/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Wystąpienie OZPPD na Komisji Przyjazne Państwo

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2009-09-19


16 września br. Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo omawiała sytuację przemysłu drzewnego i jej zależność od działań Lasów Państwowych. Poniżej przytaczamy wystąpienie prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego Mirosława Florkiewicza.

Fot. Drewno.pl

Warszawa, dnia 16.09.2009 r.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Komisjo

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego najpierw chciałbym wyrazić podziękowanie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej "Przyjazne Państwo"za zainteresowanie się problemami przedsiębiorców branży drzewnej, a zwłaszcza kwestią uporządkowanie zasadniczych dla funkcjonowania rodzimego przemysłu drzewnego regulacji prawnych, związanych ze sprzedażą przez Skarb Państwa surowca drzewnego pozyskiwanego każdego roku z drzewostanu lasów państwowych.

Podjęcie przez Komisję tych kwestii daje w naszym przeświadczeniu szansę wyeliminowania ujawnionych w tym zakresie nadużyć prawa, jakie za sprawą administratora lasów Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z całą ostrością uwidoczniły się, zwłaszcza w ostatnich kilku latach.

Głównym problemem, który w istocie decyduje o istnieniu w kraju przedsiębiorstw drzewnych, jest ich dostępność do zakupów od Skarbu Państwa surowca drzewnego.

Jak dotąd sprzedaż surowca drzewnego nabywcom jest przez PGL LP samowolnie reglamentowana, jako że prowadzona jest jedynie na zasadach uznaniowych, na podstawie zarządzeń własnych dyrektora generalnego PGL LP, które wydawane są bez żadnego ważnego upoważnienia ustawowego.

[art. 17 a) ustawy z dnia 8.08.1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 493 dodany 15-01-2003) - Organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do reprezentowania Skarbu Państwa reprezentują Skarb Państwa zgodnie z ich właściwością i w zakresie określonym w przepisach odrębnych.]

[ art.25 pkt.2 ustawy o działach adm. Rządowej- Minister właściwy do spraw Sk.Pań. reprezentuje Skarb Pań. W zakresie ustalonym w ust.1, z uwzględnieniem przepisów odrębnych – Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 78/2005 – analiza przepisów ustawy o działach adm. rządowej pozwala stwierdzić, że nie ma takiego przepisu.]

Dyrektor generalny LP narzucając bezprawnie w takim trybie zasady sprzedaży drewna, stwarza jeszcze dodatkowo preferencyjne warunki cenowe i techniczne jakościowego odbioru drewna wybranym wg własnego uznania firmom, przede wszystkim koncernom zagranicznym lub wielkim przedsiębiorstwom krajowym, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.

Średni i mali przedsiębiorcy rodzimi płacąc za surowiec porównywalny jakościowo surowiec dużo wyższe ceny, nie są w stanie swoimi produktami konkurować z tak uprzywilejowanymi firmami (koncernami) i tym sposobem zwłaszcza ostatnio są systematycznie wypierani z rynku.

Daje to uzasadnioną podstawę stwierdzić, że sprzedaż surowca z lasów państwowych na potrzeby przemysłu drzewnego, odbywa się z rażącym naruszeniem elementarnych zasad praworządności i jest sprzeczna z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.

[art. 32 ust. 2 Konstytucji RP - Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.]

PGL LP wykorzystując rozmyślnie fakt, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa, natomiast jest tylko państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą ani osobowości ani zdolności prawnej zarządzającą tylko lasami państwowymi, w związku z czym nie podlega rygorom ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) nadużywając ustawowych uprawnień, uzurpuje sobie pozycję dominującą w zakresie sprzedaży drewna.

Tym sposobem - wbrew przepisom ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095) oraz powołanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - ingeruje w konkurencyjność i w istocie decyduje o funkcjonowaniu w kraju przedsiębiorstw drzewnych.

[ - art. 103 pkt. 1) - i 5) ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095  – Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych średnich przedsiębiorców, w szczególności przez:

1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzeds., małych i średnich przeds.;

5) wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców.

Art.4 i art.9 ust.1 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331) zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez 1-go lub kilku przedsiebiorców]

Bulwersującym dla przedsiębiorców, szczególnie średnich i małych, a głównie takich zrzesza Związek i ich interesy gospodarcze reprezentuje, jest to, że sprawujący nadzór nad działalnością PGL LP Minister Środowiska jako właściwy organ administracji rządowej, w imię partykularnych interesów PGL LP toleruje dotychczas ten rażąco sprzeczny z prawem stan rzeczy.

Daje to uzasadnione powody twierdzić, że Minister Środowiska nadal nie zamierza niczego ani zmienić, ani uporządkować.

A sprawa jest bardzo poważna i ma ogromne znaczenie tak społecznie, jak i gospodarczo, mając na uwadze, że drewna z lasów Skarbu Państwa rocznie pozyskuje się około 34 miliony m3, wpływy z jego sprzedaży szacuje się na wartość 5 miliardów 400 milionów złotych, a przemysł drzewny jeszcze do niedawna gwarantował miejsca pracy dla przeszło 260 tys. osób zamieszkałych na terenach wiejskich lub mało uprzemysłowionych.

Związek zdając sobie sprawę nie tylko ze złożoności sprawy, ale także z utrwalonych od wielu lat praktyk w zakresie dystrybucji drewna pozyskiwanego z lasów państwowych, a nawet zaistniałych w tym czasie najprzeróżniejszych grup interesów, mimo to w piśmie z dnia 19.06.2009r. Ldz. PZ 14 - 1/06/09 do Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” przestawił ogólnie propozycje ewentualnych, a koniecznych zmian w stosownych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przede wszystkim w ustawie z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435).

Przedsiębiorcy (średni i mali) czują się zagrożeni wypieraniem ich z rynku przez nowopowstające w kraju zakłady drzewne należące do firm zagranicznych, które podobnie jak po prywatyzacji byłe wielkie przedsiębiorstwa państwowe, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych firm, za sprawą niedopuszczalnych praktyk PGL LP z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji mają zapewnione zakupy drewna na preferencyjnych warunkach, Przedsiębiorcy (mali i średni) oczekują w związku z tym pilnych zmian w dotychczas stosowanych zasadach sprzedaży drewna.

Upatrują oni w tych zmianach jedyną szansę dalszego efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania w interesie społecznym i gospodarczym państwa ufając, że wobec oczywistej inercji, a nawet i niechęci w tym przedmiocie Ministra Środowiska, teraz z inicjatywy posłów, członków Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” zmiany te mogą być realne.

Zapewniam Wysoką Komisję, że jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to Związek deklaruje przygotować w każdym czasie i przekazać na żądanie i potrzeby prac Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo niezbędne materiały w przedmiotowym zakresie.

 

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

No to jak jest paragraf, to czemu ich do sądu nie podacie?

Mariusz [21]Odpowiedz na ten komentarz2009-09-19 22:26:08

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA