/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Autorski projekt zasad sprzedaży drewna opracowany przez OZPPD

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor:
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2009-11-24


W październiku 2008r. podczas negocjacji w sprawie zasad sprzedaży drewna Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego przedłożył Ministrowi Michałowi Boni autorski projekt aktu normatywnego określający zasady sprzedaży przez Skarb Państwa drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych. Ponieważ zdaniem OZPPD, ostatnio zmienione przez Lasy Państwowe "zasady sprzedaży" wciąż łamią obowiązujące prawo, a projekt nic nie stracił ze swej aktualności, został on ponownie przedstawiony, tym razem w Ministerstwie Gospodarki.

Fot. Drewno.pl

Gródków, 17.10.2008.

Projekt

autorski Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego aktu normatywnego - w randze powszechnie obowiązujących przepisów w rozumieniu art. 87 ust. 1 Konstytucji RP - określający zasady sprzedaży przez Skarb Państwa drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych

Celowość niezwłocznego określenia formalno-prawnych zasad sprzedaży przez Skarb Państwa drewna surowego na potrzeby gospodarki narodowej, w tym zwłaszcza przemysłu drzewnego, wymaga nielegalność w świetle obowiązującego ładu prawnego dotychczasowej praktyki, ustalania przez dyrektora generalnego PGL LP w trybie zarządzeń zarówno zasad i cen sprzedaży, jak i warunków jakościowego odbioru drewna przez nabywców.

Uprawnienia w tym zakresie przypisane zostały dyrektorowi generalnemu LP § 8 ust. 5 Statutu PGL LP nadanego w przeszłości - 14 lat temu - jeszcze przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarządzeniem Nr 50 z dnia 18.05.1994r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe.

Pomijając już nawet fakt, czy wtedy Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa był uprawniony do substytucji na rzecz dyrektora generalnego LP takich uprawnień, to należy podkreślić, że stwierdzona teraz przez Związek nielegalność tych uprawnień niewątpliwie musiała już zaistnieć przynajmniej z dniem 1.04.1999 r. wejścia w życie ustawy z dnia 4.09. 1997 r. o działach administracji rządowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm. ).

Oczywistym bowiem jest w świetle dyspozycji art. 28 cyt. ustawy, że minister właściwy ds. środowiska, w przeciwieństwie zapisu w art. 25 ust. 1 i 2 dotyczącego ministra właściwego ds. Skarbu Państwa, począwszy od dnia 1.04.1999 r. obowiązywania powołanej ustawy nie posiada wcale uprawnień do gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Należy uwypuklić, że stwierdzenie to w pełni uzasadnia stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w motywach uchwały z dnia 27.10.2005 r. sygn. akt III CZP 78/2005.

Takim właśnie mieniem Skarbu Państwa rozumieniu art. 441 i art. 48 Kc jest drewno pozyskane z drzewostanu lasów państwowych. Drewno to bowiem jest świetle art. 53 § 1 Kc pożytkiem naturalnym rzeczy głównej - a więc lasu, do pobierania którego wg art. 190 Kc jest wyłącznie w tym przypadku właściciel lasów państwowych - Skarb Państwa.

Konsekwencją powyższego jest jedynie logiczny wniosek, że skoro przepisy cyt. ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej od dnia 1.04.1999 r. nie dają ministrowi właściwemu ds. środowiska uprawnień do gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także do reprezentowania Skarbu

Państwa zgodnie z dyspozycją art. 17 a) ustawy z dnia 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa ( Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm. ), to ipso iure utraciło ważność upoważnienie udzielone dyrektorowi generalnemu LP w § 8 ust. 5 pkt. 1 Statutu PGL LP.

Poza tym istotną okolicznością świadczącą o utracie mocy obowiązującej przedmiotowego uprawnienia dyrektora generalnego LP do samodzielnego ustalania zasad i cen sprzedaży drewna Skarbu Państwa jest obowiązująca od dnia 17.10.1997 r. wejścia w życie Konstytucji RP kardynalna zasada zapisana w jej art. 93 ust. 1 i 2, że zarządzenia ministrów mają tylko charakter wewnętrzny i w istocie nie mogą stanowić podstawy decyzji m.in. wobec przedsiębiorców nabywających drewno od Skarbu Państwa.

Dowodzi to, że o ile sam statut określający zasady funkcjonowania państwowej jednostki organizacyjnej - PGL LP mógł być nadany na podstawie delegacji ustawowej zapisanej w art. 44 ustawa z dnia 29.09.1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm. ), to udzielenie już przez ministra właściwego ds. środowiska w § 8 ust. 1 pkt.5 Statutu PGL LP uprawnienia dyrektorowi generalnemu PGL LP do ustalania zasad sprzedaży i cen drewna Skarbu Państwa, stanowiło oczywiste przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego.

O nielegalności zarządzeń przez dyrektora generalnego LP jako kierownika państwowej jednostki organizacyjnej tylko zarządzającej lasami Skarbu Państwa, narzucających bezprawnie nabywcom zasady sprzedaży i ceny drewna pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa, przemawia niemniej istotny fakt, że zarządzenia te mają w istocie charakter zaledwie wewnętrznych decyzji administracyjno porządkowych, obowiązujących tylko pracowników PGL LP.

Dyrektor generalny LP nie będąc przecież wcale organem administracji rządowej, ani też nie posiadając wcale upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 17a ustawy z dnia 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, nadużywa ewidentnie nienależnych i bezpodstawnych w świetle obowiązującego aktualnie prawa uprawnień, nadanych mu 14 lat temu w § 8 ust. 1 pkt.5 Statutu PGL LP, do samodzielnego gospodarowania przedmiotowym mieniem Skarbu Państwa.

Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że nadużycie uprawnień przez dyrektora generalnego LP w zakresie ustalania zasad i cen sprzedaży drewna Skarbu Państwa w trybie wydawanych przez siebie zarządzeń, może nosić znamiona deliktu kwalifikowanego art. 231 § 1 w zw. z art. 115 § 13 pkt. 6) ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny.

Zarzut nielegalności dotyczy w tym samym stopniu wszystkich wymienionych poniżej wydanych dotychczas zarządzeń w tym zakresie, a zwłaszcza :

1. Zarządzenie nr 5B dyrektora generalnego LP z dnia 4.07.2001 r. w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w obrocie krajowym znak PA-80-61/2001

2. Zarządzenie nr 91 dyrektora generalnego LP z dnia 30.11.2001 r. w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe znak PA-80-121/2001 oraz zmieniające je zarządzenie nr 51/2005 z dnia16.08.2005 r. znak OM-906-1-107/05

3. zarządzenie nr 38 dyrektora generalnego LP z dnia 25.05.2004 r. w sprawie udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe znak FP-6-3232/94/04

4. zarządzenie nr 91 dyrektora generalnego LP z dnia 30.11.2001 r. w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy

Państwowe znak PA-80-121/2001 oraz zmieniające je zarządzenie nr 51/2005 z dnia16.08.2005 r. znak OM-906-1-107/05

5. zarządzenie Nr 52 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie ustalania sposobów prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy ( znak OM-906-1-125/06 ), oraz zmieniające je zarządzeniami :

- Nr 40 z dnia 30.06.2007 r. ( znak OM - 906 - 137/07 ) ; i

- Nr 49 z dnia 5.09.2007 r. ( znak OM - 906 - 236/07 )

oraz kolejnymi aktualizacjami.

6. zarządzenie Nr 52 A z dnia 31.10.2007 r. w sprawie ustalania sposobów prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy ( znak OM-906-1-349/07 ),

Podstawę opracowania przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego projektu zasad i trybu sprzedaży drewna Skarbu Państwa stanowią :

- ustawa z dnia 29.09.1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) ;

- art. 441; art. 47 §1 i § 2; art. 48; art. 50; art. 53 §1 i § 2; art. 54 i art. 55 §1 i art. 190; art. 364 §1; art. 490 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny z uwzględnieniem stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia z dnia 27.10.2005 r. sygn. akt III CZP 78/2005 oraz w wyroku z dnia 12.12.1996 r. sygn. akt I CKN 22/96

- art. 17 a ustawy z dnia 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.) ;

- art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 4.09. 1997 r. o działach administracji rządowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.)

- art. 5 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ;

- art. 1 pkt. 1) i 4) oraz art. 2 pkt. 8) i 12) ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 )

- art. 7; art. 8 ust. 1i art. 103 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. ) ;

- art. 4 pkt.1a) i art. 9 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ) ;z uwzględnieniem stanowiska UOKiK wyrażone przez Prezesa UOKiK w treści uzasadnienia :

  • decyzji RLU Nr 5/2008 z dnia 6.03.2008 r., wydanej w Delegaturze UOKiK w Lublinie ldz. RLU-411-7/07/PZ ;

  • decyzji RGD Nr 9/2008 z dnia 20.05.2008 r., wydanej w Delegaturze UOKiK Gdańsku ldz. RDG.411-17/05/08/AW

- art. 1 ustawy z dnia 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703 z późn. zm. ) ;

- art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 3) i 5) oraz ust. 3, i art. 6 ust. 1 pkt. 5

d) ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.);

- art. 3 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153,poz. 1503 )

- art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm. ) ;

- art. 231 § 1 w zw. z art. 115 § 13 pkt. 6) ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny

 

akt normatywny

w randze powszechnie obowiązujących przepisów

Ministra Skarbu Państwa z dnia ……….. w sprawie szczegółowych warunków, zasad i trybu przeprowadzania przetargu oraz aukcji na sprzedaż przez Skarb Państwa drewna pozyskiwanego z lasów państwowyc

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 9 ust. 1 i art. 28ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 4.09. 1997 r. o działach administracji rządowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm. ) i art. 5 ust. 1 pkt. 1), art. 6 ust. 1 pkt. 1) i art. 35 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.09.1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm. ) Minister Skarbu Państwa w z porozumieniu z Ministrem Gospodarki i Ministrem Środowiska zarządza się co następuje :

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Drewno okrągłe ( nieobrobione ), jako pożytek naturalny pozyskany z drzewostanów lasów Skarbu Państwa, znajdujących się  w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwane dalej „surowcem drzewnym”, stanowi mienie ruchome Skarbu Państwa.

2. Mienie to sprzedawane jest na potrzeby gospodarki narodowej, w tym na potrzeby produkcyjne krajowego przemysłu drzewnego, na podstawie umów zawieranych na zasadzie art. 701 § 1 Kodeksu cywilnego w trybie przetargu lub aukcji.

3. Przetarg prowadzony jest w dwóch fazach jako przetarg ograniczony, natomiast faza III jest przetargiem nieograniczonym, do uczestnictwa w którym uprawnieni są - tak samo jak w aukcji - wszyscy zainteresowani zakupem drewna.

4. Ogólną ilość „surowca drzewnego” oferowanego do sprzedaży przez Skarb Państwa na każdy rok, w terminie najpóźniej do dnia 31 września roku poprzedzającego określa Minister Środowiska wg etatu cięć, ustalonego na podstawie zatwierdzonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i dalszych ustawy z dnia 29.09.1991 r. o lasach.

5. Dyrektor generalny LP w nieprzekraczalnym terminie do dnia15 października przedstawia Ministrowi Środowiska do ogłoszenia wykaz określający, jakie ilości surowca drzewnego z ogólnej masy wynikającej z etatu cięć będą oferowane na rok następny do sprzedaży przez poszczególnych nadleśniczych, z wyszczególnieniem gatunku, klasy jakości w poszczególnych sortymentach, w tym rodzaju : wielkowymiarowe i średniowymiarowe - z rozbiciem na dłużyce i drewno kłodowane, „ papierówka ”, opał i inne rodzaje klasyfikowane.

6. Ogłoszona przez Ministra Środowiska łączna ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży, bezwzględnie musi odpowiadać ilości określonej na dany rok etatem cięć, w obowiązującym w tym czasie planie urządzenia lasu.

7. Wobec braku innych możliwych rozwiązań ustawowych, przetarg przeprowadza centralna komisja przetargowa powołana przez Ministra Skarbu Państwa [ ewentualnie alternatywnie - komisje regionalne, utworzone we właściwych miejscowo delegaturach terenowych Ministra Skarbu Państwa, w skład których wchodziliby przedstawiciele[ regionalnych jednostek organizacyjnych ] Lasów Państwowych, zwane dalej „komisją przetargową”.

8. Komisja przetargowa lub komisje regionalne liczą maksymalnie 7 członków.

9. Przewodniczących komisji przetargowej wyznacza Minister Skarbu Państwa lub działający z jego upoważnienia dyrektorzy właściwych miejscowo delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa spośród jej członków.

10. Członkiem komisji przetargowej nie może być uczestnik przetargu lub jego wspólnik, a także osoba mu bliska, spowinowacona lub pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej. Przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje z uczestnikiem przetargu faktycznie we wspólnym pożyciu.

11. Mając na względzie, że drewno pozyskane w ramach prowadzonej racjonalnej gospodarki leśnej z drzewostanu lasów Skarbu Państwa stanowi dobro ogólnospołeczne, oraz że drewno to ma służyć gospodarce narodowej, m.in. poprzez zaspokojenie w pierwszej kolejności potrzeb surowcowych rodzimego przemysłu drzewnego, sprzedaż całego drewna w ilości zgodnej z rocznym planem jego pozyskania wg etatu cięć, o którym mowa w § 1 pkt. 4 odbywa się w formie :

1) przetargu ograniczonego, podzielonego na dwie fazy, do uczestnictwa w których z poszanowaniem zasad równości i konkurencyjności, poprzez zgłoszenie ofert na piśmie lub drogą elektroniczną, uprawnieni są przedsiębiorcy przetwarzający przemysłowo w okresie jednego roku minimum 4000 m3 drewna na tarcicę lub inne wyroby gotowe z drewna, a także przedsiębiorcy wytwarzający małą architekturę oraz galanterię ogrodową, palety, płyty, lub celulozę,

2) przetargu nieograniczonego, jako III-ej fazy, do uczestnictwa w którym na identycznych zasadach uprawnieni są przedsiębiorcy przetwarzający drewno w okresie jednego roku w ilości mniejszej niż 4000 m3, jak również przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w tym zakresie, bez względu na wielkość produkcji;

3) aukcji, w której bez ograniczeń mogą brać udział wszystkie osoby, w tym osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, zainteresowane zakupem drewna na własne potrzeby.

12. Przetarg nieograniczony ma na celu stworzenie możliwości do zbycia i optymalnego zagospodarowania ewentualnej nadwyżki podażowej, pozostałej po rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego, poprzez dopuszczenie do zakupów zwłaszcza podmioty nowo powstałe, rozpoczynające dopiero działalność produkcyjną, a także wszystkie inne osoby zainteresowane zakupem drewna.

13. Celem aukcji jest sprzedaż drewna, którego nie sprzedano w ramach obydwóch form przetargu, również właściwego zagospodarowania drewna nie planowanego do pozyskania, a uzyskanego z przyczyn nadzwyczajnych, a także drewna zakupionego na przetargach, a z nieprzewidzianych przyczyn nie odbieranego przez kupujących w terminach zadeklarowanych w umowach sprzedaży, zawartych z nadleśniczymi reprezentującymi Skarbu Państwa.

Rozdział 2

Przetarg ograniczony

§ 2. 1. Do I-ej fazy przetargu ograniczonego uprawnieni są przystąpić :

- przedsiębiorcy rodzimi bez względu na formę prowadzonej działalności, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, przemysłowo przetwarzający we własnym zakresie drewno na tarcicę lub inne wyroby z drewna ;

- jednostki organizacyjne PGL LP przetwarzający drewno na potrzeby własne, bezpośrednio związane z działalnością statutowa Lasów Państwowych.

2. Warunkiem dopuszczenia do I-ej fazy przetargu przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych PGL LP, wymienionych w pkt. 1., jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia, o przeznaczeniu zakupionego drewna na zabezpieczenie własnych potrzeb produkcyjnych, zgodnie z faktycznymi zdolnościami wytwórczymi firmy.

3. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości treści oświadczenia złożonego wraz z ofertą przez przedsiębiorcę lub kierownika jednostki organizacyjnej PGL LP, poza konsekwencjami prawnymi, skutkuje ono dodatkowo niedopuszczeniem takiego podmiotu zarówno do aktualnie odbywającego się przetargu, jak i do przetargów ograniczonych, organizowanych w przyszłości.

§ 3. 1. Ceny wywoławcze dla wszystkich sortymentów w poszczególnych gatunkach drewna sprzedawanego w pierwszej fazie przetargu, w załączniku do niniejszego „aktu normatywnego” każdorazowo ustali Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Środowiska i Ministrem Gospodarki.

2. Dopuszcza się zgłaszanie w ofertach cen jednostkowych mniejszych od opublikowanej ceny wywoławczej.

§ 4.1. Komisja przetargowa działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa dokonuje weryfikacji ofert zgłoszonych przez podmioty przystępujące do przetargu wym. w § 2.1, przyjmując jako jedyne kryterium porównawcze oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, najwyższą cenę jednostkową [ za 1 m3 ] zgłoszoną w ofercie dla skonkretyzowanej co do gatunku, sortymentu i klasy jakościowej masy drewna przekazanego do sprzedaży przez poszczególnych nadleśniczych.

2. W przypadku rozstrzygnięcia pierwszej fazy przetargu, powstała nadwyżka podażowa kierowana jest do sprzedaży w drugiej fazie przetargu, który nadal ma charakter ograniczony, a do którego uprawnieni są przystąpić już teraz zarówno przedsiębiorcy rodzimi, których oferty odpadły w I-ej fazie przetargu, a także firmy krajowe z udziałem kapitału zagranicznego.

3. Gdyby po zakończeniu II-ej fazy przetargu nadal jeszcze pozostawała jakaś ilość drewna do sprzedania, to należy przeprowadzić III-cią fazę, tym razem już przetargu nieograniczonego, do której - jak zapisano w § 1 pkt. 3) uprawnieni są przystąpić każdy zainteresowany zakupem surowca drzewnego.

Rozdział 3

Przetarg nieograniczony i aukcja

§ 3. 1. Ogłoszenie o terminach przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz aukcji, jak również o ilościach mas przeznaczonych na sprzedaż zarówno w obydwu trybach przetargowych i w drodze aukcji, z rozbiciem na nadleśnictwa w których drewno będzie pozyskiwane oraz z wyszczególnieniem gatunków, rodzajów, sortymentów i klas jakościowych, a także ilości wg tych sortymentów drewna wystawionego na sprzedaż, podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych :

- Ministerstwa Skarbu Państwa ;

- nadleśnictwa PGL LP, którymi kierują właściwi miejscowo nadleśniczowie, reprezentujący Skarb Państwa,

2. Ogłoszenie o terminie przetargu lub aukcji podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich przeprowadzenia.

3. Oferty zakupu drewna wg wzoru ustalonego w załączniku do „ aktu normatywnego ” , przystępujący do przetargu zgłaszają na piśmie lub w postaci elektronicznej zgodnie z art. 661 § 1 Kc, na wskazany w ogłoszeniu adres.

§ 4. 1. Uczestnicy przetargu wraz z ofertą obowiązani są wnieść wadium w określonej wysokości stosownie do wielkości zgłaszanej oferty, w terminie najpóźniej 3-ch dni po złożeniu oferty zakupu drewna.

2. Wadium nie może być niższe niż 0,3 % iloczynu ceny wywoławczej i wielkości masy drewna [ m3 ] zgłoszonej w ofercie, jednakże nie może wynosić mniej niż 3.000,- zł.

3. Wadium powinno być wpłacone albo gotówką do kasy nadleśnictwa, którym kieruje nadleśniczy wystawiający drewno na sprzedaż i którego obszaru działania obejmuje zgłaszana oferta, lub na rachunek bankowy tego nadleśnictwa albo adres lub rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu.

§ 5. 1. Wadium zwraca się w terminie trzech dni licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który nabył określoną ilość drewna, zwraca się nabywcy w stosownej kwocie w terminie trzech dni, licząc od dnia zawarcia z nadleśniczym umowy sprzedaży.

§ 6. 1. Czynności związane z przyjęciem oferty, przeprowadzeniem przetargu, jak również rozstrzygnięcia wszystkich jego faz podlegają zaskarżeniu w trybie przepisów Kpa do Ministra Skarbu Państwa, z wyłączeniem terminów określonych w art. 35; art. 36 i art. 129 Kpa.

2. Odwołanie w tym przedmiocie wnosi się na piśmie bezpośrednio do Ministra Skarbu Państwa, w terminie 7 dni, licząc od dnia dokonania czynności lub ogłoszenia wyników przetargu

3. W przypadku wniesienia odwołania, organizator przetargu wstrzymuje czynności związane z jego zakończeniem oraz ogłoszeniem wyników, jednakże tylko w zakresie dotyczącym ofert zakupu drewna wystawionego do sprzedaży przez nadleśniczego, z którego rejonu działania drewno pochodzi.

4.  Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5. Minister Skarbu Państwa w orzeczonym rozstrzygnięciu :

1) uznaje zarzuty odwołania za zasadne i nakazuje powtórną ocenę ofert;

2) unieważnia przetarg w zakresie właściwości nadleśniczego, z którego obszarem działania odwołanie jest związane ;

3) uznaje odwołanie za niezasadne i w trybie przepisów Kpa je oddala.

6. zawiadamia skarżącego stosownym orzeczeniem o sposobie rozstrzygnięcia odwołania i przysługujących zainteresowanej stronie środkach zaskarżenia.

7. W przypadku nie zaskarżenia w terminie wyników przetargu albo w razie uznania odwołania za niezasadne, Minister Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargu w sposób, o którym mowa w § 3.1.

8. Opublikowanie wyników przetargu uważa się zgodnie z art. 703 § 3 Kc uważa się za zawarcie przez Skarb Państwa z nabywcą drewna umowy sprzedaży.

9. Opublikowanie wyników aukcji jest równoznaczne z udzieleniem przybicia, co zgodnie z art. 702 § 2 Kc również oznacza zawarcie przez sprzedawcę umowy sprzedaży drewna.

10. Wyniki przetargów oraz aukcji na sprzedaż drewna przez Skarb Państwa są jawne, i bezwzględnie podlegają opublikowaniu z wyszczególnieniem następujących informacji :

1) datę, miejsce oraz dokładnie przedmiot przeprowadzonego przetargu;

2) ilość zgłoszonych ofert z podaniem pełnego wykazu wszystkich oferentów;

3) zadeklarowane przez poszczególnych oferentów ceny jednostkowe, ilości drewna z wyszczególnieniem nadleśnictw, w których drewno ma być odbierane, z uwzględnieniem gatunku, sortymentu, klasy jakościowej i innych parametrów technicznych drewna, formy i terminy płatności, zastosowane opusty cenowe oraz inne nadzwyczajne preferencje.

Rozdział 4

Ogłaszanie wyników przetargu i aukcji

§ 7. 1. Nadleśniczy reprezentujący zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1) ustawy o lasach sprzedającego - Skarb Państwa, w terminie 7 dni licząc od dnia opublikowania wyników przetargu, zawiadamia nabywcę drewna pozyskanego w podległym mu nadleśnictwie, o miejscu i terminie formalnego dopełnienia, zawarcia umowy na piśmie.

2. Ponieważ umowy obejmują sprzedaż drewna w ciągu całego roku, to umowę na piśmie zawiera się nie tylko dla celów dowodowych i ewentualnie reklamacyjnych, ale przede wszystkim dla jednoznacznego sprecyzowania warunków technicznych jakościowego odbioru sprzedawanego drewna, terminów płatności faktur, wysokość kar umownych, oraz zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa, w przypadku zwłoki nabywcy w terminowym wywiązywaniu z obowiązków umownych.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty przez kupującego należności za odebrane drewno, na zasadzie art. 364 §1 i art. 490 §1 Kc jako obligatoryjną formą zabezpieczenia należności Skarbu Państwa, przyjmuje się zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt.) ustawy z dnia 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703 z późn. zm. ) na składnikach majątkowych dłużnika.

4. Fakultatywnie dopuszcza się również zadeklarowane dobrowolnie przez nabywcę drewna wszystkie inne formy zabezpieczenia, o nie są one sprzeczne z przepisami prawa, lub zasadami współżycia społecznego.

5. Wyznaczony termin zawarcia umowy na piśmie nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia.

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny z właściwym nadleśniczym umowy sprzedaży w miejscu i uzgodnionym obopólnie terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium zaliczeniu na pokrycie związanych z tym kosztów dodatkowych.

Rozdział 5

Kryteria jakościowe drewna sprzedawanego w drodze przetargu lub aukcji

§ 8.  Na okres przejściowy, do czasu opracowania przez niezależne uprawnione instytucje norm branżowych, do stosowania przyjmuje się w odniesieniu do drewna sprzedawanego przez Skarb Państwa kryteria jakościowo techniczne klasyfikacji drewna, określone w opracowaniu Grzegorza Ślęzaka wydanym przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne pt.: „ Klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce - Poradnik leśniczego ”.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 9. „niniejszy akt normatywny ” obowiązuje z dniem ogłoszenia.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz