/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Informacja dla Premiera o złożonym na ręce Marszałka Sejmu proteście

OZPPD

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: OZPPD
Data: 2009-12-14


Informacja dla Premiera o złożonym przez OZPPD na ręce Marszałka Sejmu proteście w sprawie wystąpienia na 55 posiedzeniu Sejmu RP Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zalewskiego.

Fot. Drewno.pl

Gródków, dnia 08.12.2009r.
Ldz. PZ 39 -1/12/09


Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
w Warszawie

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Działając z upoważnienia organu statutowego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego - Rady Związku, uprzejmie informuję Pana Premiera, że na ręce Marszałka Sejmu złożony został protest Walnego Zgromadzenia OZPPD, z powodu dezinformacji, jakiej dnia 02.12.br. na 55 posiedzeniu Sejmu RP w związku z omawianiem 11 i 12 pkt. porządku dziennego, dopuścił się Podsekretarz Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski.
 
Podsekretarz Stanu w MŚ - p. Janusz Zalewski reprezentował tego dnia przed Sejmem RP Ministra Środowiska w związku z informacją rządu o stanie lasów.
Odpowiadając na pytania posłów w toku debaty, poprzez niedopuszczalną i błędną nadinterpretację obowiązujących przepisów, całkowicie opacznie uzasadniał stosowane przez PGL LP sprzeczne z prawem praktyki stosowane przez zarządcę lasów Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zakresie sprzedaży na potrzeby gospodarki krajowej drewna pozyskiwanego z drzewostanu tych lasów.
Ponadto co istotne, Pan Minister Janusz Zalewski przeinaczając obowiązujący stan prawny, starał się koniecznie usprawiedliwić bezprawne narzucanie nabywcom przez dyrektora generalnego LP w trybie zarządzeń własnych zasad i cen sprzedaży drewna. Robił to powołując się ogólnikowo na bliżej nie określone, bo niewątpliwie nieistniejące nawet regulacje prawne.
Poza tym w świetle stosownych regulacji ustawowych w sposób niekompetentny wyjaśniał, jakoby uprawnienia w tym zakresie wym. kierownika państwowej jednostki organizacyjnej administrującej lasami Skarbu Państwa miały być rzekomo umocowanie w ustawie z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435). Na uzasadnienie tych zarzutów powołujemy treść zapisu na str. 183 (prawa kolumna) w „Sprawozdaniu Stenograficznym z 55 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 grudnia 2009r. (drugi dzień obrad)”.
Aby nie powielać już argumentacji przedstawionej w piśmie OZPPD z dnia 7.12.2009r. Ldz. 38 - 1/12/09 do Marszałka Sejmu RP, cyt. pismo przesyłamy w załączeniu do wiadomości Pana Premiera. [ załącznik nr 1 ]

Ponieważ Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego (w skrócie OZPPD) zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami, którzy przetwarzają na potrzeby gospodarki krajowej drewno wielko i średniowymiarowe pozyskiwane w stanie surowym głównie z lasów Skarbu Państwa, to kwestie dotyczące stanu lasów polskich pozostają w ścisłym i bezpośrednim związku z zabezpieczeniem surowcowym zarówno naszych członków, jak i krajowego przemysłu drzewnego.
Z tego to względu obrady Sejmu RP w tym przedmiocie spotkały się z wielkim zainteresowaniem naszych członków, a treść wszystkich wystąpień opublikowanych w cyt. powyżej sejmowym sprawozdaniu stenograficznym po wnikliwej analizie stała się dnia 04.12.br. tematem dyskusji Walnego Zgromadzenia Członków OZPPD oraz decyzji podjętych przez Rady Związku.
Nadmieniamy, że z racji zadań statutowych oraz posiadanych uprawnień ustawowych, stanowisko Rady Związku w przedmiotowej sprawie ograniczamy wyłącznie do spraw związanych ze sprzedażą drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów Skarbu Państwa.
OZPPD będąc na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23.05.1991r. o organizacji pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235) uprawniony do reprezentowania, m.in. wobec organów władzy i administracji rządowej, interesów zrzeszonych członków - przedsiębiorców branży drzewnej będących pracodawcami, uważa za celowe i konieczne nie tylko zajmować stanowisko w zakresie zasad dystrybucji drewna, ale również przekazywać je właściwym organom władzy państwowej.
Niezależnie od tego OZPPD uznaje także za celowe i konieczne ujawniać na forach publicznych wszelkie nieprawidłowości i nadużycia prawa w tym zakresie.
Problem niezgodności z prawem określania zasad i cen sprzedaży drewna pozyskiwanego przez PGL LP z drzewostanu lasów Skarbu Państwa oraz stosowania, a w praktyce wręcz nieuprawnionego żądania przez PGL LP bezwzględnego podporządkowania się nabywców tym zasadom, istnieje już od dawna.
Tak samo od dawna już podnoszony jest zarzut nadużywania uprawnień w tym zakresie przez dyrektora generalnego PGL LP.
OZPPD podejmował stosowne działania prawne w tym zakresie, kierując w administracyjnym trybie instancji do właściwych w sprawie - w świetle przepisów prawa materialnego oraz postępowania administracyjnego - organów administracji rządowej, przede wszystkim do Ministra Środowiska, żądania unieważnienia i wyeliminowania ze stosowania wszystkich kolejno wydawanych w ostatnich latach zarządzeń dyrektorów generalnych PGL LP, ustalających z przekroczeniem ustawowych uprawnień zasady i ceny Sprzedaży drewna.
Minister Środowiska niestety tolerował ten sprzeczny z prawem stan rzeczy, bowiem nie posiadając wg przepisów ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach żadnych uprawnień ustawowych do decydowania o zasadach i ceny sprzedaży drewna jako mienia Skarbu Państwa, chciał utrzymać tym sposobem w kompetencjach swojego resortu prawo ustalania zasad i cen drewna.
Uprawnienia ustawowe do decydowania o zasadach i cenach sprzedaży drewna stały się bezwzględnie wymagane od czasu wejścia w życie art. 17 a) z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.).
Ponieważ do czasu utworzenia w końcu 1996r. urzędu Ministra Skarbu Państwa oraz wejścia w życie :
- ustawy z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437) ;
- art. 17 a) z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
minister właściwy ds. środowiska w związku z brakiem odmiennych regulacji ustawowych, w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu PGL LP upoważnił dyrektora generalnego LP do ustalania zasad i cen sprzedaży drewna Skarbu Państwa, to pomimo że w aktualnym stanie prawnym upoważnienie to w świetle wym. ustaw utraciło ważność, za podstawę prawną wydawanych zarządzeń dyrektor generalny PGL LP ciągle jeszcze cytuje zapis statutu kierowanej przez niego państwowej jednostki organizacyjnej.
    
    Skoro Minister Środowiska nadal utrzymuje zapis § 8 ust. 1 pkt. 5 w dotychczasowym brzmieniu mimo zaistnienia tak kluczowych zmian ustawowych w tym zakresie i nie uaktualnia Statutu PGL LP, to dowodzi to dobitnie, że za wszelką cenę, nawet wskutek naruszenia prawa, nie chce pozbawiać dyrektora generalnego LP prawa manipulowania podażą surowca drzewnego.
Tym sposobem Minister Środowiska daje dyrektorowi generalnemu LP przyzwolenie na kształtowanie w Polsce rynku drzewnego oraz sposobność bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie rodzimego przemysłu drzewnego.
Twierdzimy, że postępowanie to znajduje pełne potwierdzenie w treści wyjaśnień Podsekretarza Stanu w MŚ - p. Janusza Zalewskiego zapisanych na str. 183 (prawa kolumna) w Sprawozdaniu Stenograficznym z 55 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 grudnia 2009r. (drugi dzień obrad).
    
Nadmieniamy, że OZPPD w drodze skarg na Ministra Środowiska wnoszonych zgodnie z właściwością wg stosownych przepisów Kpa do Prezesa Rady Ministrów już dwukrotnie podejmował próby zwrócenia uwagi Szefa Rządu RP na nieprawidłowości i nadużycia prawa w zakresie dystrybucji przez PGL LP drewna na potrzeby krajowego przemysłu drzewnego.
W tym celu skierowaliśmy do Pana Premiera najpierw skargę na Ministra Środowiska z dnia 12.05.2008r. Ldz. PZ 25 - 1/ 05/08, a w roku następnym skargę na Ministra Środowiska z dnia 25.05.2009r. Ldz. PZ 6 - 4/05/09.

Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady ds. Uchodźców Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając rzekomo zgodnie z właściwością wg art. 231 Kpa (!, ?) ku naszemu zdumieniu obie skargi wbrew 229 pkt. 9) Kpa i rażącym naruszeniem zasady określonej w art. 232 § 1 Kpa, rutynowo przekazał do niestety załatwienia samemu Ministrowi Środowiska.
Pierwsza z wym. skarg przekazana została pismem z dnia 21.05.2008r. Nr DSWRU - 573 - 1154 - (5)/08/AW, a druga pismem z dnia 29.05.2009r. Nr DSWRU - 573 - 1154 - (5)/08/AW.
 
    Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady ds. Uchodźców Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pozbawiając tym sposobem Prezesa Rady Ministrów informacji przedstawionych w obu cyt. skargach, niewątpliwie przyczynił się do utrwalenia sprzecznych z prawem praktyk PGL LP i kontynuowania przez dyrektora generalnego PGL LP samowoli w zakresie określania zasad i cen sprzedaży drewna z lasów państwowych
    W konsekwencji tych praktyk rodzimy przemysł drzewny, zwłaszcza średni i mali przedsiębiorcy, z uwagi na ograniczone możliwości zakupu surowca drzewnego z powodu jego rażąco wysokich cen, zmuszeni są ograniczać produkcję i zatrudnienie, a nawet zamykać swoje firmy, chroniąc się w taki sposób przed bankructwem.
Dzieje się tak w sytuacji, gdy dyrektor generalny PGL LP za wiedzą i przyzwoleniem Ministra Środowiska, co wykazaliśmy jednoznacznie w załączonym piśmie do Marszałka Sejmu RP, ruguje z rynku rodzimych przedsiębiorców, a jednocześnie z rażącym naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i nie będąc do tego ustawowo uprawnionym, stwarza preferencyjne warunki zakupu drewna wielkim firmom i koncernom zagranicznym, a ponadto wbrew art. 35 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28.09.2009r. o lasach, zawiera z tymi firmami umowy na sprzedaż drewna.

Podkreślenia wymaga fakt, że drewno pozyskiwane przez PGL LP w ramach sprawowanego zarządu z drzewostanu lasów państwowych, jako pożytek naturalny rzeczy głównej - lasu w rozumieniu art. 48 i art. 53 Kc jest wg art. 441 § 1 Kc także mieniem Skarbu Państwa oraz w związku z tym jako odnawialny zasób naturalny jest również w świetle art. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97. poz. 1051) surowcem strategicznym.
Zgodnie z treścią art. 3 tej ustawy gospodarowanie tymi zasobami ma być prowadzone w interesie dobra ogólnego.

Praktyka zwłaszcza w ostatnich latach wskazuje, że gospodarowanie tym mieniem z przyczyn opisanych powyżej, odbywa się ze szkodą dla rodzimego przemysłu drzewnego, oraz z pomięciem interesu gospodarczego i społecznego.

Twierdzenie to w pełni uzasadnia fakt, że z lasów Skarbu Państwa rocznie pozyskuje się średnio 32 miliony m3 drewna.
Wpływy z jego sprzedaży, które w całości stanowią dochody PGL LP, wynoszą każdego roku około 5 miliardów 400 milionów zł.
Jedynymi beneficjantami zysków z tego tytułu są wyłącznie leśnicy - pracownicy PGL LP, natomiast rzeczywiści właściciele lasów państwowych - społeczeństwo polskie, poza samą świadomością partycypacji w tej współwłasności, żadnych innych wymiernych korzyści, chociażby z tytułu wpływów do budżetu państwa, niestety nie ma.

Mając to na uwadze chcemy ufać, że Prezes Rady Ministrów z korzyścią dla społeczeństwa polskiego oraz krajowego przemysłu drzewnego podejmie stosowne działania naprawcze w niezbędnym zakresie, w celu uporządkowania wreszcie kontestowanych generalnie przez przemysł drzewny zasad sprzedaży surowca drzewnego, stanowiącego wielkiej wartości mienie Skarbu Państwa.

Uważamy, że skoro w oświadczeniu złożonym w 2007 roku w czasie tworzenia rządu Pan Premier już jako Prezes Rady Ministrów publicznie zapewnił, że rząd pod Jego kierownictwem będzie do bólu przestrzegać prawa, to mamy prawo oczekiwać, iż zasada ta obliguje także każdego bez wyjątku członka Rady Ministrów, a więc również i Ministra Środowiska.

W związku z tym informujemy, że OZPPD skierował na zasadzie art. 61 Kpa do Ministra Środowiska, jako naczelnego organu administracji rządowej nadzorującego, według art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach, działalność PGL LP, pismo z dnia 24.11.2009r. Ldz. PZ 33 - 2/11/09 [ które przesyłamy w załączeniu - zał. nr 2 ].
W piśmie tym zawarty jest wniosek o unieważnienie i niezwłoczne wyeliminowanie ze stosowania niżej wym. zarządzeń dyrektora generalnego PGL LP, określających zasady sprzedaży drewna w 2009 i 2010r. :
1. zarządzeniem Nr 89 z dnia 20.11.2008r. w sprawie sprzedaży drewna przez
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009r. (znak OM - 906-1-530/08) ; jak również
2. zarządzeniem Nr 69 z dnia 14.10.2009r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2010r. (znak OM - 906-1-395/09).

Wiadomo nam, że także druga - obok OZPPD - działająca w kraju organizacja przedsiębiorców branży drzewnej, tak samo jak nasz Związek, ustawowo uprawniona do reprezentacji interesów gospodarczych zrzeszonych członków - w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów z dnia 01.12.2009r. oprotestowała narzucone bezprawnie przez dyrektora generalnego PGL LP zarządzeniem Nr 69 z dnia 14.10.2009r. (znak OM - 906-1-395/09) zasady sprzedaży drewna na 2010r.

Pozostajemy w przekonaniu, że Prezes Rady Ministrów podejmie temat i w obronie rodzimych przedsiębiorców i polskiego przemysłu drzewnego wpłynie na pilną konwalescencję zasad sprzedaży drewna w niezbędnym zakresie oraz zgodne z prawem rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki przez Ministra Środowiska wniosku OZPPD z dnia z dnia 24.11.2009r. Ldz. PZ 33 - 2/11/09, dotyczącego unieważnienia i wyeliminowanie ze stosowania obu wskazanych powyżej zarządzeń dyrektora generalnego PGL LP.

 
Z wyrazami szacunku

Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Przychód - dochód

Może się mylę - ale czy dochód nie oznacza przychodu - koszty jego uzyskania???
Myślę, że tak "przemyślane" pismo do Premiera nie powinno zawierać takich delikatnych nieścisłości. Panowie pomijacie koszty wytworzenia tego cennego surowca, którego ceny reguluje rynek, również ten poza granicami kraju ( w końcu jesteśmy krajem Unii Europejskie). Z wnikliwych obserwacji i życia w tym kraju ceny energii, wody, gazu, paliwa wzrosły niewspółmiernie wysoko w stosunku do cen drewna. Obserwując działania OZPPD zastanawiam się czy uzyskanie efektu o który Związek walczy nie będzie często przyczyną rzeczywistego końca wielu firm.

Umiarkowanie [1]Odpowiedz na ten komentarz2010-02-22 13:43:11

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz