/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

List dyrektora generalnego LP do pracowników

Lasy Państwowe

Autor: Marian Pigan
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2010-03-10


Dyrektor generalny LP Marian Pigan wystosował do pracowników Lasów Państwowych list, który w założeniu przedstawia"zarys najważniejszych problemów" z jakimi zmierzyły się w ubiegłym roku Lasy Państwowe.

Marian Pigan, Dyrektor generalny Lasów PaństwowychMarian Pigan, Dyrektor generalny Lasów PaństwowychFot. J. Drabarczyk

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Osoby i Instytucje współpracujące z Lasami Państwowymi!

Zostawiliśmy za sobą wyjątkowo trudny 2009r. Światowy kryzys finansowy, powodujący dekoniunkturę na rynku europejskim dotarł również do Lasów Państwowych. Jednocześnie był to dla nas czas wypracowywania wielu rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych i prawnych, które będą decydowały o kształcie polskiego leśnictwa w kolejnych latach.

Chciałbym przedstawić Państwu zarys najważniejszych problemów, z jakimi zmierzyliśmy się w ubiegłym roku, i które wspólnymi siłami pokonaliśmy.

Rynek drzewny i jego sytuacja w okresie dekoniunktury były powodem największych obaw w pierwszym kwartale minionego roku. To także okres docierania się Lasów Państwowych z trudnym partnerem – przemysłem drzewnym. Doprowadziliśmy do wdrożenia kompromisowych zasad sprzedaży drewna na 2010r., ułatwiając dostęp do rynku nowym podmiotom. Z aprobatą przyjął te zmiany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Najwyższa Izba Kontroli.

Program oszczędnościowy opracowany jeszcze w roku 2008, to odpowiedź na trudne czasy. Wyniki ekonomiczno-finansowe Lasów Państwowych osiągnięte w ubiegłym roku dowiodły niezbicie, że zdaliśmy ten trudny egzamin. Wspólnie dowiedliśmy, że nawet w niełatwych czasach dekoniunktury na rynku drewna potrafimy sobie radzić, nie zaniedbując przy tym podstawowych obowiązków wobec lasu. Z całą pewnością nie moglibyśmy liczyć na powodzenie naszego planu antykryzysowego bez zrozumienia powagi sytuacji przez pracowników LP i ich akceptacji dla działań podjętych przez kierownictwo. Za ten kredyt zaufania składam gorące podziękowania. Wyrazy najwyższego uznania należą się również za Państwa wysiłek, dzięki któremu w drugiej połowie 2009r. udało się odrobić straty i wykonać plan sprzedaży, tak w wymiarze rzeczowym, jak i finansowym.

Optymalizacja funkcjonowania Lasów Państwowych to jeden z najtrudniejszych tematów minionego roku. Po rozpatrzeniu wielu wariantów, na przełomie zeszłego i bieżącego roku doszliśmy do wersji ostatecznej dokumentu, określającego „mapę drogową” dla wdrożenia tego programu. Obecnie trwają prace nad dokumentami wykonawczymi. Jego wdrażanie potrwa kilka lat i będzie prowadzone etapami. Przedsięwzięcie to, ze zrozumiałych względów, budziło wiele kontrowersji, podsycanych jeszcze sensacyjnymi doniesieniami mediów i spekulacjami na temat rzekomo planowanej fali zwolnień. Zapewniałem i wciąż to powtarzam: wielkość zatrudnienia nigdy nie była i nie będzie wyznacznikiem optymalizacji. Unikać będziemy zwolnień pracowników, a niezbędna likwidacja niektórych stanowisk pracy następować będzie na zasadzie naturalnych odejść (np. przejścia na emeryturę, rentę). Ale też raz jeszcze podkreślę, że od niezbędnych reform nie ma odwrotu, i jeśli my sami ich nie podejmiemy, to znajdą się chętni, by zrobić to za nas, według własnych pomysłów.

Dysponując założeniami programu optymalizacji, 1 lutego br. uchyliłem decyzję o czasowym zakazie zatrudniania nowych pracowników. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą prowadzić proces naboru kadr, uwzględniając już optymalizacyjne kryteria. Doprowadziliśmy do zmiany zasad stażu absolwentów szkół leśnych, zgodnie z którymi mają możliwość odbycia takiego stażu nie tylko w Lasach Państwowych, lecz również w innych podmiotach oraz instytucjach.

Fundusz leśny – fundamentalny dla nas instrument kompensacyjny – uległ modyfikacji tak, aby możliwie największe środki wypracowane w dobrze prosperujących nadleśnictwach pozostawały na miejscu, mobilizując je do inwestowania we własny rozwój.

Z całą stanowczością przeciwstawiam się traktowaniu funduszu leśnego jako źródła potencjalnych dochodów i możliwości „wyprowadzenia” pieniędzy z LP i przeznaczenia ich na inne cele. Potrzebna jest więc wielka rozwaga w dysponowaniu funduszem leśnym, a także utrzymywanie jego wielkości na poziomie gwarantującym realizację celów określonych w ustawie o lasach. Wystąpię zatem do ministra środowiska, by w tym roku odpis ze sprzedaży drewna na fundusz leśny wynosił 10 proc., a nie 14 proc., jak było jeszcze dwa lata temu.

Lasy Państwowe bardzo aktywnie włączyły się w proces tworzenia sieci Natura 2000. To głównie siłami naszej organizacji przeprowadzona została w całym kraju inwentaryzacja przyrodnicza. Obecnie aż 38 proc. terenów zarządzanych przez LP należy do sieci obszarów Natura 2000, co niejednokrotnie komplikuje prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Czynimy zatem starania, aby akty normatywne, dotyczące ochrony przyrody (zwłaszcza ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływania na środowisko, jak również ustawa o ochronie przyrody) możliwie szybko doczekały się nowelizacji. Lasom Państwowym, podobnie jak Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, potrzebne jest prawo w pełni funkcjonalne, nie generujące zbędnych sporów i kosztów.

Środki unijne coraz częściej dofinansowują przedsięwzięcia Lasów Państwowych. Udało się już pozyskać je m.in. z funduszu LIFE+ na kampanię edukacyjno-informacyjną „Ogień w lesie, a przyroda”. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzą też środki na odtwarzanie lasów zniszczonych przez klęski oraz na profilaktykę przeciwpożarową. Lasy Państwowe realizują trzy duże projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gospodarka nieruchomościami, kolejny kontrowersyjny i eksploatowany przez media temat został uregulowany. Doprowadziliśmy do ujednolicenia zasad kształtowania stawek czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin. Zaczęła funkcjonować baza danych o transakcjach sprzedaży, nabycia i zamiany gruntów oraz innych nieruchomości.

Nowelizacja rozporządzenia ministra środowiska w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego, długo oczekiwany dokument, został wprowadzony w życie. W zasobach LP pozostaje niecałe 17 tys. lokali mieszkalnych. Roczne koszty utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych pochłaniają miliony złotych. Rzecz znamienna, pracownicy Służby Leśnej zajmowali z tego niecałe 10 tys. lokali. Rodzi się więc pytanie: czy jest nam potrzebny taki bagaż socjalny, czy nie lepiej dla mieszkańców tych lokali i samych LP sprzedać to co zbędne, stare, zamortyzowane i wymagające dużych nakładów remontowych? To, co nowe i wartościowe pozostanie w zasobach Lasów Państwowych. Na decyzje w sprawie mieszkań leśnicy czekali długo i była ona potrzebna również dlatego, że stan zawieszenia, tymczasowości to najgorsze z możliwych rozwiązań.

W rozporządzeniu ministra środowiska, przyjęto żelazną zasadę, że bezpłatne mieszkanie służbowe albo równoważnik pieniężny, przewidziany art. 46 ust. 3 ustawy o lasach, przysługuje tylko pracownikom PGL LP zaliczanym do Służby Leśnej, zatrudnionym na stanowisku nadleśniczego albo leśniczego. Oba te stanowiska uznaję za fundament struktury LP i będę bronił takiego ich usytuowania w tym akcie prawnym.

Będę bronił również tego, aby leśniczówki nigdy nie zostały sprzedane. Są one niezbędne do pełnienia przez służby terenowe zadań określonych w ustawie o lasach (szczególnie ochrony i zabezpieczenia powierzonego mienia). Leśniczówki to także nierozłączny element historii i tradycji leśnictwa polskiego oraz dobra narodowego. Są to elementy niezwykle ważne w realiach członkostwa w Unii Europejskiej. Dążąc do zachowania aktualnej struktury własności lasów w Polsce i struktury organizacyjnej PGL LP należy inwestować w podstawowy szczebel struktury naszej organizacji – nadleśnictwa i leśnictwa, zapewniając dobrych gospodarzy oraz utrzymując właściwy stan infrastruktury.

Nie mogę również zapomnieć o podziękowaniach dla osób życzliwych polskiemu leśnictwu, przedstawicielom rządu, parlamentu, ministerstw, samorządom i organizacjom społecznym współpracującymi z naszą instytucją.

Szczególne wyrazy podziękowania ślę do przedstawicieli świata nauki, za ich wielki trud odkrywania i doskonalenia wiedzy o przyrodzie oraz podnoszenia kwalifikacji zarówno uczniów, studentów oraz pracowników Lasów Państwowych.


dr inż. Marian Pigan
dyrektor generalny Lasów Państwowych


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Monopolista ma się dobrze! [1]

No cóż mocarstwowość i syty "brzuch" za nasze ciężko zarobione pieniądze.Typowa postawa monopolisty ,który żyje daleko od codziennych problemów w zaciszach gabinetów.Przykra sprawa, ale myślę że lobby leśne nigdy nie zrozumie z takiej pozycji jaką zajmuje, prawdziwych problemów przemysłu drzewnego,a co tam ,niech żyje pierwszy naczelny L.P., niech żyje!!!!

Krzyś [1]Odpowiedz na ten komentarz2010-03-13 11:44:43

Zgłoś nadużycie

Spokojnie, to list pożegnalny... :)

Robert [27]Odpowiedz na ten komentarz2010-03-13 13:30:14

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz