/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

OZPPD: Protest do Marszałka Sejmu w sprawie dezinformacji posłów

OZPPD

Autor: Miroslaw Florkiewicz
Źródło: OZPPD
Data: 2009-12-14


Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego złożył na ręce Marszałka Sejmu protest z powodu dezinformacji posłów, jakiej zdaniem związku dopuścił się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zalewski.

Fot. Drewno.pl

Gródków, dnia 07.12.2009r.
Ldz. PZ 38 - 1/12/09


Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP

Wielce Szanowny Panie Marszałku,

    W wykonaniu uchwały organu statutowego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego - Walnego Zgromadzenia Członków, na ręce Pana Marszałka przesyłam protest z powodu dezinformacji posłów, jakiej dnia 2.12.br. na 55 posiedzeniu Sejmu RP w związku z omawianiem 11 i 12 pkt. porządku dziennego w sprawie sprzedaży drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów Skarbu Państwa, dokonał w swoim wystąpieniu w imieniu Ministra Środowiska Podsekretarz Stanu - p. Janusz Zalewski.
Lasy te pod nadzorem Ministra Środowiska administrowane (zarządzane) są przez państwową jednostkę organizacyjną - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - w skrócie PGL LP lub Lasy Państwowe, tzn. tak jak odnotowano w "Sprawozdaniu Stenograficznym z 55 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 grudnia 2009r. (drugi dzień obrad)".
Ponieważ Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego (w skrócie OZPPD) zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami, którzy przetwarzają na potrzeby gospodarki krajowej drewno wielko i średniowymiarowe pozyskiwane w stanie surowym głównie z lasów Skarbu Państwa, to kwestie dotyczące stanu lasów polskich pozostają w ścisłym i bezpośrednim związku z zabezpieczeniem surowcowym zarówno naszych członków, jak i krajowego przemysłu drzewnego.
Z uwagi na to obrady Sejmu RP w tym przedmiocie spotkały się z wielkim zainteresowaniem także naszych członków, a treść wszystkich wystąpień opublikowanych w cyt. powyżej sejmowym sprawozdaniu stenograficznym po wnikliwej analizie stała się dnia 4.12.br. tematem dyskusji Walnego Zgromadzenia Członków OZPPD.

Z racji posiadanych uprawnień ustawowych oraz zadań statutowych, opinia Walnego Zgromadzenia Członków OZPPD dotycząca stanowiska reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu - p. Janusza Zalewskiego na posiedzeniu Sejmu RP dnia 2.12.br. siłą rzeczy nie dotyczy ani zagadnień związanych lesistością kraju, ani z gospodarowaniem żywą materią lasu.

OZPPD będąc na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23.05.1991r. o organizacji pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235) uprawniony do reprezentowania interesów zrzeszonych członków m.in. wobec organów władzy i administracji rządowej, uważa się natomiast w pełni uprawniony wyrażać swoje stanowisko w zakresie zasad dystrybucji drewna, a zwłaszcza obnażać na forach publicznych wszelkie nieprawidłowości i nadużycia prawa w tym zakresie.
Przedstawione poniżej krytyczne uwagi ograniczają się i koncentrują się wyłącznie na zwróceniu uwagi posłów in gremio oraz Sejmu RP jako naczelnego organu państwa, na brak - wbrew temu co stwierdził Podsekretarz Stanu - p. Janusz Zalewski - przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako zarządcy lasów państwowych, a tym samym administratora mienia Skarbu Państwa, jak również kierownika tej państwowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej nawet ani osobowości ani zdolności prawnej jakichkolwiek uprawnień ustawowych do:
- prowadzenia w imieniu własnym sprzedaży drewna pozyskiwanego w ramach  sprawowanego zarządu z drzewostanu tych lasów;
- samodzielnego ustalania przez dyrektora generalnego PGL LP, z pominięciem  właściwego naczelnego organu administracji rządowej - ministra, zasad i cen sprzedaży pozyskanego drewna;
- narzucania nabywcom, w tym przedsiębiorcom drzewnych, tych zasad i cen sprzedaży przez dyrektora generalnego PGL LP w trybie zarządzeń własnych.

W tym zakresie jak dowodzi zapis na stronie 183 (kolumna lewa od góry) powołanego sprawozdania stenograficznego, Podsekretarz Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski dopuszczając się błędnej i oczywiście nieuprawnionej nadinterpretacji powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, wprowadza posłów w błąd, wywodzi jakoby cyt.:
a) "Lasy Państwowe są głównym dostawcą, sprzedawcą drewna na rynku i …"
b) "że to zdecydowanie generalny dyrektor Lasów Państwowych ustala zasady sprzedaży drewna, prowadzi to i wprowadza je. Nie ma żadnych innych organów, które mogłyby się tym zająć, włącznie z ministrem środowiska, bo nie ma on takich kompetencji…"
c) "w moim przekonaniu w związku z dominującą pozycją na rynku drzewnym Lasów Państwowych, ze znacznym rozdrobnieniem przemysłu drzewnego, a przede wszystkim w związku z tym, że mamy okres większego popytu,
 raz większej podaży, trudno jest wypracować kompromis, który zadawalałby wszystkich i …"
d) „Trzeba powiedzieć, że przecież dyrektor generalny Lasów Państwowych stoi na straży majątku Skarbu Państwa i te zasady powinny majątek chronić."

     Naszym zdaniem cała argumentacja Podsekretarz Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski, z której pochodzą powyższe cytaty, dobitnie dowodzi nie tylko o trwających w PGL LP już od wielu lat praktykach nadużywania prawa w zakresie sprzedaży drewna na potrzeby gospodarki krajowej, ale co niezmiernie istotne o tolerowaniu, a nawet akceptowaniu przez kolejnych ministrów środowiska, w tym także obecnie urzędującego, tych sprzecznych z prawem praktyk.
    Dodatkowo niepokoi nas jeszcze to, że stanowisko zaprezentowane przez Podsekretarza Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski, w ogólnej ocenie zostało poparte jak świadczy zapis na stronie 162 (w części dolej kolumny prawej) i str. 163 (kolumna lewa od góry) sejmowego sprawozdania stenograficznego przez Posła Dariusza Bąka przedstawiającego stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w tej sprawie, a także w wystąpieniach w imieniu klubów parlamentarnych:
- Posła Henryka Siedlaczka w imieniu Platformy Obywatelskiej [str. 164 na dole kolumny prawej i str. 165 od góry w kolumnie lewej];
- Posła Adama Krzyśkowa w imieniu PSL [str. 170 drugi akapit - w środku kolumny lewej].

Chociaż możemy nawet rozumieć, że skoro Podsekretarz Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski, oraz dwaj członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - posłowie : Dariusz Bąk i Adam Krzyśków - z zawodu są leśnikami, i z racji lojalności oraz solidarności zawodowej starają się nie dostrzegać ewentualnych nieprawidłowości w działaniach PGL LP, to nie możemy już niestety zrozumieć, dlaczego wymienieni imiennie funkcjonariusze publiczni w swoich wystąpieniach przemilczają, a nawet wprost ignorują oczywisty i powszechnie znany już zainteresowanym organom publicznym fakt, który od dawna podnoszą organizacje reprezentujące przedsiębiorców branży drzewnej, że sprzedaż drewna pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa dokonywana jest przez PGL LP z rażącym naruszeniem prawa, a zarządzenia dyrektora generalnego PGL LP w tym zakresie są bezprawne zwłaszcza w świetle :
- art. 33 ust. 1 - 3 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U.z 2005r. Nr 45, poz. 435);
- art. 17a) ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.); i
- art. 33; art. 331 § 1; art. 34; art. 441 § 1; art. 48 w zw. z art. 45; art. 50; art. 53; art. 58 § 1 i § 2; art. 140 i art. 190 Kc w zw. z art. 535 Kc.

Właśnie te nieprawidłowości w zakresie sprzedaży drewna eksponowali na posiedzeniu Sejmu RP w swoich indywidualnych wystąpieniach posłowie:
- Mirosława Masłowska [vide: treść wypowiedzi zapisana na str.172 (kolumna prawa od góry];
- Piotr Cybulski [vide: treść wypowiedzi zapisana na str.181 kolumna lewa];
Uważamy za konieczne podkreślić, że przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego uczestnicząc dnia 4 listopada br. w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, którego przedmiotem był m.in. temat "Gospodarka drewnem prowadzona przez PGL LP, starali się zainteresować Komisję trudnościami przedsiębiorców w dostępie do zakupów surowca drzewnego.
Zabierając głos jako prezes OZPPD poinformowałem Komisję o zastrzeżeniach przedsiębiorców co do zasad sprzedaży drewna, podnoszonych od dawna zarzutach dotyczących nadużywania prawa przez dyrektora generalnego LP, w tym bezprawnego narzucania nabywcom drewna przez dyrektora generalnego LP w trybie zarządzeń własnych zasad i cen sprzedaży przez PGL LP drewna pozyskiwanego z lasów państwowych, będącego mieniem Skarbu Państwa.
W swoim wystąpieniu wskazywałem, że nieuprawnione działania dyrektora generalnego PGL LP niszczą rodzimy przemysł drzewny, a z rażącym naruszeniem uczciwych zasad konkurencji stwarzają preferencje dla wielkich firm, w tym koncernów zagranicznych, zaopatrujących się w Polsce w surowiec drzewny.
Wskazywałem na skutki gospodarcze i społeczne tych niezgodnych z prawem praktyk PGL LP.
Na dowód tego powołuję treść swojego wystąpienia na str. 22, 23 i 24 w : Biuletynie Kancelarii Sejmu - Biuro Komisji Sejmowych Nr 2932/VI kad. - z posiedzenia nr 102 Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 4.11.2009r.
Ponieważ z powodu ograniczenia czasowego nie było możliwości przedstawienia przeze mnie pełnego stanowiska OZPPD w przedmiotowej kwestii, to zgodnie z sugestią Przewodniczącego Komisji - Posła Marka Kuchcińskiego w zrobiłem to piśmie z dnia 16.11.2009r. Ldz. PZ 30 - 3/11/09. Cyt. pismo przesyłam do wiadomości Pana Marszałka w załączeniu. [zał. nr 1]

Z tego też względu szczególnie dziwi druga, indywidualna już wypowiedź posła Henryka Siedlaczka na posiedzeniu Sejmu dnia 2.12.br., zapisana str. 175 [ u dołu kolumny prawej i u góry kolumny prawej ], który ku naszemu zdumieniu z pewnością wiedząc, że są wprowadzane z przekroczeniem uprawnień przez dyrektora generalnego LP, i że są kontestowane przez obie organizacje przedsiębiorców uprawnione ustawowo do reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych członków, tj. przez OZPPD oraz przez PIGPD, mimo to wprost gloryfikuje te zasady błędnie mniemając:
- jakoby były one rzekomo skonsultowane z przedstawicielami przemysłu;
- niby uwzględniały oczekiwania przemysłu drzewnego, itd.

Szkoda, że posłowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie dokonali własnej, należytej oraz wnikliwej, oceny zgodności z prawem narzucanych pomimo braku takich uprawnień przez PGL LP, a oparli się tylko na niezgodnym ze stanem formalnym zapewnieniem Podsekretarza Stanu w MŚ - p. Janusza Zalewskiego, które było cyt. powyżej, jakoby to dyrektor generalny LP był jedynie władny rzekomo wydawać zarządzenia w tym przedmiocie, bowiem Minister Środowiska nawet takich uprawnień nie ma.

Naszym zdaniem są to tylko półprawdy, wynikające z świadomie opacznego interpretowania obowiązujących w tym zakresie przepisów, mające za wszelką cenę na celu nie pozbawiać dyrektora generalnego LP samowolnego ustalania zasad i cen sprzedaży drewna, i umożliwić w ten sposób kontynuację partykularnych interesów PGL LP.

Zgadzamy się w pełni, że w zaistniałym po utworzeniu urzędu Ministra Skarbu Państwa, a w szczególności z dniem wejścia oraz wejściem w życie art. 17 a) ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.) stanie prawnym, Minister Środowiska w świetle przepisów ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach nie posiada żadnych uprawnień do reprezentowania praw majątkowych Skarbu Państwa.
Ale prawdą również jest, co niestety skrzętnie już przemilcza Podsekretarz Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski, że takich uprawnień ustawowych, wymaganych bezwzględnie cyt. art. 17a) ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa absolutnie nie posiada także dyrektor generalny LP, bowiem żaden przepis powołanej ustawy o lasach takich uprawnień dyrektorowi generalnemu LP nie przyznaje.
Gdyby Podsekretarz Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski zamierzał rzetelnie wyjaśnić posłom tę kwestię, to musiałby niewątpliwie ujawnić, że wszystkie wydane dotychczas, a zwłaszcza w ostatnich latach, niżej wym. zarządzenia kolejnych dyrektorów generalnych PGL LP :
- zarządzenie Nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 2006r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli  WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY) znak OM -906-1-125/06
- zarządzenie Nr 52 A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 października 2007r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli  WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY) znak OM -906-1-349/07;
- zarządzenie Nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak OM -906-1-530/08);
- zarządzenie Nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2009r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak OM -906-1-395/09),
nie były przecież wcale wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego, którego nawet w ogóle nie ma w ustrojowej dla PGL LP ustawie z dnia 28.09.1991r. o lasach, lecz były wydane jedynie na podstawie nieważnej już w świetle art. 17a) ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa substytucji w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP.
Ponieważ Statut PGL LP nadany został ponad 15 lat temu jeszcze przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa mocą zarządzenia Nr 50 z dnia 18 maja 1994r., to dowodzi, że udzielona wtedy dyrektorowi generalnemu LP przez wym. ministra substytucja zapisana w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP, stanowiąca podstawę formalną wydania wszystkich wymienionych powyżej zarządzeń kolejnych dyrektorów PGL LP, nie posiada przymiotów upoważnienia ustawowego, wymaganego bezwzględnie art. 17a) ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Nadmieniamy, że kwestia niezgodności z prawem bezprawnego narzucanie przez dyrektora generalnego PGL LP wg własnej woli zasad i cen sprzedaży drewna przez Skarb Państwa na potrzeby gospodarki krajowej, w tym przemysłu drzewnego, od m-ca maja br. jest przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej "Przyjazne Państwo", która dotychczas obradowała na ten temat dwukrotnie, na posiedzeniu nr 260 dnia 20.05.2009r. i na posiedzeniu nr 294 dnia 16.09.2009r. [vide : Biuletyn Kancelarii Sejmu - Biuro Komisji Sejmowych Nr 2278/VI kad. - z posiedzenia nr 260 Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" 20.05.2009r.; i Biuletyn Kancelarii Sejmu - Biuro Komisji Sejmowych
 Nr 2715/VI kad. - z posiedzenia nr 294 Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" 16.09.2009r.]

Przedstawiciele OZPPD w piśmie z dnia 19.06.2009r. Ldz. PZ 14 - 1/06/09 do Przewodniczącego tej Komisji - Posła Mirosława Sekuły w zakresie sprzedaży drewna przez PGL LP przedstawili analogiczne stanowisko jak w potem w cyt. piśmie z dnia 16.11.2009r. Ldz. PZ 30 - 3/11/09 do Przewodniczącego Komisji - Posła Marka Kuchcińskiego. Pismo z dnia 19.06.2009r. Ldz. PZ 14 - 1/06/09 do Przewodniczącego Komisji - Posła Mirosława Sekuły przesyłam również do wiadomości Pana Marszałka w załączeniu [załącznik nr 2].
Przedstawiciele OZPPD uczestnicząc dnia 16.09.2009r. w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" otrzymali opinię prawną Nr 1436/09/A sporządzoną przez konsultanta Komisji p. Konrada Borowicza, która potwierdza zasadność podnoszonych przez nas zarzutów, o braku umocowania w ustawie zarówno dla dyrektora generalnego LP do ustalania zasad i cen drewna pozyskiwanego z lasów państwowych, jak i uprawnień do sprzedaży tego drewna w imieniu własnym przez PGL LP, zamiast faktycznego właściciela, którym bezspornie jest wyłącznie Skarb Państwa.

W konkluzji stwierdzamy, że w świetle przytoczonych faktów uzasadnionym jest zarzut, nierzetelnego poinformowania posłów na 55 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 2.11.br. przez Podsekretarza Stanu w MŚ - p. Janusza Zalewskiego, a przez to wprowadzenia posłów w błąd w części dotyczącej rzekomych uprawnień dyrektora generalnego PGL LP do ustalania zasad i cen sprzedaży drewna, jak również samodzielnego decydowania przez PGL LP - z pominięciem właściwego ministra - o sprzedaży drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych, w tym organizowania przetargów i aukcji internetowych w tym przedmiocie.
Wobec braku aktualnie innych uregulowań ustawowych, w świetle prawa jedynym obecnie naczelnym organem administracji rządowej uprawnionym do ustalania zasad, cen i określenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna oraz , warunków technicznych jakościowego jego odbioru przez nabywców, zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1 in principio i art. ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437) pozostaje wyłącznie Minister Skarbu Państwa.
Skoro po myśli zapisu w art. 25 ust. 1 powołanej ustawy cyt.: "Dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, …", a drewno pozyskane z drzewostanu lasów państwowych w rozumieniu art. 53 § 1 Kc w zw. z art. 48 Kc jako pożytek naturalny rzeczy głównej - lasu - bezspornie jest takim mieniem, to z kolei zgodnie z treścią ust. 2 wym. art. 25 tylko cyt.: "Minister właściwy ds. Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w zakresie określonym w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. "
A ponieważ art. 28 ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej nie daje Ministrowi Środowiska takich uprawnień, jakie w art. 25 przypisane zostały Ministrowi Skarbu Państwa, a w przepisach odrębnych, a w szczególności w ustawie z dnia 28.09.1991r. o lasach - co wykazano już wcześniej - także ich nie ma, to w pełni potwierdza zasadność tezy, że drewno z lasów państwowych wbrew twierdzeniom Podsekretarza Stanu w MŚ - p. Janusza Zalewskiego, sprzedawane jest jak dotąd z rażącym naruszeniem prawa.
Z uwagi na powyższe, złożenie tą drogą na ręce Marszałka Sejmu RP niniejszego protestu przez Walne Zgromadzenie Członków OZPPD stało się konieczne i jest uzasadnione.

Ośmielamy się w związku z tym prosić Pana Marszałka o spowodowanie przekazania do wiadomości wszystkich posłów treści niniejszego pisma, aby przynajmniej w ten sposób mogli oni zapoznać się z zastrzeżeniami przedsiębiorców reprezentowanych przez nasz Związek do zasad sprzedaży drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów Skarbu Państwa, narzucanych z naruszeniem prawa przez PGL LP.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Związku
Mirosław Florkiewiczzałączniki: 2
1. pismo OZPPD z dnia 16.11.2009r. Ldz. PZ 30 - 3/11/09 do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
2. pismo OZPPD z dnia 19.06.2009r. Ldz. PZ 14 - 1/06/09 do Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji "Przyjazne Państwo".


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Kiedy Napoleon (w kampanii egipskiej) krzyknął przed jedną z bitew do swoich: ... [1]

miał na myśli właśnie tych, co to w elaboracie w.cyt. podjęli się próby ukazania nieprawidłowości, a de facto zakiwali się na Amen...

P.S. Wystarczyło podnieść problem zakupu (wykupu na siłę) drewna przez obcy kapitał (ponad poziom realnie-opłacalnych cen!), byleby zadusić nasz rodzimy kapitał... cały czas odstający od normy - powiedzmy średniej zamożności... Bo nasz rodzimy kapitał (wyłączając takich "układowców" jak np. pewien " Biznesmen z Borów Tucholskich" - cytuję za POMORSKĄ!) to zdobywany w pocie czoła ("wyciskaliśmy krew i pot"!) w latach > 90 tych!!!
Jeszcze jedna kwestia, b. ważna jakiej nie dostrzeżono na etapie tworzenia nowych regulacji sprzedaży!!! Do L.P. czy jest to normalne (o uczciwosci nie napiszę) żeby wprowadzając takie zmiany nie brać pod uwagę regulowań, które by zapobiegły wykupom drewna przez " WASZYCH ODWIECZNYCH DŁUZNIKÓW" - PRZEZ PODSTAWIONE OSOBY..." Lub przez nowe firmy (dla potrzeb obejścia fiskusa i Waszej jurysdykcji, która za poprzednich Zarzadów- począwszy od Min. Żelichowskiego, poprzez Tokarczuka , Tomaszewskiego skutecznie funkcjonowała!!!
Proszę wpisać tekst po adiustacji!

Znający kulisy Ustawy o zalesieniu z 1996 r autorstwa Min. Żelic [1]Odpowiedz na ten komentarz2009-12-25 08:23:59

Zgłoś nadużycie

Do autora

Tekst komentarza zapisany został w naszej bazie jak powyżej. Jeśli powinny być naniesione jakieś poprawki (wygląda jakby brakowało cytatu) proszę o kontakt na adres administrator@drewno.pl

Administrator [41]Odpowiedz na ten komentarz2009-12-26 01:54:14

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA