/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Przemysł rozczarowany propozycjami nowych zasad sprzedaży surowca drzewnego

PIGPD

Autor: B.Czemko, S.Wrochna
Źródło: PIGPD
Data: 2009-10-08


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego informuje o aktualnym stanie negocjacji w sprawie nowych zasad sprzedaży drewna. Jak wynika z komunikatu nie ma większych szans by w przyszłym roku obowiązywały zapisy będące wynikiem porozumienia i zgody wszystkich stron.

Fot. Drewno.pl

Komunikat nr 15/2009
z dn. 06.10.2009r.


Szanowni Państwo
Członkowie PIGPD

Informujemy, że rządowy zespół roboczy, autor 3 roboczych wersji zasad sprzedaży drewna, po zebraniu opinii na temat tych propozycji, przygotował wersję kolejną. Projekt ten jest oparty na wcześniejszej wersji nr. 3, wprowadzającej możliwość podpisywania umów wieloletnich na zakup surowca drzewnego, spełniając tym samym przynajmniej jeden z warunków stawianych przez przemysł drzewny. Niestety, z innych naszych warunków i zastrzeżeń zwłaszcza związanych z cenami drewna i innymi przerzucanymi na odbiorców obciążeniami finansowymi, prawie nic nie zostało uwzględnione. To poważne rozczarowanie, gdyż warunki te zostały bardzo szczegółowo przedstawionych stronie rządowej przez Zespół Negocjacyjny Przemysłu Drzewnego, zarówno pisemnie w postaci pakietu uwag i propozycji zmian, jak i bezpośrednio podczas kilkugodzinnych rozmów z Wiceminister Gospodarki G. Henclewską.

Co równie ważne, projekt obecny, bez ostatecznych konsultacji z nami, został wysłany do UOKiK z prośbą o opinię, mimo z góry było wiadomo, że nie może ona być pozytywna. Istotnie – jest ona negatywna. Urząd żąda wyłącznie pełnego otworzenia rynku dla wszystkich chętnych, z ceną jako jedynym kryterium wyboru klientów przez LP.

Lecz umowa z rządem co do kolejności działań była inna. To z jego inicjatywy zgodziliśmy się, że najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jakie rozwiązania są nam potrzebne, uzgadniając je ze stronami, (czyli reprezentacją przemysłu i LP) a kolejnym krokiem miało być przygotowanie i wprowadzenie zmian ustawowych, jakie umożliwią ich zastosowanie bez konfliktu z UOKiK. Tu należy wskazać, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, na której straży niezłomnie stoi UOKiK, zawiera zapis mówiący, że nie ma ona zastosowania nigdzie tam, gdzie sprawy regulują inne ustawy. Rzecz jest więc oczywista. Trzeba zasady sprzedaży oprzeć o zapisy ustawowe a nie jak dotąd o dowolnie zmieniane zarządzenie ich dyrektora generalnego. Albo zlikwidować monopol Lasów Państwowych, na co jednak braku jest politycznej woli.

Ale ministerstwa twierdziły, i trudno im odmówić racji, że trzeba przed dalszymi etapami działań wiedzieć, co chce się wprowadzić.

W tej chwili trzeba jednak jasno powiedzieć – działania zespołu rządowego nie załatwiły nawet tego pierwszego etapu.

Biorąc pod uwagę czas, jaki nam pozostał do końca roku i wagę zastrzeżeń jakie w imieniu własnym, oraz innych organizacji zgłosiliśmy, logiczny jest wniosek, że w bieżącym roku już nie zdążymy tego pierwszego etapu przejść, nie mówiąc o dalszych działaniach prawnych. Rozwiązanie nasuwa się jedno – mimo wielu zastrzeżeń, należy spowodować przedłużenie funkcjonowania obecnych rozwiązań co najmniej na pierwsze półrocze 2010r. i wykorzystać ten czas na dokończenie sprawy.

Taki wniosek został w imieniu Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego sformułowany i skierowany na ręce Ministra Michała Boniego. Załączamy go do niniejszego komunikatu, wraz z pakietem podstawowych uwag, jakie zgłosiliśmy w odniesieniu do ostatniego projektu rządowego.

O dalszych zdarzeniach będziemy Państwa niezwłocznie informować

Bogdan Czemko
Biuro PIGPD

 

Pismo do Ministra M. Boniego

IG-91 /10/2009

Poznań, dn. 06.10.2009r.

Pan Michał Boni
Minister
Członek Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,

W roku ubiegłym, dzięki Pana zaangażowaniu i osobistemu uczestnictwu w rozmowach z PGL Lasy Państwowe oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, udało się po raz pierwszy w długoletniej historii rzeczywiście wynegocjować tymczasowe rozwiązania dotyczące handlu drewnem okrągłym w Polsce w 2009r. Ustaliliśmy wówczas, że w ciągu kolejnych miesięcy ma dojść do wypracowania rozwiązań docelowych. W tym celu z Pańskiej inicjatywy powstał międzyresortowy zespół, w którego skład wszedł przedstawiciel Pana Ministra, obok przedstawicieli Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Zespół miał – bez bezpośredniego udziału zainteresowanych stron, czyli reprezentacji przemysłu drzewnego i Lasów Państwowych – przygotować rozwiązującą konflikt propozycję.

Propozycja taka powstawała jednak bardzo długo, a jej ostatnią, wciąż roboczą wersję otrzymaliśmy zaledwie kilka dni temu.

Z ogromnym zdumieniem i rozczarowaniem musimy stwierdzić, że jest to propozycja zła. Jedynym elementem jaki został w niej zawarty z postulatów przemysłu, jest teoretyczna tylko możliwość podpisania umów wieloletnich przez część firm kupujących drewno, obwarowana jednak cenotwórczymi i niesprawiedliwymi warunkami. Inne, równie ważne nasze warunki, w tym dotyczące ustalania cen, zostały odrzucone.

Takich rozwiązań nie możemy zaakceptować.

Tymczasem nadszedł już ostatni kwartał roku, podczas którego nowe rozwiązania miały być wdrożone i wykorzystane do zakupów drewna na rok 2010 i lata następne. To stało się obecnie nierealne, a co gorsza, obecne zasady zgodnie z ustaleniami z UOKiK przestają funkcjonować z końcem bieżącego roku.

Panie Ministrze !

W tej sytuacji raz jeszcze musimy prosić Pana o osobiste zaangażowanie się w tą nierozwiązaną sprawę. Realnie ją oceniając, znów potrzebny jest czas, stracony w tym roku, na wynegocjowanie rzeczywiście akceptowalnych rozwiązań i – co najistotniejsze – wdrożenie ich drogą ustawową. Tylko przy pomocy Pana Ministra możliwe będzie spowodowanie, aby prace te były kontynuowane, zwłaszcza wobec koniecznej akceptacji takiego trybu działań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uważamy jednak, że podjęcie ich natychmiast może pozwolić na zakończenie podstawowych negocjacji do końca roku. Wtedy do końca I kwartału 2010r. może powstać projekt zmian ustawowych legalizujących ustalenia. Zapewne możliwe byłoby ich przyjęcie przez Sejm jeszcze w I półroczu i natychmiastowe wdrożenie. W międzyczasie – a więc co najmniej w ciągu pierwszego półrocza 2010r. funkcjonować powinny zasady sprzedaży drewna z roku 2009, po niewielkich zmianach, wynikających z zauważonych obecnie ich usterek.

Występujemy więc do Pana Ministra o pomoc w uzyskaniu akceptacji UOKiK dla ww. trybu działań, zaaprobowanie go przez zaangażowane w rozmowy ministerstwa i dalszy Pana osobisty nadzór nad pracą rządowego zespołu przygotowującego omawiane zmiany. Ze względu na presję czasu, wynikającą z gospodarczej konieczności rozpoczęcia przez przedsiębiorców zakupów drewna w Lasach Państwowych na 2010r. już w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, liczymy podjęcie na Pana pilnych kroków. Ze swej strony deklarujemy pełną dyspozycyjność.

Z poważaniem
Sławomir Wrochna
Prezydent PIGPD

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego przy PIGPD

Do wiadomości:
- Pani Grażyna Henclewska
- Wiceminister Gospodarki
- Pan Janusz Zaleski – Wiceminister Środowiska
- Pan Marian Pigan - Dyrektor Generalny LP
- organizacje tworzące Zespół Negocjacyjny PD (SPP; SPPD; EPAL; SKD)

Zał.: szczegółowe uwagi do rządowego projektu zasad sprzedaży drewna

 

Uwagi do rządowego projektu zasad sprzedaży drewna w wersji z dn. 30.09.2009.*

* uwagi generalne, bez szczegółowych propozycji zmian, zawartych w dokumencie przesłanym do ministra M. Boniego

Przedstawiona propozycja zasad sprzedaży drewna, teoretycznie zmierzająca do umożliwienia podpisywania przez przedsiębiorców oczekiwanych przez nich umów długoterminowych, obarczona jest szeregiem wad i błędów, a których podstawowe to:

Zanegowanie możliwości potraktowania nowych umów długoterminowych jako kontynuacji obecnych zakupów i kontaktów handlowych, czego wyrazem miało być ustalenie, że każdy z dotychczasowych odbiorców, małych i dużych, spełniających jasne i nie dyskryminujące kryteria, miałby możliwość objęcia nowymi umowami do 80% wcześniejszego, zwyczajowego poziomu dostaw. Konsekwencją braku tego zapisu jest stworzenie możliwości przejęcia części rynku przez wrogą konkurencję, która złoży swoje oferty bez ograniczeń ilościowych. Skutkiem może być destabilizacja a nawet pozbawienie możliwości zaopatrzenia obecnie działających przedsiębiorców. Sytuacja taka już raz miała miejsce w br. w Kotlinie Kłodzkiej.

Zaproponowanie rozwiązań zdecydowanie cenotwórczych na kilka sposobów, przez:

- Pozostawienie w gestii LP możliwości dowolnego ustalania ceny wywoławczej, bez uwzględnienia naszego warunku, że ceny minimalnej nie ustala się w ogóle, co oznacza podtrzymanie dyktatu cenowego LP, mogącego prowadzić do zawyżania cen przez ten monopol.

- Odrzucenie wszelkich rabatów, opustów i skont, mimo że są one powszechną praktyką na podobnych rynkach krajów ościennych

- Narzucenie zasady, że umowy wieloletnie podpisać może ten, kto zaoferuje „lepsze warunki cenowe”, mimo iż i tak zgodzić się musi bezwarunkowo na niewiadomy poziom cen, kształtowany przez przetargi, bez możliwości negocjacji

- Postawienie warunku uzyskania przez przedsiębiorców gwarancji bankowych, jako koniecznego wymogu umożliwiającego podpisanie umów

- Przerzucenie na odbiorców kosztów zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, co jest obowiązkiem samych LP.

Pozostawienie w wyłącznej gestii DGLP możliwości corocznego ustalania, w tym – ograniczania, ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży w ramach umów, co oznacza możliwość dowolnego kształtowania podaży. To w konsekwencji może spowodować brak możliwości realizacji zakupów opartych na umowach, na ustalonym poziomie, co stanowi zaprzeczenie oczekiwanej przez przedsiębiorców stabilności dostaw.

Proponowanie zapisów które zamiast ograniczać – wspierają rozwój szarej strefy bazującej na sprzedaży detalicznej drewna przemysłowego.

Stworzenie możliwości późniejszego, nie limitowanego kształtowania przez LP warunków handlu drewnem, przez nie dołączenie do proponowanych rozwiązań związanych z nimi regulaminów i wzorów umów.

Opracowano w Biurze PIGPD Poznań 02.10.2009r.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz