/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OZPPD: Lasy Państwowe pozorują konsultacje z przemysłem drzewnym

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-03-25


24 marca w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nagórzyce” odbyło się spotkanie z wybranymi przez Lasy Państwowe przedsiębiorcami, którego celem było m.in. omówienie zasad współpracy LP z przemysłem drzewnym. Stanowisko w sprawie tak realizowanych "konsultacji" w piśmie do Ministra Środowiska przedstawił Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego.

Fot. Drewno.pl

Ldz. PZ 09 - 1/03/10
Gródków, dnia 18.03.2010r.


Pan
dr hab. inż.Andrzej Kraszewski
Minister ŚrodowiskaWielce Szanowny Panie Ministrze,
W związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji, że podległy Panu Ministrowi dyrektor generalny PGL LP organizuje dnia 24.03.2010r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nagórzyce” spotkanie z wyselekcjonowanymi przez siebie przedsiębiorcami, którego celem - jak wynika z treści pism przesyłanych tym przedsiębiorcom - ma być rzekomo cyt.:
„ … dyskusja na temat sytuacji na rynku drzewnym w II półroczu 2010r. oraz omówienie zasad współpracy Lasów Państwowych z przemysłem drzewnym.”, Rada Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego zwraca się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi wym. kierownikowi podległej Panu Ministrowi państwowej jednostki organizacyjnej zarządzającej lasami Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, że w świetle obowiązującego ładu prawnego przemysł drzewny uprawniony jest reprezentować co najwyżej minister właściwy ds. gospodarki, a nie uznaniowo dobrani sobie przez dyrektora generalnego przedsiębiorcy branży drzewnej.

Przedmiotowa sprawa jest niezmiernie istotna dlatego, że podległy Panu Ministrowi dyrektor generalny LP po raz kolejny taką manipulacją zamierza stworzyć fałszywe pozory oraz upubliczniać w swoich komunikatach oficjalne informacje, jakoby narzucane bezprawnie przez niego nabywcom drewna zarządzeniami warunki sprzedaży drewna niby były każdorazowo uzgadniane, akceptowane przez przemysł drzewny i wprowadzane do stosowania za jego przyzwoleniem.

Rada OZPPD uważa, że wobec dramatycznego załamania się sprzedaży drewna z wyłącznej winy PGL LP, tak w roku ubiegłym jak i w I kw 2010, głównie z powodu samowolnego i bezprawnego narzucenia nabywcom rażąco wygórowanych cen oraz nieuprawnionego stosowania przy sprzedaży drewna nieuczciwych praktyk, wymuszających na przedsiębiorcach naruszanie zasad uczciwej konkurencji, podejmowane aktualnie przez dyrektora generalnego LP zabiegi, pozorujące wolę naprawy tego stanu przez PGL LP w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu drzewnego, nie mogą już niczego uzdrowić.

Aby wyeliminować przyczyny, które doprowadziły do obecnej stagnacji w przetwórstwie surowca drzewnego firm przetwarzających nabywane w stanie surowym od Skarbu Państwa drewno, pozyskiwane w ramach sprawowanego przez PGL LP zarządu z drzewostanu lasów państwowych, potrzebne są już teraz bardzo gruntowne i systemowe, a nie pozorowane tylko zmiany, jak permanentnie od dłuższego już czasu robi to nieudolnie dyrektor generalny LP.
    
Już w ubiegłym roku z uwagi na zastój w odbiorze drewna przez przedsiębiorców, spowodowany rażąco wysokimi cenami, oderwanymi zupełnie od cen drewna w państwach zrzeszonych w Unii Europejskiej, dyrektor generalny LP próbował - jak się potem okazało z miernym skutkiem - zwiększyć sprzedaż, wprowadzając samowolnie i bezprawnie do stosowania decyzjami własnymi w I oraz II kwartale bonifikaty do cen.

OZPPD w piśmie z dnia 07.01.2009. l.dz. PZ 2 – 3/01/09 sprzeciwił się takim niedozwolonym prawem praktykom i zgłosił żądanie wprowadzenia systemowej i jednakowej dla wszystkich nabywców obniżki cen.

Pomimo że stosowanie przez dominującego na rynku sprzedawcę, a takim w zakresie sprzedaży drewna jest właśnie Skarb Państwa, wszelkiego rodzaju bonifikat, rabatów i upustów cenowych jest zabronione prawem konkurencji, to stanowisko OZPPD przedstawione w cyt. piśmie zostało przez dyrektora generalnego LP całkowicie zignorowane.

O bezprawności decyzji dyrektora generalnego LP w sprawie wprowadzenia bonifikat dowodzi fakt, że drewno pozyskiwane z lasów państwowych stanowi własność Skarbu Państwa, który w świetle przepisów Kodeksu cywilnego będąc jego sprzedawcą, jest podmiotem dominującym (monopolistą) w rozumieniu art. 4 pkt. 10) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331).

Podkreślić należy, że zakaz stosowania do cen wszelkiego rodzaju bonifikat, rabatów i upustów cenowych przez podmiot dominujący, zakazany jest nie tylko przepisami powołanej ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ale także przepisami ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503.).
 
Zgłoszony przez OZPPD do Ministra Środowiska już w piśmie z dnia 24.11.2010r. Ldz. PZ 33 - 2/11/09 wniosek o unieważnienie bezprawnych w świetle obowiązującego ładu prawnego zarządzeń dyrektora generalnego LP określających zasady sprzedaży drewna, który nota bene wbrew przepisom art. 35 Kpa do tej pory nie został jeszcze przez organ administracji publicznej załatwiony, właśnie miał na celu doprowadzić wreszcie do ucywilizowania zasad sprzedaży przez Skarb Państwa drewna na potrzeby gospodarki krajowej, w tym przemysłu drzewnego.

Ponieważ istnieje uzasadnione przypuszczenie, że i tym razem dyrektor generalny LP organizowane spotkanie będzie próbował także wykorzystać do wprowadzenia jakichś doraźnych i sprzecznym z prawem rozwiązań, to w tych okolicznościach czyni zasadną prośbę Rady OZPPD sformułowaną na wstępie.

Zdaniem OZPPD, zamiast organizowanych przez dyrektora generalnego LP dla wywołania tylko propagandowego efektu nieformalnych spotkań z wybranymi uznaniowo przedsiębiorcami, rozwiązanie nabrzmiałego już od dawna problemu sprzedaży drewna przedsiębiorcom na racjonalnych warunkach, powinno zostać dokonane przez uprawnione do tego i właściwe w sprawie naczelne organy administracji rządowej przy aktywnym udziale tylko tych reprezentacji organizacji przedsiębiorców, które są ustawo uprawnione do reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w nich członków.

Twierdzimy, że w przeciwieństwie do licznie działających w branży drzewnej różnych stowarzyszeń, jedynymi legalnymi w tym zakresie reprezentantami przedsiębiorców drzewnych:
1. zgodnie z dyspozycją art. 5 ustawy z dnia 23.05.21991r. o organizacjach Przedsiębiorców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 ze zm.) jest właśnie Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego; oraz
2. zgodnie z dyspozycją art. 2 ustawy z dnia 30.05.21989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 710 ) Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego,
natomiast właściwymi w sprawie naczelnymi organami administracji rządowej są: Minister Środowiska, Minister Gospodarki i Minister Skarbu Państwa.

Chcemy ufać, że w świetle przytoczonych faktów Pan Minister uwzględni zasadność naszej prośby oraz podejmie stosowne i skuteczne działania w celu wyeliminowania wreszcie ze sprzedaży drewna narosłych w ostatnich latach nieprawidłowości, a także przerwie niszczącą rodzimych przedsiębiorców stagnację i poprzez swoją ingerencję w zasady sprzedaży drewna przyczyni się do ożywienia na powrót funkcjonowania firm drzewnych.

Z poważaniem

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz


do wiadomości :
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Minister Michał Boni;
- Ministerstwo Gospodarki - Minister Grażyna Henclewska.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz