/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Lasy Państwowe przedstawiły propozycje zasad sprzedaży drewna w 2010r.

OZPPD

Autor: oprac. dja
Źródło: OZPPD
Data: 2009-10-05


Lasy Państwowe przedłożyły w Ministerstwie Gospodarki trzy warianty projektu zasad sprzedaży drewna na rok 2010. Dzięki uprzejmości Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego możemy je zaprezentować wraz z uwagami jakie zostały przekazane Ministerstwu. Zdaniem OZPPD proponowane przez PGL LP wszystkie 3 warianty, analogicznie jak zasady wydawane w minionych latach w formie zarządzeń dyrektora generalnego LP, są absolutnie nie do zaakceptowania, gdyż są rażąco sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym. Uwagi merytoryczne związek zamieścił odnośnie Wariantu I, uznając, iż jedynie ten wariant nadaje się jeszcze do analizy i oceny, natomiast pozostałe warianty - II i III, kwalifikują się bezwzględnie do odrzucenia.

Fot. Drewno.pl

Gródków, dnia 18-09-2009


Uwagi OZPPD do zasad sprzedaży drewna na 2010r.

Uwaga zasadnicza - jakim (jakiej rangi) aktem prawnym, wydanym wg właściwości przez jaki organ administracji rządowej, mają wejść w życie niniejsze zasady sprzedaży.
Należy nade wszystko uwzględnić istotny warunek formalny, że zgodnie z kardynalną zasadą konstytucyjną zapisaną w art. 81 ust. 1 Konstytucji RP, źródłem powszechnie obowiązującego prawa są wyłącznie ustawy i rozporządzenia.

Jeżeli zasady sprzedaży tak jak dotychczas mając zostać określone zarządzeniem dyrektora generalnego PGL LP, to będą one znów nielegalne w świetle obowiązującego porządku prawnego, bowiem wbrew temu co póki co usiłuje propagować bezpodstawnie Ministerstwo Środowiska, przepisy ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach nie dają dyrektorowi generalnemu LP w tym zakresie upoważnienia, wymaganego bezwzględnie art. 17a ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.).

Brak takiego upoważnienia ustawowego jednoznacznie potwierdza opinia konsultanta prawnego [ 1436/09/A ] Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej " Przyjazne Państwo " (vide: stenogram z posiedzenia rzeczonej Komisji dnia 16.09. 2009r.)


Wariant 1
Sprzedaż aukcyjna 100% masy drewna.


Zasady sprzedaży drewna okrągłego prowadzonej przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (LP)

UWAGA OZPPD: Realizacja sprzedaży przez Skarb Państwa drewna pozyskiwanego z drzewostanu lasów państwowych, zarówno wszystkim bez wyjątku przedsiębiorcom (tzw. nabywcom hurtowym), jak i nabywcom indywidualnym (osobom prywatnym), na gruncie prawa cywilnego tj. wg art. 535 Kc w zw. z art. 35 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach, w sposób praworządny powinna odbywać się zarówno w drodze przetargu jak i aukcji, o czym stanowi art. 701, art. 702 § 3 i art. 703 § 3 Kc.

Obliguje do tego podstawowa przesłanka prawna, że pozyskane drewno jako pożytek naturalny rzeczy głównej - lasu - oraz pożytek prawa w rozumieniu art. 53 § 1 i § 2; art. 54 i art. 55 §1 stanowi wg z art. 441 § 1 Kc mienie państwowe, które przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa.

Ponadto co istotne, w świetle przepisów ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach w zw. z art. 50 i art. 190 Kc to wyłącznie Skarb Państwa uprawniony jest do pobierania obu wykazanych pożytków.
Drzewostan lasów państwowych jako część składowa gruntów leśnych zgodnie z art. 48 Kc, bowiem w rozumieniu z art. 47 oraz art. 50 Kc jest prawem wyłącznie Skarbu Państwa związanym w tym przypadku z własnością lasu.

Przedmiot sprzedaży - drewno Skarbu Państwa każdego roku oferowane jest do sprzedaży średnio w ilości 32 miliony m3, a wpływy z tego tytułu osiągają wartość średnio 5 miliardów 400 milionów zł.
Skoro drewno - jak wykazano powyżej - jest mieniem Skarbu Państwa, to analogicznie jak i pozostałe składniki mienia państwowego, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach, w tym grunty i inne nieruchomości będące również tylko w zarządzie PGL LP, powinno być także sprzedawane na zasadach bezwzględnie określonych w drodze rozporządzenia ministra - organu administracji rządowej właściwego wg ustawy z dnia 4.09. 1997r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 437 ze zm.).


§ 1
Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,

Określenie to jest oczywistym nadużyciem interpretacyjnym i zamierzoną manipulacją nieznanych nam niestety autorów projektu zasad sprzedaży, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi. Jest ono bowiem ewidentnie sprzeczne z definicją przedsiębiorcy w art. 431 Kc , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095) oraz art. 4 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331).

Powołane normy ustawowe określają jednolitą definicję przedsiębiorcy oraz jednoznacznie stanowią, że warunkiem koniecznym i wystarczającym dla państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, aby uzyskać przymioty przedsiębiorcy, jest przyznanie ustawą zdolności prawnej.

Ponieważ wg art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jako państwowa jednostka organizacyjna zarządzająca tylko lasami Skarbu Państwa, nie posiada osobowości prawnej, a ustawa nie przyznaje jej także zdolności prawnej, to nie posiadając ustawowych przymiotów przedsiębiorcy, nie może samodzielnie - tak jak każdy przedsiębiorca - w ogóle prowadzić sprzedaży drewna, tym bardziej na zasadach określonych zarządzeniem dyrektora generalnego LP.

PGL LP, aby stworzyć pozory, że przedsiębiorstwem niby jest, próbuje posiłkować niekiedy bezzasadnie nawet definicją z art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503), która w przedmiotowym zakresie nie może mieć przecież żadnego zastosowania..

Należy ponadto podkreślić, że oprócz posiadania zdolności prawnej przez jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, drugim bardzo istotnym kryterium bycia przedsiębiorcą, zgodnie z dyspozycją art. 2 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej jest jeszcze wymóg wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 tej ustawy.

Bezspornym jest także w świetle przepisów ustawy o lasach, że PGL LP w imieniu własnym takiej działalności nie wykonuje.
Wybieg ten leży w interesie PGL LP i jednoznacznie wskazuje na obejście prawa, jako że PGL LP nie posiadając przymiotów przedsiębiorcy, a tym samym nie będąc samodzielnym podmiotem prawa, jako zarządca nie może w miejsce Skarbu Państwa być stroną stosunków cywilnych wobec nabywców drewna.

Pełne brzmienie powołanych norm ustawowych
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. KODEKS CYWILNY (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
[ Art. 331.  § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.]
Ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095):
Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Art. 4.
Ustawa z dnia z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331):
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503):
Art. 2. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.


2.Osoba fizyczna - osoba nie wykonująca działalności gospodarczej.
Określenie to jest sprzeczne z definicjami Tytułu II Dział I Kodeksu cywilnego i dlatego bezwzględnie powinno zostać zastąpione albo pojęciem Osoba prywatnej albo Nabywcy indywidualnego, aby w tworzonych zasadach sprzedaży drewna przepisach zachować jednolitość obowiązujących powszechnie kategorii prawnych i tym samym uniknąć odmiennych, a nawet sprzecznych z nimi konfabulacji własnych.

§ 2
Warunki ogólne

Sprzedaż drewna prowadzona jest:
a) przez kierownika jednostki organizacyjnej LP (nadleśniczego, kierownika zakładu LP),

Ten zapis jest konsekwencją nieuprawnionych nadinterpretacji wykazanych powyżej, i dobitnie dowodzi zamierzonego obejścia prawa w wyłącznie tym celu, aby kosztem interesu społecznego, gospodarki krajowej i w sprzeczności z przepisami art. 5 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz jeszcze kilku innych ustaw wydanych już w kilka lat po wejściu w życie z dniem 1.01.1992r. ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach, dla partykularnych interesów PGL LP zapewnić sobie wyłączność na sprzedaż drewna, jego reglamentację, a zwłaszcza manipulowanie jego podażą i popytem.

Wprowadzenie tak sformułowanego zapisu ma na celu, aby sprzedaż drewna - tak jak dotychczas - pozostawała nadal poza jakąkolwiek kontrolą społeczną, co umożliwi dyrektorowi generalnemu LP, jako kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej administrującej lasami Skarbu Państwa - PGL LP. pełne uzależnienie i podporządkowanie przedsiębiorców krajowych oraz nabywców indywidualnych.
Pomimo że art. 35 ust. 1 ustawy o lasach jednoznacznie stanowi, że tylko nadleśniczowie, w przeciwieństwie do pozostałych kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych PGL LP samodzielnie prowadzą gospodarkę leśną, w związku z czym tylko oni w świetle pkt. 1) ust. 1 cyt. normy mają ustawowe upoważnienie do reprezentacji Skarbu Państwa w stosunkach cywilnych, to w zakresie sprzedaży drewna, w tym przypadku nie tylko dyrektor generalny LP uzurpuje sobie prawo sprzedaży drewna w imieniu własnym przez PGL LP, ale nawet usiłuje scedować takie uprawnienia na rzecz enigmatycznego tworu w rozumieniu ustawy o lasach - "kierownika zakładu", o czym będzie jeszcze dalej.


§ 3
Treść niniejszego paragrafu powinna zostać zastąpiona uregulowaniami § 4, które ponadto powinny zostać bezwzględnie przeredagowane i zmodyfikowane w sposób jak następuje:

Zamiast:

Oferty sprzedaży, pule drewna
1. Roczna oferta sprzedaży drewna zawiera następujące pule:
a) na hurtowe aukcje internetowe oraz na inne aukcje i submisje, stanowiąca 100% ogólnej masy puli ofertowej przeznaczonej wyłącznie dla przedsiębiorców,
b) do sprzedaży detalicznej,
c) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. Drewno nie sprzedane:
a) na hurtowej aukcji internetowej jest wystawiane na uzupełniającej aukcji internetowej
b) na uzupełniającej aukcji internetowej może być wystawione na ponownej aukcji, sprzedane w procedurze negocjacji handlowych lub przesunięte do puli detalicznej.
3. Roczny plan sprzedaży drewna z podziałem na pule, z uwzględnieniem wybranych sortymentów, wymienione w ust. 1, zatwierdza dyrektor generalny Lasów Państwowych (tabela nr 1 do załącznika). Roczny plan sprzedaży drewna udostępnia się do publicznej wiadomości przed uruchomieniem procedur sprzedaży drewna na dany rok.
4. Podziału pul drewna przeznaczonego do sprzedaży w procedurze hurtowych aukcji internetowych na okresy półroczne dokonuje nadleśniczy lub kierownik zakładu. Ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży w danym półroczu powinna wynosić 50% puli rocznej. Przy ustalaniu tej ilości należy uwzględnić tradycyjny rozkład czasowy pozyskania i sprzedaży drewna w ciągu roku, w odniesieniu do poszczególnych grup handlowo-gatunkowych.

Odrzucamy w całości treść proponowanych zapisów, albowiem pomijając nawet oczywistą zbędność rozdzielania drewna do sprzedaży hurtowej i tzw. detalicznej, przede wszystkim brak jest uściślenia kto i w jaki konkretny sposób miałby decydować o zapisanych czynnościach, pulach i wydzielaniem drewna na potrzeby własne jednostek organizacyjnych PGL LP - pkt. 1 lit. c), zważywszy że wym. w pkt. 3 dyrektor generalny LP nie ma żadnych ustawowych uprawnień w przedmiotowym zakresie.

Co istotne stoimy na stanowisku, że skoro drewno jest mieniem Skarbu Państwa, a nie PGL LP, to z uwagi na racjonalność jego wykorzystania na potrzeby własne jednostek organizacyjnych PGL LP, powinny one nabywać je przystępując tak jak wszyscy inni nabywcy do przetargów i aukcji.

Proponujemy w tym paragrafie następujący zapis:
1. Ilość oferowanego przez Skarb Państwa do sprzedaży w danym roku drewna poszczególnych gatunków oraz asortymentów jakościowych grup, bezwzględnie powinna być zgodna z obowiązującym planem urządzania lasu odpowiada ilości przewidzianej etatem cięć w tym planie do pozyskanego w danym roku.
Pkt. 4 powinien zostać oznaczony jako pkt. 2, a jego treść po wykreśleniu wyrazów "lub kierownik zakładu" mogłaby pozostać.

Uważamy że wykreślenie to jest bezwzględnie konieczne, jako że w ustawie z dnia z dnia 28.09.1991r. o lasach poza jednostkami organizacyjnymi wym. w art. 32 ust. 2 pkt. 1) - 4) nie zawiera pojęcia " zakład ", w związku z czym tym bardziej kierownik jakiegoś enigmatycznego tworu pn.: " zakład " nie może decydować w imieniu właścicielu drewna - Skarbu Państwa, o podziale puli drewna przeznaczonego do sprzedaży w określonym czasie.
Dziwić musi uporczywe forsowanie i przypisywanie PGL LP nieistniejących w ustawie uprawnień w zakresie sprzedaży drewna innym niż nadleśniczowie pracownikom funkcyjnym tej jednostki organizacyjnej, zważywszy na oczywisty przecież fakt, że treść art. 35 ust. 1 pkt. 1) ustawy o lasach jednoznacznie rozstrzyga, że w istocie to tylko nadleśniczowie samodzielnie prowadzą gospodarkę leśną w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy, i z tego tytułu tylko oni reprezentują Skarb Państwa w stosunkach cywilnych w zakresie swojego działania, a zatem również obejmujących sprzedaż drewna.

Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w niedopuszczalnym w świetle prawa jest przekazywanie na rzecz innych osób upoważnień przez osoby uprawnione ustawą do reprezentowania osób prawnych - a w niniejszym przypadku Skarbu Państwa. Zwracamy uwagę na ten fakt, jako że podobno w PGL LP praktyką jest, iż nadleśniczowie rzekomo zmuszani są w ramach podległości służbowej do udzielania tego rodzaju pełnomocnictw dyrektorowi generalnemu LP lub niektórym dyrektorom regionalnym, aby mogli oni zawierać z wybranymi firmami umowy sprzedaży drewna na preferencyjnych warunkach.


§ 4
Procedury sprzedaży drewna
1. Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców:
a) hurtowe aukcje internetowe - dostępna dla wszystkich przedsiębiorców na jednakowych warunkach procedura ustalenia ceny na drewno w drodze licytacji anonimowej on-line, prowadząca do jego sprzedaży,
b) uzupełniające aukcje internetowe,
c) inne aukcje i submisje drewna szczególnie cennego o specjalnych cechach jakościowych,
d) negocjacje handlowe,
e) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

2. Hurtowe aukcje internetowe odbywają się w okresach półrocznych (dwa razy w roku) lub w okresach rocznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor generalny LP.

3. Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust.1.

4. Osoby fizyczne nabywają drewno:
a) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
b) na uzupełniających aukcjach internetowych.

5. Ceny minimalne do hurtowych aukcji internetowych:
a) których przedmiotem są grupy handlowo-gatunkowe zawierające więcej niż jedną klasę jakości i grubości, określa się dla najniższej klasy jakości i grubości za wyjątkiem drewna W_STANDARD,
b) w przypadku drewna W_STANDARD określa się dla klasy WC01 (drewna WC0 najniższej klasy grubości),
c) dla pozostałych klas jakości i grubości ustalane są automatycznie w oparciu o przeliczniki jednakowe dla całego kraju; w ten sam sposób ustala się ceny transakcyjne,
d) określa się w tej samej wysokości dla wszystkich nadleśnictw zgrupowanych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dla grup nadleśnictw,
e )ustala dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z nadleśniczymi.

6. Ceny minimalne na innych aukcjach i submisjach a także cennik cen detalicznych ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu LP. Ceny minimalne do uzupełniających aukcji internetowych ustala się zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 5.

7. Cena detaliczna grup handlowych powinna być tworzona dla nadleśnictw w następujący sposób: średnia cena transakcyjna sprzedaży przedsiębiorcom za ostatni kwartał powiększona o marżę detaliczną wynoszącą min. 15%. Powyższa zasada nie dotyczy drewna opałowego. W przypadkach, kiedy w nadleśnictwie w poprzednim kwartale nie było w sprzedaży drewna danej grupy handlowej określonego gatunku (brak ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom), nadleśniczy ustala cenę detaliczną na podstawie średniej ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom drewna tej samej grupy handlowej i gatunku w poprzednim kwartale w jednym z najbliższych nadleśnictw.

8. Jeżeli w ocenie nadleśniczego, w wyniku znaczących zmian cen surowca drzewnego, ceny detaliczne ustalone w sposób wskazany w punkcie 7 są nadmiernie wygórowane, możliwe jest obniżenie marży detalicznej poniżej 15% pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora rdLP.

9. Procedurę negocjacji handlowych stosuje się do drewna nie sprzedanego w co najmniej jednej uzupełniającej aukcji internetowej.

10. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna zawarte są w Regulaminach, których pełna treść udostępniana jest do publicznej wiadomości na stronie www.lasy.gov.pl oraz w siedzibach nadleśnictw i zakładów LP.

Uwagi OZPPD: Niepotrzebnie mnożone są procedury sprzedaży drewna w sytuacji, gdy przepis art. 701 Kc jednoznacznie rozstrzyga , że sprzedaż następuje w drodze przetargu i aukcji.
W drodze przetargu powinna być prowadzona sprzedaż drewna na jednakowych dla wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców, na jednakowych dla wszystkich warunkach technicznych jakościowego odbioru, bez względu na ilość nabywanych mas, tzn. jak proponuje PGL LP tzw. sprzedaż hurtowa, natomiast osoby prywatne a także przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili do przetargu powinni nabywać drewno w drodze aukcji.

Zważywszy na niezmiernie istotny fakt, że w świetle art. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051) zarówno lasy, jak i pożytki naturalne lasu stanowią strategiczne zasoby naturalne kraju, to wszyscy przedsiębiorcy, w tym oczywiście firmy zagraniczne prowadzące działalność produkcyjną w Polsce i odprowadzające na rzecz Polski stosowne daniny publiczne, w tym przede wszystkim podatek dochodowy, powinni być uprawnieni do zakupów drewna w przetargach zamkniętych.

Ewentualna nadwyżka podażowa drewna, która nie może zostać zagospodarowana przez krajowy przemysł drzewny i znajduje nabywców ani na przetargu zamkniętych, ani na aukcjach powinna dopiero zostać przeznaczona do sprzedaży na przetargach otwartych, a w ostatniej kolejności do sprzedaży eksportowej.

Z uwagi na przepisy cyt. ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, wszelkie dywagacje o gospodarce rynkowej, a w związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej oraz otwarciem rynku europejskiego są nieuprawnione i są tyko demagogicznym wybiegiem.
Żaden członek Unii Europejskiej bez potrzeby nie otwiera się dla nabywców z innych krajów członkowskich oraz wyzbywa się swoich zasobów naturalnych w taki sposób, tym bardziej, że przepisy unijne tego rodzaju nakazów nie narzucają.

Ponadto nieuprawnionym jest także twierdzić, że w zakresie sprzedaży drewna w kraju mamy wolny rynek, jako że Skarb Państwa jako sprzedawca drewna z oczywistych przyczyn nie może być uczestnikiem tego rynku.

Wolny rynek tworzą bowiem tylko przedsiębiorcy, którzy sprzedają na tym rynku swoje produkty stanowiące ich własność, i usługi, a ani Skarb Państwa, ani tym bardziej zarządzający w jego imieniu lasami państwowymi PGL LP przedsiębiorcami absolutnie nie są.
Należy poza tym uwypuklić, że zgodnie z art. 20 Konstytucji RP w przeciwieństwie do wielu państw europejskich i unijnych, podstawą ustroju gospodarczego nie jest gospodarka rynkowa, lecz - co stanowi zasadniczą różnicę - jest tylko społeczna gospodarka rynkowa.

Co się tyczy cen drewna, to niedopuszczalnym jest, aby o cenach drewna, stanowiącego własność społeczną decydował bez względu na zajmowane jakikolwiek pracownik PGL LP, zamiast właściwego organu administracji rządowej.

Jest to istotne chociażby z tego względu, że prawidłowość decyzji cenowych pracowników PGL LP w aktualnym stanie prawnym w świetle przepisów prawa materialnego, pozostawałyby - oprócz nadzoru służbowego w ramach samego PGL LP - a więc formalnie żadnego - poza jakąkolwiek kontrolą administracyjną, a także i sądową.

W tym stanie rzeczy zapisy w pkt. 5 do pkt. 10 należy uznać jedynie jako " życzeniowe " i nieuprawnione " chciejstwo " dyrektora generalnego PGL LP.
Związek uważa, że ceny jednostkowe drewna w rozbiciu na poszczególne gatunki i asortymenty jakościowe powinny być w całym kraju jednolite.

Realne różnice cenowe w poszczególnych regionach i nadleśnictwach wynikające ze zróżnicowanych warunków prowadzenia gospodarki leśnej, nadleśnictwom, w których koszy pozyskania drewna są wyższe niż w innych jednostkach, powinny być wyrównywane w ramach PGL LP przez dyrektora generalnego LP, zgodnie z dyspozycją art. 33 ust. 3 pkt. 7) ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach.


§ 5
Umowy, zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa

1. Potwierdzeniem warunków sprzedaży drewna na podstawie hurtowej aukcji internetowej oraz uzupełniającej aukcji internetowej jest spisanie umowy, w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem zakupów na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, zawarcie umowy.

2. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy Skarbu Państwa.

3. Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia za zakupione drewno:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego w wybranej przez sprzedającego instytucji ubezpieczającej,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa,

4. Zabezpieczenia w ust. 3 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.

5. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia płatności niż wymienione w ust. 3, w dostatecznym stopniu zabezpieczającej interes Skarbu Państwa.

6. Przy sprzedaży na podstawie cennika sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.

7. Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej, składająca się z co najmniej trzech osób.

8. Z negocjacji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia komisji z nabywcą, zatwierdzany przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

9. Obowiązują trzy terminy płatności za zakupione drewno – 14-dniowy, 21-dniowy lub 30- dniowy. W przypadku wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni sprzedający naliczał będzie od 31 dnia terminu płatności odsetki zgodnie z ustawą z 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz.1323, z późniejszymi zmianami).

10. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez strony w umowach. Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron. Rozliczenie harmonogramów następuje w przyjętych w umowie okresach czasowych. W przypadku przekroczenia odchyleń w realizacji sprzedaży lub zakupu, w stosunku do ustalonych harmonogramem ilości wynoszących +/- 5%, sprzedający lub kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5,0 % wartości nie odebranego lub nie przygotowanego do sprzedaży drewna.

Uwagi OZPPD: Treść pkt. 1 oraz pkt. 2 zbędna, jako że:
a) kwestie dotyczące faktu i chwili zawarcia umowy określa jednoznacznie powszechnie obowiązujące prawo, tj. przepisy prawa cywilnego w art. 66 i dalszych Dziale II Kc, ze szczególnym uwzględnieniem art. 701, art. 702 § 2 i art. 703 § 3 Kc ;
b) zgodnie z prawem, art. 364 Kc obowiązek zabezpieczania istnieje tylko w przypadku wynikającym z ustawy.

Skoro więc ustawa [zarówno ustawa o lasach, jak i inna ustawa będąca związana ze sprzedażą drewna] takiego obowiązku wcale nakłada, treść proponowanego w pkt. 2) zapisu należy uznać za oczywiste nadużycie.
Zgodnie z dyspozycją art. 490 Kc obowiązek zabezpieczania interesu Skarbu Państwa jako sprzedawcy drewna może zaistnieć dopiero wtedy, gdy kupujący bądź dopuszcza się zwłoki w zapłacie na odebrane drewno, bądź gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kupujący nie będzie w stanie spełnić ciążącego na nim obowiązku zapłaty. W takim jednak przypadku zabezpieczenie powinno być dokonane na podstawie przepisów art. 1 ustawy z dnia 6.12.1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996r. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.).

Wym. w pkt. 3 formy zabezpieczenia nie tylko stanowią jaskrawą formę nadmiernego i nieuprawnionego asekuranctwa, ale przede wszystkim dowodzą, że wbrew treści zapisu w pkt. 1 nie idzie tu interes Skarbu Państwa, lecz o niezdolność funkcyjnych pracowników PGL LP realizujących sprzedaż drewna w imieniu Skarbu Państwa, do ponoszenia nawet najmniejszego ryzyka handlowego i jakiegokolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
Proponowane w pkt. 3 formy zabezpieczenia są wprowadzone celowo, aby wyeliminować z zakupów drewna wiele małych i średnik rodzimych firm, których w kraju jest blisko 7 tysięcy, wiedząc że w przeciwieństwie do nielicznych wielkich firm krajowych oraz oraz koncernów zagranicznych działających w kraju, nie będą oni spełnić takich wymogów.
Żądane przez PGL LP w pkt. 3 formy zabezpiecza generują przecież dodatkowe i niemałe wcale koszty, a te z kolei wpływają na wartość ostateczną ceny nabywanego surowca.
Gdyby uznać, że jest to objaw tylko asekuranctwa, to dyrektor generalny LP nie powinien obarczać taką odpowiedzialnością pracowników nie posiadających elementarnych predyspozycji menedżerskich.
Jednakże zdaniem Związku idzie tu wyłącznie o dopuszczenie do zakupów z uwagi na partykularne interesy PGL LP oraz ściśle określoną ilość pozyskiwanego w roku drewna, kilku wielkich nabywców - wielkich firm, wyeliminowanie z rynku małych i średnich przedsiębiorców rodzimych, a ewentualną nadwyżkę podaży przez współpracujących z PGL LP pośredników sprzedać na eksport.

Co się tyczy zapisów w pkt. 6, pkt. 7 i pkt. 8 należy je bezwzględnie odrzucić, jako sprzeczne z art. 32 ust. 2 Konstytucji, rażąco naruszające ustawowe zasady uczciwej konkurencji p których mowa w ustawie z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095) oraz ustawie z dnia 16.02.2004r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 331).

Pkt. 9 również uważamy za zbędny, jako że stanowi o terminach płatności albo deklarowanych w składanej ofercie zakupu, albo potem ustalanych przez strony w spisywanej umowie sprzedaży.
Natomiast kwestie zwłoki z zapłatą lub wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni, skoro określa już ustawa z 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz.1323, z poźn. zm.). to z natury rzeczy są one oczywiste i nie ma potrzeby ich nawet tu powoływać.

W pkt. 9 zamiast dotychczasowej treści, należałoby bezwzględnie raczej wprowadzić zapis, ściśle określający jednakowe dla wszystkich bez wyjątku nabywców warunki techniczne jakościowej klasyfikacji i odbioru drewna w poszczególnych asortymentach i gatunkach.

Jest to kwestia zasadnicza, mająca na celu wyeliminowanie wszelkich nadużyć i niedopuszczalnych dotąd praktyk, że w stosunku do uprzywilejowanych uznaniowo nabywców, zwłaszcza wielkich firm i koncernów zagranicznych stosuje się zupełnie odrębne, inne niż w stosunku do pozostałych nabywców, o wiele korzystniejsze normy techniczne jakościowego odbioru, a nawet dopuszcza się jakościowy odbiór drewna na placu składowym u wybranego też uznaniowo nabywcy.

Poprzez niejednolitość stosowanych różnych norm jakościowej klasyfikacji oraz odbioru drewna, możliwą staje się manipulacja cenowa, polegająca na tym, że drewno takiej samej jakości wg jednych norm klasyfikuje się jako drewno niższej klasy jakościowej, a przez to jego cena jest odpowiednio mniejsza, natomiast wg drugich norm bardziej ostrzejszych drewno to, może zostać zaliczone wyższej klasy jakości, w związku z czym jego cena stosownie wzrasta.

Wskutek stosowania jednorodnych norm jakościowych można na jednym m3 drewna można wymanipulować na cenie jednostkowej różnicę nawet 20 zł.
Egzemplifikując to dokładnej, można łatwo wyliczyć, że jeżeli firma nabywa np. 300 tys. m3 w ciągu roku o 20 zł taniej niż inni nabywcy, to uzyskuje na tym korzyść majątkową w kwocie 6 mln. zł.
Pkt. 10 nie wymaga nawet komentarza bowiem, stanowi w istocie wzorzec zapisów, które ci najwyżej powinny zostać uwzględnione w postanowieniach umowy sprzedaży.


Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna dyrektor generalny LP wydaje stosowne decyzje, regulaminy i wytyczne.
2. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów, powodzi, suszy, wiatrołomów lub śniegołomów, dyrektor generalny LP może wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku tych zjawisk.

W konkluzji w następstwie analizy niniejszych tzw. zasad sprzedaży stwierdzamy, że są one w istocie worem ubiegłych lat instrukcją postępowania, proponowaną przez dyrektora generalnego LP do stosowania w roku przyszłym w podległych mu jednostkach organizacyjnych PGL LP.

Nie mają one jednak żadnego znaczenia prawnego dla przedsiębiorców - nabywców drewna, bo niczego w stosunku do dotychczasowych praktyk ani nie porządkują, ani nie czynią sprzedaży drewna przez Skarb Państwa zgodnym z prawem.

Jeżeli przedmiotowe zasady sprzedaży stanowią rzekomo propozycję wypracowaną jakoby przez utworzony z inicjatywy ministra Michała Boniego tzw. międzyresortowy zespół ds. opracowania zasad sprzedaży drewna przez Skarb Państwa, to na podstawie analizowanego przez nas opracowania z przykrością stwierdzamy, że żadnego efektu zespół ten nie uzyskał.

Nadmieniamy, że Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego - jak wiemy dopiero teraz - nie był zaproszony przez międzyresortowy zespołu do wyrażenia swojej opinii w sprawie., mimo że tylko PIGPD i nasz Związek, z wyłączeniem stowarzyszeń, mają jedynie ustawowe uprawnienia do reprezentowania interesów zrzeszonych członków.

Wobec braku w przemyśle drzewnym innych organizacji o ogólnopolskim zasięgu z takimi uprawnieniami, można co najwyżej mówić, iż tylko łączna reprezentacja PPIGPD oraz Związku uprawniona jest wypowiadać się w imieniu przemysłu drzewnego.

W tych okolicznościach informujemy, że Związek już w roku ubiegłym licząc że minister M. Boni zamierza międzyresortowy zespół powołać, przygotował własny projekt stosownego aktu normatywnego w przedmiocie zasad sprzedaży drewna. Projekt ten ministrowi M. Boniemu. został przesłany w załączeniu pisma z dnia 17-10-2008r.

Reasumując stwierdzamy, że z przedstawionej powyżej analizy treści wariantu I zasad sprzedaży wynika , iż są one złe i w interesie przedsiębiorców przemysłu drzewnego oraz z uwagi na interes społeczny, a także gospodarki krajowej nie powinny być dopuszczone do stosowania.

Całkowicie negatywnie oceniamy również Wariant II oraz Wariant III. udostępnionych przesłanych nam zasad sprzedaży, które są jeszcze gorsze pod względem merytorycznym, są także niezgodne z przepisami prawa materialnego i tak samo jak Wariant I stanowią tylko zestawienie jednostronnych poglądów PGL LP w przedmiotowym zakresie.

Uwaga: Regulamin aukcji internetowych pozostaje bez zmian ("e-drewno").

Wariant 2
Sprzedaż aukcyjna (60% masy drewna) oraz w ramach umów wieloletnich (40% masy). Umowy wieloletnie zawierane z grupą klientów, wybraną na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" - do wyczerpania puli.


Zasady sprzedaży drewna okrągłego prowadzonej przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (LP)

§ 1
Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
2. Osoba fizyczna - osoba nie wykonująca działalności gospodarczej.

§ 2
Warunki ogólne
Sprzedaż drewna prowadzona jest:
a) przez kierownika jednostki organizacyjnej LP (nadleśniczego, kierownika zakładu LP),
b) po cenie netto za 1 m3 , powiększonej o należny podatek VAT,
c) na bazie loco las po zrywce lub bez dokonanej zrywki lub loco składnica.

§ 3
Procedury sprzedaży drewna
1. Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców:
a) umowy wieloletnie (od II półrocza 2010r.),
b) hurtowe aukcje internetowe - dostępna dla wszystkich przedsiębiorców na jednakowych warunkach procedura ustalenia ceny na drewno w drodze licytacji anonimowej on-line, prowadząca do jego sprzedaży,
c) uzupełniające aukcje internetowe,
d) inne aukcje i submisje drewna szczególnie cennego o specjalnych cechach jakościowych,
e) negocjacje handlowe,
f) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

2. Umowy wieloletnie mogą być zawierane na okres od 2 do 10 lat.

3. Oferty na umowy wieloletnie mogą składać przedsiębiorcy, którzy uprzednio złożą zabezpieczenie wykonania umowy wieloletniej w formie gwarancji bankowej na kwotę równą 15% wartości drewna, jakie obejmuje oferta, obliczonej na podstawie średnich cen uzyskanych przez LP w roku poprzednim. W ofercie podaje się m.in. wnioskowaną ilość drewna w rozbiciu na grupy handlowo-gatunkowe oraz proponowaną geografię dostaw z poszczególnych nadleśnictw.

4. Umowy wieloletnie zawierane są do wyczerpania puli drewna przeznaczonej do sprzedaży w tej procedurze, w kolejności zgodnej z kolejnością składania ofert na zawarcie tych umów przez przedsiębiorców. Umowy wieloletnie zawiera się na 100% masy wnioskowanej przez danego oferenta. Umowa może być zawarta na ilość drewna niższą, niż wnioskowana przez danego oferenta, jeżeli strony nie uzgodnią geografii dostaw z poszczególnych nadleśnictw, obejmującej 100% wnioskowanej masy. Po wyczerpaniu puli drewna przeznaczonej do sprzedaży w ramach umów wieloletnich, pozostałe oferty zostaną zwrócone bez rozpatrywania, jednocześnie wstrzymane zostanie przyjmowanie dalszych ofert.

5. Hurtowe aukcje internetowe odbywają się w okresach półrocznych (dwa razy w roku) lub w okresach rocznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor generalny LP.

6. Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust.1.

7. Osoby fizyczne nabywają drewno:
c)na podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
d)na uzupełniających aukcjach internetowych.

8. Ceny drewna gwarantowanego w umowach wieloletnich ustalane są na okresy półroczne lub roczne jako średnie ceny uzyskane na hurtowej aukcji internetowej w określonym nadleśnictwie na określoną grupę handlowo-gatunkową na taki sam okres.

9. Ceny minimalne do hurtowych aukcji internetowych:
a) których przedmiotem są grupy handlowo-gatunkowe zawierające więcej niż jedną klasę jakości i grubości, określa się dla najniższej klasy jakości i grubości za wyjątkiem drewna W_STANDARD,
b) w przypadku drewna W_STANDARD określa się dla klasy WC01 (drewna WC0 najniższej klasy grubości),
c) dla pozostałych klas jakości i grubości ustalane są automatycznie w oparciu o przeliczniki jednakowe dla całego kraju; w ten sam sposób ustala się ceny transakcyjne,
d) określa się w tej samej wysokości dla wszystkich nadleśnictw zgrupowanych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dla grup nadleśnictw,
e) ustala dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z nadleśniczymi.

10. Ceny minimalne innych na aukcjach i submisjach a także cennik cen detalicznych ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu LP. Ceny minimalne do uzupełniających aukcji internetowych ustala się zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 9.

11. Cena detaliczna grup handlowo-gatunkowych powinna być tworzona dla nadleśnictw w następujący sposób: średnia cena transakcyjna sprzedaży przedsiębiorcom za ostatni kwartał powiększona o marżę detaliczną wynoszącą min. 15%. Powyższa zasada nie dotyczy drewna opałowego. W przypadkach, kiedy w nadleśnictwie w poprzednim kwartale nie było w sprzedaży drewna danej grupy handlowej określonego gatunku (brak ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom), nadleśniczy ustala cenę detaliczną na podstawie średniej ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom drewna tej samej grupy handlowej i gatunku w poprzednim kwartale w jednym z najbliższych nadleśnictw.

12. Jeżeli w ocenie nadleśniczego, w wyniku znaczących zmian cen surowca drzewnego, ceny detaliczne ustalone w sposób wskazany w punkcie 7 są nadmiernie wygórowane, możliwe jest obniżenie marży detalicznej poniżej 15% pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora rdLP.

13. Procedurę negocjacji handlowych stosuje się do drewna nie sprzedanego w co najmniej jednej uzupełniającej aukcji internetowej.

14. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna zawarte są w Regulaminach, których pełna treść udostępniana jest do publicznej wiadomości na stronie www.lasy.gov.pl oraz w siedzibach nadleśnictw i zakładów LP.

§ 4
Oferty sprzedaży, pule drewna
1. Roczna oferta sprzedaży drewna zawiera następujące pule:
a) do sprzedaży na podstawie umów wieloletnich w wysokości nie wyższej, niż 40% ilości drewna podstawowych grup handlowo-gatunkowych w skali poszczególnych nadleśnictw, przeznaczonej do sprzedaży w ramach procedur określonych w § 3 ust. 1, punkt a), b), d),
b) na hurtowe aukcje internetowe oraz na inne aukcje i submisje, stanowiąca nie mniej, niż 60% ilości drewna, przeznaczonej do sprzedaży w ramach procedur określonych w § 3 ust. 1, punkt a), b), d),
c) do sprzedaży detalicznej,
d) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych LP.

2. Drewno nie sprzedane:
a) na podstawie umów wieloletnich oraz na hurtowej aukcji internetowej jest wystawiane na uzupełniającej aukcji internetowej,
b) na uzupełniającej aukcji internetowej może być wystawione na ponownej aukcji, sprzedane w procedurze negocjacji handlowych lub przesunięte do puli detalicznej.

7. Roczny plan sprzedaży drewna z podziałem na pule, z uwzględnieniem wybranych sortymentów, wymienione w ust. 1, zatwierdza dyrektor generalny Lasów Państwowych. Roczny plan sprzedaży drewna plan udostępnia się do publicznej wiadomości przed uruchomieniem procedur sprzedaży drewna na dany rok.

8. Pule drewna, wymienione w ust. 1.a) i 1.b) w rozbiciu na grupy handlowo-gatunkowe i nadleśnictwa publikuje się w momencie rozpoczęcia przyjmowania ofert na umowy wieloletnie lub w momencie rozpoczęcia hurtowej aukcji internetowej.

9. Podziału pul drewna przeznaczonego do sprzedaży w procedurze hurtowych aukcji internetowych na okresy półroczne dokonuje nadleśniczy lub kierownik zakładu. Ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży w danym półroczu powinna wynosić około 50% puli rocznej. Przy ustalaniu tej ilości należy uwzględnić tradycyjny rozkład czasowy pozyskania i sprzedaży drewna w ciągu roku, w odniesieniu do poszczególnych grup handlowo-gatunkowych.

§ 5
Umowy, zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa
4. Potwierdzeniem warunków sprzedaży drewna na podstawie hurtowej aukcji internetowej oraz uzupełniającej aukcji internetowej jest spisanie umowy, w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem zakupów na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, zawarcie umowy.
5. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy Skarbu Państwa.
6. Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia za zakupione drewno:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego w wybranej przez sprzedającego instytucji ubezpieczającej,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa,

4. Zabezpieczenia w ust. 3 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
5. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia płatności niż wymienione w ust. 3, w dostatecznym stopniu zabezpieczającej interes Skarbu Państwa.
6. Przy sprzedaży na podstawie cennika sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.
7. Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej, składająca się z co najmniej trzech osób.
8. Z negocjacji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia komisji z nabywcą, zatwierdzany przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
9. Obowiązują trzy terminy płatności za zakupione drewno – 14-dniowy, 21-dniowy lub 30- dniowy. W przypadku wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni sprzedający naliczał będzie od 31 dnia terminu płatności odsetki zgodnie z ustawą z 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.Nr 139 poz.1323, z późniejszymi zmianami).
11. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez strony w umowach. Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron. Rozliczenie harmonogramów następuje w przyjętych w umowie okresach czasowych. W przypadku przekroczenia odchyleń w realizacji sprzedaży lub zakupu, w stosunku do ustalonych harmonogramem ilości wynoszących +/- 5%, sprzedający lub kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5,0 % wartości nie odebranego lub nie przygotowanego do sprzedaży drewna.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna dyrektor generalny LP wydaje stosowne decyzje, regulaminy i wytyczne.
2. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów, powodzi, suszy, wiatrołomów lub śniegołomów, dyrektor generalny LP może wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku tych zjawisk.

Uwagi:
1. Zawieranie i realizacja umów wieloletnich wg tego wariantu możliwe od II półrocza 2010.
2. Przed wdrożeniem zasad sprzedaży LP opracują wzór umowy wieloletniej. Regulamin aukcji internetowych pozostaje bez zmian ("e-drewno").


Wariant 3
Sprzedaż aukcyjna (60% masy drewna) oraz w ramach umów wieloletnich (40% masy). Umowy wieloletnie zawierane z grupą klientów wybraną w wyniku konkursu - do wyczerpania puli.


Zasady sprzedaży drewna okrągłego prowadzonej przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (LP)

§ 1
Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
2. Osoba fizyczna - osoba nie wykonująca działalności gospodarczej.

§ 2
Warunki ogólne
Sprzedaż drewna prowadzona jest:
a) przez kierownika jednostki organizacyjnej LP (nadleśniczego, kierownika zakładu LP),
b) po cenie netto za 1 m3 , powiększonej o należny podatek VAT,
c) na bazie loco las po zrywce lub bez dokonanej zrywki lub loco składnica.

§ 3
Procedury sprzedaży drewna
1. Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców:
a) umowy wieloletnie (nie wcześniej, niż od II półrocza 2010r.),
b) hurtowe aukcje internetowe - dostępna dla wszystkich przedsiębiorców na jednakowych warunkach procedura ustalenia ceny na drewno w drodze licytacji anonimowej on-line, prowadząca do jego sprzedaży,
c) uzupełniające aukcje internetowe,
d) inne aukcje i submisje drewna szczególnie cennego o specjalnych cechach jakościowych,
e) negocjacje handlowe,
f) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.

2. Umowy wieloletnie mogą być zawierane na okres od 2 do 10 lat.

3. Oferty na umowy wieloletnie mogą składać przedsiębiorcy, którzy uprzednio złożą zabezpieczenie wykonania umowy wieloletniej w formie gwarancji bankowej na kwotę równą 15% wartości drewna, jakie obejmuje oferta, obliczonej na podstawie średnich cen uzyskanych przez LP w roku poprzednim. W ofercie podaje się m.in. wnioskowaną ilość drewna w rozbiciu na grupy handlowo-gatunkowe oraz proponowaną geografię dostaw z poszczególnych nadleśnictw.

4. Umowy wieloletnie zawierane są z przedsiębiorcami, których oferty zostaną ocenione najwyżej w wyniku konkursu. Regulamin konkursu, w tym zestaw kryteriów oceny ofert, uwzględniający w szczególności ilość drewna proponowaną przez oferenta, termin płatności, rodzaj zabezpieczenia należności za zakupione drewno, cenę transakcyjną wyrażoną jako procent zwiększenia średnich cen uzyskanych na hurtowej aukcji internetowej a także wagi przypisane poszczególnym kryteriom ustala zespół składający się z przedstawicieli LP oraz ministrów właściwych ds. gospodarki i środowiska. Wynik pracy zespołu musi uzyskać pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Umowy wieloletnie zawierane są do wyczerpania puli drewna przeznaczonej do sprzedaży w tej procedurze. Umowy wieloletnie zawiera się na 100% masy wnioskowanej przez danego oferenta. Umowa może być zawarta na ilość drewna niższą, niż wnioskowana przez danego oferenta, jeżeli strony nie uzgodnią geografii dostaw z poszczególnych nadleśnictw, obejmującej 100% wnioskowanej masy. Po wyczerpaniu puli drewna przeznaczonej do sprzedaży w ramach umów wieloletnich, dalsze oferty nie będą rozpatrywane.

6. Hurtowe aukcje internetowe odbywają się w okresach półrocznych (dwa razy w roku) lub w okresach rocznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor generalny LP.

7. Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z rozstrzygnięć procedur sprzedaży wymienionych w ust.1.

8. Osoby fizyczne nabywają drewno:
a) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
b) na uzupełniających aukcjach internetowych.

9. Ceny drewna gwarantowanego w umowach wieloletnich ustalane są na okresy półrocze lub roczne jako średnie ceny uzyskane na hurtowej aukcji internetowej w określonym nadleśnictwie na określoną grupę handlowo-gatunkową na taki sam okres.

10. Ceny minimalne do hurtowych aukcji internetowych:
a) których przedmiotem są grupy handlowo-gatunkowe zawierające więcej niż jedną klasę jakości i grubości, określa się dla najniższej klasy jakości i grubości za wyjątkiem drewna W_STANDARD,
b) w przypadku drewna W_STANDARD określa się dla klasy WC01 (drewna WC0 najniższej klasy grubości),
c) dla pozostałych klas jakości i grubości ustalane są automatycznie w oparciu o przeliczniki jednakowe dla całego kraju; w ten sam sposób ustala się ceny transakcyjne,
d) określa się w tej samej wysokości dla wszystkich nadleśnictw zgrupowanych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dla grup nadleśnictw,
e) ustala dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z nadleśniczymi.

11. Ceny minimalne na innych aukcjach i submisjach a także cennik cen detalicznych ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu LP. Ceny minimalne do uzupełniających aukcji internetowych ustala się zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 10.

12. Cena detaliczna drewna poszczególnych grup handlowo-gatunkowych powinna być tworzona dla nadleśnictw w następujący sposób: średnia cena transakcyjna sprzedaży przedsiębiorcom za ostatni kwartał powiększona o marżę detaliczną wynoszącą min. 15%. Powyższa zasada nie dotyczy drewna opałowego. W przypadkach, kiedy w nadleśnictwie w poprzednim kwartale nie było w sprzedaży drewna danej grupy handlowej określonego gatunku (brak ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom), nadleśniczy ustala cenę detaliczną na podstawie średniej ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom drewna tej samej grupy handlowej i gatunku w poprzednim kwartale w jednym z najbliższych nadleśnictw.

13. Jeżeli w ocenie nadleśniczego, w wyniku znaczących zmian cen surowca drzewnego, ceny detaliczne ustalone w sposób wskazany w punkcie 7 są nadmiernie wygórowane, możliwe jest obniżenie marży detalicznej poniżej 15% pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora rdLP.

14. Procedurę negocjacji handlowych stosuje się do drewna nie sprzedanego w co najmniej jednej uzupełniającej aukcji internetowej.

15. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna zawarte są w Regulaminach, których pełna treść udostępniana jest do publicznej wiadomości na stronie www.lasy.gov.pl oraz w siedzibach nadleśnictw i zakładów LP.

§ 4
Oferty sprzedaży, pule drewna
1. Roczna oferta sprzedaży drewna zawiera następujące pule:
a) do sprzedaży na podstawie umów wieloletnich w wysokości nie wyższej, niż 40% ilości drewna podstawowych grup handlowo-gatunkowych w skali poszczególnych nadleśnictw, przeznaczonej do sprzedaży w ramach procedur określonych w § 3 ust. 1, punkt a), b), d),
b) na hurtowe aukcje internetowe oraz na inne aukcje i submisje, stanowiąca nie mniej, niż 60% ilości drewna, przeznaczonej do sprzedaży w ramach procedur określonych w § 3 ust. 1, punkt a), b), d),
c) do sprzedaży detalicznej,
d) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych LP.

2. Drewno nie sprzedane:
e) na podstawie umów wieloletnich oraz na hurtowej aukcji internetowej jest wystawiane na uzupełniającej aukcji internetowej,
f) na uzupełniającej aukcji internetowej może być wystawione na ponownej aukcji, sprzedane w procedurze negocjacji handlowych lub przesunięte do puli detalicznej.

3. Roczny plan sprzedaży drewna z podziałem na pule, z uwzględnieniem wybranych sortymentów, wymienione w ust. 1, zatwierdza dyrektor generalny Lasów Państwowych. Roczny plan sprzedaży drewna udostępnia się do publicznej wiadomości przed uruchomieniem procedur sprzedaży drewna na dany rok.

4. Pule drewna, wymienione w ust. 1.a) i 1.b) w rozbiciu na grupy handlowo-gatunkowe i nadleśnictwa publikuje się w momencie rozpoczęcia przyjmowania ofert w konkursie na umowy wieloletnie lub w momencie rozpoczęcia hurtowej aukcji internetowej.

5. Podziału pul drewna przeznaczonego do sprzedaży w procedurze hurtowych aukcji internetowych na okresy półroczne dokonuje nadleśniczy lub kierownik zakładu. Ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży w danym półroczu powinna wynosić około 50% puli rocznej. Przy ustalaniu tej ilości należy uwzględnić tradycyjny rozkład czasowy pozyskania i sprzedaży drewna w ciągu roku, w odniesieniu do poszczególnych grup handlowo-gatunkowych.

§ 5
Umowy, zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa

1. Potwierdzeniem warunków sprzedaży drewna na podstawie hurtowej aukcji internetowej oraz uzupełniającej aukcji internetowej jest spisanie umowy, w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem zakupów na podstawie cennika sprzedaży detalicznej, zawarcie umowy.

2. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy Skarbu Państwa.

3. Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia za zakupione drewno:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego w wybranej przez sprzedającego instytucji ubezpieczającej,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne "produkty" zabezpieczenia płatności zaproponowane przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa,

4. Zabezpieczenia w ust. 3 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.

5. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia płatności niż wymienione w ust. 3, w dostatecznym stopniu zabezpieczającej interes Skarbu Państwa.

6. Przy sprzedaży na podstawie cennika sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.

7. Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej, składająca się z co najmniej trzech osób.

8. Z negocjacji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia komisji z nabywcą, zatwierdzany przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

9. Obowiązują trzy terminy płatności za zakupione drewno – 14-dniowy, 21-dniowy lub 30- dniowy. W przypadku wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni sprzedający naliczał będzie od 31 dnia terminu płatności odsetki zgodnie z ustawą z 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.Nr 139 poz.1323, z późniejszymi zmianami).

10. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez strony w umowach. Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron. Rozliczenie harmonogramów następuje w przyjętych w umowie okresach czasowych. W przypadku przekroczenia odchyleń w realizacji sprzedaży lub zakupu, w stosunku do ustalonych harmonogramem ilości wynoszących +/- 5%, sprzedający lub kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5,0 % wartości nie odebranego lub nie przygotowanego do sprzedaży drewna.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna dyrektor generalny LP wydaje stosowne decyzje, regulaminy i wytyczne.
2. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów, powodzi, suszy, wiatrołomów lub śniegołomów, dyrektor generalny LP może wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku tych zjawisk.

Uwagi:
1. Zawieranie i realizacja umów wieloletnich wg tego wariantu możliwe nie wcześniej, niż od II półrocza 2010 (termin wdrożenia zależny od zakończenia prac zespołu wymienionego w § 3 ust. 4).
2. Przed wdrożeniem zasad sprzedaży LP opracują wzór umowy wieloletniej. Regulamin aukcji internetowych pozostaje bez zmian ("e-drewno").


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz