DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Stypendia dla młodych naukowców.

Autor: Aleksander Chećko
Źródło: Serwis MSZ/ VI Numer: 40/1072
Data: 2005-01-07


Zainicjowany w roku 2003 program stypendialny dla młodych naukowców adresowany jest w roku akademickim 2005/2006 do kandydatów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, krajów Azji Środkowej i Zakaukazia, a także Afganistanu i Iraku. Rok akademicki 2005/2006 będzie trzecim rokiem jego realizacji.

KANDYDACI

Preferowane będą kandydatury osób mogących wykazać się osiągnięciami naukowymi i/lub aktywną działalnością społeczną na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego we własnym kraju. Dotychczasowa działalność kandydatów powinna być rękojmią wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy i specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej we własnych krajach.

Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych.

Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i bez możliwości przedłużenia.
Czas trwania stażu i stypendium - 9 miesięcy.
Wysokość stypendium, z którego stypendyści pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia, wynosi 1240.- PLN miesięcznie.
Miejsce składania aplikacji - właściwa terytorialnie Ambasada RP.
Termin składania aplikacji - 30 kwietnia 2005 r.

WYMAGANIA OGÓLNE

Ukończone pełne studia wyższe na kierunkach: stosunki międzynarodowe, historia, politologia, socjologia, etnologia, kulturoznawstwo, psychologia społeczna, administracja i zarządzanie. Dopuszczalne są również kandydatury osób z ostatniego roku studiów.

Wiek kandydatów - do 35 lat.
Zainteresowania Polską oraz rozwojem przyjaznych stosunków własnego kraju z Polską, dobra ogólna orientacja w polskiej problematyce będącej przedmiotem badań jednej z ww. wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX wieku.
Znajomość języka polskiego lub angielskiego umożliwiająca porozumiewanie się, wymianę myśli oraz rozumienie wykładów z danej dziedziny i korzystanie z literatury przedmiotu. Kandydaci, którzy zgłoszą potrzebę nauki języka polskiego, zostaną skierowani na intensywny kurs języka polskiego we wrześniu br. Koszty uczestnictwa w kursie j. polskiego, w tym koszt zakwaterowania i wyżywienia, pokrywa strona polska.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich. W wypadku studentów ostatniego roku studiów - zaświadczenie z uczelni.
Kwestionariusz.
Zwięzły list motywujący ubieganie się o stypendium, zawierający ponadto wskazanie dziedziny specjalizacji stażowej, planów i tematów związanych z realizacją stażu oraz ewentualnie uczelni lub innej instytucji naukowej w Polsce, w której miałaby się realizować specjalizacja, oraz polskiego opiekuna naukowego.
Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim, pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z dwiema fotografiami.
Rekomendacje 2 autorytetów naukowych z dziedziny specjalizacji kandydata lub dziedzin pokrewnych.
Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego.
Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące - zdaniem kandydata - pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

TRYB APLIKACJI

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2005 r. z dopiskiem na kopercie “Stypendia dla młodych naukowców”.

TRYB KWALIFIKACJI

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
pierwszy etap obejmuje kwalifikację przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty,
drugi etap jest rozmową kwalifikacyjną z Komisją, powołaną przez dyrektora BUWiWM po konsultacji z dyrektorem Departamentu Promocji MSZ. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w czerwcu 2005 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w ambasadach Polski w nw. krajach:
a) dla kandydatów z Federacji Rosyjskiej-w Ambasadzie RP w Moskwie,
b) dla kandydatów z Republiki Ukrainy w-Ambasadzie RP w Kijowie,
c) dla kandydatów z Republiki Białorusi-w Ambasadzie RP w Mińsku,
d) dla kandydatów z Zakaukazia-w Ambasadzie RP w Tbilisi,
e) dla kandydatów z Republiki Tadżykistanu i Republiki Uzbekistanu
- w Ambasadzie RP w Taszkiencie,
f) dla kandydatów z Republiki Kazachstanu i Republiki Kirgiskiej
- w Ambasadzie RP w Ałmaty,
g) dla kandydatów z Republiki Mołdowy-w Ambasadzie RP w Kiszyniowie.
O terminie przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub pocztą elektroniczną.

OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM

Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2002r. Nr 69, poz. 634).
Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Realizacja programu stypendialnego rozpoczyna się od 1 października 2005 r., kurs adaptacyjny - na początku września, dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.
Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
Stypendyści mają obowiązek ubezpieczenia się od wypadków i nagłych zachorowań na cały okres pobytu w Polsce. Mogą ubezpieczyć się we własnym kraju lub w Polsce. Orientacyjny koszt polisy wykupionej w Polsce wynosi około 150 PLN miesięcznie.

 

 

Stypendia dla młodych naukowców/ Scholarships for the young academics

 

Kwestionariusz / Questionnaire

 

Kraj / Country............................................................
Imię /Surname..........................................................................................
Nazwisko/Name.........................................................................................
Data i miejsce urodzenia/Date and place of birth
.........................................................................
................................................................................................................
Miejsce pracy/Office address:
................................................................................................................
Ulica / Street: .....................................................................................................
Miasto/City: ..............................................................................................
Kod pocztowy / Postal code.........................................................................................................
Telefon / Phone No. ....................................... Fax / Fax
No. ..................................................................................................
E-mail .........................................................................................................
Adres domowy / Private address:
Ulica / Street ......................................................................................................
Miasto / City.............................................................................................
Kod pocztowy / Postal code........................................................................
Telefon / Phone No. ................................ ........
E-mail ...............................................................
Adres do korespondencji/Address for correspondence:
Prywatny/private........................................................................................
Służbowy/institution....................................................................................

 

STYPENDIA RZĄDU POLSKIEGO DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz