom odpraw pieniężnych oraz stosownie do zawartych umów konieczność utworzenia rezerw na naprawy gwarancyjne oraz serwis, a także dokonania aktualizacji wyceny wyrobów gotowych.
 
Aby nie dopuścić do gromadzenia się nadmiernych zapasów, spółka dostosowywała zakup surowca leśnego i jego przetarcie do zmniejszonego popytu na wyroby. Przetarcie surowca iglastego było wyższe o 1,0% w stosunku do poziomu przetarcia 2008r., jednak przetarcie surowca bukowego zmniejszyło się o 1,8%, natomiast dębowego o 40,8%. Znikome zainteresowanie klientów tarcicą boczną spowodowało spadek jej ceny i wzrost zapasów, co z kolei przełożyło się na konieczność urealnienia wyceny zapasów wyrobów w relacji do poziomu możliwych do uzyskania cen sprzedaży.
 
Dodatni wpływ na osiągnięte wyniki miały takie czynniki jak:
- obniżenie funduszu wynagrodzeń,
- spadek cen surowca,
- wzrost sprzedaży eksportowej przy korzystnych relacjach kursowych,
- pokrycie części wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych rozwiązaniem rezerwy  utworzonej na ten cel w latach ubiegłych,
- kontynuowanie ubezpieczenia należności.

Podjęte w II półroczu 2008r. działania zmierzające do obniżenia kosztów spowodowało m.in. zmniejszenie zatrudnienia, co wpłynęło na obniżenie funduszu płac o 12,5% w stosunku do roku poprzedniego. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem utrzymał się na niezmienionym poziomie i wyniósł 21%.

Zmiana struktury zatrudnienia przełożyła się na zmniejszenie poziomu rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, naliczanych metodą aktuarialną. Ograniczenie zatrudnienia spowodowało również spadek niewykorzystanych urlopów, co przełożyło się na zmniejszenie rezerwy na niewykorzystane urlopy wskutek jej urealnienia na 31.12.2009r.

W 2009r. przeciętne zatrudnienie w Spółce wyniosło 1 136 osób (pełnozatrudnionych) i było niższe o 157 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto 34 osoby świadczą usługi w ramach umów cywilno-prawnych oraz 224 osoby w ramach
outsourcingu.

W 2009r. zakupów surowca spółka dokonywała po raz kolejny w drodze przetargów internetowych. Ofertowanie systemowe, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Lasów Państwowych, po raz wtóry odbywało się w okresach półrocznych i było uzależnione od historii zakupów dokonanych w roku poprzednim (maksymalnie można było nabyć 70% surowca zakupionego w I półroczu 2008r.). W wyniku ofertowania KPPD miało zagwarantowane dostawy surowca na poziomie 40% planu, a ceny były niższe o 17% w stosunku do cen z I półrocza 2008r. Pozostała część surowca leśnego została zakupiona na przetargach internetowych e-drewno, gdzie ceny osiągały poziom niższy o 10% od cen uzyskanych w ofertowaniu. Podobna procedura zakupu drewna obowiązywała na II półrocze 2009r. Niestety w IV kwartale wzrosły ceny uzyskiwane na przetargach e-drewno. Było to spowodowane pojawieniem się na rynku surowca, głównie w dyrekcjach w Polsce północno-zachodniej, konkurencji ze strony firm niemieckich - ze względu na ograniczenie pozyskania surowca leśnego przez właścicieli lasów w Niemczech i korzystne relacje kursowe.
Średnia cena surowca iglastego i dębowego ukształtowała się na poziomie o 14 niższym niż w roku poprzednim, natomiast surowca bukowego na poziomie niższym o 17%. Spadek cen to efekt działań podjętych przez branżę drzewną.

Udział kosztów materiałów leśnych w kosztach ogółem ukształtował się na poziomie 37% (w całym 2008r. było to 38%).
 
Wskutek podjętych przez spółkę działań i korzystnych relacji kursowych nastąpił wzrost udziału sprzedaży eksportowej (rozumianej również jako dostawy wewnątrzwspólnotowe) do 30,8% w sprzedaży ogółem (23,6% w 2008r.). Średni kurs EUR w 2009r. ukształtował się na poziomie 4,33 zł i był wyższy o 23% od średniego kursu w 2008r. Skutkowało to zwiększeniem przychodów ze sprzedaży o 11 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Efekt korzystnych relacji kursowych został niestety zmniejszony przez rozliczane kontrakty terminowe.
 
Przy odczuwalnym przez firmy spowolnieniu gospodarczym, kontynuowanie ubezpieczenia należności w połączeniu z doskonalszym system ich monitoringu, poza gwarancją znaczącego wyrównania strat w przychodach, przełożyło się również w odczuwalny sposób na poprawę płynności. Zaostrzenie polityki ubezpieczeniowej wpływało jednak na ograniczanie przychodów ze sprzedaży.

 
Przewidywany rozwój spółki
Podstawowe znaczenie dla uzyskiwanych wyników w przyszłości będą mieć czynniki z otoczenia makroekonomicznego spółki, głównie ogólny stan gospodarki polskiej i krajów strefy EUR, przekładające się bezpośrednio na koniunkturę na produkty spółki. Wg prognoz nasza gospodarka będzie rozwijać się w 2010r. w tempie 3,2-3,5% (1,6% w 2009r.). Należy więc oczekiwać wzrostu popytu wewnętrznego. Również w Europie Zachodniej, bardzo ważnej dla eksporterów, wg optymistycznych prognoz, wzrost gospodarczy może osiągnąć 1-1,5% (-4% w 2009r.), natomiast w USA zakłada się 3% tempo wzrostu PKB (-2,5% w 2009r.). Ze względu na zależność spółki, jak i innych firm z branży drzewnej, od dostawcy surowca leśnego - Lasów Państwowych - ceny surowca na I półrocze 2010r. wzrosły w stosunku do poziomu cen z grudnia 2009r. przeciętnie o około 10%, co przy udziale kosztów surowca leśnego w kosztach ogółem na poziomie 37%, znacząco wpływa na rentowność spółki. Przedsiębiorstwa drzewne kontynuują nadal działania, mające na celu zmianę zasad sprzedaży surowca leśnego przez monopolistę Lasy Państwowe i obniżenie jego cen, dotychczas nie przyniosło to jednak efektu.

Lasy Państwowe po raz kolejny zmieniły zasady sprzedaży surowca leśnego. Zgodnie z nowymi zasadami sprzedaży już tylko połowa oferowanej na I półrocze 2010r. masy drewna była w październiku sprzedawana w przetargach ograniczonych (maksymalnie można nabyć 50% masy wg historii zakupów, dotychczas było 70%). Natomiast druga połowa jest udostępniana wszystkim podmiotom, w tym zagranicznym, na otwartych aukcjach internetowych. Prowadzi to do przebijania cen na aukcjach przez nowych kupców - podmioty niemieckie. Przy obecnych relacjach kursowych zakup drewna jest dla zagranicznych firm korzystny. Również firmy krajowe mogą podwyższać na aukcjach ceny surowca (w celu pozbawienia możliwości zakupu surowca przez konkurencję), praktycznie bez konsekwencji w przypadku nie podpisania umowy jego odbioru.

W 2008r. podjęte zostały przez KPPD pierwsze działania mające na celu koncentrację przetarcia surowca iglastego w 3-4 tartakach. Zakupiono maszyny i urządzenia do pierwszego tartaku o mocy przerobowej do 120 tys. m3 surowca drzewnego rocznie. Działania w zakresie przygotowania tej inwestycji są kontynuowane - aktualnie trwają prace projektowe.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA