/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Wystąpienie Prezesa OZPPD na Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

OZPPD

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: OZPPD
Data: 2009-11-19


04 listopada 2009 w Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na której po raz kolejny omawiano sytuację przemysłu drzewnego. Podczas posiedzenia głos zajął m.in. prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego - Mirosław Florkiewicz. Treść wystąpienia przytaczamy poniżej.

Fot. Drewno.pl

Panie Przewodniczący,
Wysoka Komisjo;
Szanowni Państwo


W imieniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego chciałbym wyrazić podziękowanie Panu Przewodniczącemu oraz członkom Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za umożliwienie przedstawicielom Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego uczestniczenia w dzisiejszym posiedzeniu.

Sprawy dotyczące gospodarki drewnem, pozyskiwanym przez zarządcę lasów Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z działalnością przedsiębiorców  branży drzewnej, przetwarzających drewno wielko- i średniowymiarowe w stanie surowym, nabywane przez nich nominalnie od Skarbu Państwa.

Omawianie przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa problematyki gospodarki drewnem przez PGL LP, zwłaszcza teraz ma dla przedsiębiorców branży drzewnej niezwykle istotne znaczenie, albowiem szczególnie w ostatnich kilku latach, z roku na rok za sprawą nieuprawnionych decyzji i nadużywania uprawnień ustawowych przez PGL LP w drastyczny sposób pogorszyły się warunki funkcjonowania rodzimych przedsiębiorstw drzewnych, a zwłaszcza tartacznych.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego, będąc  jedną z dwóch, tj. oprócz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego,  formalnie działających w kraju ogólnopolskich organizacji ustawowo uprawnionych do reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych członków - przedsiębiorców branży drzewnej, zgodnie ze swoimi zadaniami ustawowymi i statutowymi działa w imieniu i na rzecz przedsiębiorców będących jednocześnie pracodawcami.

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa drzewne mają nie tylko ważne znaczenie gospodarcze, ale co szczególnie istotne, mają również wielkie znaczenie społeczne, bowiem zlokalizowane są przede wszystkim na terenach mało uprzemysłowionych, głównie na peryferiach małych miast lub na terenach wiejskich, stanowiąc dla ich mieszkańców bardzo często jedyną alternatywę zatrudnienia.    
Wg posiadanych przez OZPPD informacji przedsiębiorstwa drzewne zapewniają w kraju miejsca pracy dla ponad 280 tys. osób.  

Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje około 7 tys. firm drzewnych, które w 95 %  nabywają i przetwarzają surowiec drzewny pozyskiwany z drzewostanu lasów Skarbu Państwa.
Z powodu nadużywania uprawnień ustawowych, jak również nieuprawnionych decyzji dyrektora generalnego LP m.in. poprzez rażące zawyżanie cen drewna, które obecnie są nawet najwyższe w Europie, rodzime przedsiębiorstwa ograniczają produkcję, zwalniają pracowników, a nawet zmuszeni są  zamykać zakłady produkcyjne.

Potwierdzają to zapisy w Informacji o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" w 2008 roku, gdzie stwierdza się, że w drugiej połowie 2008 roku cyt.: "odnotowano zdecydowany wzrost importu do Polski tych produktów (chodzi o wyroby z drewna) z krajów sąsiadujących, zwłaszcza z Niemiec". Wynika stąd oczywisty wniosek, że produkcja wyrobów z drewna w Polsce z uwagi na wygórowane ceny zakupu surowca drzewnego, którego cena decyduje o cenie produktów z drewna, stała się niekonkurencyjna wobec wyrobów z drewna z krajów ościennych.

Co więcej już posiadamy dokumenty z danymi o przetargach na zakup drewna na 2010r., w wyniku rozstrzygnięć których np. tylko w 1-m nadleśnictwie na południu kraju, gdzie cena wyjściowa zaproponowana przez LP była o 20% wyższa niż w innych regionach kraju, 8 zakładów, produkujących tarcicę od wielu lat, LP przydzieliły w wyniku rozstrzygnięć przetargowych tylko 10% ilości drewna, na jakie złożyły te zakłady ofertę zakupu na podstawie historii zakupów z 2008 roku, wyliczonej zgodnie z zarządzeniem DG LP.

Z tego chociażby już względu uporządkowanie oraz doprowadzenie do pełnej zgodności całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem drewnem z powszechnie obowiązującym w tym zakresie porządkiem prawnym, stało się pilną koniecznością.

Głównym problemem, który w istocie determinuje istnienie i efektywne funkcjonowanie w kraju przedsiębiorstw drzewnych, jest zabezpieczenie surowcowe i dostępność do zakupów od Skarbu Państwa surowca drzewnego.
Zdaniem OZPPD problem ten wynika z nieprawidłowej dystrybucji drewna pozyskiwanego z Lasów Państwowych.

Jak dotąd sprzedaż surowca drzewnego na potrzeby gospodarki i przemysłu drzewnego jest przez PGL LP samowolnie reglamentowana, jako że prowadzona jest jedynie na zasadach czysto uznaniowych, wg bezprawnych w świetle obowiązujących ustaw rygorów, narzucanych w trybie zarządzeń własnych przez dyrektora generalnego PGL LP.

Bezprawność tych zarządzeń bezsprzecznie wynika z faktu, że zarządzenia te wydawane są przez dyrektora generalnego PGL LP tylko na podstawie § 6 i § 8 pkt. 1. ppkt. 5) anachronicznego już, bo nadanego ponad 15 lat temu Statutu PGL LP, bez żadnego ważnego upoważnienia ustawowego, o którym stanowi w art. 17 a) ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493).

Koniecznym staje się podkreślić, że obowiązujący dotychczas od ponad 15 lat Statut PGL LP nadany został w zupełnie odmiennym prawnym porządku w państwie, na podstawie zarządzenia Nr 50 z dnia 18.05.1994r. ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów, Naturalnych i Leśnictwa, a więc jeszcze w czasie poprzedzającym wejście w życie szeregu ustaw, w tym m.in. :
- ustawy z dnia 8.08.1996 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 497), na mocy której utworzony został urząd Ministra Skarbu Państwa ;
- ustawy z dnia 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.);
- ustawy zasadniczej - Konstytucji RP;
- ustawy z dnia 4.09.1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437)
- ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051).

Ze względów formalnych, zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych, zatem także  kierownika państwowej jednostki organizacyjnej administrującej lasami Skarbu Państwa nie są przecież aktami normatywnymi w ścisłym znaczeniu, lecz są jedynie zwykłymi decyzjami porządkowo organizacyjnymi o charakterze ogólnym, skierowanymi do ogółu pracowników zatrudnionych w kierowanej przez wydającego taką decyzję jednostce organizacyjnej.  

Dyrektor generalny LP narzucając w sposób nieuprawniony w takim trybie zasady sprzedaży drewna, stwarza dodatkowo wg własnego uznania preferencyjne warunki cenowe i techniczne jakościowego odbioru drewna wybranym wg własnego uznania firmom, przede wszystkim koncernom zagranicznym lub wielkim przedsiębiorstwom krajowym, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.

Uważamy i chcemy ufać, że członkowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podejmą stosowne inicjatywy ustawodawcze, eliminujące sprzeczne z interesem społecznym i gospodarczym państwa praktyki PGL LP w zakresie gospodarowania drewnem i jego sprzedaży na potrzeby przemysłu drzewnego.
 
A z uwagi na oczywistą inercję, a nawet i niechęć Ministra Środowiska do konwalescencji w ramach posiadanych kompetencji nawarstwionych w minionych latach nieprawidłowości przy sprzedaży drewna, zapewnią bezpieczne funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorców. oraz sprawią że  niezbędne naprawcze zmiany ustawowe staną się realne.

Chcę zapewnić Wysoką Komisję, że jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to Związek deklaruje na żądanie i potrzeby prac Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotować w każdym czasie i przekazać niezbędne materiały w przedmiotowym zakresie.

Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA